/page0001.djvu

			1---
: Biblioteka/Dział
----------....,..---
.Llczba skanów
: digitalizacji
.skaner
,erzy�
: BP m.st. Warszawy/czasopisma/Projekt 3
: Kurjer Radomski : pismo społeczne, polityczne,
. .ekonomlczne, literackie. R. 1, 1906 nr .59 (1 IX)
: ;J)� �CJ(ł�,?:J
1069:
lc-
		

/page0002.djvu

			Sobota l Września 1906 roku.
Rok I.
Pismo społeczne, polityezne, ekonomiczne, literackie t
Wychodzi we wtorki, cZ\17ortki i soboty.
--_ .. _--_ .. �._�--�._�--�._-�-�---_.�._�-�. __ .�_.� .. � .. �._--�.� .. �_._-����-�==����.�._�_.�- .. �-'�'-�-.,�_.�.--�.-��--�-�---�-�---���'-�--�-�--�--=-'�._-�._��,.�--�---�-��_.�-��-�'--�-�.�._�-�-�_._��._�_.��--�_.�'-��--��������
Numer pojedyń- ł
czy kop. 5.
IARU'UI PRZEDPłATY.
W Radomiu: rocznie rb. 4, pół­
rocznie rb. 2, kwartalnie rb. 1,
miesiQczoie k. 35.
Z przesyłkI! pocztow;a: rocznie rb.
5 k. 20, półrocznie rb. 2 k. 60,
kwartalnie rb. 1 k. 30.
la graniq: rocznie rb. 8, pół­
rooznie rb. 4, kwartalnie rb. 2.
Przedpłat, I ogło­
szenia przyjmuje
Administracja
Adres Redakcji i Administracji
Radom, ulica Lubelska Nr 28.
Przedpłat, przyj­
muj, również
kBiQgaroie oraz
agientury w mia­
stach i miaste­
czkach.
OGŁOSZENIA.
Na I stronie za wiersl garmon­
towy lub jego mi.::jsce kop. 30.
Nekrologi za wiersz kop. 15.
Reklamy, nadesłane po tekBeie za
wiersz potitowy lub jego miejsce
kop. 20. �
Ogłoszenia zwyczajne pierwszy
ru kop. 10, nastvpne po kop. &
za wiersz petitowy lub jego miejsce.
OgłoszenIa drobne po k. 2 za wyraz.
"Kurjera"
Redakcja otwarta codziennie za wyjłłtkiem dni świłł- I
l ! tecznych od 4 - 7 po południu. l
Administracja otwarta codziennie za wyjłłtkiem dni �
Ił świłłltecznych od 10 - 2 i od 4 - 7 po południu. l )
ZmianA adresu
pocztowego k. 20.
Drobne l"OkopiflY
nie zwracaj, się.
Olllo •• enla do li.arJera Bado"8kle,Jo pr.yJmuJe Blaro .e.la Wa .... awa arak. Przed •• 68.
. -� ł ski e nuż, si� szybko, nudzą, je m�cz'ł sZCZegÓłY:!i�-str�lkcji i młodzież kończ,ca szkoł� galicyjsk,
trzeba je zainteresować całości" a wówczas zdo- zna coprawda dokładnie Przed i LatitawjEJ, lecz
laiw&rsVtfeł i/lduwJ iiemi IltoJlskiC]·' b�d, .siEJ one na po�onanie trudności i wy�cz�. nie ,!ie gd�ie Pio�rków, RadoI?' Narew l�b War-
11 1>._ _.. �.- .. - u Dle Sl� szczegółów, niezbędnych dla zrozumienia ta, nic bowiem dziwnego, gdyz zaborowi prus ..
ZA W I A D O M I E N I E c�ł?ści.-. Nau�a .udzielo�a we�ł�g n?rmy. niemi?c- �i�mu. i r�syjskiem? podr�czniki galicyjskie po-
I kleJ nudsi dzieci polskie, zeslIzguJe Sl� po Ich sWIQcaJ' az ... dwie lekcje,
. .W niedzielę, dni� 2-g0 wr�eśn!a, o go- um�śle? słaby ty�ko pozo�tawiaj,c. ślad .po sobie,! Zupełnie toż samo dzieje siEJ z historją. I
�zlnle 2 .. eJ P? południu k0.nanla! �Inl�te w pla�lac.h � InstrukCjach szkół austrjac- że gdy inspektor Dworski w 19d� roku przy
w:>-:boru �arządu, K?mls)1 RewlzYJ.ne}, Z8- j kich .r�sp .. gahcyjs�lch; �.wa �e. skrz�dła �llSZY egzaminie na IDatur� zapytał jednego o naj waż­
tWlerdz�n�a re�Ulaml?� I odc7:ytan�a .spra- \ polsk�ej �IC Sił ani rozw�jaue s\Vla?Om�e, . aUl ro- niejszy wypadek w 1830 r. .- ten zacztłł odpo ..
wozdanla z dZlałalnoscl organizacYJneJ. ! zumnle kierowane, to tez wyradzaJ'ł Sl� I p&.cz'ł. wiedź: "w 1830 r. urodził si� NajjaJniejszy Pan!"
. Wejście za okazaniem biletu członko\v-! . Gimnazjum polskie, jak� szkoła filol?giczl�a, Istnieje co pri\wda w szkołach Galicyjskich
sklego. I powInno za.podstaw� wszystkleg� nauczama wZI'łĆ specjalny przedmiot "dzieje ojczyste" -ale jest to
J�zyk po.lsk.l .. �ymczasem prze�mlot ten w szko- przedmiot nieohowiątkoUJY! Chodz, nań co praw­
{łach gahcYJsklć� traktowany Jest .wpr?s.t po .ma- da wszyscy, ale sam fakt, że w polskiej szkole
Z d· 1 ,. b . I coszemu; na kazdym kroku ustEJpuje mle.Jsca nlem- historja polski jest przedmiotem nadprogramo-
niem -gQ wszesnu�. . r. pocznie wy-! czyźnie i klasycyzmowi " . .. b.
chodzić w Warszawie dziesięciodniówka ł • wym - plzemaWla sam za Sle le.
I • � W .1 klas. tyg. przyp. 3 g ... pol. 6 niem. 8 łac. 'f31e o planach i metodzie "narodowej" szko ..
. MysI NIepodlegla II""" 3.. " 5 .. 8"" � polskiej.o �aleko gorzej �rzedstaw� sill �W�8t:
III" " " 3" 'I 4 " 6 'I a gr. Ja ducha, JakIm ta szkoła jest przeJEJt, l Jaki
Redaktor i wydawca: Andrzej Niemojewlki. . IV""" 3" " 4 ,. 6 " 4 " wszczepia bezkarnie w młode pokolenie. -Za mało
Adres redakcji i administracji: Marszałkowska, V" " " 3"" 4 " 6" 5 " jest nazwać szkoły galicyjskie lojalnemi, do tego
]i 48 m. 10. VI" " " 3"" 4 " 6 " 5 �, stopnia bowiem posuni�ty lojalizm jest serwi-
VII " " " 3" " 4 " 5 " 4 " lizmem.
VIII" " " 3" " 4 �, 5 " 5" Drobnemi ustEJPstwami rz,d Austrjacki zmie ..
Ogółem tygodn. 24g. pol. 35 nie. 50 łac.28 gr. nił Galicjc; w najlojalniejsz, prowincj� państwa,
Czytaj'łc plan powyższy niktby nie pos,dził, a zdanie Szcz�p�now.skiego ,,�y sła�i jes�e�m�
że układali go polscy "narodowi" pedagodzy dla wobec P?błazan�a � �y�p�tJl,.a �,Iez;wycl�zenl
polskiej narodowej szkoły wobec nlespraWledhwosCl l UCisku , doskonale
. .' . , nas charakteryzuje. Wdzi�czność za drobne ust�p ..
. yv szk�łac� c�e�klcb,. w ty� samym panst .. stwa, za ów j�zyk wykładowy, szkoły galicyjskie
w�e, J�zyk nIemieckI jest nleobowllłzkowym �rzed- osuwaiSl tak daleko że przy oauce dziejów oa-
mIotem, wykładanym dodatkowo tylko w nlektó- p ":- .. ' k ć f: k ó b l .
Taki tytuł nosi kshłżka poś wi�cona szkole h k ł h . d t t t'" . szych nie wahaj' Sl� prze r�ca a t w, y e nie
galicyjskiej tej szkole której doniedawna tak rdY� s� o ac , :l� os a e�znYh s �plen z nIem .. �1�- uronić nic z glorji wszechsprawied1iwości i wstecz
zazdrościliś�y bracio:U zza kordonu tej szkole d zlekrle prz�sz � za. w zec dac l!rzy przefsclu dobroci dynastji Habsburgów,. że z literatury bez
która przez swł} polskość" stała si�' świ�t, dl�;' �s�1 �yzs�eJł a:1 prz: l� a�a�l� n� ma ur�i ceremonji opuszcza si� lub przekr<}ca utwory,
oas. Co z tej s�koły zrobiły niepodzielne w niej p� s . c �z � �� �Ie : ? �Ie�� S.I� t wiros które tchn'ł patrjotyzmem, które bodaj w naj­
rZ'łdy stronnictwa mianujlłcego siebie całym na- przeCiwnie, fle y l � J�zy n�eml?c � J�s awo- odleglejszej reminiscencji mogłyby obudzić myśl
rodem" co z tej' szkoły zrobił bruk k�ytyki spo-; ry�o�I�Ykt� e wzg � y e rO�lcI�:J' Sl� I �a6 nau- o niepodległości, lub poddać w w,tpliwość miło ..
ł . J b· . d' . I k' .,,! czy cle l, rzy maj' przywI eJ awania go .. ściwSl opiekll! dynastii Austro-WEJgierskiej.
eczneJ .. w o aWle zaszko zenla teJ "po s leJ dzin tygodniowo, zamiast obowhłzuj,cych innych .. . 'V.:' .
szkole ujrzymy na podstawie dokumentów. pedagogów _ 17 godzin. A�torem . w.yplSów P�lsklCh dla kla� wyż ..
W tk' ł ł d . .. d . . szach Jest trÓJlOJalny Stanisław Taroowskl.
szys le g osy m o zlezy, o zywaJ,ce Sl� Czyni si� to wszystko gwoli przygotowania '. .
n� łamach "Młodości", "Promienia" i "Teki", a przyszłych urz�dników c -.k. rz,dowi który jed- Ze skrupulatności, prawdZiwego cenzora zro-
n�wet w sejmie �al�cyjskim wielki� gło��m wo- nak przy obsadzaniu mi�jsc daje pi�rwszeństwo bi� on wybór, tak autorów, jak i poszcze�óln�ch
łaJ': "szkoła galICYjska wynaradaWia nas .- Sa .. mniej biegłym w niemczyźnie czechom dZlt'ł, przyczym pokaleczył utwory ta�le, Jak
mo oal�cza��e w j���ktl. ojczysty�,. a nawet wy- Należy przyznać jednak, że nie tylko niem- ,�Dziady": l�b "Pau Taden�z", opuszczaJ'c ust�.
kła� .hlstorJI pol�kleJ .nle stanoWI Jesz�ze o P?l: czyzna cieszy si� opieką, polskich pedagogów _. py powstawiane w podr�cznlkach szkolnych na­
skoscl sz�oł!, Wl�Cej Jeszcze pot�zebne Jest w n�cJ klasycyzm też jest faworyzowanym, zarówno do wet przez cenzur� rosYJsk,. (d. c. 0:).
uwzgl�dnlenle pewnyc� ,,:łas.n?ścI umysłn polskle� ilości poświ�c�nych mu godzin, jak i traktowania A. S,cupanlalcowa.
�oJ czego w szkole gahcYJ�klej brak. zu�ełllY, gdyz przedmiotu polecono np. nauczycielom j�zyka .pol-
I szkoła t� do. teg� stopnia normuJ e Sl� n� WZQ- skiego, b:.T w godzinach poświ�conych polskiemu
rach austrJacklch, ze rada szkolna nawet nie tłu- zaznajamiali młodziez z mitologjlł i z tłumacze ..
maczy planów i instrukcji wydawanych przez "ła-. niami klasyków.
dze centraln� �la szkół a?strJac�ich �"naro�owej"1 Nie lepiej jest postawiona i nauka gicografji
szkole polskieJ wyst�rCZRj'ł nIemieckie wydallla. ,i historji.. Instrąkcja dla szkół galicyjskich głosi, ".	
			

/page0003.djvu

			�.
KURJER
R A D O M S K I X! 5&.
��--�--------.-._--- .... ���-,_.�- .. - .... -_ .. _-���._--�----------�
* * * natomiast specjalnym podatkiem. 16 sierpnia zebra- * * *
\V cią,gu lipca w warszawskiej cytadeli było nie organizacyjne wybrało członków komitetu i po- Na innym miejscu czytelnicy znajd, wyj,tki z
8895 osób, aresztowanych w sprawa.ch politycznych. stanowiło Itarać sili) o zatwierdzenie ustawy i zwró- oiekawego listu brata obeonego prezesa ministrów
* * • cić si� z odezwą, do społeozeństwa. Stołypina*), w którym autor zapewnia, �e na ostatnie
l . k ' * akty teroru politycznego (z"machy na premiera. je-
Wypadki ostatnie, o i e mośu a WDlOS owac z • • nerał-adjutanta Skalo na, zabójstwo jen. Wonlarlar-
artykułu wstli)pnego oficjalnej g�z�ty ,,�ossija" i p�- Rozruchy rolne powi�kszaj, si� w gubernjach skiego) rz,d nie myśli odpowiadać ogólnemi repre-
wnej, co prawda bardzo lekkIej smrany, w tonie Saratowskiej i Kazańskiej. W Moskwie z powod� sjami, bo rozumie, �e one nie doprowadsą do uspo-
Nowego Wremieni" posunie polityka rZłłJdu na le- coraz cZ�8tszych napadów na policjantów, 08tat�1 kojenia. S2\dzli), �e nikt nie odmówi słueaności zapa­
;'0 a - "Bossija" pisze, �e rzą,d n�em.a �ami8:ru otrzymali polecenie nie krfJpować si� w utywanlu trywaniom brata premjera obecnego gabinetu rosyj­
mścić si� za anarchistyczne zamachy, �akle me sune- broni i nie dopuszozać blizko siebie os6b podejrza- ł skiego; przeiywany przez naa wszystkich obecny stan
niił jego postępowania, co do reform liberalnych. nych. W Petersburgu wśród białego dnia o S-ej go- państwA. _ to ci�żkie zaka�enie całego organizmu
* * * dzinie, koło mieszkania naczelnika departamentu po- państwowego; gdyby to zakażenie było zlokalizowane
Organizacja "czarnej seciny" przysłała do re- licji, koło którego dy�uruje wzmocniona ochrona, n�- w jednej jakiejbą.d� miejscowości, to upust krwi z
dakcji "Strany" zawiadomienie, tym rł!'zem napisa- padnięto na poczty1jona. i z,abrl\Do mu �OOO �ubl� chorego miejsca l�� rozci�cie. �abrzmi8łego wrzo�u
ne nie kancelaryjnym stylem i bardz? meortografi�z: N�pad.a.J'�y, krzyc�ą,c "ucIekac, bo koń su� wścIekł mogłoby sprowadzlC wyzdrowlellle ch�rego. organlz-
nie łe za śmierć zabitych na wyspIe AptekarskIeJ! uClekh "bchaczem . mu, ale w danym wypadku zakałeme obJli)ło cały
Bą, 'skazani na śmierć: J:ljetr�nkiewicz, Rodiczew, ,i\1i- ! * * • o�ganiz� .państwowy, wszys�ki.e ,jego .cz�ści i człon-
lukow Hersen \V inawer "l wy wszyscy przewodcy, ... . kI; - mIejscowe upusty krWI I srodkl przeczyszcza-
rewol�cji", zakończa tajemnicza "organizacja" swoją, l � ml�llsterJum spraw wewn. YI dalszy� cUłgu ją,ce nie wyprowadzą, z chorego organizmu materji
odezw�. Na dole kartki narysowan� głowa ?a. skrzy- ł odbY��Ją, SIli) prace uporzą,dkowama materJałów w trujłłJcej (mate�ja .peccans-dawnych �edy�ów), a tylko
iowanych piszczelach i coś w rodzajU nahaJkI. � k�estJI powszechnego praw!l wyborczego w �achod- do SZCZ\]tu zruJnuJą. schorzały ustroJ panstwowy. Tu
* InIC� �aństw�c� .k?nstytu�y�nyc� "na wszelkI wypa- miejsce na kuracj� krzepi2}c, przez dojrzałe refor-
• * dek, Jak obJasD1aJłłJ w 1UlDlsterJum. my, którym dał wyraz niedawno zamknili)ty parla-
MówiłłJ, �e na miejsce Skałona, ma być nazna- * ment; chory organizm dzili)ki swym siłom żywotnym
czony cio \Varszawy nie Ignatiew, który jest potrze- * * sam przemo�e zakażenie i tym prfJdzej, im interwen-
bny w Peter�burgu, a Orł�w, znany z .. ekspedycji Wczoraj odbył sili) pogrzeb Jen.-majora Mina. Po- cja lekarza mniej blj}dzie wkraczała w dziedzin� ohi-
karnej w krajU l-Jadbaltycklm, a na mIejsce \Von- Hcja piesza i konna otaczała ścisłym kordonem cały po- rurgji, która nieraz przez zbytnią, krewkość opera ..
larlarskiego-baron Aleller-Zakowelski. grzeb, na który byli dopuszczani tylko wojskowi. tora pozbawia ustrój członka, jakiby dał l1i� ocalić
* * * \ III przy stosowaniu innej metody.
"Zwią,zek narodu rosyjskiego" przysłał na imi� . * * . * * •
SiemionowBkiego pułku leib-gwardji depesz� nastli)pu-I' Wd?wa adml�ała CzuchDlna �trzymała na po- Niema tego złego, do któregoby człowiek nie
l'Rcel; tres'cI·.· .Radu zwiSł.zku narodu rosvJ'skiego J" est grzeb m�za sub, sydJum 2,600 rb. , ł . . -, n1" • t .
.. 'J .... J, mog Sl� przyzwyczalc. �rwaJą,cy WClłłJ� s an wOJen-
poruszollą, do gł�bi duszy nowym zbrodniczym wy-. * ny spowszedniał nam prawie zupełnie; przestało nas
Bt�pkiem, ofiar, kt6rego zgin� wasz dzielny komen- *". ł k . � razić wczesne ustawanie ruchu na ulicarh; pogodzili
dant H. A. Min. Razem z pułkiem jesteśmy wszy- Na prowincji zostali aresztowani b. cz on oWle si� kupcy z przymusowym o zmroku zamykaniem
BCy przej�ci uczuciem. g"ł�bokiego obur�e�ia, i �ie- Izby Witkowski, Kutomanow i Bibikow. sklepów i powBtają,cerni st�d stratami materjalnemi.
powstrzymanym pragllleUlem zemsty za smlerc wler- * Ale nikt nie jest w stanie milczą,co znosić akcesor-
nego sługi cesarza i ojczyzny. Wyra�amy nadziE'j�, . . *. *. . j6w stanu wojennego, których. iaden artykuł nie
łe sumiennie wypełniają,cy swój obowią,zek pułk Sie- N!I' 08tatnl�. zJetdzle w Grodme "Bund" pr�YJą,ł przewiduje. Rozmaite przepi�kne epitety, jakiemi
mionowski nie przebaczy Bprawcom śmierci swojego rezolucJ�, pot�plaJą,�ą, �apady na p.ooz��, �ankl, z� obficie cz�stują, Bpótnionych przechodniów patrole
komendanta". wzgl�d� na demorabzuJą,cy wpły.w, JakI ta�le konfl- wojBkowe. delikatne kugzańce i inne przejawy mi-
... * * skow.ame, nawet !zę.dowych plenl��zy, wy�lera �a ro- łości "kulturalnego" �ołdactwa wzgl�dem .Bogu du-
Wypracowany w ministerjum handlu i przemy- bOtlllków; zabromł członko� swoIm .. brac. udZIał w cha nieraz winnych mieszkańców, zdarzajłłJ si� tak
słu projekt prawodawstwa robotniczego, b�dzie w na.pa�ach. Central.ny komItet pa.rtJI BocJal:rewolu- często, �e niema dnia, abyluny o nich skargi nie Bły ..
październiku rozpatrzony w radzie ministrów przy cyJneJ ogłasza w pIsmach, �e pa�tJa s. r. nl� ma z szeli. Pokrzywdzeni zwracaj, si� zwykle do redak­
udziale zaproszonych członków rady państwa. Na- z�machem na P. A. Stołyplna n�c wspólnego I pot�- cji z prośbą, o ogłoszenie tego lub innego faktu, my-
st�pnie rz,d, nie czekają,c na zwołanie Dumy pań- pla zamachy dokonywane w takI sposób. ślą,c zapewne, że tą, drogą, nadu�ycia dadzą, si� usu-
stwowej, ma wprowadzić nowe prawo w wykonanie, l III ną,ć. Pró�ne nadzieje, bo władze wojskowe nie obo-
poczyna,ią,c od l stycznia 1907 r. w lutym zaś, je��- ł • * wiq,zane s, czytać naszych pism. -Ą-Ie jeB� dr�ga dro-
li Duma b�dzie już do tego czasu zwołana, ma Je Komitet petersburski p�rtji s. r. wypowiedział ga, prowadzą,ca do tego:l celu, a Jest m, meopusz-
przedstawić Dumie do zatwierdzenia.. si� za otw3rciem uniwers1�e�u w Petersburgu. czanie ani jednego wypadku niesłusznego pokrżyw-
* * dzenia kogokolwiek i składania odpowiednich skarg
• • * * do najwyłszej władzy cywilnej w gubernji, to jest do
W t�� tygodniu �a si� '! Peterhofie odbyć Specjalna komisja z udziałem 4: ministrów za- gubernatora. Jesteśmy pewni, łe ten ostatni nie
narada �IDlstr6w, z. udzl�łem D1ektó�y�h człon�ów !j�ła 8i� oceną, ziem udziałowych przeznaozonych dla odmówi pomocy tym, którzy o opiek� doń sili) zwróc,.
rady panstwa. POBI�dzenle to ma m�ec decl�uJ'cy włościan. Komisja ma si� przedewszystkim zaj,ć ip.
wpływ na dalszą, p�htyk�. P!ldług wla�OmOS�], krą,- ustanowieniem stopy procentowej, podług której ma -- .'0·' __ .-.-_ •• -
ł,c1ch w. sferach blur?kratycznych, . m&J' �yc na to l być określona cena· ziemi. Podług otrzymanych wia- i
posIedzenIe zaproszem D. N. SZlpOW 1 A D. ,domości kapitalizowanie bfJdzie si� odbywać w obra .. j J � 1 � I � h h �I h
Guczkow. * i chunku ozterech procent. B. P. P. i �lJ� �O S�I W �si��aclI lIanU OW�CII,
Takiego zamiesz:nia, ;ahania si� i niepewne-! ------- l p d k·lk d' . ·d ·el·' . d . d I. '
go nastroju jaki obecnie panuje w sferach rzą,do-.: � rze I u .nlaml "'I ZI Ismy w Je ne� z ru .. arn
wyoh nie było jeszcze od cza�u manifestu 17 pat-l Z ! zoaczny. zap�s p�.pleru .p�zy!o�owan�go do kSJąg handlo-
dzierni�a •. Nawet zwolenni�y represji z �asad� nie; bieżącej chwili. . wych � nadpIsamI: "Wlnleo I "Ma.t Z�pas. t�n zosta�
deoyduJą, Sl� na doradzaDle surowych srodkow w � . . . . l zamówiony. przez JednI!: z fab�yk, w k óreJ �Sl�gl prowa
chwili obecnej. Jedyny kandydat na dyktatora wo- � Za dm klIka rozpoczmemy drugi rok szkoły l d�one są, Jak być u �as. po�nnn.o, po polsku, dla cze�ói
jennego hr. Ignatjew; który przed kilku tygodniami; polskiej. Ulice �aroiły si� m�odzieżą" spieRzą.cą, po WI�C. pr:,,:adz.c� kSI��1 Dle u�y! t� ",!,yrazó,� p�lsklch:
byłby się ch�tnie zgodził na przyj�cie tego stano-I wczasach wakaCYjnych do ogmsk, u kt6rych nasze "Dłuzny. I ,,�a., zamiast "WInien I ".Ma. Gł�bo.ko
iska jest zdania �e teraz jn� na dyktatora za- �pociechy majl} czerpać wiedz�. Egzamina wst�pne .zakorzeulły 81� Jui w nas t.e bł�dne nadpISY, .które �Ie­
"!'óino: Wysuni�te' zostały najr6żnorodniejsze proje-: dobiegajłłJ do końca; jednym sprawiły one radość, tylko 8�, �ł�due, ale z�pełOI? fałszywe. Nalezy. bowle�
Ety. Rzą,d ma zamiar wydać w najbli�szym czasie ;dr�gi�h przYP!awiłr o s�utek .. Ponie'Ya�. naJwi\]cej ro�ró�ule Jasuo �naczenle uml.cs.zcz:nego .p� leweJ stroDle
odezw� do społeczeństwa. Niewiadomo tylko czy ImD1� �nteresuJą, naJ�ł�dsl, bo CI w naJb�l�szeJ przy- k�I�.gl han�loweJ wyraz� ,,��Dlen w mle�scu którego po­
b�dzie to zrobione w kształcie komunikatu rzz}d()_lszłosCl bliJdą, stano\vlc J,dro szkoły poZskuU, kaidego wlDłen. byc. ,!,yraz "Dłuzn� Ja..ko oznaczaJą:cy �ług,. za-
wego czy teł· w kształcie manifestu. I wi�c znajomego wstfJpniaka i pry tniaka (tak si\] na- d.łożenle: pozyczk�, ZObowląZl\nlC wz�l,dem wlerzycl.ela,
, * . zywają, pospolicie uczniowie \Vst�pnej i drugiej kla .. dosta�c!, .gdy tymcza.sem. wyraz "Wlnl�n" .oznacza wI.n"
* * sy) interpeluj� o wrażenia z egzaminów. Wszyscy mi przewl.mcOJe. �dy dług su� spłaca, wyrównywa, . zmnleJ-
Rada specjalna rektor6w i dyrektorów wszyst- 110dPowiadali, że egzamina nie napawały ich strachem, 8za, Uiszcza, �1Da bywa zła�odzon�, od�uszczan'ł: Lub. u­
kich wyższych zakładów naukowych państwa, pod ło nie bali si� panów profesorów, bo •...• mówili do marz�n'ł:-a Dle darowanł!. Jak to rówUlei bardzo cz�sto
przewodnictwem ministra oświaty wypowiedziała silj}, nich tym samym j�zykiem, którym porozumiewają, bł�dDle si� używa. ,
łe zacz�cie wykłauów w wyższych zll.kłu.dach w tym lsi� ze zwykłym swym otoczeniem. Ale, bo s, pew- W nierównie uboższym od polskiego niemieckim j�­
roku szkolnym jest po�ą,dane i możliwe. ne a.ls w dotychczasowej szkole polskiej, a jednym zyku dla oznaczenia długu i winy istnieje jeden tylko
"Echo d·e Paris" otrzymało z Petersburga na- z �ich jest rutyna na�czycieli, którzy p��eszli z �aw- wyraz. Schuld.-p�zewini�llie Vers�hul�un� i przy�iotnik
st�pują,c, depesz�: "rewolucjoniści dowiedzieli si�, że neJ �zk.oły do obecnej. Mam �u na mysh egzamin z Schuldlg-dłozny I z te�o to właśme Dlel�l1eck�ego J,zyk."
partja dworska z jedną, bardzo wysoko postawioną. ros�Jsklego do k!asy �st�pneJ. W�dług. programu p�zeszedł .do oasz!ch kSiąg handll,wych w JedneJ formIe Wl­
osobą, i Pobiedonoscewym na czele, jut miała ode- o�cJ�lnego dl� glm�8:zJów, �andyd�cl do tej klasy P?- Ulen zamIast dłuzoy.
słać do drukarni państwowej ukaz o wprowadzeniu wlnm �ykazac . um�eJ�tnosc. prawldł�\Ve�o czy�aDla Zwracamy tu uwag" by w naszej szkole handlowej
dyktatury wojennej, ale z jednej strony - zawahano po ros�Bku, daw�D1a kró,t�lch odpOWIedZI na Jasn� od samego począ:tku objaśnień,.prowadzenie ksiąg handlo­
si� w.Peterhofie, a z drugiej-tak wysoko pORtawio- posta�lone pytania. z t�esCl urywka przeczytanego. I wych, puyj,tą: .była zasada używania o ile tylko moina
na osoba, jak i Pobiedonoscew, otrzymali listy od przeplsy.wama z kSlą,��1 bez bł�dów. �bu!zało ml� wyrazów czysto polskich, jasno i dokładnie określaj,!cych
komitetu rewolucyjnego z groźbą" te b�d, zabici, je- d? gł�bl, gdy od. �Olch wł&"8ny�h dZIeCI lat temu poj�cia i znaczenia czynności handlowych.
teli nie zaniechaJ', swojego planu ( Russkoie słowo") klika przy egzamlD1e do wst�pneJ klasy wymagano U... ' d' 'k k' łó k
* " " . prawidłowego pisania pod dyktando, nieraz dość . iflyw�m�, wyraz�w: zlenDl.,. sl�ga g wna, s o-
* '* trudne. Lecz tłumaczyłem to sobie prawem Bilniej- rowldz, P?wlnnls�y WI�C nadto �mlenlć wyrazy: kasa.-
W PeterBburgu tworzy si� nowa part ja naro- szego, oraz chli)ci, egzaminatora ułatwienia prawa na skarbIec,. kasJer:--na skarbDlk, poborca .lub pł�tDlk,
dowo-Iudowa. Zajmie ona miejsce pomi�dzy prawi- WBt�pu do uczelni młodym swym współziomkom, oraz wek.se}-na hat zamIenny, akredytywa-na .bst uWierzy­
cą" a centrum. Program jej rótni si� od programu utrudnienia tegoł młodziety polskiej.... Dziś szla.- t�lnlaJ'ł:cy., aktywa-na stan cz�nny, paBslva-:n� stan
prawicy tym, te uznaje władz� prawodawczą, przed. chstne te motywy istnieć nie powinny i obowią,zkiem bierny, bIlans-na stan rachunkó� lub wykaz ml�sl�czny
staw.i.cielstwa ludowego, a od centr 11m tym, le nie egzaminatorów jest pami�tać, le pisanie dyktanda lub roczny, saldo-na wyrów�a�le, remament-na pozo­
uznaje równouprawnienia narodowości, �ą,daj,c ogra- rosyjskiego przy egzaminowaniu kandydatów do wstli)P- stałość, kulumna lub z rOSYJskiego grafa-na rZ'ld cyfr
niozenia politycznyoh praw tydów, nie dopuszczają,c nej klasy jest conajmniej ••.•• urzetytkiem pedagogicz- *) List ten btdzie umieszczony w nasłtpnytn numerze
ioh do pełnienia słułby wojskowej, obci,lają,o ioh nego .ancien regime'u". • ,Kul'. RacL"
co
pi
a
k
B
g
J
		

/page0004.djvu

			KURJER
RADOMSKI
s.
XI 59
i bardzo wiele innych. Skład, lamiast magazyn; odsetki dom. Oświadczyli jej, �e Sił wysłańcami P. P. S. Co do drugiego żą.dania, to subjektów wogóle
-a nie procenty, koszt przesylki-a nie porto, list pole- Zapewniwszy bandytów uroczyście, �e nie ma wi�cej nie trzymaj, w takich zakładach, ffdzie niema wiele
.oony-a nie rekomendowany, ksitga kopjowa-a nie co- pieni�dzy, p. S. oddała im ostatnie kilkanaście rub, pracy. oraz gdzie pryncypał sam cI,gle siedzi w do­
pir-.buch, dowód-a nie �okument, rachunek ,otowizny- Na odchodnem rabusie dali jeszcze kilka strza- mu; w pierwszym razie pryncypał nie mo�e opłacać
a Ule �asy, wyka�-a Dl� ta�ela, skup:-a me dyskonto, łów dla postrachu. Mieli oni zamiar zrewidować subjekta, w drugim jest on mu zbyteczny; wobec te­
pebranie �ale:tnośc�-zam�ast lBkaso, śWI.adectwo przewo- mieszkanie, lecz, poniewas jut. dniało, zaniechali te- go niema najmniejszej racji jednemu z uczniów pła­
zo:we drogi �elalneJ-zamla8t fra�ht koleJOWy, spłata ?zt- go kroku. Niektórzy mieli maski na twarzy, inni ci6 pensji subjekta, wszak ka�dy pryncypał, gdy mu
ŚClowa-a nie r�ta, zastaw-a me fant (phand), odcmek przyprawione wą.sy, O si� interes rozwinie, sam we�mie subjekta, któryby
odsetkowy-a me kupon. W d" 9 d' M k' go mógł wyr�czać i na którym mógłby polegać.
. . ..' . = nocy ma 2 z. m. o WSI a oWiec gm.
PowlDn.lśmy �rlode.wszystklm dbac.o czystość J'ZY- Radom przybyło. kilkunastu ludzi, i podszedszy do Nareszcie co do �ą.dania zamykania zakładów
ka; w każde� galtli gdale tylko rozbrz�lewa mow.a pol- domu Warchoła, zasztukali w okno, ż,dają.c by im nawet w wigilje świą.t o godz. S-ej wiecz., to ze
ska. starać SI' wprowa�zać czys�o po�skle wyra�eDla, t�m otworzono; gdy 'usłyszeli odpowiedź odmowną, wyła- wzgl�du na masy �racują.cych, którzy dopiero wie­
gdZie utarte wyrażema cudZOZiemskie zasttpuJą: pelakle. mali okno i trzech z nich weszło do wn�trza strse- czorem są. wolni od za.j�cia, zamykanie zakładów w
Jtzyk polski bowiem jest tak bogaty, że może najswobod- laj',c z rewolwerów' reslta pozostała na stra�; przed dniach przedświątecznych powinno nalt�pować jak-
niej obejść się bez .cudzoziemszczyzny. K • .D. chałllp�.' najpóźniej, choćby o II-ej wieczór. Wszak nie bro-
____ dy istnieją. dla brzytew, a przeciwnie te ostatflie dla
Po wejściu do chałupy, przybyli dokonali szcze- golenia bród l 6-
gółowej rewizji i znaleźli około dwustu rubli w ku-
ferku, które zabrali, lecz nie zadowoliwszy si� wyni- Pod adresem Towarzystwa telefonów w Radomiu.
kiem rewizji mieszkania, przystłłJpili do rewizji oso· BobotDicy, zakładaj,cy druty na ul. Skaryszew-
bistej; tu dopiero została nagrodzona ich praca i skiej, czynią. to tak nieumiej�tnie, te naralają. prze­
starania, noszą.cej bowiem od śmierci mfj}�a, na pier- chodni ów na miłe niespodzianki.
siach w woreczku kilkaset rubli matce Warchoła, ode- Piszl}cy te słowa, przechodz,c wzmiankawan,
brali i wyszli dajłłJc jeszcze kilka wystrzałów W sufit. ulicą. we wtorek mi�dzy 4: a 5 godz. pp., znienacka
D uderzony został po twarzy drutem, który le�ał na
= W nocy z 26 na 27 z. m. na plebanj� w Go- ziemi, zawisają.c mi�dzy dwoma słupami, a w chwili
reniu, gm. Jedlińsk, pod nieobecność mieiscowego I przechodzenia tut koło niego został raptownie ścią,g­
proboszcza ks. Papiewskiego napadło 6 uzbrojonych ni�ty ku górze przed umocowaniem do słupa. Niech
bandytów, 2ą.dają.c od gospodyni wydania pieni�dzy. czytelnik sobie wyobrazi; jak miłym musiało być owo
Przera�ona kobieta, wyj ,wszy 4:5 rb. dała je napast- "muśni�cie" tak niespodzianel SlLdzimy� 2e Zarzą.d
nik�m; ci. zaś, o�c�odzą.c wystrzelili. ki!kakroć w! telefonów .ustanowi jakiś porzą.de)t, kt�l1by ochronił
powietrze l zapewmlI, �e wkrótce przYJdtł Jelzcze pO' przechodDlóW od podobnych przYJemnoscI. l::l
większ, sum�. 6. 1 Z Sokoła.
l
Na nut§ krakowiaka.
Piej, kury pieją.,
Ludziom 'do roboty,
Słoneczko zabłysło
Niby sztandar złoty.
Stoj" lody stojłłJ
Na wielkim jeziorze,
Chocia� takie srogie
Słoneczko je zmo�e.
Kwitną. krwawo kwitną.
Wrzosy, krasne głogi.
Słoneczko zalewa
Czerwieni, rozłogi
Bij, w dzwony bij,
W koeciołku śpiewanie.
Ohoć �ałobna nuta,
To na zmartwychwstanie!
= Na zagrod� włościanina Lustyka, we wsi Czar-' Dnia 29 z. m. odbyło si� posiedzenie Członków
na gm. Gzowice dnia 27 z. m. ok9ło godz. 8 wie- t Wydziału T-wa "Sokół", na którym postanowiono:
c.zór, wtargll�ło 12 u�brojonych złocz,ńców .i zabra-! l) Wydziertawić plac przy ulicy Długiej, za­
II .mu 837 rb. gotówki, oraz 4 sznurki �orah warto-. wrzeć kontrakt z właścicielem placu i pobudować
ŚCl �OO rb. . Przyczym w celu zmuszenia go do' wy: : hal� gimnastycznłłJi w tym celu utworzone zostały
da�ua domu!emaneJ. r�szty fnndusz�w,. zastosow�lddwie komisje: techniczna i finansowa'
don egzekucJ�, polegaJIlcą. Da oblamu I podpaleDllll .,..'.
mu nóg naftą.-nie uzyskawszy wszak�e �adnego ze-I 2) SprowadzlC nau�zyCl�la gimnastyki, przy
Szlroła lroDdnlracJiina na Powl·'lu. znania, opuścili spokojnie zagrod�. l::l l pomocy którego Ra�olDskl� gD1azdo .Sokołów .mogło-
1 l II l J � . I by z czasem posyłac do filJalnych gDlazd, SWOIch lu-
Z prywa.tnej l'ozmowy z ks. prałatem Jełowickim Pożar Wolanowa. ! dzi, jako nauczycieli.
dowiadujemy si�, iż w grudniu roku zeszłego została za. W. środ� 29 z: m. o godzinie 4:� po południu! 3) Zało�yć filjalne gniazda: w Zwoleniu, Ode-
łoiona dla "dzieci najbieduiejslych Powiśla" od lat 11- w. osadZIe WolanowIe odległym o 12 wiorst od Rado- !chowie, Skaryszewie, Sandomierzu, Skar�ysku i Bo-
14:. (80lec 59) Slkółka, do której z pobudek czysto ide- mla, wszczłłlł sj� po�ar, który strawił 20 domów l dzechowie, t. j. wogóle w tych miejscowościach, gdzie
owych zastosowany został system koedukacji. Prze- mieszkalnych, oprócz zabudowań gospodarskich. lludność �obi w tym wzgl�dzie pewne starania .
. ciwko temu oponowała energiclnie cztśĆ Zarządu T-wa, Przeszło 160 rodzin zostało bez dachu. Przy-) D
do którego oprócz ks. Jełowickiego wchodzą: hr. Branicka, ezyna po�aru nast�pują.ca: Konsystują.cy w Wolano-l Zakończenie strejku murarzy.
ks. Lubomirska i inni, a jednak pomimo, że ludzi tych wie �ołnierze postawili w polu w odległości 7-miu i Po przyj�ciu przez majstrów pierwszych dwuch
nie można chyba posl!:dzić o zbyteczne hołdowanie postu- są.�ni od zabudowań gospodarski. ch drewnia�ą. szo.p� l punktów �ą.dań wymienionych w ]i 54 HKurjera Ra­
latom p9sttPowym, jednakowoż idea koedukacji zwycitży- pokrytą. sł0!-D" wewnłłJtrz której wmurowah kOCioł domskiego" , a mianowicie: wprowadzenie ośmiogo­
la główllie ze wligltdu na wpływ· etyczny, który ten ro- do gotowama. dzinnego dnia roboczego i podwy�szenie płacy od 20
dzaj wychowania daje rzeczywiście; szkółka daje dotych.. W dniu potaru z powodu świ�ta pułkowego, do 25 kop. za go�zin�, co w�nosi dziennie od rb. l
clas pod każdym wzgl,dem pomyślne rezultaty. Nauka �ołnierze zabawiali si� w polu, gdy naraz spostrze- kop. 60 do 2 rublI, przystą.plOno do pracy. D
i zajtcia praktyczne trwają: od 8 rano do 6 wieczorem. gli palłłJ�Y si� dach słomia�y na s�opie. Rzucili siEl Ś. p. Ludwik Nouaarede.
Dzieci dostają: obiad na miejscu po cenie 6 złotyeh Da natychmiast �o budynku l. zacz�l� go rozrzuc8;ć,.8 W dniu 30 b. m. zmarł w naszym mieście dłu-
tydzień. *e w tym. cza81� powstał Wiatr,. WI�C od pa!,ceJ Sl� goletni nauczyciel j�zyka francuskiego w tutejszym
Ks. Jełowicki mówił mi, że przeciwnikami koeduka- s�omy zaJ�ły Sl� dac�y stodó� I zabudowania drew-! gimnazjum ś. p. Ludwik Nougarede prze*ywszy lat 68 •
. cji mog'!l być tylko ludzie, którzy nigdzie nie byli i nic Dlane, które w krótkim czasie. spłon�ły. Ratunku '
nie widzieli. prawie 2adnego nie było. Miejscowa sikawka stała
Jego pozyskała zwiedzana szkoła \1' Szwajcarji pod b�zczynDie, ponie,,:at nie motna było znaletć amato-
Bigi Kaltbad, oraz dane statystyczne, wykazują:ce zmniej- row do ]?ompowaD1a .. Posłana przez p. Bekermana •
Sianie się prostytucji, w krajach objttych koedukacją:. d�uga Sikawko, rÓwDlet. dla. tych samych powodó� Z zagranicy
. . . Dle była czynn,. OkobcZDl obywatele wprawdZie •
. Koeduk.ą.cJ� winna by? stQsowaną �e wszystkich poprzyjeżdtali wierzchem, ale niestety sami, bez lu- H b
stopDlach uczenIa, leCI stopniowo od l�t �aJmłods�ycb. ! dzi i narz�dzi i tylko przypatrywali si� niszczą.cemu �m ura· . . .
."KurJer lubelskI, ; �ywiołowi. Godna pochwały oboj�tność na niedol� MI�dzy prasą., a polIcJ' p�wstała. ostra pole�l-
.___ ! blitnichl P. Bekerman wydziela codziennie dla po- ka. Powodem tego posłu�yły. hczn.e art1�uły w. pl�-
l, gorzeloów 7 pudów chleba i przeszło 4:0 garncy mle- mach o masowych �resztowaDlach l rewIzJach,. J�kle
ka. Chyba i reszta s,siadów pójdzie za jego przY-I urzą.dza�a w os�at?lch czasach hamburska pohcJ�.u
Z Ziem-. Radomsk-.8J- kładem . wszystkich rOSYJskich poddanych. Wszcz�te rewIzJe
• l' . . . dały policji dość pomyślne wyniki, natrafiono bowiem
Kradzież :w poci,au• ! . W . hczble spalonych b�dynków drewnianych, na ślad organizacji rewolucyjnej, która zajmowała
. . .. l spalIły. Sl� murowane czworakI l. stodółka p. Beker- sj� skupowaniem i transportow:miem broni do Rosji.
W dmu 2� z. m. p X. Jadłflcemu pOClącg.lem z \ mana I budyn� k murowany p. EJsenmana. K. D. Znalezione listy zawieraj, znaczny materjał, dody-
WarfJza!� do KIelc, zabrano }?odczas snu wahzk� z! ---------- czą.cy istnienia organizacji. Odczytanie listów spra-
rze�zaml I nowe palto. PodeJrzany. o t� kr�dzle� l wia wielkie trudności, są. one bowiem cyfrowane na
slIJBlad p. X, telegrafista, �tóry z mm wspóln�e od-) rozmaite sposoby. F.
bywał podrót z Warszawy I który z zabranellll rze .. 'I Z· t
czami ulotnił si� prawdopodobnie w Radomiu. Od- tnlaS a.
powiedni protokuł spisano w Skar2ysku. ex> �
Napady . I' = Nowy rok s�kolny w szkole lIandiowej rozpocz,ł l � • 11 .. • •
W b·' ł d . , d si� dziś uroczystym nabote6.stwem. Pierwszy dzień l � prasy rosYJ SAl 'J ·
u leg ym tygo UlU w nocy ze sro y na czwar- lekcji w poniedziałek. l-
tek dokonano napadów. . •• Wznowiona obecnie "Riecz" zamieścjła z po-
Do mają.tku Gzowice przybyło sześciu uzbrojo- • W .spr�wle z,dail ekonomicznych pracownlk6w f wodu !ypadków warszawskich nast�pują.cy artykuł
Dych bandytów, którzy udali si� przede wszystkim do fryZjerskich I felczerskich. ! p. IzgoJewa:
miej�cowego �achciar�a. W1waliw8zy �rzw}, .wtar- W Na 57 "l{urjera" pomieściliśmy spis �ą.dań, I "Jakkolwiek nazywałaby siebie part ja, która zorga­
g�Ob do ub.oglego mle�zkaD1� . l za�ą.da!1 plem��zy. od uwzgl�dnienia których ma zaletyć zaniechanie nizowała rzeź warszawsk'ł, czynom tym zadokumentowała,
NIe mogą..c Ich. wydostac, pobIli wszyst�lch, a � lew- strejku. Nie mo�emy pomin,ć milczeniem, �e nie- że miejsce jej jest wśród anarchistów. Rzeź warszawska
�zyn�� wleszah d�a post�achu. Zabrali wreSZCle� co które z pomienionych ż,dań nie SłłJ racjonalne. Na- nie była zamachem narodowym polaków na przedstawicie-
1m Il� podobało l wyszli. praykład pracownicy �,daj, podniesienia pensji sub- li władzy rosyjskiej. Nie była ona również zabójstwem
. Nast�pnie udali si� do dzier�awcy mają.tku jektom o 25%, przyczym jednocześnie określaj, mi- tych tylko przedstawiceli administracji, których dliała1-
p. Podgórskiego, któremu przedstawili si� jako rze-' nimum płacy miesiłj}cznej na S rubli. . ność uznawano z& szkodliwą· Policjanci i żołnierze pad­
komi delegaci � •. P. S: �ą.daj,c. dla� "składki". Jedno z dwuch _ albo nale�y określić minimum li ofiarą: � po,,:odu uniformu, jaki nos�ą:, z powodu przy­
�rzyczym zapralI kllkadzlesl.,t rubb, t. J. cał� sum�, płacy miesi�cznej i wtedy nie może być mowy p ż,· naldnoścl swej do władzy państwoweJ •
. Jak, zDaleth u p. Podgórskiego. daniach podwyżki, pozostawiaj,c płac�lwytsz, ponad Czytelnikom naszym znane jest nasze wrogie stano-
St,d skierowali do s,siedniego mai,tku, Klwat- 8 rubli dobrowolnej umowie, - albo uznaj,c wogóle wisko wzgltdem teroru w pańatwach konstytucyjnych,
ki Królewskiej, nale�,cego do p. Sotkiewicza, brata obecne wynagrodzenie 8ubjektó. za niewystarczaj,- liwłaSlcza wzgltdem teroru a�archistycznego, który nie
ś. p. biskupa. Tu zacz�li 8i� dobijać do okien, da- ce, postawić �,danie podniesienia płacy ich o pewn, mote być usprawiedliwiony. Jednocześnie jodnak nie mo­
j,c strzały. P. Sotkiewi�zowa wyszła do nich przed odsetk�. jemy zualeźć usprawiedliwienia i dla nły'ku, jaki prasa
		

/page0005.djvu

			KURJER RADOMSKi
... � 59.
- - - --- -- --- - ------ ------------_.���
ministerjalna chce zrobić z rzezi warszawskiej. Prepa- l'adami najgorszych przestępc6w? Naturalnie, łatwiej jest nem Rembowskim stało si� coś nielwykłego. Dla ratun­
guje ona r6wnież' anarchj�, tak samo zgubn'ł dla. państwa. zhwiesi6 legalny dziennik, o kt6rym wiadomo po\Vszech- ku pierwszego, na własne żądanie, spuszczono do studni
"Nowoje Wremia" oskada o zab6jstwa i niesienie uie, gdzie si� drukuje, niż zapobiec zamachowi na czyjeś 16 letniego Konstantego Hepnera, ucznia na tejże pocz­
pomocy anarchistom eałe społeczeństwo warszawskie. życie, obmyślonemu w jakimś ciemnym kącie. NaturaJ- eie, kt6ry już w tr�eciej cz�ści otworu studziennego puś­
Przez usta pewnego oficera dziennik ten ośmiela si� gro- nie, łatwiej jest rozpędzie zebranie ludzi, nie myślących cił si� liny i spadł' na dno studni, jakie było urządzone
zić warszawianom, że " władzy, maj'łcej w swym ręku wcale ukrywać się, niż wyśledzić konspiracj� anarchi- nad powierzchnią wody.
wojsko, pozostaje jedna tylko droga, mianowicie respoesę- styczną. �ko!o tak j�s�, �o tr�eba w końcu przyznać si� Posłano niezw�ocznie do poblizkiej apteki po środki
eie otwartej walki z tajnym wrogiem, aby zmusić go do do prawdzIweJ syt?aC�I I nie wIeszać śluszarz� za kowa�a. ratunkowe, z kt6reml 26 letni syn aptekarza, inżynier
zrzucenia maski, lub walczenia z terorem". "Droga" ta, Tak, połcżenie Jest bardzo p�ważne. NI�zgoda. mię- g6rniczy, pan Stanisław Sieragowski, wpUszczony został
bynajmniej nie nowa, nie może dać nic, opr6cz zamętu, dzy społeczeństwem a rZ'łdem grozI strassnemi katastro- do studni, lecz na krzyk jego cofnioto line i prawie z
zab6jstw ludzi niewinnych (co trafiało si� już na ulicach fami i rządowi i kulturze. Samo zaznaczenie tej niezgo-l powierzchni otworu spadł również :, stud�i�, pomnaża­
Warszawy i anarchji. Drogą gwałtu można z ludzi zro- dy uważane jest u nas dotyc�cz�s za coś ,!yst�pnego, ją;c liczb, ofiar. Po usunięciu ga.zów i wydobyciu niesz­
bić niewolnik6w, ale nie swych obrońców i sprzymierzeń- chociaż nie trudno, zdawałoby Sl�, Jest zrozumIeć, że ten, cześIiwych ofiar miejscowi lekarze orzekli że śmierć ich
c6w. Za grzechy anarchist6w oficer z "Now. Wr." ra- k�o wskazuje �a nią, tym samym pragnąłby u�unąć �� na;tąpiła przez �atrucie gazami, jakie si� 'wytworzyły w
d.i bić Iwlsi bezbronnych. . nl.zgod�. LudzIe, kW!zy pr�n,!: zupełnego 'J?B� •• eD1a gł�bi Btndui. Przyczyn,!: togo smutnego wypadku poslu.
Nieprawdziwe jest oskarżenie, jakob� sp�leczeństwo I istniejącego pańs�wa� me tylko �Ie . m�ślą ? usun��el1� roz.. żyła może jeszcze i ta okoliczność, że przy wpuszczaniu
sympatyzowało z anarchistami. �aktem Jest J�dnak, że łam�, lec� pr�ecI�n�e, .wszelklcl!ll slłam� stara�ą Sl� .g� tych trzech ofiar do studni nikomu nie przyszło do gło­
apołeozeńBtwo uie .ympaty.uje I • ty�, z··klm �a!c.'ł: powl�� •• ye. Slep� I ?Ieroznmn� urzvdnlcy panstwOWl: wy, pr.ywiązać kaidego z nich do liny, • chwil,!: wi@c
�narchiści. Dotychczas, pomimo wszeJklc� zapewDle� p. ocllotnlcy. z �obl'e� woh, w rodzaJU pan6w z "NQw. Wre utraty przytomności, ofiara puszczała si� liny i spadała
.Stołypina, wła.dz� prowadzą walk� z całym. s.poł�c�enst- dopomaga�ą lm, Jak mogIł· . Rzeż warsza,:ska pozwala na dno studni z drewienka, na którym siedziała.
"'.m. �iezgodn�ś? .połeczeń.twa z wladzaml la�nl�Je tak nam ocenl8, dokąd doprowadZI nas ta droga. Rembowski osierocił młoda ton@, oraz kilko miesi cz.
samo. Jak dawnIeJ. Władze w walce ko�zystaJ'l: I teraz . ------- ne dziecko. J. Paluch. �
ze starego or�ża, wykutego za czasów DleogranlCzonego *
samowładztwa i skierowanego przeciwko konstytucjonali- K'OR'E"SPONDENCJE. * *
stom. Społeczeństwo warszawskie od władzy rosyjskiej Oslrowiec ([(or. wl J.
ni. dostawało je ••••• nic pr6ez stanu wojenn.go. W od· U n ... wob.. sblitająeeg. si@ terminu Z&mkni�eia
powi.dzi 11& bomby anar.histów zamykano dzienniki, prze· StarachowiC(!, d. 23 sierpnia. z&kład6w O.trowi.ckicb na CZ&8 dłnts"y (j.dni m6wi� o
ważnie o kierunku pokojowym, konstytucyjno-deruokra- W dniu 22 sierpnia r. b. w osadzie Wierzbnik, po 6 tygodniach drudzy o 6 miesi,!cach) i nwoloieniu-4000
tycznym. Zakazywaoo zebrań jawnych, czyli takich, na wiatu nżeckiego, zdarzył się nast�pujący wypadek: Na. robotników i setki inżynier6w i urz�doik6w-panuje stan
kt6re zbierali si� ludzie, uiezdolni do działalności koospi- cIelnik miejscowej poczty pan Imiela Konstanty, chcąc przygn�bienia w najwyższym stopniu. Ludność m6wi i
racyjnej. naprawić pomp� w studni swej, zawezwał ślusarza z po- myś'li tylko o tym. O jakiejkolwiek pracy społecznej nie
Tak 8&m� dziej. si� i w pozostałej Rosji. C.yż bli.kiej starachowiekiej fabryki Al.ksandra Rembowski •• może być mowy, cIop6ki kwd!!tj. ta ni. wyjaśni ai� lepiej,
policja nie up�dza si� teraz za zebraniami konstytucjona- go, kt6rego �puszczono za l>omoc'ł liny w gł'łb studni. gdyż nikt nie jest pewnym, czy b�clzie w liczbie tych,.
list6w-demokrat6w, lub socjalnych-demokratów, jak za na- Po j�ku i cofni�ciu wolnej liny przekonano si" je z pa- kt6rych zakłady po otwarciu ponownie przyjm'ł .
..
..
•
• •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
LUBELSKIH BIURO HANnL�WH
Oddział � Radotniu
ulica Lubelska N� 50.
Poleca: Młoca rn ie, Kieraty,
Sieczkarnie, Kultywatory sprężynowe "Gryf"
oraz wszelkie inne maszyn y i narzędzia rolnicze .
••••••••••••••••••••••••••••••••
STANCJA
..... .....
BANK HANDLOWY w ŁODZI
� dla uczni szkoły handlowej z ,
� korepet,torem stałym r pomocą ,
: w językach. W iadomość-Sze- •
� roka 17m. 4:. Cywiński •.
wydaje: I)
2)
GARNITURKI BAMBUSOWE
ny9" ]t 'li.1ft )(\ "
f,\II -- $.tl;Y4J_A.'Ą .
kryte matą japońską, od 2 O rb
POLECA
FABRYKA MEBLI BAMBUSOWYCH
Stanisława Schlltlartz
w Radomiu
u�loa Lub81aka K!' 40. dom W-DO StanlallwskllDł.
B_ . . . .
przekazy na wszelkie uzdrowiska zagraniczne
listy uwierzytelniające (akredytywy) dla podróżujących
a) na poszczególne miejscowości (Lettre de Credit)
b) na różne miejscowości (Lettre de Credit Circulaire)
Listy takie zwalniaj, podrózuj,cycb od wożenia z sob, gotowizny i zabezpieczaj, tym sposobem
od możliwych strat.
� •••• ,"",.!"",. '" .,.e II'" II' !
·�fi .. ..,i." .. �i� .. 'S.� .. ;,;ł'·· .... i;;;: ..... i. ..... -·�ł. ... ·• .. i. .... #l;;;: .. 'i. .... .;+ .... �ł ..... , .. "
-_._----------- ---------
ZQI-nęła klh,!eozka udziałowa· (!ółta) Ka­
sy Prźomysłowców Hadomskłeh sa
11 44.8112/11 wydana na itnit Jaokla Ajdelbau:.
ma. . 89-1.