/page0001.djvu

			• po l'
- "
I
r
- l
IJZIBA'VIK
NlZf/JI1KDSlliSTIJUcm:1JIJ
CW/l!J{$Z!lWYo
Wal'szawa. dnia 27 października 1917 roku.
CZĘŚĆ
U R Z Ę D-O W A.
. .
Miancwanie. 1. Na stanowisko zarządzającego wydziałem administrowania
majątkiem miejskim został mianowany p. Konrad I l s k i, doktór nauk
ekonomicznych, z pensyą według etatu-od dnia 21 b. m .
.,
Zastępca .PREZYDENTA miasta
PIOTR DRZEWIECKI.
/
\
".0_.
r \
')
,'.
,'t'
"CZĘŚĆ SPRAWOZDAWCZA.
------_.-------
I,
$' - •
� Sprawozdaule komisyi do p�zyjęcia przedmieść, nowoprzyłączonych
do miasta stoł. Warszawy.
-,
Obszar Warszawy, jak i wielu innych miast, podlegał z biegern czasu rozmaitym zmianom i oczy­
wiście w ostatecznym wyniku powiększeniu. Znaczne powiększenie obszaru miasta, nastąpiło naprz. w 1792
r., gdy po wieloletnich staraniach, i zabiegach udało się komisyi Dobrego Porządku (Boni Ordinis) przyłą­
czyć do Starego-Miasta-NoW'e .. Miasto, oraz kilkanaście Jurydyk, które będąc w bezpośredniej styczności
terenowej, rządziły się jednak każda według swoich, własnych środków i sposobów ze szkodą jedności
� harmonii. "" z �,'
. .... Od tego czasu miały miejsce przyłączenia tylko poszczeg6lnych mniejszych lub większych nierucho ..
, . mości, dopiero w 1889 r. na prawym brzegu Wisły przyłączone zostały do Pragi przedmieścia Nowa Praga,
części Targćwka, Szmulowizna i Kamionek, wskutek czego obszar Warszawy powiększył się o pięćdziesiąt
kilka hektarów (o 18%). '_
� �. Przyłączenie to nastąpiło wskutek usilnych starań władz powiatowych,' które nie mogły dać sobie
rady z tymi ciasno i źle zabudowanymi i gęsto przez mało zamożną ludność obsadzonymi obszarami. Ma-
f • gistrat, kt6ry z tego powodu obawiał się dużych wydatków i kłopotów, zachował się' w tej sprawie biernie.
" .. Mieszkańcy innych kresów miasta: jak Wola, Czyste, Ochota, Mokotów niejednokrotnie ujawniali
" dążenia do przyłączenia się do Warszawy i skorzystania z dobrodziejstw większego porządku i bezpieczeń­
. t stwa. Dążenia te jednak były dość słabe, niejednolite i zawsze spotykały się z przeciwdziała!liem ze strony
dość wpływowych żywiołów, którym przyłączenie do miasta było nie na rękę. Do takich oponentów riale­
żeli zwykle naprz. właściciele podmiejskich rzeźni, którzy przy małych nakładach ciągnęli duże zyski nie-
i, tylko ze swych dzielnic, lecz gł6wnie z miasta= I Magistrat też ze względ6w wyżej przytoczonych nie kwa­
pił się z popieraniem sprawy przyłączenia tych przedmieść, chociaż sprawę tę miał na widoku, gdyż w 1894 r.
z inicyatywy wydziału budowlanego zarządził sporządzenie" dokładnego planu okolic Warszawy i wyjednał
sobie prawo wyznaczania tam linii regulacyjnych.
Najwięcej stosunkowo energii i nawet jednomyślności w dążeniu do przyłączenia wykazał Mokotów
na kr6tko przed wojną, dzięki czemu sprawa Wielkiej Warszawy stała się i w Magistracie dość aktualną.
Korzystając z tego nastroju, wydział budowlany wystąpił w r. 1911 z propozycyą rozpoczęcia prac przygo­
towawczych, przedewszystkiem zaś sporządzenia planu regulacyjnego, ale spotkał się z odmową ze strony
władz wyższych. Już podczas wojny b. Generał-Gubernator warszawski, książe Engałyczew, który pragnął,
aczkolwiek często bez należytej umiejętności, obdarzyć Warszawę rozmaitemi inwestycyami (naprz. skwery
n�d Wisłą), zainteresował się sprawą stworzenia Wielkiej Warszawy i polecił Magistratowi zająć się tą sprawą.
Gdy Magistrat starał się wytłomaczyć trudność zadania i powoływał się na brak planu -regulacyj­
nego, który mógłby wskazać celowe granice Wielkiej Warszawy, książę zadecydował, iż na ten cel kilka
dni powinno zupełnie wystarczyć. Wtedy to (w kwietniu 1915 r.) b. prezydent miasta zwrócił się do Koła
,,� ... /'.r fI
.,'
\ .
•
		

/page0002.djvu

			.
'Y
'-
�
l ,
- NQ 129-
2
, ..
; \
,/
Architektów z propozycyą wykonania szkicowego planu regulacyjnego miasta. Zaznaczywszy trudności za ...
dania i możliwość tylko bardzo -' szkicowego opracowania, Koło podjęło się jednak tego zadania, a to dzięki
temu, że już na kilka miesięcy przedtem została nawiązana bliższa styczność między członkami Koła, a
technikami wydziału budowlanego celem zaznajomienia się z istniejącym już materyałem, jako to planami,
wykonanymi, przez 'biuro pomiarów, z działalnością Magistratu w zakresie regulacyi, kanalizacyi i t. d., t
oraz celem określenia planu działania na przyszłość. Wsp-omniany plan został przez Komisyę Koła czę­
ściowo wykonany, ale ewakuacya nie pozwoliła doprowadzić tej sprawy do skutku. Wpłynęła ona jednak
bardzo szybko ponownie jako sprawa bardzo aktualna. Mianowicie, władze okupacyjne, uchwaliwszy w ce ...
lach administracyjnych podzielić powiat Warszawski na okręgi ziemski i miejski, zaczęły naglić nowoutwo ... ·
rzony z łona Komitetu Obywatelskiego Zarząd miejski do jaknajrychlejszego oznaczenia granic okręgu
miejskiego. Z drugiej strony i energiczniejsi działacze z grona obywateli podmiejskich w dalszym ciągu
agitowali za przyłączeniem przedmieść do Warszawy. r
Zarząd miejski był naj zupełniej przychylny Idei rozszerzenia granic miasta, pragnął jednak dokonać
tego w sposób, powszechnie praktykowany w Europie zachodniej. Kwestya kosztów nie 'grała w danym f­
razie głównej roli, gdyż miasto jeszcze przed okupacyą przy pomocy Komitetu Obywatelskiego rozciągnęło
nadzór sanitarny na wszystkie przyległe do Warszawy zaludnione okolice i ponosiło znaczne wydatki na
porządkowanie ulic, ścieków, na dostarczenie zdrowej wody, usuwanie nieczystości i t. d. Po okupacyi na
te same okolice, i jeszcze w szerszym zakresie, rozciągnięta została w sierpniu 1915 r. działalność milicyi
miejskiej. Następnie nowemu .Zerzędowi miejskiemu, po rozwiązaniu Centralnego Komitetu Obywatelskiego,
wypadło w udziale zaopiekowanie się rezerwistkami i ogromną rzeszą ludzi, którzy wskutek � rozmaitych
okoliczności, przeważnie zaś wskutek niemożności. zarobkowania, pozbawieni zostali środków do życia.
Właśnie ta okoliczność, że miasto, nawet ponad swą możność, czyniło zadość wszelkim na�lącym
potrzebom okolic podmiejskich, z drugiej zaś strony nie mo.gło na razie spodziewać się stamtąd żadnych
poważniejszych wpływów i dochodów, była argumentem na korzyść tezy, iż znaczne rozszerzenie granic
Warszawy powinno nastąpić na zasadzie zebrania i opracowania odpowiednich danych, zwłaszcza zaś po
opracowaniu odpowiednich przepisów regulacyjno ... budowlanych, oraz takiego planu regulacyjnego, który,
pomijając wszelkie detale, wyznaczyłby przynajmniej celowo uzasadnione granice przyszłego wielkiego
miasta, oraz główne zasadnicze elementy każdego planu. Na uskutecznienie tych zamierzeń potrzeba było
około roku czasu, tymczasem sprawa była stawiana ciągle w sposób nader naglący. Wobec tego Zarząd
miasta zmuszqny został do załatwienia tych kwestyi, t. j. przepisów regulacyjnych i sprawy granic miasta
w sposób prowizoryczny.
Przy określeniu nowych granic Wa�szawy Zarząd miejski oparł się na granicach okręgów milicyj ...
nych i sanitarnych z newnem ich zaokrągleniem, uwzględniając plan szkicowy, opracowany przez Komisyę
K,oła architektów, i kierując się przy tern dążeniem, do tego aby oprócz gęsto zaludnionych, lecz fatalnie
zabudowanych osad i wsi,' zostały włączone także pola, łąki i lasy,' które przedstawiają daleko wdzięczniej ...
sze pole do planowania miasta. \V tym celu do najdalszych kresów okręgów milicyjnych zaprojektowano
dołączyć: a) od południa. wsie Czerniaków i Siekierki wraz z ,_ należącymi do '_ nich gruntami, następnie
wsie: Rakowiec i Szczęśliwice, b) od zacbodu i pćłnocy: możliwie największy obszar pól wojskowych,
i klasztor Bielański, ze �zględu na przyległy lasek i piękne położenie, oraz na wylot kolektora; na pra­
wym brz�gu grunty wsi Zerań ze 'względu na projektowane tu w dalszej przyszłości ujście kanału Dniepr­
Wisła, oraz wielki port i składy w tym miejscu-, folwark Brudno, jako 'własność szpitalną, przez miasto
zarządzaną; c) od wschodu i południa: Gocławek, Gocławską Kępę, wsie Bluszcz i Las, położone \ nad
Wisłą naprzeciwko i powyżej smoków wodociągowych miejskich, a to ze względu, by przez niewłaściwe
zabudowanie tych miejscowości nie nastąpiło zanieczyszczenie rzeki w tym miejscu.
Co się zaś tyczy przepisów regulacyjnych, to Zarząd miejski, opierając się tła przepisach b. Ko- _
misyi Rządowej spraw wewnętrznych, oraz na odnośnych przepisach, stosowanych w państwach Niemiec­
kich, opracował przepisy tymczasowe, które z· jednej strony nie dopuszczały by. do bezładnego zabudowy ...
wania placów przy ulicach, zupełnie nieurzadzonych, lub urządzonych w stopniu bardzo niedostatecznym,
z drugiej strony nakładały by koszty urządzenia nowych ulic na osoby, najwięcej w tern zainteresowane
i osiągające spore zyski z takich ulic. ," <
Sprawy te były wielokrotnie rozpatrywane na licznych posiedzeniach, przeważnie przy udziale przed ..
stawicieli gmin podmiejskich.' Należy zaznaczyć tu nader liczne zebranie w' Stowarzyszeniu Techników,
które po wysłuchaniu w dniu 17 kwietnia 1916 r. przedstawionych mu wyczerpujących referatów w spr a ... -
wie powiększenia obszaru Warszawy i po dyskusyi., uznało proponowane przez Zarząd miejski nowe gra�
nice miasta jako narazie odpowiednie. t ,
Jednocześnie z powyższemi sprawami były rozpatrywane i załatwiane sprawy: przedsiębiorstw,
istniejących w gminach podmiejskich (kolejki podjazdowe, elektrownie w Mokotowie i na Woli i t. p.),
0, rozciągnięcie miejskich praw i obowiązków na obywateli podmiejskich, zestawienie możliwych do zebrania
danych statystycznych i t. d. Na podstawie powyższych zasad i danych odbywały się pertraktacye z wła .. ,
dzami okupacyjnemi, które doprowadziły do reskryptu Generał ... Gubernatora von Beselera z dnia 8' kwiet ...
nia 1916 r. Dla dokładnego określenia na gruncie wskazanych w powyższym reskrypcie ogólnikowo gra"
nic miasta wyz.neczona- została, pod przewodnictwem mecenasa Higersbergera, specyalna komisya, której
sprawozdanie z dokonanych czynności zostało tu w dalszym ciągu pomieszczone.
T_
J'
, ,,-
r Rozporz.ądzeniem p. Generał-Gubernator��nia 8 k:i:t�ia 1916, r. przyłączone zostały do miasta h
stol. Warszawy dwie gminy: Mokot?w i Czyste w całości, oraz części gmin: Bródno, Młeciny, Pruszków, ł;i. �
Wawer iWilanów;'.o czem ogłoszono w, Dzienniku rozporządzeń z d. 17 kwietnia 1916 r. N2 29 poz. 79 .. ,r,
Magistrat, decyzyą z dnia 5 maja 1916 r., powołał komisyę do przyjęcia tych przedmieść pod prze ... · �
wodnictwern .adw. przys. Józefa Higersbergera w składzie: 1) delegatów od Zarządu miasta p.p. Francisz- . ! .
, ka Lilpopa, Edwarda Zienkowskiego i Pawła Kłossowskicgo: 2) po jednym przedstawicielu od sekcyi Za- .
rządu miasta: I, II, IlI, IV, V, VI, �VII, VIII, IX Szkolnej, Milicyi Miejskiej, Biura Pomiarów i Radcy Praw- l1l _
nego, p. Władysława Kasprzyckiego: 3) przedstawicieli następujących instytucyi: a) Rady Głównej Opie'" r:
kuńczej (delegat p. -'Józef Troetzer), br Stowarzyszenia właścicieli nieruchomości m. Warszawy, (delegat ;:.
p. Władysław Manduk), c) Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego (delegat radca p. Kazimierz Strzesze w... 1
'- ski), d) Towarzystwa Kredytowego m. Warszawy (delegat dyrektor Stanisław Libicki), e) Towarzystwa �l
Przemysłowców w Królestwie Polskiem (delegat p. Antoni Wysocki); 4) siedmiu wójtów gmin, a miano'"
(\ricie gmin: Mokotów, Czyste, Wilanów, Pruszków, Młociny, Bródno i Wawer; 5) przedstawicieli powyż'" A I
szych gmin, wybranych przez"komisyę przedmieść przy wydziale pomocy dla ludności (delegaci: z gminy •
Mokotów ks. Karol Bliziński. z gminy Czyste p. Stefan Bystydzieński, inżynier, z gminy Wilanów p. Ale'" f I
ksander Antoszczuk, nauczyciel, z gminy Pruszków p. Roman Sikorski, dyrektor fabryki, z gminy Młociny
1:1 h
P �
J
l'
. 1J,
		

/page0003.djvu

			'� .. ,
.�.. ..{
� J. t,
o. :'l:� ..
..
l'
,:--
'Ng 129 -. DZIENNIK ZARZĄDU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY.
------------------------------�-------------------------------------------------------
3
p. Kazimierz Krzymuski, dyrektor fabryki,' z gminy Bródno ks. Franciszek Choiński, z gminy Wawer p.
· Aleksander 'Około-Kułak. inżynier; nadto do komisyi zaproszono: delegata Arcybiskupa Warszawskiego, ks .
. ' Kanonika PuchaIskiego i p. p. Stefana Kryńskiego, inżyniera, Leona Supińskiego, adwokata przysięgłego,
jako referenta, Czesława Michałowskiego, jako sekretarza, oraz p. Bolesława Zembrzuskiego rejenta.
� .. Przewodniczący, oraz p. p. Kryński, Supiński, inżynier p. Cz. Rudnicki i p. Marceli Jeżowski, in-
żvnier, naczelnik biura pomiarów Magistratu, po porozumieniu się z sekcyami Magistratu, sporządzili pro­
jekt kwestyonaryusza do wójtów gmin, zawierający pytania co do aktywów i pasywów przyłączonych do
; miasta miejscowości. \. .
.. � �
, W dniu 27 maja 1916 r. zwołane zostało pierwsze posiedzenie komisyi do przyjęcia przedmieść,
1. na którem zatwierdzony został projekt powyższego kwestyonaryusza, p nadto komisya, mając na względzie,
że plan przyłączonych przedmieść sporządzony przed .vydaniem rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 1916 r.
był tylko poglądowym, to jest nie był rezultatem badań i pomiarów na gruncie i. że granice wskazane na
!fI' tym planie były wskutek tego prowizoryczne, wyznaczyła delegacyę, złożoną z pp.: Higersbergere, Kryń-
� . skiego, Czesława Rudnickiego, Marcelego Jeżowskiego i Leona Supińskiego i poleciła jej, aby przy udziale
ł. �iejsco�ych twójbtów i delegatów" prze?mieśtĆ hspraw�ziła na gruncie graniCe, wskazane na tym planie,
� l W razie po rze y z aproponowera zrruany yc gramc.
\�' W wykonaniu tej uchwały przedewszystkiem rozesłane zostały do wójtów wszystkich siedmiu gmin I
.' kwestyonaryusze z prośbą o 'udzielenie odpowiedzi na zapytania, a następnie, na wniosek delegacyi, Magi­
� -'I strat delegował 7 swych urzędników do urzędów gminnych w celu udzielania wójtom objaśnień i wskazówek
; co do odpowiedzi, na kwestyonaryusz, a nadto 2 młodszych urzędników do gminy Bródno do pomocy
przy sporządzaniu żądanych wykazów i t. d. ...
Delegacya, wyznaczona przez kornisyę, w przeciągu czasu od dnia 3 czerwca do dnia 26 czerwca
1916 r. sprawdziła we wszystkich gminach granice; wskazane w planie poglądowym, i uznając, że w wielu
miejscach granice te należy zmienić z powodu niemożności zastosowania ich do miejscowych warunków,
bądź z innych wyłuszczonych szczegółowo w jej protokółach przyczyn, zaprojektowała zmiany tych granic,
przy których ustalaniu delegacya kierowała się zasadą, aby linie graniczne w miarę możności: l. 1) szły po
} naturalnych granicach, jakiemi są szosy, drogi, rowy, miedze, 2) nie przecinały gruntów, stanowiących
,określoną hypoteczną i gospodarską całość. Czynności te delegacya odbywała przy udziale miejscowych
� wójtów gmin i delegatów odpowiednich przedmieść oraz przy udziale pp. geometrów miejskich. Projekto-
,wane granice były zaraz onaczone �opcami. Wskutek tych zmian sporządzony został przez biuro pomiarów
t nowy plan, oraz szczegółowy opis nowych granic i wykaz miejscowości, przyłączonych do miasta.
t: Plan ten zatwierdzony został w następstwie przez komisyę uchwałą z dn. 24 czerwca 1916 r.,
· a następnie przez Magistrat w dniu 27 czerwca 1916 r. i przesłany został C. N Prezydyum Policyi do
.' zatwierdzenia' przy odezwie z dn. 5 lipca N2 195.'
, Zgodnie z art, 5 rozporządzenia z dnia 8 kwietnia '1916 r. cZłonkowie delcgacyi udali się w dniu
:,1 lipca 1916 r. do Urzędów gminnych dwóch gmin w całości przyłączonych do miasta, a mianowicie do
� gmin l'10kotów i Czyste i w tym dniu odebrali od wójtów wszystkie akty i ruchomości Urzędów gminnych,
· pieczęcie, a nadto salda kasowe tych gmin, a mianowicie: od urzędu gminy Mokotów Rb. 1601 kop. 51l/2
.' i Mk. 993 fen. 92; od urzędu gminy Czyste Rb. '13037 kop. 50 i Mk. 3764 fen. 39' i świadectwo depozy­
towe, wydane przez Bank Państwa z dnia 5 września 1913 r. za NQ 94079 na złożoną przez. koncesyo ..
,naryuszy elektrowni kaucyę 10,000 Rb. Akty, ruchomości, 'pieczęcie, gotowiznę i świadectwo depozytowe
� po przewiezieniu oddano 1'1agistratowi. Wskutek tego w dniu 1 lipca 1916 r. Urzędy gmin: Mokotów
l' i Czyste 'zostały skasowane i gminy te przeszły pod zarząd miasta, o' czem zamiadomiono Cesarsko-Nie-
mieckie Prezydyum Policyi odezwą z dnia 4 lipce 1916 r. M 192. .
, Z powodu przejęcia przez Magistrat czynności urzędów gmin Mokotów i Czyste oraz przesłania
, �- przez wójtów. pozostałych gmin odpowiedzi na kwestyonaryusze i wielu akt, a nadto ze względu na zgło-
at szenie- się do' Magistratu mieszkańców przyłączonych przedmieść, w różnych bieżących sprawach, Magistrat,
1:. ·na. wniosek delegacyi, na posiedzeniu w dniu 5 lipca 19164.1'. utworzył specyalną komisyę do spraw nowo­
��. przyłączonych przedmieść pod przewodnictwem naczelnika kancelaryi głównej Magistratu. p.r-P. Kłossow-
: skiego. mianując p. Leona Supińskiego kierownikiem tej' komisyi, a to w celu przekazania poszczególnym
r wydziałom Magistratu . akt, rachunków i wszelkich danych, otrzymanych od wójtów powyższych gmin,
,} Wskutek tego komisyi 'tej oddane zostały wszystkie te akta, rachunki i inne sprawozdania, pochodzące
� od wójtów.,
�'r W dniu 1 września 1916 r. Ng IV· a 127. 16 B. C. N. naczelnik pow. Warszawskiego zawiadomił
., Magistrat, że nie zgadza się na zatwierdzenie planu, między innemi, z powodu powiększenia przyłączonych
�! do miasta przedmieść z gmin Bródno, Wawel', i Młociny i zażądał nowego planu. Wskutek tego delegacya
t. w poprzedrtim składzie w dniu 19 września 1916 r. udała się powtórnie do gmin Bródno i Wawer -­
. � i przy .udziale wójtów gmin i delegatów przedmieść oraz geometrów, zaprojektowała w tych dwóch gmi-
, !; � nach nowe granice z ,wyłączeniem zakwestyonow�nych przestrzeni, aczkolwiek te nowe granice w kilku
f miejscach nie odpowiadają przyjętym przez komisyę zasadom. W pozostałych gminach granice te nie zo­
stały zmienione. Zgodnie z temi zmianami sporządzony został przez biuro pomiarów nowy plan, oraz ,
I� .. nowy wykaz miejscowości i opis szczegóło\vy granic. Nowy ten plan zatwierdzony został w dniu 30 wrześ­
nia 1916 r. przez komisyę do przyjęcia przedmieść. w dniu Z8Ś 6 października 1916 r. przez Magistrat,
i przy" odezwie z dnia 21 października 1916 r. N2 285 przedstawiony został p. Prezydentowi C. N. Policy i
t wraz z dowodami objaśniającymi i z wykazem miejscowości przyłączonych i opisem nowych granic. W dniu
, 10 )utego 1917 r. otrzymał Magistrat odezwę p. Prezydenta C. N. Policyi z dnia 5 lutego M III-a 3561 III
\. o zatwierdzeniu przez p. szefa Administracyi Cywilnej planu, przedstawionego przy odezwie Magistratu
� z dnia 21 października 1916 r. NQ 285, przy odezwie zaś z �nia 1 marca 1917 r. N2 III-a 2375/11 -Magi-
."! strat otrzymał" od C. N. Prezyayum Policyi plan ze wzmianką o zatwierdzeniu jego przez p. Szefa Admi­
',.. nistracyi. W dniu 10 lutego 1917 r. ogłoszony został w Dzienniku rozporządzeń N2 63 spis miejscowości,
r przyłączonych do miasta, według zatwierdzonego planu. Po zatwierdzeniu powyższego planu Magistrat
• polecił wydziałowi budownictwa, aby kopie przesłane były właściwym wójtom gmin, wszystkim wydziałom
\ Magistratu, komisaryatom milicyi ,w przyłączonych miejscowościach i członkom komisyi, co też przez ten
� wydział wykonane zostało. \ I � l.
i- P. Prezydent C. N. Policyi w odezwie z dn. 15 grudnia 1916 r. N2 III-a 6832 prosił Magistrat
.'1.. o przesłanie swej opinii co do proponowanego przez niego podziału aktywów i pasywów między miastem
.,. i temi gminami, których tylko części przyłączone zostały do miasta. Podział ten bowiem z mocy art. 2
, rozporządzenia z dnia 8 kwietnia 1916 r. winien :być dokonany przez niego.�" Odezwą'� z dnia 14 lutego
,,: 1917 r. Ng 43917/1159 Magistrat, zgodnie z opinią komisyi z dnia 1 II. 1917 r., wyraził swą zgodę na
projektowany podział, a mianowicie, aby wszystkie aktywa i pa.sywa do dnia 1 � �wietnia 1916 r. pozostały
przy gminach i aby dochody z gmin przeszły do miasta od dnia 1 kwietnia 1916 r .
•
W dniu 24 marca 1917 r. komisya uznała, iż czynności jej skończone zostały i wyraziła życzenie,
między innemi: 1) aby wydrukowane zostało niniejsze sprawozdanie, 2) aby wypracowany został przez
,
t
		

/page0004.djvu

			r f,
, ......
,-
.
c
/
.,'h' . .;. 1.;'
....... .:
.{,. ,;
• '\ r":
DZIENNIK ZARZĄDU MIASTA STOŁEtZNEGO \VARSZAWY.
.'
' ..
NQ 129 •
4 �-
l:
Magistrat plan zabudowania przyłączonych przedmieść zgodnie z art. 6 i następnie rozporządzenia z dnia ;.
8. IV. 1916 r., 3) aby na czterech końcach nowego obwodu miejskiego postawione były z trwałego ma .. I
teryału cztery krzyże pamiątkowe, i 4) aby wszczęte zostały przez Magistrat starania, by posterunki woj! �
skowo .. policyjne, które rewidują paszporty i pakunki, o ile nie będą skcsowane, przeniesione zostały w najJ I
krótszym czasie na nowe granice miasta. .' I .
.. Magistrat m. stoł. Warszawy, na posiedzeniu w dn. 14 czerwca 1917 r., zatwierdził wyżej wymie"'l
nione wnioski komisyj, i uchwalił pozatem wystosować podziękowanie do p. Higersberge:a, prLeWOcIniCZą""ll :
cego komisyi, za jego obywatelską pracę, i wydrut-ować je wraz ze sprawozdaniem. �
I
-:
Z:ałacz:nik NQ 1. I
e
Dziennik Rozporządzeń dla Jenerał-Gubernatorstwa Warsza wskiego.
z dnia 10 lutego 1917 f. za M 63.
ł ;
.�
I
/
259.
I
1
,
!
/
•
Rozporządzenie .
� .. l.
2 Ordynacyj Miejskiej dla stolo m. Warszawy z dnia 5 maja 1916 r. (Dz. Rozp. N232)
r;
I '"
Na mocy §
postanawiam: ' I
Granice miejskie stol. m. Warszawy będą nanowo ustanowione, podług specyalnie zatwierdzonego i
planu, który uważać należy za część niniejszego rozporządzenia. Na podstawie tego planu będą w przy.. I
szłości należały do sto l. miasta Warszawy następujące ·miejscowości: i
1. Z gminy Wilanów: folwark Siekierki, wieś Siekierki Duże 1 i 2 wieś Siekierki Małe, folwark i wieś )!
Czernieków, wieś Szopy Polskie, foIw. Szopy Poiskie (vel Nowy Sad), wieś, i kolonie Szopy Niemieckie.
2. Cała amina Mokotów. A
3. Z gminy Pruszków: folwark i wieś Rakowiec z pograniczneml gruntami wojskowo .. fiskalnemi,
kolonia Janków, kolonia Wyględów, i ze wsi Szczęśliwice posiadłość ziemska NQ 1 Leona Wilmana. l
4. Gmina Czyste, za wyj ątkiern części posiadłości sukcesor6w Ulricha, obszaru 10 morgów 8 prę ...
tów, które pozostają przyłączone do 'wsi Górce, gminy Młociny. I
5. Z gminy Młociny: część wschodnia p61 wojskowych Powązki i Bielany z miejscowościami Czarny
Dwór i Powązkowski obóz wojskowy, miejscowość Powązki, wsie: Izabelin, Młociny B., Buraków Duży,
Slodowlec i Kaskada, miejscowość Marymont, folwarki Grossów, Ruda Ewansa, Ruda Mintera, Ruda Majo ..
racka, za wyjątkiem posiadłości Franciszka Kwiatkowskiego pomiędzy szosą Bielańską i Wisłą, wieś Potok,
Potocki park, miejscowości: Czerwonka i Czerwona Gutnerówka. .
6. Z gminy Bródno: teren forteczny Żerania pomiędzy Wisłą i szosą Kowieńską, wieś i folwark
Golędzinów, osada Pelcowizna wraz ze stacyą Praga d. ż. Nadwiślańskiej, południowa część folwarku Ró .. ,
żopol od ulicy Kościuszki do ulicy Polowej wraz z przyległą kolonią włościańską Sarnowicza wsi Żerań.
Kolonie Ustronie od toru kolejowego d. ż. Nadwiślańskiej do zachodniej granicy folwarku Aleksaądrów,
język piaskowy, należący do ław piaskowych folwarku Stefan6wka przy szosie fortecznej, osada Nowe Bródno'
i południowo-zachodnle część gruntów pogranicznych. Cmentarz św. Wincentego, grunta dokupione przez
miasto dla powiększenia tego cmentarza, cmentarz żydowski, południowa część tere nu folwarku Br6dno,
przy drodze Bródzieńskie] do granicy Targówka, południowa część osady Targówek do granicy Hipsza- ,
aż do drogi; dalej do szosy fortecznej od folwarku Elsnerowskiego aż do jej zakrzywienia w blizkości
dawnego fortu XII, część terenu folwarku. Szmulowizna do drogi szosy fortecznej do ulicy Kawenczyńskiej
i cała kolonia Utrata. ..-
7.. Z gminy Wawer: wieś Grochów II z Florentynowem i Emilianowem, wieś Kozia Górka Gro- I
chowska, folwark Grochów II i leżący' między nimi teren wsi Kawenczyn, folwark i wieś Grochów I, wieś
Saska Kępa, Gocławska Kępa, folwark Kamionek, wieś Goclaw i południowa część łąk folwarku Gocławek,
wieś Górki Grochowskie i kolonia Witolin .
\
Załącznik 2.
N2 5000jK:
\- Wielmożny Pan Mecenas
/ <
�rOZEF I�IC;'ERSl-:3ERGEI<
- I
., ,
w/m. :;,.:
Wobec ukończenia działalności komisyi do przyjęcia przedmieść, przyłączonych do m. stolo Warsza .. ' ,
wy, której Sz. Pan tak gorliwie i umiejętnie przewodniczył od samego początku jej istnienia, t. j. rok prze ..
szlo, Magistrat m. stolo Warszawy na posiedzeniu w dn. 14 czerwca uchwalił podziękować Sz. Panu za
Jego obywatelską pracę dla dobra miasta. l
Spełniając niniejszym, w imieniu Magistratu, ten miły obowiązek, ze swej strony
Panu wyrazy wysokiego poważania.
za Prezydenta (-) P. Drzewiecki.
\
przesyłam �z,: .: �
. �
.v.
�
j
:1
.. 'fil
,' .....
�.",r.: ,",'� v
,,�{- :
'\l,A f.L,
"(1i� � \,��::.; i
I.
"-., Kancelarya Magistratu: m. stoI. Warszawy.
. � �