/page0001.djvu

			7
IJZIBJYVIK
�l!HlłSnJT()UtzlEfJO
.. CU)/l!ftJZ!lW y.
NQ 138
Warszawa, dnia 28 listopada 1916 roku.
1
O
c Z Ę Ś Ć U R Z Ę D O W A.
OKÓLNIK NQ 116
3
8
Mianowania. 1. Na wniosek Delegacyi do wydziału XIII ubezpieczeń i 10m'"
bardu mianuję na honorowe urzędy Radców ubezpieczeniowych przy
Magistracie miasta stol. Warszawy p. p.: Władysława S t r ak a c z a,
właściciela domu M 910 w Warszawie, Karola S z o n e r t a, właścicle ...
la domu Ne 68 w Mokotowie przy ul. Aleksandrowskiej i Stanisława
G u m i ń s k i e g o, właściciela domu M 36 przy ul. Grochowskiej.
2. Na stanowisko lekarza ordynującego w szpitalu Wolskim mi a ...
nuję Dvra Jana Maryana Zbrowskiego od dn. 8 października r. b., na
stanowisko lekarza miejscowego szpitala przy ul. Pokornej-studenta
medycyny Borysa Podolskiego od dn. 13 października r. b. i na sta ...
nowisko lekarza ambulatoryum podmiejskiego w Kaskadzie Dera Sta ...
nisława Radziszewskiego od dn. 14 października r. b.
Zmiany
w służbie:
Do wiadomości. 3. Budowniczy miejski p. Stefan Kozłowski powrócił z udzielo ...
nego mu urlopu w terminie.
a
4. Zmarł 19 listopada r. b. inżynier Władysław Kazimierz Tar ...
czyński. inspektor podmiejskich urządzeń elektrycznych wydziału III
przedsiębiorstw miejskich koncesyjnych.
-1-
1\1:) I
U!1H
5. Udzielam urlopu no. przeciąg 4 ... ch tygodni kierownikowi biu­
ra Sekcyi Opałowej Wydziału XVIII Zaopatrywania miasta p. Stani ...
sławowi Rago, poczynając od dn. 25 listopada r. b.
Czynności jego na czas trwania urlopu pełnić będzie zastępczo
p. Zygmunt Szczotkowski, kierownik biura stacyjnego tejże sekcyi.
I
:H17
0.­
t-\ s:
() HO
(i �i I
PREZYDENT miasto.
ZDZISŁAW LUBOMIRSKI.
CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA.
Statystyka Porcyi.
dania; 7772 obiady i 7592 kolacye, ogółem
22956 porcyi, noclegów udzielono 7662.
W czasie od 1 do 10 b. m. w Sekcyi
I
_1- Bezdomnych Chrześcian wydano 7592 śnia ...
:> 91
		

/page0002.djvu

			2
DZIENNIK ZARZĄDU MIAST,l\ STgŁ�,��Nę9� Y!,l\g�� 'J!Y_. 1_3_8_
SPRf\WOZDf\NIE KOMI
za Wrzesień
"
"
"
I POZ::OŚCi nj
,-
.. '
�
�
1/IX-1916 r.
"O
0-0
"Ol �
�G
NAZW
A
RACHUNKU
,z; i::
o
�.
.Ma
c,
en
�
1
2
Komitet Obywatelski
-
69752.15
2
7
Zarząd
Miasta
-
280774.66
3
11
Ruchomości
797.65
-
4
14
Kasa
1007.88
-
5
29
Sklepy Rozdawnicze .
16034.73
-
6
37
Mleko.
-
-
7
53
Bony do Tanich Kuchen obcych
3465.-
-
8
56
Obiady koszerne
-
_.
9
67
Sekcya Tanich Kuchen
2366866.57
10
71
Żywnościowa
-
292545.45
"
11
75
Opałowa.
2482.40
-
"
12
78
Zapomóg
-
7000.-
"
13
92
Koszta ogólne .
19899.28
-
14
99/130
Sumy przechodnie
.'
-
118.58
15
113
Rozdawnictwo
2981420.63
-
16
121
Bank Handlowy w Warszawie
14029.84 I
-
17
125
Ofiary
-
I
22980.-
3040037,41
l
3040037.41
I
Sprawozdanie Kasowe Sekcyi Mieszkaniowej
za miesiąc październik 1916 r.
Wply w y:
1458 01
12850.-
9000.-
Saldo na 1 października 1916 roku
Magistrat m. st. Warszawy.
Bank Handlowy w Warszawie
Różne wydatki. . .
Druki i materyały piśmienne
Pensya personelu i służby (84 osoby) .
Tanie Mieszkania: Bagatela 15 .
.: " Szpitalna 6. .
Pogotowie Mieszkaniowe (Nowowspólna)
Dom przy ulicy Polnej NI! 50
" " " Wolowej Nt 7
Sekcya Pomocy dla Inteligencyi . .
Komisya Pomocy dla rodzin rezerwistów
Inwentarz Sekcyj
R ... k przeprowadzek
Urząd Ewakuacyjny
Pomoc mieszkaniowa . . .
Bank Kredytowy w Warszawie: r .. k rubli
r ... k marek
133.78
26.-
322.58
65 42
5335.75
5000.-
795.-
16.04
-.25
74.38
454.30
"
" "
Różnica kursu .
R ... k ofiar, .
Sumy przechodnie .
Inkaso podatków miejskich.
T -wo J. Block, K. Brun i Syn
Opal dla biura i komorne
Wy d a t k i:
176.20
553.05
3219.50
353.-
4.-
799 10
1146.75
27.-
343.-
392.-
301.80
12.50
4502 13
11753.87
6500.-
2120.-
428.37
109.60
100.--
492.05
Saldo na 1 listopada 1916 roku.
Ogółem rubli
35531.51
33333.92
2197.59
35531.51
35531.51
DZIENNIK ZARZĄDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.
]\(e 138
SYI ROZDf\WNICZEJ
1 9 1 6 rok u.
-
-
Obroty
we
wrześniu
Ogółem przy zamknięciu m-ea
Pozostałości na 1jX-1916 r.
-
l'
,-
---- ..
'--
-
W-n
Ma
W-n
I
Ma
W-n
Ma
!
-
-
-
69752.15
- -
69752.15
-
50200.-
-
330974.66
-
330974.66
-
-
797.65
-
797.65
-
79789.36
79517.79
80797.24
79517.79
1279.45
-
47133.65
48951. 35
63168.38
48951. 35
14217.73
-
1490.91
1490.91
14\10.91
1490.91
-
-
4068.-
4725 -
7533. --
4725.--
2808.-
.-
26085.22
26085.22
26085 22
26085.22
-
-
-
374324 06
-
2741190.63
--
2741190.63
12081.51
4464-6 25
12087.51 I
:{37191.70
--
325104.19
-
-
2482.40
-
2482 .• 0
-
-
,-
-
7000.-
-
7000.-
2641. 32
-
22540.60
-
22540.60
-
84.33 '
53.69
84.33
172 27
--
87.94
454365.86 I
--
3433786.49
-
3435786.49
-
31837.- I
29C,88.79
46766.84 I
29588 89
17177.95
-
- I
-
-
l
229130.-
-
22980 -
-
3699(l2�1
-
659583.16 i
659583 16
3699620 57
3497'089.57
3497089.57
Rozdawnictwo we wrześniu.
Obiadów z Tanich Kuchen obcych.
259306 obiadów przez Rady 13 .. tu Okręgów . za Rb. 27566.32
23954" "Różnych... " " 3243.90
283260
Obiadów z Kuchen Magistratu m. st Warszawy.
1565809 obiadów przez Rady 13-tu Okręgów. za Rb. 215694.83
14867 " "Doraźną pomoc " "" 2080.33
175268 " "Instyt. Społ. i Różne. "" 22109.07
114775" "Sekcyę Porn, dla Inteligencyi " " 34512.84
671396 " "Sekcyę Zywienia Dzieci '" " 58572.30
177942 " dla Pragi. " " 24360.27
61877 " "Mokotowa " " 8470.95
44417 " "Sielc . " " 6080.68
2826351
Rb.
30810.22
"
371881.27
Porcyi herbaty z chlebem.
3720 porcyi przez Rady 13-tu Okręgów. za Rb.
9024" "Doraźną Pornoc .
189" "Inst. społ. i Różnych
36000" "ks. Sięmea
48933 porcye
"
"
185.63
450.29
10.47
1796.40
"
"
2442.79
"
"
C h I e b a.
3790231/, funt. sitkowego
"
32700.-
" "
		

/page0003.djvu

			4
DZIENNIK ZARZĄDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAW�,- __
Nt 138
M
e
k
a.
5231 kwart przez Rady 13 .. tu Okręgów.
za
Rb.
1310.91
720
"
dla Okręgów Pragi.
"
"
180.-
6291 puszek przez Rady 13 .. tu Okręgów.
"
"
6291.-
1800
"
"
"
"
"
(sierpień)
"
"
1800.-
260
"
dla Pragi
"
"
"
"
260.-
1385
"
dla Okręgów
Podmiejskich .
"
"
1385.-
"
11226.91
D r z e w a.
9 pud.=24 wiąz. przez Rady 13 .. tu Okręgów za
Rb.
M Y d ł a.
42167 kawałk6w przez Rady 13 .. tu Okręgów
Koszta bezpośrednie .
"
"
2867.36
2433.71
Rb. 454365.86
Ogółem za .
Wartość rozdawnictwa w poprzednim miesiącu Rb. 503421.79
PORÓWNAN E
ekspedycyi a realizacyi bonów w rozdawnictwie okręgowem
Wydano bon6w na
Zrealizowano
Niezrealizowano .
funt. chleba
3815501/2
3790231/2
obiadów Z. M.
1806961
1743751"
obiadów żyd.
271300
254960
2527
63210
16.340
3.60
Wykaz węgla otrzymanego i rozdzielonego w czasie od dn. 13 do 18
listopada 19'6 r.
OTRZYMANO:
Od wydziału Opałowego przy C. N. Prezydyum
Policyi'
25 wag. węilla.
385 tonn
WYDANO:
posp. węgla
t o n fi y
15,5
2,75
3
7
2,5
3,5
6
15
1
15,5
128,25
4,5
36
5,5
5
1
20,5
11
1,5
25
5
1,5
10
1
Dla Schron. Sekcyi bezdom.
" " dla żebraków'
" Tan. Kuchni 20 okr. .
" " " 23"
" " " 19"
" Instytucyi Rady 22 okr.
" " 16"
, " "24,,
" Biura Rady 1 okr ..
" Sekcyi Tanich Kuchni. . .
" Wydziału Pomocy dla Ludności
" Ochron b. Kurat. nad Rezerwist ..
" Szkół Miejskich . .
" Komis. uprawy gruntów podmiejsko .
" Dragi Miejskiej .
" Ambulator. Miejsk.-Ochota
" Straży Ogniowej .
" Zakładu palenia śmieci .
" Komisyi Odzieży .
" Gmachu Magistratu
" Domu Opieki N. Maryi Panny
" Tow. Op. nad niemowlętami.
" "Domów Zarobkowych
" ""Linas Hacedek"
do przeniesienia
327,5
z przeniesienia .
" Tan. Kucbni Związków Robot. .
"" " Robot. Gr. Petycyon.
" " " Kom. Niesienia Pom.
Źydom Ofiarom Wojny . . .
" Kuchni Tow. Ochrony Kobiet. .
" Koła św. Barbary T-wa Ochro Kob.
" Kuchni Pracowników Magistratu.
" Robotn. Rady Gospodar .
" " Kom. Gos. Żyd.
" Sali Zajęć Komisyi Niesienia Pom.
Ofiarom Wojny. . . . . .
" Ochrony 56 W. T. D ..
" " . 12" " " ' . . .
" Szkoły T -wa Pop. Przem. Ludow.
" "Kurat. Źyd. Szkół Ludów.
" Uniwersytetu Powszechnego .
" Czytelni W. T. D.. . . .
" Kasy Kobiet pracując. fizycznie
" Zboru Ewan.-Augsburskiego.
" Placu Sekcyi . . . . .
posp. węgla
t o n n y
327,5
2
4,5
2,5
5
0,5
3,5
5
7
4
0,5
1
1,25
3
2,5
2
1
10,75
1,5
Razem .
385
ZE SKŁADU SEKCYI:
Dla Domów Miei�kich .
posp, węgla
t o n n y
0,5
Razem
0,5
Kancelarya Magistratu m. stoI. Warszawy.