polski   English  
 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa

polski   English  

Informacje

Wiadomości

rss20

Piastowskie regionalia w zbiorach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
18.01.2018

Grono naszych partnerów powiększyło się o Miasto Piastów. Dzięki temu czytelnicy Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej mają dostęp do materiałów dotyczących tej miejscowości.

Wśród udostępnionych już materiałów znalazła się m.in.: Kronika miasta Piastowa, T .1Biuletyn Informacyjny Rady i Burmistrza Miasta PiastowaBiuletyn Informacyjny Rady Miejskiej w Piastowie.

 Kronika miasta Piastowa

Życzenia Świąteczne
18.12.2017

Życzenia Świąteczne

"Muzealnictwo" - nowy tytuł dostępny w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej
07.12.2017

Efektem dalszej współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów jest udostępnienie czasopisma "Muzealnictwo".

Wydawany od 1952 rocznik "Muzealnictwo" dokumentuje liczącą w Polsce ponad 200 lat historię polskich muzeów. Wiele miejsca poświęca się również problemom aktualnym, składającym się na obserwowaną naszymi oczami codzienność muzealnictwa polskiego i światowego. "Muzealnictwo" jest periodykiem o zasięgu międzynarodowym, będącym forum wymiany myśli, dzielenia się zawodowymi doświadczeniami, miejscem prezentacji śmiałych rozwiązań organizacyjnych i legislacyjnych. Od 2011 roku wydawcą rocznika jest Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.

Tematyka publikowanych na łamach czasopisma artykułów obejmuje szeroki wachlarz zagadnień, które składają się na ustawowe, a przede wszystkim społeczne zadania muzeów: od aktów prawnych, dotyczących działalności muzeów, poprzez historię kolekcjonerstwa oraz teorię i praktykę muzealnictwa, edukację w muzeach, digitalizację zbiorów muzealnych, badania ich proweniencji, architekturę muzealnych siedzib, wystawiennictwo, konserwację, promocję, na recenzjach najważniejszych publikacji wystaw kończąc.

Źródło: muzealnictworocznik.com

 

 

"Cenne, Bezcenne, Utracone" - nowy tytuł dostępny w naszych zbiorach
15.11.2017

Dzięki współpracy z Narodowym Instytutem Muzealnictwa i Ochrony Zabytków rozpoczęliśmy digitalizację kwartalnika "Cenne, Bezcenne, Utracone".

To jedyne w Polsce czasopismo poświęcone sprawom rewindykacji i restytucji utraconego dziedzictwa narodowego. Od pierwszego numeru, który ukazał się w styczniu 1997 roku, pismo publikuje informacje o dziełach zagrabionych w czasie ostatniej wojny, jak i o bieżących stratach – obiektach sztuki i zabytkach skradzionych z kościołów, galerii, prywatnych zbiorów czy muzeów.

Powstanie czasopisma wpisało się w ciąg działań służących poprawie bezpieczeństwa zbiorów oraz sprawom restytucji zagrabionych dzieł, jakimi były powstanie pierwszej komputerowej wersji bazy danych katalogu skradzionych i zaginionych dóbr kultury (1992) oraz opublikowanie pierwszego tomu serii „Straty Kultury Polskiej” (1994). Stąd też w każdym z numerów publikowane są katalogi strat wojennych, i strat bieżących.

Źródło: NIMOZ

 

Cenne

Dzień Edukacji Narodowej w zbiorach Biblioteki Muzeum Narodowego w Warszawie
14.10.2017
"Edukacya [...] y dobrym bardziey pomaga, y ze złych może czasem dobremi uczynić, zaniedbanie zaś oney, y z dobrych złemi robi, y kaźi."</I> - pisał w 1740 r. Stanisław Konarski w przedmowie do planów budowanego w Warszawie Collegium Nobilium.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej Biblioteka Muzeum Narodowego w Warszawie wybrała publikacje prezentujące funkcjonowanie tej szkoły na przestrzeni lat.
Szczególnie miło jest nam udostępnić plany gmachu przy ul. Miodowej pochodzące właśnie z tamtejszej biblioteki.
 
Pokazują one m.in. jasne, obszerne sale do nauki, bibliotekę, teatr, infirmerię (szpitalik), czy - wcale wówczas nie tak liczne - „miejsca potrzebne”. Pokoje uczniów zaprojektowano, aby nauczyciele mieli kontrolę nad prowadzeniem się podopiecznych. O uwadze, jaką pijarzy przywiązywali do obyczajów swoich wychowanków świadczy choćby Uwiadomienie o konwikcie warszawskim xx. piiarów w Żoliborzu z ok. 1807 r. Znalazł się w nim np. zakaz samowolnych wypraw uczniów na miasto czy prawo rektora szkoły do wydalenia służącego zatrudnionego przez rodziców ucznia, jeśli okazałby się pijakiem.
 
Program egzaminu z 1781 r. prezentuje z kolei profil nauczania, w którym brak np. religii, chociaż jest "moralna nauka" o powinnościach rodziców i dzieci, nauczycieli i uczniów, zachowaniu wobec bliźniego itp. Obszerniejszy obraz pijarskiej metodyki daje informacja o tymczasowej organizacji szkół zakonnych z 1808 r., w której obok nauki języków, matematyki, historii, religii i etyki znalazły się również przedmioty "o zachowaniu zdrowia" czy "ćwiczeniu władz człowieka (w tym pamięci).
 
Tych kilka druków przybliża światłe cele szkół pijarskich, w których: „Wszyscy [...] iednakową odbieraią Edukacyą moralną i fizyczną kształcącą serce, oświecaiąca rozum, układaiącą i umacniaiącą ciało”.
 
Ikonka
Życie Warszawy w zbiorach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
22.08.2017

Zasób Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej wzbogaci się o gazetę „Życie Warszawy” z lat 1946-1958.

Dzięki umowie licencyjnej udzielonej przez Spółdzielnię Wydawniczą Czytelnik udostępniamy dziennik „Życie Warszawy” 1946-1958. Dziennik ukazywał się w Warszawie od 15 października 1944 do 17 grudnia 2011.

Zachęcamy do lektury.

Życie Warszawy

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa rozpoczęła współpracę z kolejnymi partnerami
20.03.2017

Zasoby Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej powiększą się o zbiory kolejnych mazowieckich instytucji. Wśród nich znalazły się:

Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku

Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Błońskiej

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnicy Ursus

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnicy Bemowo

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnicy Bielany

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawa w Dzielnicy Wawer

Biblioteka Publiczna m.st. Warszawa w Dzielnicy Praga Południe

 

"Wiadoma rzecz, Stolica"
27.12.2016

Po wielu staraniach naszej Biblioteki udało się uzyskać zgodę na udostępnienie online wersji cyfrowej tygodnika ilustrowanego „Stolica” za lata 1946-1989. W związku z tym, że ostatni, wieloletni wydawca czasopisma - koncern RSW „Prasa-Książka-Ruch" - został zlikwidowany (podobnie jak poprzedni) konieczne było ustalenie właściciela praw do tytułu. W międzyczasie elektroniczna wersja pisma była dostępna na komputerach znajdujących się w Bibliotece na Koszykowej, a wersja papierowa w Czytelni im. Władysława Bartoszewskiego.

Dzięki podpisanej umowie licencyjnej niewyłącznej ze Skarbem Państwa, właścicielem praw do czasopisma, z archiwalnych numerów „Stolicy” można korzystać za pośrednictwem Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. Zachęcamy do lektury.

 

Stolica

Świąteczne Życzenia
23.12.2016

Życzenia

 

Unikatowe wydawnictwo ze zbiorów Biblioteki Muzeum Narodowego w Warszawie
22.12.2016

27 listopada 1815 roku w Warszawie odbyła się koronacja cara Aleksandra I na króla Polski. Uroczystości towarzyszyły okolicznościowe wydania druków ulotnych. Jeden z nich znajduje się w zbiorach Biblioteki Muzeum Narodowego w Warszawie – Hymn w czasie szczęśliwego przybycia naszego naymiłościwszego Pana, Cesarza i Króla Alexandra I w hołdzie naygłębszey pokory przez Starszych Izraelitów Miasta Warszawy odśpiewany (Drukarnia Rządowa w Warszawie, 1815 r.). Jest to egzemplarz ekskluzywny: posiada oprawę z bordowego aksamitu, z haftowanym herbem Królestwa Polskiego (dwugłowy orzeł pod koroną, w polu sercowym Orzeł Biały), tekst wydrukowano na 12 kartach oklejonych jedwabiem.

Hymn napisany jest równolegle po francusku, hebrajsku, niemiecku i polsku. Mówi o wielkiej radości środowiska żydowskiego z przybycia i koronacji Aleksandra I, a przede wszystkim ze wskrzeszenia na kongresie wiedeńskim Państwa Polskiego – Królestwa Polskiego. Wychwala męstwo i zwycięstwa wojenne przyszłego władcy oraz jego cnoty określając go: łaskawym, sprawiedliwym i mądrym. Autorzy hymnu nazywają króla m.in. „Naszym Oycem”. Pełni entuzjazmu Żydzi wyrażają nadzieję na lepsze, godne życie w czasie pokoju, jaki ma zagwarantować nowy władca. Hymn sławi także królewską małżonkę – Elżbietę Aleksiejewnę, braci Aleksandra I: Konstantego, Mikołaja i Michała oraz ich matkę Marię Fiodorowną. Hymn jest typowym panegirykiem na cześć nowego władcy, wybawcy, z którym zawsze wiąże się nadzieje na lepszą przyszłość. Często takie druki okolicznościowe rozdawane były uczestnikom uroczystości. Zazwyczaj także delegacja danej społeczności miała możliwość przekazania swojego odświętnego druku czy dekorowanego rękopisu władcy.

Ten cenny obiekt pochodzi z kolekcji Henryka Ślizienia, a warszawskiemu Muzeum Narodowemu przekazała go w 1920 r. Anna Ślizieniowa, małżonka kolekcjonera.
[Magdalena M. Olszewska, Biblioteka MNW]

Nowa kolekcja tematyczna - materiały dotyczące Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie
16.12.2016

Dnia 13 grudnia 1860 r. odbyło się pierwsze zebranie warszawskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, które za cel postawiło sobie: rozkrzewienie sztuk pięknych w kraju oraz niesienie pomocy i zachęty artystom, a zwłaszcza młodzieży wychodzącej ze Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Ustawa Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w Królestwie Polskiem, 1872 r.

Początki nie były łatwe, gdyż w ówczesnym zaborze rosyjskim więcej znaczyli - nawet mierni - artyści zagraniczni niż polscy. Z biegiem lat Towarzystwo zyskało jednak niemały autorytet, skutecznie promując sztukę polską i stając się niemal najważniejszym jej mecenasem w Królestwie Polskim. Mimo swych zasług Zachęta nie uniknęła krytyki, słusznie zarzucającej Towarzystwu m.in. konserwatyzm i obojętność na nowoczesne prądy w sztuce. Świadczy to jednak - paradoksalnie - o sukcesie Zachęty, która znacznie pobudziła zainteresowanie sztuką polską w społeczeństwie

Działalność tej wielce zasłużonej instytucji dokumentują materiały w nowej kolekcji tematycznej. Znajdą tam Państwo kolejne wydania statutu (ustawy) TZSP, sprawozdania, katalogi zbiorów (w tym inwentarz Biblioteki TZSP) oraz katalogi wystaw. Zbiory pochodzą z Biblioteki Muzeum Narodowego w Warszawie oraz Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego.

Paulina Miś, Biblioteka MNW

Logo

 

 

 

Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa rozpoczęła współpracę z kolejnymi partnerami
14.12.2016

Zasoby Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej powiększą się o zbiory kolejnych mazowieckich instytucji.

Wśród nich znalazły się:

 

 Współpraca

Współpraca

Współpraca

Utrudnienia w dostępie do strony Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
08.11.2016

Drodzy Czytelnicy,
w dniu 18 listopada 2016 r. nasza strona będzie miała przerwy w działaniu. Przepraszamy za utrudnienia.

Nowi partnerzy Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
22.07.2016

Serdecznie witamy nowych partnerów Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej, którzy wzbogacą cyfrowe kolekcje o swoje zbiory.

Wśród nich znalazły się:

Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos

Gmina Kampinos

Urząd Gminy w Brwinowie

Gminny Ośrodek Kultury w Tarczynie

50 000 publikacji dostępnych w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej
09.06.2016

50 000 publikacji dostępnych w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej.

 

Regionalia:

varsaviana 17 266

mazoviana 12 144

 

W podziale formalnym:

czasopisma 44 637

książki 1 682

 

oraz

stare druki, rękopisy, mapy, plakaty, ekslibrisy, afisze teatralne i filmowe, grafika, fotografie, archiwalia, nuty i inne.

Biblioteka na Koszykowej udostępnia niezwykle rzadkie wydawnictwa muzyczne
22.03.2016

Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy!

Biblioteka na Koszykowej udostępnia online niezwykle rzadkie wydawnictwa muzyczne.

Katalog wydawnictw muzycznych XIX - XX w. znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy zawiera nuty wydane w XIX w.  w tym cimelia, oraz wydawnictwa z pierwszej połowy XX w.

Skatalogowano 6.000 nut z 26.500 jednostek, które zostały zgromadzone do tej pory. Wybrana do projektu część zbiorów, w tym wydawnictwa pochodzące z pierwszej połowy stulecia, należą do najciekawszych i unikatowych zabytków polskiego i obcego drukarstwa muzycznego. Ze 134 druków muzycznych ulotnych  80  egzemplarzy wydanych w latach 1801-1850 znajduje się tylko w Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy. Dostępne są również wydawnictwa z pierwszej połowy XX w., a szczególnie z okresu międzywojennego, nuty piosenek autorstwa m. in. Władysława Szpilmana, Henryka Warsa, Szymona Kataszka czy Jerzego Petersburskiego.

Część zbiorów została zdigitalizowana i dostępna jest w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej (mbc.cyfrowemazowsze.pl). Większość druków udostępniana jest bez żadnych ograniczeń. Te, co do których są wątpliwości – czy znajdują się w domenie publicznej (publikowane mogą być materiały, których autor zmarł nie wcześniej niż 70 lat temu) są dostępne dla czytelników korzystających z komputerów znajdujących się na terenie Biblioteki.

LogoMNiSW

Projekt Katalog wydawnictw muzycznych XIX - XX w. znajdujących się w zbiorach Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy został zrealizowany w terminie 01.05.2015 do 31.12.2015 r., ze środków finansowych na działalność upowszechniającą naukę.

 

 

 

 

 

 

 

 

Towarzystwo Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna partnerem Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
29.02.2016

Logotypn TPMOPLMazowiecka Biblioteka Cyfrowa (MBC) wzbogaci się niebawem o materiały dotyczące miasta Podkowa Leśna. W dniu 25 lutego 2016 r. Biblioteka na Koszykowej podpisała porozumienie o współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Miasta Ogrodu Podkowa Leśna, w ramach którego Towarzystwo przekaże do digitalizacji bogatą kolekcję swoich zbiorów.

Wśród nich znajdą się dokumenty archiwalne gromadzone w Towarzystwie, jak również publikacje, które wydawano w ostatnich latach.

Spuścizna Marii Kownackiej w zbiorach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
28.01.2016

Muzeum Książki Dziecięcej Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy poza liczącym około stu tysięcy księgozbiorem zasadniczym posiada w swych zasobach również księgozbiory dwóch oddziałów zlokalizowanych w warszawskiej dzielnicy Żoliborz: Izby Pamięci Marii Kownackiej i Biblioteki im. Haliny Rudnickiej.

Maria Kownacka, testamentem spisanym w roku 1981, przyznała własność mieszkania położonego przy ul. Słowackiego 5/13 Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pod warunkiem utworzenia po jej śmierci i prowadzenia w tym lokalu Izby Pamięci jej poświęconej. Bibliotece Publicznej m. st. Warszawy autorka zapisała wyposażenie mieszkania związane bezpośrednio z jej pracą twórczą, w tym rękopisy, fotografie, książki, obrazy, materiały pisarskie, korespondencję z czytelnikami, zbiór drobnych pamiątek związanych z bohaterami jej książek, recenzje, wypowiedzi w prasie itp. Biblioteka testamentem została zobowiązana do przechowywania zbioru oraz udostępniania go w celu popularyzacji i promocji twórczości autorki. Temu celowi służy również utrwalenie cenniejszych materiałów w wersji cyfrowej.

Na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej udostępniamy i rozbudowujemy kolekcję Spuścizna Marii Kownackiej w zbiorach Muzeum Książki Dziecięcej

Warszawski kolekcjoner - Bronisław Krystall
27.01.2016

Osobie Bronisława Krystalla Muzeum Narodowe w Warszawie zawdzięcza liczne i hojne dary, wśród których znalazły się obrazy, rzeźby, ceramika, książki (w tym starodruki), a nawet... kamienica. Także Biblioteka Narodowa, Muzeum Warszawy, Politechnika Warszawska oraz Zamek Królewski w Warszawie cieszyły się sympatią kolekcjonera.

Ten zasłużony darczyńca był również historykiem i teoretykiem sztuki oraz społecznikiem. Wierzył w pozytywny wpływ nauki i sztuki na jednostkę. Czuł się też Polakiem, któremu na duszy leżało dobro kraju. Nie odcinał się jednak od swych żydowskich korzeni, w jego pismach znajdziemy bowiem m.in. ślad żywej troski o poziom oświaty wśród mas żydowskich, a w zbiorach sztuki liczne judaica.

Na stronach MBC mamy przyjemność zaprezentować Państwu kilka publikacji w pewnym sensie ilustrujących biografię Bronisława Krystalla. O jego polsko-żydowskiej tożsamości mówi Rzecz o Salomonie Maimonie filozofie polskim... (1812 r.) Klemensa Urmowskiego. Rozprawa doktorska Krystalla O możliwoœci historii sztuki jako nauki (1910 r., w j. niem.) ukazuje nam kolekcjonera jako teoretyka sztuki, odważnie polemizującego z modnymi wówczas tendencjami naukowymi. Z kolei jego Zagadnienia oświaty akademickiej... (1917 r.) świadczą o żywym zainteresowaniu problemami wyższego kształcenia obywateli, wolnego od uprzedzeń religijnych czy klasowych.

Bronisław Krystall - Portret

Sprawozdania Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych w zbiorach MBC
07.09.2015

"Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, jako zjednoczenie Artystów i Miłośników sztuki, ma na celu rozkrzewienie sztuk pięknych w kraju, oraz niesienie pomocy i zachęty Artystom; a zwłaszcza młodzieży, wychodzącej ze szkoły Sztuk pięknych w Warszawie." (Ustawa Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych
z 1860 r., wydana w 1872 r.). Takie zadania wyznaczyła sobie najdłużej działająca w Warszawie instytucja wystawiennicza, której działalność wśród współczesnych (i potomnych) budziła tyleż pochwał, co kontrowersji.

Niezmiernie ważnym źródłem do historii Towarzystwa są m.in.  coroczne sprawozdania, które jednak zaczęto wydawać dopiero w 10 lat po powstaniu samej instytucji. Zawierają one: sprawozdania Komitetu TZSP, wykazy jego władz, depozytów, wystaw i eksponowanych na nich dzieł sztuki wraz z życiorysami artystów, spisy członków, wyniki losowań dzieł sztuki pomiędzy członków TZSP, bilanse finansowe i rachunki (z objaśnieniami), protokoły Komisji Rewizyjnej itp.

Udostępniony Państwu zasób Sprawozdań TZSP za l. 1872-1938 pochodzi w całości ze zbiorów Biblioteki Muzeum Narodowego w Warszawie i został zdigitalizowany w ramach Wieloletniego Programu Rządowego Kultura+ przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego.

Jego uzupełnieniem są także ustawy i statuty TZSP (również ze zbiorów Biblioteki MNW), które znajdą Państwo na stronach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. Zapraszamy do lektury!


 

Piłsudczana ze zbiorów Muzeum Niepodległości w Warszawie dostępne w MBC
18.08.2015

Muzeum Niepodległości w Warszawie, zgodnie ze swymi zadaniami statutowymi kolekcjonuje zabytki i pamiątki związane z historią narodu i państwa polskiego w jego granicach historycznych. Spośród wielu kolekcji ciekawy zespół stanowią tzw. piłsudczana dotyczące Marszałka Józefa Piłsudskiego, ukazujące proces budowy wolnej i suwerennej II Rzeczypospolitej. Te cenne muzealia przedstawiają nie tylko walkę o granice i kształt państwa polskiego, ale także obrazują zaangażowanie różnorodnych środowisk i organizacji w działalność niepodległościową i społeczną, ich wkład w tworzenie i rozwój struktur państwowych.

Obiekty wybrane do prezentacji na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej pochodzą wyłącznie z obszaru Mazowsza, a ich datowanie w większości przypada na okres 1905-1937. Przeważają wśród nich druki ulotne, archiwalia i grafiki. Prezentowane materiały stanowią fragment bogatej kolekcji, którą Muzeum Niepodległości w Warszawie gromadzi i stale rozwija od przeszło dwudziestu lat.

Katalog hitlerowski Sichergestellte Kunstwerke im Generalgouvernement w zbiorach MBC
06.05.2015
ImagePrzechowywany w zbiorach Biblioteki Muzeum Narodowego w Warszawie katalog Sichergestellte Kunstwerke im Generalgouvernement stanowi dokumentację dzieł tzw. pierwszego wyboru zrabowanych przez hitlerowców w Polsce w 1939 r. i w początku 1940 r. W dołączonych do katalogu czterech, obszernych tekach zebrano przeszło 470 fotografii ponad 500 najcenniejszych i najpiękniejszych zabytków malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego, numizmatów i uzbrojenia z polskich kolekcji państwowych, kościelnych i prywatnych (m.in. obrazy Canaletta, Rafaela, Rembrandta, Leonarda da Vinci, Ołtarz Mariacki, elementy wyposażenia Zamku Królewskiego i Łazienek Królewskich w Warszawie). Wszystkie te dzieła zostały opisane w osobnym tomie przez znanych niemieckich i austriackich historyków sztuki.

Sichergestellte Kunstwerke...
jest sprawozdaniem z grabieży polskich kolekcji artystycznych jej głównego organizatora, Kajetana Mühlmana, pomyślanym w formie jako swoisty symboliczny dar dla Adolfa Hitlera. Nie była to publikacja przeznaczona do publicznego obiegu, lecz wyłącznie do użytku administracji hitlerowskiej, toteż części opisowej wydrukowano niewiele ponad 110-120 egzemplarzy. Unikatem są zwłaszcza teki z fotografiami, których - wg ustaleń dr Tadeusza Zadrożnego - było zaledwie pięć kompletów. W zbiorach polskich znajdują się tylko dwa albumy, jeden z nich - właśnie z kolekcji Biblioteki MNW - prezentujemy Państwu na stronach MBC.

Do dziś do Polski wróciła ponad połowa spośród dzieł sztuki wymienionych w Sichergestellte Kunstwerke.... Katalog ma więc znaczenie nie tylko historyczne, ale też jest dokumentem potwierdzającym polskie pochodzenie odzyskiwanych zabytków.

Oprac. Paulina Miś (Biblioteka MNW), konsultacje: dr Tadeusz Zadrożny (Instytut Sztuki PAN).

Bibliografia z zakresu historii i krytyki literatury dla dzieci, bibliotekarstwa i czytelnictwa dziecięcego w zbiorach MBC
11.03.2015

Bibliografia z zakresu historii i krytyki literatury dla dzieci, bibliotekarstwa i czytelnictwa dziecięcego, opracowywana corocznie w Muzeum Książki Dziecięcej od ponad pięćdziesięciu lat, jest niezwykle cennym źródłem informacji dotyczącym fachowej literatury przedmiotu. Rejestruje ukazujące się w danym roku kalendarzowym różnorodne teksty omawiające książki dla młodego czytelnika oraz ich recepcję, a więc monografie i opracowania o charakterze teoretyczno- i historycznoliterackim, wypowiedzi krytyczne (studia, rozprawy, szkice, sylwetki literackie, recenzje, polemiki prasowe), jak również sprawozdania ze zjazdów i spotkań, wypowiedzi programowe twórców, wywiady oraz rozważania o charakterze psychologicznym i pedagogicznym. Jest to jedyne w Polsce opracowanie bibliograficzne o tak bogatym charakterze poświęcone literaturze dziecięcej.  

Bibliografia z zakresu historii i krytyki literatury dla dzieci, bibliotekarstwa i czytelnictwa dziecięcego składa się z dwóch zasadniczych części. Pierwsza jest poświęcona historii i krytyce literatury dla dzieci i młodzieży, druga – piśmiennictwu z zakresu bibliotekarstwa i czytelnictwa dziecięcego. Ta ostatnia zawiera informacje bibliograficzne dotyczące organizacji i działalności bibliotek dziecięcych oraz form pracy z czytelnikiem (m.in. ważniejszych imprez czytelniczych: konkursów, wystaw), a także wyniki i analizy badań ankietowych nad stanem czytelnictwa. Każdy rocznik zawiera indeks nazw osobowych, a w razie potrzeby – uzupełnienia z poprzednich lat.


Link do publikacji.


Co zrobić kiedy nie można otworzyć publikacji?
14.01.2015
Obecnie najpopularniejszym formatem, w którym polskie biblioteki cyfrowe udostępniają publikacje jest DjVu. Główną jego wadą jest to, że do odczytu wymagane jest specjalne oprogramowanie – format ten nie jest wspierany domyślnie przez najpopularniejsze systemy operacyjne. W celu ułatwienia instalacji programu, który umożliwiaj przeglądanie publikacji zapisanej w tym formacie Poznańskie Centrum Superkomputerowo Sieciowe przygotowało krótki materiał wideo prezentujący jak można to zrobić.

Instalacja wtyczki do przeglądania plików DjVu.
Najstarsze katalogi zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w MBC
06.11.2014

„Najstarsze katalogi zbiorów Muzeum Narodowego w Warszawie w MBC

Pierwsze publikacje o zbiorach warszawskiego Muzeum Narodowego ukazały się dopiero na przełomie XIX/XX  w., a więc ponad 30 lat od założenia samej instytucji. Prezentowane w MBC wydawnictwa to zarówno typowe katalogi zbiorów, jak i popularne przewodniki i informatory. Szczególnie cenne są zwłaszcza wydawnictwa z reprodukcjami dzieł sztuki m.in. zniszczonych lub zaginionych podczas ostatniej wojny. Poszczególne egzemplarze wyróżniają także glosy ofiarodawców lub kustoszy Muzeum, którzy na marginesach notowali sprostowania do tekstu lub numery inwentarzowe dzieł nadal znajdujących się w zbiorach MNW.”


Bibliografia Warszawy w zbiorach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
10.10.2014
Bibliografię Warszawy zaczęto opracowywać w Muzeum Historycznym m.st. Warszawy (obecnie Muzeum Warszawy) w roku 1952. Gromadzony materiał, obejmujący druki zwarte, oraz artykuły na temat Warszawy z druków ciągłych (gazet i czasopism) opublikowano w latach 1958-2006 w ośmiu tomach. Tom 1 prezentuje druki zwarte wydane do roku 1953. Tomy 2-8 zawierają materiały z wydawnictw ciągłych z lat 1795-1970.

Obecnie w Muzeum Warszawy trwają prace nad kolejnym tomem, stanowiącym nowe, uzupełnione i zaktualizowane wydanie tomu 1, które będzie obejmować wszystkie druki zwarte dotyczące Warszawy opublikowane do roku 2000.Ośmiotomowa Bibliografia Warszawy od dziś dostępna w zbiorach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.
MBC rozpoczyna współpracę z Muzeum Narodowym w Warszawie
08.10.2014
Z ogromną przyjemnością informujemy, że Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa podpisała porozumienie dotyczące współpracy z Muzeum Narodowym w Warszawie.W ramach tego porozumienia na stronie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej będą udostępniane zdigitalizowane zbiory biblioteki Muzeum Narodowego w Warszawie, przede wszystkim dotyczące Muzeum i jego zbiorów oraz życia kulturalno-artystycznego Warszawy i regionu.
2 mln użytkowników MBC
18.09.2014
Dzi, parę minut po godzinie 8, grupa niezidentyfikowanych czytelników przekręciła nasz licznik odwiedzających stronę MBC na ponad 2 miliony. Sprawców nie udało się ustalić, niemniej jednak gratulujemy śmiałego występku.

2 miliony użytkowników MBC
Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa - Kilka słów o... czasopismach
13.05.2014
Zapraszamy do obejrzenia pierwszego filmu z cyklu "Kilka słów o...". W tym odcinku kierownik Działu Wydawnictw Periodycznych Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego - Mirosław Niemirski - opowie o czasopismach znajdujących się w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej.
Film dostępny w serwisie Youtube.
Gdzie jest moja książka?!
09.05.2014

Zapraszamy do obejrzenia naszego klipu promującego Mazowiecką Bibliotekę Cyfrową.
Scenariusz, reżyseria i montaż: Marcin Kowalski,
aktorzy: Malwina Tomala-Pietrzak, Michał Markowicz,
oświetlenie i grafika: Ireneusz Frączek,
pomoc techniczna: Grzegorz Gogacz.

Produkcja własna, 2014 r.

Film dostępny w serwisie Youtube.

Nowi partnerzy Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej
10.03.2014

Szeregi Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej zasiliły dwie nowe instytucje: Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą oraz Muzeum Historyczne m.st. Warszawy.

Pierwsza z nich wspiera i promuje uczenie się językaORPEG polskiego wśród młodych Polaków przebywających za granicą oraz wspomaga oświatę polonijną i polskojęzyczną. Poprzez rozwijanie różnych form kształcenia, umożliwia uczniom zdobywanie wiedzy o Polsce oraz doskonalenie umiejętności językowych podczas stałego lub czasowego pobytu w innym kraju. Zachęca polską młodzież do kontaktu z językiem polskim i polską kulturą, uczenia się on-line, korzystania z oferty dydaktycznej szkolnych punktów konsultacyjnych oraz współpracujących z ORPEG-iem nauczycieli i ośrodków polonijnych. Udostępnia polskie podręczniki i pomoce dydaktyczne, prowadzi działalność doradczą, wspiera rozwój zawodowy nauczycieli pracujących za granicą, docierając do najodleglejszych miejsc na całym świecie.

Muzeum Historyczne m.st. Warszawy zajmuje się dziejamiMuzeum Historyczne m.st. Warszawy Warszawy od czasów najdawniejszych do współczesności. Prowadzi lekcje muzealne, wykłady, zajęcia rodzinne, a także wydaje własne publikacje dotyczące historii Warszawy, opracowuje również bibliografię miasta. 
 Zbiory Muzeum, liczące  ponad 250 tysięcy obiektów, stanowią warsztat naukowy dla historyków, badaczy dziejów Warszawy, urbanistów i wszystkich osób zainteresowanych historią stolicy i jej mieszkańców. Wśród nich znajduje się m.in. ikonografia, fotografie, pocztówki i albumy o tematyce warszawskiej, medale, numizmaty, dawne plany Warszawy i okolic od XVII do XX wieku.  
 Zbiory muzealnej Biblioteki liczą ponad 40.000 vol. Z cenniejszych warto wymienić zespół rękopisów i starych druków (m.in. konstytucje sejmowe z lat 1634-1690), bibliofilską kolekcję książek, czasopism i druków ulotnych dra Ludwika Gocla dotyczącą Powstania Listopadowego i Wielkiej Emigracji. Biblioteka posiada również ok. 4. 500 vol. czasopism, m.in. ilustrowane periodyki warszawskie z XIX i I. poł. XX w., prasę konspiracyjną z okresu II wojny światowej, czasopisma i gazety wydawane po 1945 r.  
 Archiwum Muzeum gromadzi dokumenty historyczne i dokumenty życia społecznego (afisze, plakaty, druki ulotne i akcydensowe).Większość archiwaliów stanowią varsaviana z XVII – XX w., m.in. dokumenty władz miejskich, instytucji i organizacji społecznych, dokumenty osobiste i rodzinne mieszkańców Warszawy, a także kolekcja pamiętników (m. in. zebranych w wyniku konkursu na „Pamiętnik Warszawiaka” w 1948 r.) i zbiór relacji o losach mieszkańców Warszawy po Powstaniu Warszawskim zebranych w wyniku akcji „Exodus” w latach 70-tych XX w.

Już niebawem zasoby Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej wzbogacą zbiory nowych partnerów. Zachęcamy do śledzenia naszego portalu

Dokumenty związane z II Wojną Światową w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej
24.02.2014
W zasobach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej możemy znaleźć wiele publikacji, takich jak czasopisma, wydawnictwa urzędowe, czy książki, ale szczególne znaczenie mają dokumenty dotyczące historii Polski, Mazowsza i Warszawy.

Jedną z najcenniejszych w zbiorach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej jest kolekcja prasy Powstania Warszawskiego ze zbiorów Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego i Muzeum Niepodległości w Warszawie.

Prasa Powstania Warszawskiego to wydawnictwa periodyczne wytwarzane i rozpowszechniane w sposób jawny, bez cenzury, na terenach objętych działaniami powstańczymi i znajdujących się w zasięgu administracji cywilnej lub wojskowych władz polskich, ukazujące się od 1 sierpnia do 5 października 1944 r. Oprócz tytułów, których cechy wydawnicze pozwalają bez żadnych wątpliwości zaklasyfikować je do prasy, do periodyków powstańczych zaliczamy również wydawnictwa agencyjne ograniczonego zasięgu. Prasa powstania była w znacznej mierze kontynuacją prasy konspiracyjnej, którą wydawały różne ugrupowania polityczne, organizacje wojskowe, głównie Biuro Informacji i Propagandy Armii Krajowej, a także liczne w tym czasie organizacje społeczne.  Kolekcja "Prasa Powstania Warszawskiego"  w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej liczy 1528 publikacji.

Oprócz niezwykle cennej kolekcji Prasy Powstania Warszawskiego w zbiorach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej znajdują się m.in. publikacje dotyczące skutków wojny, jak wydany przez Główny Urząd Statystyczny raport: "Zniszczenia wojenne w zabudowie miast i wsi według stanu w dniu 1 V 1945 r."MBC to ogromna różnorodność materiałów. Zachęcamy do przeszukiwania jej zbiorów. Tematykę zniszczeń powstałych podczas II Wojny Światowej w Warszawie można również znaleźć w Stolicy: warszawskim tygodniku ilustrowanym.

Przypominamy, iż nowe publikacje pojawiają się regularnie w zbiorach Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. Zapraszamy do śledzenia sekcji "Ostatnio dodane" na stronie głównej, a takżefacebooka MBC.

Starodruki w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej
07.02.2014
W Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej można znaleźć rozmaite rodzaje publikacji. Najwięcej w naszych zbiorach znajduje się czasopism [256710], książek [168422], wydawnictw urzędowych [23250]. Jednak jednymi z najciekawszych kolekcji są stare druki.

Starodruki to publikacje drukowane z okresu od wynalezienia druku do końca XVIII w. W różnych czasach i różnych krajach przyjmowano końcowa datę w zależności od przełomowych dat w historii lub w dziejach literatury danego kraju. Współcześnie zazwyczaj za datę końcową przyjmuje się rok 1800, wyjątkiem jest m.in. Anglia, gdzie granicą jest rok 1640. Starodruki cechuje ręczne wytwarzanie wszystkich ich składników: papieru, typografii, ewentualnych ilustracji lub oprawy.

Według Karola Estreichera, twórcy "Bibliografii Polskiej" do starodruków zalicza się książki wydane w latach 1501–1800. Szacuje się, że na terenie Polski wydano 73 tys. tytułów starodruków.

Pewną ich część można przeczytać online w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej

Warto zwrócić uwagę na niespotykane już dzisiaj tytuły poszczególnych dzieł, np. Problemata Aristotelis. Gadki z pisma wielkiego philozopha Aristotela, y też inszych mędrczow tak przyrodzoney iako y lekarskiey nauki z pilnoscią wybrane Pytanie rozmaite o składnosci człowieczich członkow rozwięzuiące, ku biegłosci rozmowy ludzkiey tak rozkoszne iako y pożyteczne…

Varsavianistom szczególnie polecamy tę publikację: Desideria miasta nowey Warszawy […] pod czas seymu [… ] 1773 podane 
Kulinarna Warszawa w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej
16.01.2014
W Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej obok druków zwartych, czasopism gromadzimy dokumenty życia społecznego. Dzisiaj proponujemy krótki przegląd najnowszych publikacji ukazujących Warszawę zza stołu

Zaczynamy od Polityki aprowizacyjnej samorządu miejskiego. Jest to sprawozdanie z działalności Miejskich Zakładów Zaopatrywania Warszawy, wydane w roku 1927. Czym żywili się wówczas mieszkańcu Warszawy możecie przeczytać tu.Wśród naszych najnowszych publikacji znajduje się także Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej m.st. Warszawy dotyczące miejskiej piekarni. Wydawnictwo pochodzi z roku 1936. Ciekawe jak pachniały ówczesne piekarnie, w których wypiekano chleb bez żadnych konserwantów. Z całą publikacją możecie się zapoznać tu.


 

Najciekawszy, choć właściwie w całości oparty na konkretnych finansowych wyliczeniach, jest dokument: Bilans R-k Strat i zysków z... Pierwszej Warszawskiej Palarni Kawy, Cykorii i Surogatów Kawy. Z wydanym w 1934 roku sprawozdaniem zapoznacie się tu. Swoją drogą surogaty kawy brzmią intrygująco.

Na koniec zupełnie niespodziewany Prospekt w sprawie koncesji na budowę i eksploatację centralnej rzeźni i targowisk bydlęcych w m.st. Warszawie. W środku między innymi plany budowy. A całość znajdziecie tu.

 

A więcej nowości tu.

Nowe publikacje w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej
08.01.2014
Początek roku 2014 to kolejne, nowe publikacje zamieszczone na platformie Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej. Zaledwie od wczoraj nasz zbiory powiększyliśmy o kolejne 42 pozycje. A o co konkretnie? Zapraszamy do regularnego zaglądania do zakładki: Ostatnio dodane

Wśród nowych publikacji m.in. numery Kuźni młodych: czasopisma młodzieży szkolnej. Szczególnie warto zajrzeć do tego, któremu stuknęło właśnie 80 lat. Numer można przeczytać tu. O czym pisali młodzi na początku 1934 roku? Warto zajrzeć. Zapraszamy!
Zespół Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej życzy: Wesołych Świąt!
21.12.2013

Operowanie słowem to sztuka niełatwa. Najpiękniej życzyć więc będziemy Wam drodzy Użytkownicy Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej fragmentem wiersza Cypriana Kamila Norwida, którego życie i twórczość możecie Państwo poznać oglądając wystawę wirtualną "Norwid i ostatni romantycy. Wśród odkrywców «czwartego wieszcza» w epoce Młodej Polski":

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie.

Życzymy Państwu, aby ten wyjątkowy świąteczny czas, jak i cały nadchodzący 2014 rok upływał w pomyślności, w spokoju, zdrowiu i radości.

Święta Bożego Narodzenia to jedyny w swoim rodzaju czas w roku, kiedy składamy sobie życzenia w rodzinnym gronie, przy wigilijnym stole. Ten czas to pielęgnowanie tradycji, niezapomniane chwile z rodziną. To czas odkrywania swoich korzeni. Przy tym i my pragniemy służyć pomocą, dlatego przez cały rok niezmiennie zapraszamy do korzystania z naszych zasobów on-line.

Życzymy Państwu i sobie, nadziei i wiary w pomyślność.

Niech świąteczny czas będzie pełen refleksji nad tym, co jest najważniejsze, najpiękniejsze, najbardziej cenne w życiu. 

Życzymy wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku!

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia życzy Zespół Mazowieckiej Biblioteki Cyfrowej.

Kalendarze w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej
09.12.2013

Nieuchronnie zbliża się koniec roku. Jak zawsze w tym czasie rozpoczynamy poszukiwania kalendarzy na przyszły rok, żeby wpisać w nie postanowienia. My proponujemy coś zupełnie odwrotnego. Zapraszamy do obejrzenia najnowszych publikacji - kalendarzy wydawanych przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego. Pośród nich m.in.: Reklamy firm warszawskich na łamach czasopisma "Teatr i życie wytworne", Filmy Michała Waszyńskiego. Programy kinowe. Oprócz tego niesamowicie urokliwe Bohaterki dramatów Szekspira, oraz Parki i ogrody Warszawy.

Oczywiście to nie wszystkie kalendarze, które można obejrzeć w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej. Nawet nie podejrzewacie co można znaleźć w kalendarzach z przełomu XIX i XX wieku, np. ten na rok 1866. Zapraszamy!

Zapraszamy do oglądania wystawy wirtualnej: „Norwid i ostatni romantycy. Wśród odkrywców «czwartego wieszcza» w epoce Młodej Polski”
21.11.2013

Wystawa, podzielona na kilka działów, prezentuje różne aspekty fenomenu odkrycia Cypriana Norwida w okresie Młodej Polski (1890–1918). W części głównej wymieniono i zamieszczono niemalże wszystkie utwory, które pozostawały w rękopisach aż do wygaśnięcia epoki pozytywizmu. Pominięto jedynie spuściznę epistolarną artysty, z wyjątkiem alegorycznego listu poetyckiego do Marii Trębickiej, który otwiera ekspozycję. Zebranie wszystkich dzieł wydanych po raz pierwszy w kilkadziesiąt lat od śmierci Norwida w ich postaci oryginalnej pozwala dostrzec ogrom pracy wykonanej przez wskrzesicieli poety. Utwory kojarzone najczęściej z Norwidem, omawiane dzisiaj w szkołach, jak Bema pamięci żałobny-rapsod, Coś ty Atenom zrobił, Sokratesie…, Do obywatela Johna Brown, „Ad leones”! nie zostały dopuszczone do druku za życia autora i nic nie wróżyło ich późniejszej publikacji. Norwidowe perły literackie i plastyczne zalegały w szufladach redakcji czasopism, antykwariatów albo domów osób prywatnych, przeważnie poza granicami zaborów. Konfrontacja z wyeksponowanym materiałem uświadamia współczesnemu odbiorcy, że ustalenie kanonu Norwidowej twórczości, a wreszcie jej nobilitacja to efekt wysiłku niezwykłych ludzi, bez których wielki artysta narodowy zaginąłby dla nas niepostrzeżenie.

Zapraszamy: norwid.koszykowa.plNowe publikacje w Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej
15.11.2013
Drodzy Czytelnicy,

Mazowiecką Bibliotekę Cyfrową współtworzymy my - bibliotekarze z Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy - Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego wraz z wolontariuszami i instytucjami, które nam zaufały i współpracują z nami przy digitalizacji swoich zbiorów. Najważniejsi dla nas jesteście jednak Wy - Czytelnicy!

Odpowiadając na Wasze prośby stopniowo skanujemy te publikacje, o których najczęściej piszecie do nas. Obecnie publikujemy Mathesis Polska - czasopismo poświęcone naukom ścisłym i ich metodologii. W tej chwili jego opublikowaliśmy numery z lat 1926 - 1938. Znajdziecie je tutaj.

Zachęcamy, kontaktujcie się z nami mailowo: mbc@koszykowa.pl. Tam możecie sygnalizować nam Wasze oczekiwania, potrzeby i uwagi. Przyjmujemy także oświadczenia o byciu stałym, zakochanym w MBC Czytelnikiem lub Czytelniczką ;)
Wyjątkowa publikacja z Mazowieckiej Bibliotece Cyfrowej z okazji Święta Niepodległości
08.11.2013
Z okazji zbliżającego się Narodowego Święta Niepodległości mamy dla Was prawdziwą perełkę:
KONICZYNKA - pisemko wydawane przez uczennice gimnazjum im. Wandy z Posseltów Szachtmajerowej w Warszawie z 1936 roku.OD REDAKCJI.
W związku z wystawą legjonową, urządzaną przez szkołę na dzień 19-go marca, wydajemy numer "Koniczynki" o następującej treści: wspomnienia Rodziców z okresu walk o niepodległość, spisane przez dzieci z ich opowiadań, wspomnienia naszych koleżanek z przeżyć związanych ze spotkaniami z Marszałkiem Józefem Piłsudskim, oraz referaty na temat Legjonów, opracowane specjalnie na naszą wystawę. A więc ta „Koniczynka", którą oddajemy w ręce naszym czytelniczkom, jest tym razem "historyczna", Już kiedyś wydałyśmy jeden historyczny "numer "Koniczynki" – dziś sięgnęłyśmy do okresu o wiele bliższego, okresu naszej niedawnej,
bohaterskiej przeszłości. Niejedno ze wspomnień jest już dziś ciekawym dokumentem historycznym, inne, te z naszych przeżyć, może będą w przyszłości interesującą ilustracją historyczną żywych wspomnień dla naszych bliskich.
Dziękujemy bardzo tym wszystkim, którzy nadesłali nam swoje
wspomnienia z walki o niepodległość.
R e d a k c j a.