/Stolica_1976_nr_04_25.01_s_01.djvu

			t  

W KWIACIARNI NA PIEKNEJ 

 I I 

I I 

. , . 

 
. 'I 
II I 
 
I I 
I :11 
III 
I 
, 
Ił 
I i� 
I 
I 
,I 
I 
 I 
I I 
 I 
 
I 
, 

Fot. Jacek Sielski 

I I
		

/Stolica_1976_nr_04_25.01_s_02.djvu

			I 

 1 

U E 

L 

HOGDAN CHMIELEWSKI 

Wybitn)' rzeźbiarz, docent w Aka­ 
demii Sztuk P1eknycb. Od lat anga­ 
łuje sie w pracy społecznej w Związ­ 
ku Polskicb Artystów Plastyk6w. 

Aktualnie jest członkiem Rady Ar­ 
tystycznej Okręgu Warszawskiego 
ZPAP  

.;rest autorem licznycb wybitnycb 
realizacji rzeźbiarskicb na terenie 
kraju i za granicą. 

W roku 1'61 zaprezentował na wy­ 
stawie indywidualnej rzeźby - por­ 
trety działaczy rucbu reWOlucyjnego. 

Dzieła jego były wielokrotnie na­ 
gradzane i wyr6łmane na konkur­ 
sacb w kraju i za granicą, w tym 
m.in. w ·roku 1'58 w konkursie na 
pomnik Bobater6w Warszawy. .;rego 
prace znajdują się m. in. w zbio­ 
racb Muzeum Historii Polskiego Ru­ 
ehu Rewolucyjnego. 

ZDZISŁA W GORzyfiiSKI 

I 

Vk06czył Konserwatorium Krakow­ 
skie jako uczefl Władysława :teleń­ 
skiego. Był dyrygentem Opery w 
Krakowie, rozwijajłlC tywą dzlałal­ 
nośt: operową i filbarmonijną. W tym 
teł czasie był kierownikiem orkiestry 
POlskiego Radia. 

Od lIMa r. był kolejno: Dyrektorem 
Opery w Poznaniu, Paflstwowej Ope­ 
ry i Filharmonii w Warszawie, przez 
okres 10 lat Opery w Poznaniu. W 
1HZ r. powr6clł do Opery w Warsza­ 
wie jako dyrygent. W latacb IH� 
był dyrelltorem muzycznym odbudo­ 
wanego Teatru Wielkiego, a w łatacb 
IH'l-U dyrektorem aFtystycznym 
Teatru Wielkiego  .lako dyrygent cie­ 
szy sie dutym uznaniem tak w kraju 
jak i za �ranic/ił. Występowal m. in. w 
WiedDiu. Paryłu, Austrii. Hadze, 
Moskwie. Lipsku. Pradze, Sofii, Bu­ 
dapeszcie, Belpadzie, Zagrzebiu. 

Odznaczony najwytszyml odznacze­ 
niami państwowymi. 

WŁADYSŁAW HAfiicZA 

IN 

R 

Wybitny aktor polSki. Od 1Sł8 r. 
pracuje nieprzerwanie w Teatrze Pol­ 
skim w Warszawie. 

W czasie swojej kariery artystycz­ 
nej kreował szereg postaci, z kt6- 
rycb większośt zapisała sie na trwa­ 
łe w bistorii polskiego teatru. 

Władysław Hańcza w swej pracy ar­ 
tystycznej nie ograniczył sie jedynie 
do aktorstwa. Z powodzeniem reiy­ 
serował m. in. "Płaszcz" Gogola. 
 W.esele pana Balzaca"  Iwaszkie­ 
wicza, "Dom Carlosa" Scbillera. W 
swym dorobku posiada wiele uda­ 
nycb kreacji filmowycb. jak np. Bo­ 
ryna w  Cbłopacb", Nowowiejski w 
 Panu WołodyjOWSkim", Radziwill w 
,.Potopie" czy Nardzewski w .,Popio­ 
łacb". 

za 
OSI/iłgn.(cia 
artystyczne został 
ubonorowany wysokimi odznaczenia­ 
mi państwowymi oraz nagrodą I stop­ 
nia Ministra Kultury i Sztuki. 

IRENA PIETRZAK-PAWŁOWSKA 

Profesor bistorli, długoletni kierow­ 
nik Katedry Hiatorli Gospodarczej 
Polski w Instytucie Historycznym 
Uniwersytetu WarszaWSkiego, autor­ 
ka prac badającycb sytuacje gospo­ 
darczą Polski XIX i XX wieku. Zl1a­ 
komita varsavianistka, przeWodniczą­ 
ca Rady Naukowej .,Kroniki Warsza­ 
wy" (od początku powstania kwartal­ 
nika), aktywna uC'Zestnłezka sesji 
naukowycb o tematyce warszawskiej, 
członek KomiSji Badania Historii Za­ 
kład6w Przemysłowycb Warszawy. 

NajwYbitniejszą pozycją varsavia­ 
nistyczną w dorobku I. Pietrzak­ 
Pawłowskiej Jest redagowa'lUl przez 
nią praca "Wielkoprzemyslowy roz­ 
w6j Warszawy do 1'111 r.". (W-wa, 
1113 r.). 

JADWIGA KWIATKOWSKA 

Iłłbliotekarka, kustosz - znakomi­ 
ta apecjallstka bibliotekarstwa pow­ 
szecbnego. 

Ma powaine zasługi w organizaCji i 
rozwoju warszawskiej sied bibliotecz­ 
neJ. w prowadzeniu przez biblioteki 
 otwarteJ" działalności kulturalno­ 
oświałoweJ. Od  lat związana pracą 
zawodową i d&iałalnośch, społeczno­ 
kulturain.. z dzielnicą Praga Połud­ 
nie_ 

Pod jej JrlerOWDictwem aiet biblio­ 
tek Pragi Południe wzrosła z & do 3ł 
plac6wek. kt6re łączyf zaczęły trady­ 
cyjne formy Udostepnianla z neroką 
działalnością kulturalną i oświatowo­ 
wycbowawczą. 

.ladwiga Kwiatkowska jest znan  
działaczką społeC'Zn  

 

WARS AWY 1 

TADEITSZ Ml\K"\RCZyJQSKI 

Nalely do �rona weteran6w pol­ 
Skiego filmu dOkumentalnego. Od l!MS 
roku tj. od czasu debiutu zrealizował 
ponad 50 film6w, z kt6rych wiele 
uzyskalo nagrody I wyrÓŻnienia na 
festiwalach krajowycb i zagranicz­ 
nych. 

Od początku swej działalności tw6r­ 
nej T. Makarczyński jest wierny te­ 
matyce warszaWSkiej. Pierwszy film 
pt. "Suita warszawska" zrealizował 
jut w IM& r. 

Najznakomitsze filmy Makarczyń­ 
skiego poświecone Warszawie pow­ 
staly w ostatnicb 3 latacb. �romny 
sukces odni6sł film pt. "Kalendarz 
Warszawski" pOkazujący z perspek­ 
tywy 30 lat pierwszy powojenny rok 
Warszawy. 

Aktualnie T. Makarczyński pracu­ 
je nad utworem poświeconym Pra­ 
dze, dzielnicy. kt6ra obok znamion 
nowoczesnoŚci zachowała ostatnie śla­ 
dy folkloru, obyczaju i gwary sta"rej 
Warszawy. 

w'ESŁA W OCHMA  

Jeden z najwybitniejszych w świe­ 
cie tenor6w. Prace zawodową rozpo­ 
czął w 1160 roku w Operze Sląskiej, 
gdzie wslawił sie partią Edwarda w 
"Łucji w Lamermooru". W 1"3 r. 
przeniul sle do Opery KrakOWSkiej, 
a w 11M r. do Teatru Wielkiego w 
Warszawie. Stworzył wiele wybitnych 
kreacji w kraju Jak i teatracb" ope­ 
rowych eałelto śwlata. Walawil aie 
między innymi rolami tenorowymi w 
 Tosc:e". "Halce", "Strannym Dwo­ 
rze", "Carmen". 

za panicą wylltepowal na deskacb 
oper Berlina, Monachium, Kanady, 
Stanów ZJednoczonycb. An«Iii, Fran­ 
Cji, a ostatnio śpiewał w La Scali we 
Wloszecb. 

MICHAŁ WOJEWODZKJ 

5 

Znany dziennikarz i pUblicysta o 
trzydziestoletnim stażu pracy i dzia­ 
łalności dziennikarSkiej. CZłonek Za­ 
rządu Gł6wnego Stowarzyszenia 
Dziennikarzy Polskicb. Od roku IIMI, 
tj. od zalożenia gazety. nieprzerwa­ 
nie związany z  Expressem Wieczor­ 
nym". jako redaktor działu spraw te­ 
renowycb, dzialu miejskiego, z-ca 
red. naczelnego, a od rokn Il1ł - re­ 
daktor naczelny. 

Nieprzerwana praca w "Expressie 
Wieczornym" na trwałe związała Mi­ 
cbala Wojew6dzkiego z Warszawą, 
jej wielkimi i małymi problemami. 

Dużą popularnośt przyniOSły Mi­ 
cbałowi Wojew6dzkiemu dwie jeco 
książki: "Akcja VI - VZ" (wielokrot­ 
nie wznawiana, serial telewizyjny) 
oraz "Na tropie Wunderwaffe". Jest 
r6wnież wsp6lautorem ksiąiki pt. 
 Sy:nowie pułku". 

WŁODZIMIERZ 2DZIARSKI 

Inżynier budowrudwa lądowego. W 
czasie przeszło Z5-letniej pracy OSiąg­ 
nął" bardzo duże doświadczenie zawo­ 
dowe i umiejetności orltanizatorskie. 
Posiada zdolnośt bezkonfliktowego 
kierowania podległymi zespolami pra­ 
cownik6w. 

Swoją pracą zawodową przyczynił 
sie do trwalego kształtowania obli­ 
cza współczesnej Warszawy. Kierował 
budową m. in. takicb obiektów jak 
Hotel EuropejSki. Poczta GI6wna i 
dworce kolejowe: Sr6dmieście. Po­ 
wiśle, Wscbodni. 

W ostatnicb latacb był kierowni­ 
kiem Zarządu Budowy Dworca Cen­ 
'ralnego. loi. Włodzimierz :ldziarskl 
jest czynnym racjonalizatorem, a tak­ 
że aktywnym działaczem społecznym. 
M. in. od 111ł r. jest radnYm Rady 
Narodowej m. st. Warszawy. 

WOJCIECH :tUKROWSKI 

Literat, działacz społeczny i pam­ 
twowy, poseł na Sejm. członek Rady 
Naczelnej ZBoWiD, przewodniczący 
Komitetu Solidarności z Ludem Hisz­ 
panii, działacz Związku Literat6w 
Polskicb. .Ieden z najwybitniejszycb" 
wsp6lczesnycb pisarzy polakicb. Ma 
w swym boKatym dorobku powieści  
opowiadania, reportaże, baśnie, sce­ 
nariusze filmowe I telewizyjne, wier" 

Re. 

Debiutował w roku lM& tomem wo­ 
Jennych opowiadań .oZ kraju mlleze­ 
nia". 

Niezwyklą popularnoAt przyniosia 
Wojciecbowi :tukrowskiemu powieśt 
"Kamienne tablice". 

W. :lukrowski atykał sie z War­ 
szawą już w czasie walk w Im r. 
zaś na stałe związał Bie ze stolicą w 
1'51 r. i do dziś jest Jej mieszkańcem 
i łarliwym patriotą.
		

/Stolica_1976_nr_04_25.01_s_03.djvu

			LAUREACI NAGRÓD WARSZAWY 1915 

Do tradycji związanej z rocznic� wyzwolenia Warszawy nalety przyznawa­ 
nie nagr6d za wybitne dla miasta zasługi. Za rok 1915 otrzymało je dzięsie(: 
os6b. W uroczystości. kt6ra odbyła się na Ratuszu udział wzięli: członek 
Biura Politycznego, I sekretarz KW PZPR .J6zef Kępa, sekretarz KC PZPR 
Wincenty Kraśko, kierownik Wydziału Kultury KC PZPR - Lucjan Motyka 
oraz przedstawiciele świata kultury i nauki. Nagrody wręczył prezydent 
m. st. Warszawy .Jerzy Majewski. 

Laureat6w Nagr6d Warszawy przedstawiamy obok. 

Zdjęcia: Jacek Sielski 

Na Cmentarzu-Mauzoleum ŻOłnIerzy Radzieckich. gdzie śpocZfłwają prochu 
23000 tołnierzy poległych w walce o Warszawę, wartę honorową zaciągnęli 
tolnierze WP, a po uroczystości zlotenia wieńców orkiestra odegrała hym­ 

ny - Polski t Związku RadZieckiego. 

Fot. CAF 

W aobotę, J7 stycznia przybyła Warszawie nowa placowka teatralna pod 
dyrekcją i kierownictwem artystycznym Tadeusza Łomnickiego:  Teatr na 
Wolt  , który zainaugurował swą działalność inscentzacją dramatu Leona 
Kruczkowskiego  Pierwszy dzień wolności" (10 retyserti T. Łomnick�go, 

scenografia J. Pałka, oprac. muzyczne R. Augustyn'. 

Fot. J. pokor.'Iki 

ROCZNICA 
WYZWOLENIA 
STOLICY 

I 

l' 

IOHA.TElOłll 
WAUU.WY 

 

'\ 

Pod pomnikiem Bohaterów Warsza­ 
wy na placu Teatralnym odbyła się 
uroczystość skladania wieńców przez 

delegacje Stołecznego Komitetu F J N ,  

Warszawskiego Okręgu Wojskowego, 

ZBoWiD, zakładów pracy dzielnicy 

Sródmieścłe i organizacji młodzie:to- 

wych. 

Fot. CAF 

TADEUSZ KULISIEWICZ 
- SWOJEMU MIASTU 

I' 

I. i 

 

W przededniu obchodów 31 roczni- 

cy wyzwolenia Warszawy znany ar­ 
tysta plastyk Tadeusz Kulisiewicz 
przekazał jako dar dla Warszawy 50 
swoich rysunków wykonanych w 

pierWSZYCh dniach po wyzwoleniu 

Warszawy w roku 1945. W siedzibie 

KW PZPR przyjął artyst4: ofiarują- 

cego swe Gzieła dla Muzeum Histo- 

rycznego m. st. Warszawy członek 
Biura Politycznego KC, I sekretuz 
Komitetu Warszawskiego PZPR .16- 
zef Kępa, dziękując w serdecznych 
słowach za cenne dzieła utrwalają­ 
ce obrazy Warszawy zniszczonej woj­ 
ną. W spotkaniu uczestniczyli także 

prezes Zarządu Warszawskiego 
ZPAP Leon MichallIki oraz sekre- 

tarz KW PZPR Jolanta Matuszewicz. 

I 

 

 

Fot. H. Jurko
		

/Stolica_1976_nr_04_25.01_s_04.djvu

			W ZAMKOWYCH WNĘTRZACH 

ZA CZASÓW 

JAGIELLOŃSKICH 

(1) 

Wśród licznych dramatów, których historia 
nie szczędziła Zamkowi Królewskiemu, zabra­ 
kło miejsca na legendę - na przykład o du­ 
chach. Chociaż, jak w przypadku innych re­ 
guł, i w tej można znaleźć wyjątek. Otóż do­ 
kładnie o północy (zgodnie z etykietą obowią­ 
zującą wszystkie duchy świata) z 7 na 8 sty­ 
cznia anno domini 1569, na Zamku Królew­ 
skim pojawił się duch królowej Barbary Ra­ 
dziwiłłówny, w jej własnej, królewskiej 
postaci. No, może niezupełnie własnej, bo już 
współcześni odarli tę historię z efektów nad­ 
przyrodzonych, sprowadzając ją do wymia­ 
rów całkiem realistycznych. A więc sięgnijmy 
do realiów. 

Po śmierci Barbary Radziwiłłówny, która 
zmarła na Wawelu w pół roku po swojej ko­ 
ronacji, Zygmunt August niechętnie przeby­ 
wa w Krakowie. Wkrótce przenosi się na sta­ 
łe do Warszawy, gdzie ku powszechnemu 
zgorszeniu szuka zapomnienia w ramionach 
licznych kochanek. Warszawiacy rozpowiada­ 
ją ze zgrozą, że król ma w sypialni pięć łóżek, 
a w każdym po pannie. Taka sytuacja panuje 
ponoć aż do chwili ukazania się ducha królo­ 
wej. Reżyserami tego wydarzenia są bracia 

Mniszchowie - Jerzy i Mikołaj, którzy w ty­ 
leż efektowny, co pobudzający wyobraźnię 
sposób postanawiają podsunąć monarsze cór­ 
kę zamożnego mieszczanina - Barbarę Gi­ 
żankę, 
Gwarancją powodzenia ich zamysłów 
jest uderzające podobieństwo dziewczyny do 
Barbary Radziwiłłówny. 

Efekt wywoływania ducha przeszedł wszel­ 
kie oczekiwania. Bo też scenografia godna by­ 
ła reżyserii: czarnoksiężnik, dymy kadzidlane, 
blask jedynej świecy, a wszystko to w kom­ 
nacie obitej kirem, na życzenie wdowca zresz­ 
tą. Nic więc dziwnego, że gdy nagle ukazała 
się w tej scenerii postać kobieca, król zanie­ 
mógł z wrażenia i trzeba było interwencji me­ 
dyka, żeby przyszedł do siebie. Ale od tamtej 
pory w jego sercu i łożu króluje niepodzielnfe 
następna Barbara. I zapewne znowu, wbrew 
wszystkiemu i wszystkim, doszłoby do mał­ 
żeństwa, gdyby nie śmierć Zygmunta Augu­ 
sta. Tak to dworzanie, kładąc kres królew­ 
skiej rozpuście, omal nie napytali swemu mo­ 
narsze większej biedy  

Niewiele anegdot, takich jak powyższa, 
przetrwało we wspomnieniach związanych z 
Zamkiem. Usunęły je w niepamięć wydarze- 

Portret Anny Jagiellonkt pędzla nieznanego ma­ 
larza z XVI wieku 

nia historyczne wielkiej wagi. One to spra­ 
wiły, że Zamek stanowi swoistą syntezę na­ 
-szych dziejów. Przy obecnej odbudowie szcze­ 
gólny nacisk kładzie się na zilustrowanie tych 
wydarzeń, które działy się w poszczególnych 
salach. Dawne przeznaczenie wnętrz zamko­ 
wych będzie sygnalizowane przez odpowie­ 
dnio dobrane elementy wyposażenia. I tu ro­ 
dzą się trudności, albowiem nie zachowały 
się do dziś żadne inwentarze ani dokładne 
opisy urządzenia komnat Zamku. Dlatego ze­ 
spół historyków z Oddziału Muzeum Narodo­ 
wego "Zamek Królewski" pod kierownictwem 
kustosza Jerzego Lileyki, powołany do prac 
nad programem wyposażenia wnętrz, poszu­ 
kuje niezbędnych danych w opisach uroczy­ 
stości odbywających się na Zamku, w pamię­ 
tnikach i różnego rodzaju relacjach osób 
związanych z dworem królewskim, wreszcie 
- przeprowadza analogie z urządzeniem in­ 
nych rezydencji królewskich. Program ten 
jest następnie dyskutowany 1 zatwierdzany 
przez Kuratorium Zamkowe, któremu prze­ 
wodniczy prof. dr Stanisław Lorentz. 

Pod koniec 1976 roku zostaną udostępnione 
publiczności pierwsze zespoły wnętrz: sale 
parterowe z dawną Izbą Poselską i dawną 
Kancelarią Sejmową oraz ciągiem komnat na­ 
zwanych Jagiellońskimi, a na pierwszym pię­ 
trze - apartament mieszkalny Stanisława 
Augusta. 

Dawna Izba Poselska, tzw. sala o 2 i 3 słu­ 
pach, kojarzy się z okresem przeobrażania 
się Warszawy z książęcego miasta mazowiec­ 
kiego w stolicę jednego z 
największych 
państw ówczesnej Europy środkowej. Oczywi­ 
ście pojęcie stolicy nie było wówczas tożsa­ 
me z treścią, którą dziś podkładamy pod to o­ 
kreślenie. Aparat władzy i urzędów kierują­ 
cych administracją kraju w nowoczesnym po­ 
jęciu powstaje w Polsce dopiero za czasów 
Stanisława Augusta, ale od 1569 roku War­ 
szawa staje się siedzibą dworu królewskiego 
i Sejmu. De facto sprawuje więc funkcję sto­ 
licy. 

"Miejsce sejmom walnym koronnym w Pol- 

KONIE JÓZEFA 

I 

KOROLKIEWICZA 

Sympatyczne malarstwo Józefa Korolkie­ 
wicza cieszy się powodzeniem u publiczności. 
Zainteresowanie, życzliwość odbiorców zjed­ 
nują artyście nie tylko wdzięczna tematyka - 
konie i ptaki - lecz także styl malowania, 
jakim ożywia na płótnie swych bohaterów. 
Jest to malarstwo związane z tradycją, ale 

4 

nie naturalistyczne, tylko nowoczesne w środ­ 
kach wyrazu. Silną bronią artysty jest kolor, 
którym posługuje się precyzyjnie. 

Dwa lata temu poświęciliśmy nieco uwagi 
twórczości Józefa Korolkiewicza, pisząc o jego 
wystawie w Kordegardzie. Obecnie odwiedzi­ 
liśmy artystę w jego pracowni z okazji zdo­ 
bycia przezeń Nagrody Specjalnej Jury na V 
Międzynarodowym Biennale pod nazwą 
,,sport w sztukach pięknych" w Barcelonie. 

Ten sukces polskiego malarza i naszej sztu­ 
ki miał stosunkowo małe odbicie w prasie, 
a zasługuje na podkreślenie. 

73-letni artysta jest pełen życia i w naj- 

lepszym okresie swej twórczości. Gra co­ 
dziennie w tenisa i swym optymizmem, ży­ 
wością temperamentu, może imponować lu­ 
dziom znacznie młodszym od siebie. Rok 1975 
był pracowity dla Józefa Korolkiewicza. W 
kwietniu i w maju miał wystawę indywidu­ 
alną w Parmie - "Circolono DeI Castellazzo 
dl Malendriano'· (30 prac), we wrześniu i w 
październiku wystawiał w Bazylei w "Galerie 
Neubad" (40 obrazów, z których jeden w ko­ 
lorze reprodukujemy obok). 

W tym roku J ózt>f Korolkiewicz malować 
będzie serię obrazów koni wyścigowych peł­ 
nej krwi angielskiej i czystej krwi arabskiej 
na Służewcu. (C)
		

/Stolica_1976_nr_04_25.01_s_05.djvu

			szcze, jako je składać mamy, tak już Warsza­ 
wę na to naznaczamy" - mówią słowa Kon­ 
stytucji Sejmu Lubelskiego obydwu uniowa­ 
nych narodów - Polski i Litwy, z dnia 11 li­ 
sierpnia 1569 roku. 

Bywały w Warszawie sejmy również przed­ 
tem, ale od tej pory będą się tu odbywać sta­ 
le, i to również elekcyjne. Po unii z Litwą 
Kraków znalazł się na krańcu rozległego pań­ 
stwa, co w nowych warunkach geopolitycz­ 
nych było nader niedogodne. A Warszawa le­ 
ży na skrzyżowaniu dróg o wielkim znacze­ 
niu: wiślanej, łączącej z morzem środkowe i 
południowe połacie kraju, i lądowej, wiodącej 
na wschód. Nadto w dobie polityki bałtyckiej 
którą prowadzili Zygmunt August, Stefa� 
Batory i Zygmunt III, liczyła się dobra łącz­ 
ność z morzem. Dość wymownym atrybutem 
stołeczności było też przerzucenie mostu przez 
Wisłę, co jak na owe czasy stanowiło nie la­ 
da cud techniki. Jego budowę Zygmunt Au­ 
gust zainicjował zaraz po wstąpieniu na tron 
w roku 1549, a do realizacji projektu przy­ 
stąpił w ostatnich latach życia, na rok przed 
przebudową Zamku i sprowadzeniem się na 
stałe do Warszawy. Most miał m. in. pełnić 
rolę symbolu wielkiej idei ostatniego Jagiel­ 
lona - związania obydwu części państwa w 
jedną całość. 

"To jest on brzeg szczęśliwy. gdzie na 
czasy wieczne Litwa i Polska mają sej­ 
my mieć społeczne  

pisał Jan Kochanowski, dając. świadectwo 
dobrego rozumienia idei monarchy przez 
współczesnych. 

Izba Poselska obradowała na Zamku Kró­ 
lewskim w tzw. sali o 2 i 3 słupach aż do 
czasów Jana III. Dawniej sala ta była podzie­ 
lona rzędem filarów na dwie nawy. Tego 
układu przestrzennego nie udało się przywró­ 
cić przy obecnej odbudowie, dobrano więc 
eksponaty, które mają sygnalizować jej sej­ 
mowy charakter. Również sala poprzedzająca 
Iz�ę Poselską będzie jak niegdyś pełniła fun­ 
keję 
kordegardy. W centralnym miejscu Izby 
Poselskiej stanie fotel marszałka izby z sym­ 
bolem jego władzy _. laską marszałkowską. 
Za fotelem zostanie ustawiony stół, przy któ­ 
rym zasiadała komisja sejmowa, zwana wów­ 
czas deputacją, zajmująca się spisywaniem 
praw i konstytucji. 

. Ponieważ nie zachowały się ani przekazy 
pisane, ani też ikonograficzne ukazujące Izbę 
Poselską w XVI i XVII wieku, przy doborze 
eksponatów kierowano się jej prawdopodo­ 
bnym wyglądem. Wiadomo tylko, że umeblo­ 
wanie był? ilościowo skromne; dużo wolnej 
przest�em współcześni pozostawili dla publi­ 
czn.oścl, która przysłuchiwała się obradom na 
stoJ�co� zgodnie z. ówczesnym obyczajem. 
Zna�dzle się tam wiec wielki zegar stojący, 
kobierzec wschodni przed fotelem marszałka 
arr�sy, m. in. arras z herbami Dymitra Cha� 
leckiego - podskarbiego litewskiego który 
na Sejmie Pacyfikacyjnym w 1589 r�ku był 
marszałkiem izby, a także portrety dygnita­ 
rzy koronnych i litewskich i królów: Zyg­ 
munta III, Władysława IV i Jana Kazimierza. 
C? zaś do podstawowego niegdyś umeblowa­ 
ma - ław poselskich, to nie zdecydowano je­ 
szcze ostatecznie, czy zostaną ustawione. 

Do dawnej Izby Poselskiej przyl�ga tzw. Sala o 
jednym �Iupie, która  w �ekach. XVI i XVII pełni­ 
la funkCję KancelanI SeJmowe). .Jej układ archt­ 
tektC!nlczny w postaci jednego filara wspierającego 
krzyzowe Sklepienie, pOChodzi z początku XVII wie­ 
ku. W. Kan�elarii ur.zędował marszalek Sejmu, zbie­ 
I.:aly SIę tez na postedzenta komisje sejmowe. Tak 
Jak w przypadku IZby Poselskiej, również na te­ 
mat urządzenia Kancelarii Sejmowej brakuje współ­ 
czesnych danych. Pierwsze przekazy dotyczące wy­ 
glądu teg� �nętrza pOChodzą dopiero z XVII wieku 
i one własme posłuzą do odtworzenia jego charak­ 
teru. Jeśli idzie o Obiekty muzealne, to postanowio­ 
no �e�sponować tu m. in. portrety Książąt Ma­ 
zowle<:klCh, albowiem zar6wno dawna Izba Posel­ 
ska, �ak l �ancelaria Sejmowa. mieszczą się w 
obr�ble murow gotyckich tzw. Domu Wielkiego. 
gd.zl� rezydowali Książęta Mazowieccy. Znajdzie się 
wsród nich pc;>rtret rodzeństwa - książąt Stanisła­ 
wa, .Janusza I Anny, kt6ry pochodzi z dawnego 
Rat�sza Warszawskiego i przYPuszc7.alm� stanowi 
replikę portretu zdObiącego niegdys jedną z sal 
Z�mku. Elementem dekoracji wnętrza będą również 
poinogotyckie arrasy, a meble zostaną utrzymane 
w charakterze pÓinogotyckim lub renesansowym. 
�rzy dob�rze eksponatów starano się, by mimo ró­ 
znorodnosci tematycznej nie zakłóciły one kancela­ 
ryJnego charakteru tegO wnętrza. 

Sala o jednym słupie zamykała ciąg sal użytko­ 
Wanych przez Sejm. SąsiadUjący z nią zespół 
wnętrz w skrzydle północno-wschodnim zostanie u­ 
�zą�ZO�y jako tzw:. Komnaty Jagi�llońskie. Znaj- 

Ulą Slę one w CZęSC1 budynku wzmesionej za cza­ 
sow Zygmunta Augusta. Co prawda ich układ zo­ 
stał zmieniony w początku XVII wieku, ale kształt 

budynku i mury magistralne zachowały się z cza­ 
sów jagiellońskich. 

Zygmunt August natychmiast po przeniesieniu 
swego dworu do Warszawy zabiera się do przebu­ 
dowy Zamku Objawiając przy tym wielką pasję 
budowlaną. Angażuje słynnego pod6wczas architek­ 
ta �łoskiego Giovanniego Battistę Quadro, który 
doptero co Ukończył budowę renesansowego Ratu­ 
sza Poznańskiego. Król osobiście kieruje robotami. 
niecierpliwi się ich powolnością. Może podświado­ 
mie przeczuwa, że śmierć nie pozwoli mu dokoń­ 
czyć dzieła. 

Jeszcze za jego życia poważnej przebudowie uległ 
Dom Wielki: na parterze urządzono dużą salę dla 
obrad poselskich i dwie mniejsze, przeznaczone na 
jadalnię i przyjęcia króla. Na piętrze znalazła się 
wielka Sala Senatorska i mniejsze izby. Dokonano 
przebudoWY Wieży Wielkiej przylegającej do Do­ 
mu Wielkiego oraz wzniesiono zupełnie nowy 
obiekt - Dwór Królewski, usytuowany w miejscu 
gdzie 
późnie] 
stanęło północno-wschodnie skrzydł� 
Zamku Waz6w. 

Po śmierci króla w 1572 roku prace nad renesan­ 
sową rezydencją zamierają aż do końca wieku kie­ 
dy to wznawia je zygmunt III. Dopiero w wyniku 
przebudowy za jego rządów zamek otrzymuje swą 
Charakterystyczną postać nie foremnego pięciokąta. 
Swobodne, indywidualne formy renesansu wypiera 
teraz z Zamku surowy, monumentalny "styl Wa­ 
zów", Dwa wschodnie, nadwiślańskie bloki pozo­ 
stawiono w formie nadanej im przez mazowieckie 
i jagiellońskie przebudowy. Dobudowano natomiast 
trzy skrzydła: p6łnocne - od murów Zygmunta 
Augusta do ul. Swiętojańskiej, zachodnie - wzdłuż 
pl. Zamkowego I południowe - od tegoż placu ku 
Wiśle. Najwyższą wieżę zwaną zygmuntowską lub 
Zegarową zbudowano w środkowej osi zachodnie­ 
go skrzydła. Przeprowadzona w niej brama przelo­ 
towa, wiodąca. na dziedziniec pięciOkąta, stanowiła 
po rok 1939 głowny wjazd do Zamku. 

Co zaś do urządzenia zespołu wnętrz, któ­ 
re nazwano Komnatami Jagiellońskimi to 
znajdą się tam eksponaty z XVI wi�ku: 
włoskie meble renesansowe, arrasy - tak 
bardzo charakterystyczne dla wnętrz zamko­ 
wych z tego okresu, portrety Jagiellonów  
obrazy i przedmioty reprezentujące sztukę 
zdobniczą. Pierwsza sala W tym zespole, a za­ 
razem pierwsza W ciągu zwiedzania Zamku, 
będzie pełniła funkcję sieni - antykamery 
przed pokojami królewskimi, z rzędem hala­ 
bard pod ścianą, które niegdyś dzierżyli peł­ 
niący straż halabardnicy . Następny pokój zo­ 
stał pomyślany jako Kancelaria Królewska. 
Głównym akcentem będzie tu obraz z pierw­ 
szej połowy XVI wieku przedstawiający bit­ 
wę pod Orszą. Znajdą się tam również por­ 
trety pary 
królewskie]: 
Zygmunta Starego i 
królowej 
Bony. Kolejne pomieszczenie zosta­ 
nie urządzone jako pokój Zygmunta Augusta. 
Wśród przeznaczonych tu mebli na szczególną 
uwagę zasługuje okazały renesansowy kre­ 
dens roboty francuskiego mistrza Jeana Gou­ 
jona. Znajdzie się tu oczywiście portret kró­ 
lowej Barbary Radziwiłłówny oraz arrasy 
przedstawiające sceny z wojen Aleksandra 
Wielkiego. Wśród przedmiotów związanych 
z osobą Zygmunta Augusta będą m. in. księgi 
z 
królewskiego 
księgozbioru ozdobione super­ 
ekslibrisem. W następnej - Sali Przyjęć sta­ 
nie tron obity czerwonym aksamitem a na 

. ścianach zostaną zawieszone portrety k�lejnej 
pary królewskiej: Stefana Batorego i Anny 
Jagiellonki. siostry Zygmunta Augusta, a tak­ 
że seria arrasów z "Historią wojen Pompeju­ 
sza", wykonanych przez słynny warsztat bru­ 
kselski Franza Geubelsa. Arrasy z tej serii 
ozdobią przylegającą do sali przyjęć komna­ 
tę, która zostanie utrzymana w charakterze 
galerii i poświęcona pamięci Stefana Batore­ 
go. Kolejny pokój będzie urządzony jako ja­ 
dalnia królewska. W centralnym miejscu zo­ 
stanie tu ustawiony renesansowy stół włoski, 
a przy nim jedno tylko krzesło - zgodnie z 
zasadami etykiety obowiązującej na dworze 
Jagiellonów, według której król zawsze jadał 
sam. No i jeszcze kilka okazałych kredensów, 
bogaty zbiór majolik włoskich i arras przed­ 
stawiający Wieżę Babel - według Martena 
Heemskercka. Zygmunt August miał w swoim 
zbiorze arrasy o tej samej tematyce, wykona­ 
ne przez tego właśnie mistrza. Sciany jadalni 
zostaną poza tym ozdobione portretami ob­ 
cych monarchów panujących współcześnie z 
Jagiellonami. Ostatnią salą w ciągu Komnat 
Jagiellońskich będzie sionka przed Salą o jed-:­ 
nym słupie, z okazałym arrasem przedstawia­ 
jącym walki zwierząt. 

Wspaniałe komnaty upamiętniające postać 
Zygmunta Augusta - ostatniego z dynastii 
Jagiellonów - będą może stanowiły małą re­ 
kompensatę za to, że warszawiacy komu in­ 
nemu przypisują ojcostwo swojej społecznoś­ 
ci i że kto inny od lat przeszło 300 patronuje 
miastu z kolumny na placu Zamkowym. Ale 
tak to już bywa w historii. I nie tylko  

EWA DOBROWOLSKA 

- 

I 

I' 

Sygnet Stefana Batorego 
Arras z Zamku Królewskiego 

I 
I I 

i
		

/Stolica_1976_nr_04_25.01_s_06.djvu

			. I 

i 
I 

I 

ZYGMUNT KATUSZEWSKI 

IEOIA IOC 

W OKUPOWAlEI 
WARSZAWIE 

I 

Rozkaz przyniósł łącznik, chłopiec, który 
z wyglądu nie miał więcej niż .}at 16. Rozkaz 
był krótki: "Stawi� się natychmiast u kapita­ 
na". - Wiedziałem, co to znaczy. Byłem, że 
się tak wyrażę, używany do akcji sporadycz­ 
nych, przede wszystkim samodzielnych i w 
z:wiązku z tym - wysterylizowany z kontak­ 
tów z większą grupą. Całkiem podobnie, jak 
ów inżynier z powieści Anny Seghers  Siód­ 
my krzyż", który współpracował z ,,Rote 
Front", lecz postawił organizacji ruchu opo­ 
ru sprawę jasno: "Jeżeli trzeba będzie zrobi� 
coś bardzo ważnego. możecie na mnie liczy�. 
Stały, bieżący kontakt - wykluczony. Nie na­ 
daję się do tego." 

Mieszkałem wówczas w poprzecznej oficy­ 
nie domu przy ul. Brackiej nr 8. Mieścił się 
tam sklep z kanarkami .j rybkami, którego 
właścicielka. samotna starsza pani, nota bene 
folksdojczka, współpracowała z AK i nie za­ 
mykała w nocy drzwi od sklepu na klucz tak, 
że można było uciekając w 
etemnośclach, 
znik­ 
nąć niepostrzeżenie i przez jej mieszkanie za 
sklepem wpaść na schody kuchenne, wiodące 
do mego mieszkania. Prócz tego nigdy nie 
miałem kennkarty, a kieszeń mej kurtki była 
przecięta żyletką przez fachowca-złodzieja w 
tym celu, abym mógł oświadczy�, że skradzio­ 
no mi dokumenty. Moja karta ewidencyjna w 
miejskim rejestrze była przez urzędniczki tak 
asekurow.ana, że nawet w rok po wojnie nie 
ujawniono jej naszemu milicjantowi, który po­ 
szukiwał mnie jako świadka  Odszukał mnie 
wreszcie przez ewidencję ZUS, wychodząc ze 
słusznego założenia, że przecież gdzieś pracuję. 
Trochę go to ubawiło, ale bardziej mu zaim­ 
ponowało i nie krył tego podziwu jako że sam 

służył w partyzantce,  

Od frontu mego domu mieszkał emeryto­ 
wan!. generał Gruber, jeszcze z austriackiej 
armil Franc-Jozefa, który potrafił ostro in­ 
terweniować w przypadku, gdy hitlerowski 
patrol nocą dobijał się do bramy. Wszystko 
zatem grało, do tego stopnia, że parokrotnie 
p!"Zysyłano mi na. kilkudniowy pobyt ucieki­ 
merów z Oświęcimia, najczęściej kolejarzy 
C!skarżonych o sabotaż. Wia� można było przez 
zelazny płot do sąsiedniej posesji lub przez 
murek do domu przy Nowym Swiecie. 

Z organizacji znałem tylko owego młodego 
łącznika z widzenia oraz kapitana AK który 
urzędował na pierwszym piętrze nad bramą 
w poprzecznej oficynie domu przy ul. Chmiel': 
neJ 12 (�becnie �utkowskiego). Ow kapitan, 
który nosIł w swej kwaterze ·przepisowy mun­ 
dur polski, uprzedził mnie, że w razie areszto­ 
wania przez gestapo mogę nie wytrzyma� tor­ 
tur i mogę opisa� gońca d jego oraz poda� ad­ 
res na Chmielnej. Takie ryzyko było przewi­ 
dziane, dom był obsadzony przez AK miał 
wyjścia na ulicę Hortensji (obecnie G6rskie­ 
go). na ulicę Szpitalną, a nawet - piwnicami 
- na Nowy Swiat. Zdaje mi się, że na zaple­ 
czu tej placówki kryła się tajna drukarnia. 

Zameldowałem się u kapitana o godz. 19. 

Był to początek maja 1943 roku i chociaż do 
godziny policyjnej było już mało czasu nie 
przejmowałem się tym. Często musiałem' cho­ 
dzi� po nocy, w przypadku zatrzymania przez 
hitlerowski patrol zawsze z tym samym argu­ 
mentem, że żona chora, a ja szukam lekarza. 
Udawało się, jeżeli byłem niezbyt oddalony 
od domu, czasem musiałem się po prostu opła­ 
ca�. 

. Kap�tan patr�ył przez okno na podwórze 
l mówił ro�kazuJąco i zwiętJ.e: "Sypnięto 9-ciu 
naszych. Listę ma esesman Seifert. Jest teraz 
według nasłuchu telefonicznego u siebie na 
ulicy Bagatela. Tu jest teczka z pieniędzmi 

, 

i z litrem wódki. Zgłosi się pan do niego po 
koncesję na handel nasionami (w owym czasie 
pod tym pozorem handlowano zbożem). Oczy­ 
wiście forsę weźmie i palcem nie kiwnie. Sta­ 
ry kawał. W godzinę po panu zadzwoni nasz 
żołnierz. Seifert musi by� już pijany, pan 
otworzy drzwi. Nasz żołnierz go wykończy, a 
listę weźmle pan i odda szatniarce hitlerow­ 
skiej tancbudy na Krzywym Kole. Stamtąd 
uda się pan na Mariensztat (znów podał do­ 
kład�y adres) i zamelduje o wykonaniU. Rany 
boskie! Niech się panu uda! Listę dostał Sei­ 
fert tuż przed końcem urzędowania na Szu­ 
cha (obecnie al. I Armii WP). Nasz konfident 
w gestapo jest przerażony, czy on też nie flgu­ 
ru� na tej liście. ayłaby to niepowetowana 
strata. Spiesz się pan. Cześć!" 

Na Bagatelę dotarłem rikszą. Dom zajmo­ 
wali hitlerowcy. Na podeście pierwszego pię­ 
tra stali dwaj oficerowie Wehrmachtu, mil­ 
czący, ze znudzonymi minami. PopatrzyU po­ 
dejrzanie na moją wypchaną teczkę, ale mnie 
nie zaczepili. Na mnie zaś ich widok zrobił 
bardzo niemiłe wrażenie. Po prostu dękłein 
się, że moje dotychczasowe szczęście zawiedzie, 
że to jest jakiś znak ostrzegawczy. Z trudem 
opanowałem się przed drzwiami Seiferta. 

Zadzwoniłem. Po dłuższej chwili drzwi się 
uchyliły - łańcuch je przytrzymywał - tęgi 
mężczyzna w białej pod koszulce, munduro­ 
wych bryczesach i długich butach, wydycha­ 
jąc solidną dawkę alkoholu ze złością zapytał, 
po cholerę go nachodzę. Twarz mial czerwoną, 
oczy przekrwione, zwracał się do mnie takim 
tonem, jak byśmy się przed chwilą rozstali. 
Teraz byłem już spokojny. Esesman był pija­ 
ny, mylił twarze, wziął mnie za kogoś innego, 
pewnie znajomego geszefciarza. Wyciągnąłem 
z teczki paczkę banknotów, ale on musiał doj­ 
rzeć i butelkę, bo nagle się roześmiał. zasza­ 
motał się z łańcuchem i wpuścił mnie do 
środka. 

Była to elegancka kawalerka - wielki, 
dwuokienny pokój frontowy, za nim łazienka 
i WC. Na stole na środku pokoju stały puste 
butelki, walały się paczki papierosów i resztki 
konserw na brudnych talerzach, śmiecie, po­ 
piół, a między tym pistolet. �a ścianie wisiał 
ogromny, kolorowy portret Hitlera. 

Esesman, nie pytając, sięgnął do mojej tecz­ 
ki po wódkę. Wprawnie odbił korek, nalał 
płyn do szklanki i łyknął. Twarz mu poezer­ 
wieniała jeszcze bardziej, ale łaskawym ge':' 
stem pozwolił mi usiąść na krześle obok sie­ 
bie. Nawet nalał mi trochę wódki do małego, 
brudnego kieliszka. Znałem już na tyle hitle­ 
rowców - że od razu wyczułem - że zapija 

jakiś. dręczący go strach. . 

Zaczęła się rozmowa, pieniądze oczywiście 
wygarnął z teczki i nie licząc rzucił na stół. 
W miarę jak wódki w butelce ubywało - był 
to diabelnie mocny, ale czysty bimber - prze­ 
skakiwał. z jednego nastroju w drugi, krańco­ 
wo przeciwny. Albo walił mnie przyjacielsko 
po plecach, albo sięgał po pistolet i wyma­ 
chiwał nim, na szczęście' z pijacką niekonsek­ 
wencją kierując wskazująco lufę w stronę 
portretu swego fiihrera, jako niedoścignione­ 
go idola. Raz nazywał mnie swoim najlepszym 
przyjacielem, za chwilę znów - ł»lndytą, dia 
którego on nie będzie miał litości na Szucha, 
bo za litość - nazywał to: ,,miękkie serce" - 
wysyła się na front wschodni, a stamtąd - 
łzy sypały się jak groch - już się nie wraca. 
Był gotów. ltiedy zadiwięczał dzwonek 
u drzwi. 

Chwycił za pistolet i przycichł z przeraże­ 
niem w oczach. Nie pozwolił mi otworzy� sam 
zaś pie miał siły wsta� z krzesła. Dz�onek 
diwięczał parę razy zanim Seiferta nie prze­ 
konałem nowym łykiem wódki, że świat jest 
piękny, a za drzwiami czeka urocza kobieta. 

Ten, co wszedł, był D!łody, na głowie miał 
czapkę pracownika elektrowni. na ramieniu 
torbę z narzędziami. - ,,sprawdzam licznik" 
 powiedział swobodnie. 

Wtedy padł strzał. Wyrwałem Seifertowi 
pistolet, niestety tamten pochylał się, zanim 
podbiegłem do niego leżał zgięty, przyciskając 
pierś ręką. Poczułem, że jestem kompletnie pi­ 
jany i zupełnie trzeiwy. Coś niesamowitego. 
Działałem, jak w transie._ Ale to ranny leżąc 
przytomnie komenderował. 

Rozwaliłem łeb SeifertoWl butelką. Potem 
zaciągnąłem go do łazienki. -  li­ 
sta  - mówił z trudem akowiec. Znalazłem 
papier z ręcznie wypisanymi nazwiskami i ad­ 
resami. - "Broń do torby" - szeptał ranny. 
 jego torbie na dnie był jeszcze jeden, jego 
pistolet. 

Zadzwoniłem po pogotowie - wiedziałem, 
że jest nasze. Odpowiedziano mi, że nie mają 
benzyny. Połączyłem się z prywatnym miesz­ 
kaniem dr Konrada Orzechowskiego, dyrek­ 
tora szpitalnictwa miejskiego. Zorientował się 
błyskawicznie. - "Zaraz przyjedzie karetka. 
Oczywiście tyfus" - powiedział spokojnie. 
Przyjechała. Ani lekarz, ani sanitartusze ni­ 
czemu się nie dziwili. Ranny miał przestrze­ 
lone płuco, był już nieprzytomny. -  Gdzie 
żelazko?" - zapytał półgłosem lekarz. - "W 
torbie są dwa pistolety" - odpowiedziałem 
domyślnie. - "Jedziemy na Grochowską, do 
Instytutu Weterynarii. Gdzie pan chce wy­ 
siąś�? Jest już noc". -  Na mieście, koło po­ 
stoju dorożek" - odparłem. Drzwi z zewnątrz 
lekarz opieczętował paskiem papieru ze zna­ 
kiem hitlerowskim. Naklejka była fąłszywa. 
Lecz, jak mnie póiniej poinformował kapitan, 
hitlerowcy przez kilka dni omijali mieszkanie 
Seiferta. Bali się panicznie ·tyfusu. 

. Dorotką, w erernnośclaeh, dotarłem do knajpy 
,.Pod krzywą latarnią" i oddałem szatniarce ową 
I1stę. Lokal był pełny pijanych lot.nlków. Jeden 
z nich, gdy wychodziłem. przyczepli się do mnie. 
Ciągnął mnie za k9łnierz do gestapo. Znokautowa­ 
łem go bez trudu na Podwalu, nawet pod gazową. 

umalowaną na niebiesko latarnią. . 

Zameldowałem się na Mariensztacie. Meldunek 
przyjęła młoda, bardzo przystojna pani. -. ..Nie 
chce pan pOSłuchać ostatnich wiadomóAci! "WlaśnIe 
nasze radio pracuje" - zaproponowała. ·· •• Nle - za­ 
protestowałem. Chcę zapomnieć wasa  .adres" - 

 ąozumlem" -::- odl»arła. . 

Przez czarne Krakowskie przedmieście· szedłem 
P9woli. wypatrując rlłt'szy lub dorotki. Niest.ety. na 
jezdni panowała cisza. Przed hotelem Europejskim 
na chodniku z dala zadudniły pOdkute buty żandar­ 
mów. Załamałem się nerwowo - ruszyłem wpros't 
na patrol I w ostatnim momencie podniosłem rękę 
z okrzykiem:  Hajtla  Odkrzyknęli. przepuszczając 
mnie między sobą. Choclat kapitan. kiedy mu o tym 
opowiedziałem. tylko się uśmiechnął. po dziś dzień 
wspominam o tym z uczuciem obrzydzenia. Ale cóż 

mogłem Innego zrobić!  . 

Na rogu ulicy Traugutta znów mnie zaczepił pi­ 
jany. śmierdzący tym razem nie wódką. a eterem 
młody ).ptnik. Jedną ręką złapał mnie za klapę ma­ 
rynarki. drugą usiłował mnie uderzyć w twarz. 
Chwiał się przy, .tym na nogach I popiskiwał fal­ 
setem. I znów był nokaut. Tym razem połączony 
z kopnięciem ponitej pasa za tamto "hajtla'·. 

Za kościołem Swlętego Krzy ta trafiła się wresz­ 
cie dorotka. Wsiadłem rozdygotany. prawa pięść 
bolała cholernie. KOI\ tupał bez pośpiechu w stro­ 
nę Brackiej, ale ja nie byłem spokojny. Przyjecha­ 
liśmy jut obok restauracji  Savoy". na rogu No­ 
wego Sw.iatu I Ordynackiej, skąd dochodziły dtwię­ 
ki orkiestry I jarzyło się światło. kiedy tut przed 
rogiem ulicy Chmielnej z obu stron doskoczyli tan­ 
darmt, oślepiając mnie latarkami. - "Auswajs  - 
darli się jeden przez drugiego. Sięgnąłem machinal­ 
nie do kieszeni. Była oczywiŚcie pusta. Z oburze­ 
niem wykrzyknąłem płynną niemczyzną - rzadko 
mi się to trafiało. lecz mózg był tak zaalarmowa­ 
ny. te pracował bezbłędnie  "Dziewczynki w  Sa­ 
voy'u" skradły mi portfel'" -  Czekać'" - wrzas­ 
nął starszy żandarm. zeskakując ze stopnia 
doroż­ 
ki. - "Sprąwdzlmy'" - Patrzyłem z niedowierza­ 
niem, jak biegli w stronę knajpy. -  To przez to. 
te od pana czuć wódkę'� - zauwatył spokojnie do­ 
rotkarz. -  Z którego jesteś pułku!" - zapytałem, 
przytomnlejąc� -  Z 7-go ułanów" -  Galopem na 
Bracką!" - rozkazałem. Ruszył z kopyta. 

Na Brackiej. przed moim domem uścisnąłem mu 
rękę. Nie chciał przyjąć zapłaty. -  Ale te szkopy 
głupie - powiedział z satYSfakcją. - Przecie:t pan 
ma zakrwawione ubranie". - Nawet nie zdawałem 
sobie z tego sprawy. 

A rezultat tej akcji? 

Fakt, że 9-du było uratowanych. Niestety, 
ranny żołnierz umarł na czwarty dzień. Ja; na 
piąty dzień, znów zostałem wezwany do kapi­ 
tana na Chmielną. "Zazdroszczę panu - po­ 
wiedział smętnie. - Ma pan w ciągu 30 dni 
zameldowa� się w Jugosławii, w Serbii, w re­ 
jOnie gór Homole u kapitana Maciąga. Przed­ 
wczoraj zrzucono go tam na spadochronie z 
Bliskiego Wschodu. Pojedzie· pan przez Ska­ 
ryszewską (tam wysyłano na roboty z uUcz­ 
nych łapanek). Wszystko już załatwione i opła­ 
cone. Dla pewności eskortowa� pana będzie 
zawodowy atleta. Piątkowski, pseudonim  Ur­ 
 Co to chciałem jeszcze doda�?_. 
Jest pan już przez gestapo rozkonspn-owany. 
Ci oficerowie, których pan spotkał na scho­ 
dach u Seiferta, podali dokładnie pański wy­ 
gląd. Ma pan charakterystyczną gębę, łatwą 
do zapamiętania. Musi pan zaraz zniknąć 
z Warszawy. 

Tak się stało. Ale to już inna historia.
		

/Stolica_1976_nr_04_25.01_s_07.djvu

			WIECZORY TEATRALNE 

OD CZECHOWA DO GOMBROWICZA 

To już po raz jedenasty! Jak zawsze, War  
szawskie Spotkania Teatralne stały się sensa­ 
cją artystyczną grudniowego sezonu stolicy. 
Mają swoją wierną publiczność zwłaszcza 
wśród młodzieży, która gotowa jest noc spę­ 
dzić w kolejce po bilety przed pierwszym 
otwarciem kasy. Cudów nie ma. Trzy (a w 
jednym wypadku dwa) przedstawienia nie mo­ 
gą zaspokoić wszystkich chętnych. Stąd kwa­ 
sy i rozczarowania. 

Rozczarowania zresztą są też udziałem tej 
części publiczności, która dostała się do tea­ 
tru. Zawsze na Spotkaniach trafiają się (dla­ 
czego - któż to zgadnie?) przedstawienia sła­ 
be, a nawet bardzo słabe lub takie, które, 
okryte już zasłużoną sławą u siebie, na sce­ 
nie stołecznej zawodzą (to czasem trudno jest 
przewidzieć). Ale te rozczarowania wynagra­ 
dzają bestsellery, gwoździe sezonu i Spotkań. 
Czeka się na nie i wypatruje. 

Na inaugurację ostatnich Spotkań poszła 
"Cyganeria warszawska" Adolfa Nowaczyń­ 
skiege z Teatru Wybrzeże z Gdańska. Sztuka 
napisana w roku 1911 przez utalentowanego, 
sprawnie władającego słowem autora, który 
później osławił się niechlubnie odrażającą pu­ 
blicystyką. Po raz pierwszy wystawiona po 
wojnie. Odgrzebana. z archiwum literatury 
i otrzepana z kurzu zapomnienia przez Stani­ 
sława Hebanowskiego. Skomponowana z hi­ 
storii i plotki o warszawskim środowisku cy­ 
ganerii artystycznej z połowy XIX wieku z 
odniesieniem do czasów młodopolszczyzny. 
Transponuje autentyczne postacie malarzy 
i poetów (wśród nich jest nawet Norwid) i osa­ 
dza je w szeroko rozbudowanym tle obycza­ 
jowym. Trudno dziś przebrnąć w czytaniu 
przez tę ogromną sztukę-opowieść, przez jej 
poplątanie w naj różniejszych wątkach, przez 
słowolejstwo z nawałem kalamburów, czasem 
dowcipnych, ale w sumie męczących. Heba­ 
nowski nie tylko przebrnął ale i wykroił, od­ 
rzucając dwie trzecie tekstu, całkiem "nor­ 
malną" sztukę, sensowną teatralnie. Powsta­ 
ła jakby polska wersja, w polskie stosunki 
przeniesiona, "Cyganerii" Murgera (znanej też 
z libretta opery Pucciniego). Uzbrojona pro­ 
blematyką stosunku życia i sztuki, demaska­ 
cją pustego gestu i frazesu, fałszywej pozy 
wieszczenia, niemożności działania skrywanej 
poza szumnymi słowami. Przedstawienie jest 
starannie wyreżyserowane, ładnie wydobywa 
nastrój poszczególnych scen, oszczędnie obcho­ 
dzi się z kolorytem rodzajowym, ma bardzo 
piękną scenografię Mariana Kołodzieja i kil­ 
ka w pełni udanych ról aktorskich. 

Z Gdańska przenosimy się do Wrocławia. 

Teatr Współczesny przywiózł "Białe małżeń­ 
stwo" Tadeusza Różewicza w reżyserii Kazi­ 
mierza Brauna. To przedstawienie miało bar­ 
dzo dobrą prasę we Wrocławiu. Stało się na­ 
wet tematem pracy magisterskiej przygotowy­ 
wanej na tamtejszym uniwersytecie. Niestety 
nie mogę - i nie jestem w tym odosobniony 
- podzielić tego uznania. Braun pragnął do­ 
trzeć do głębszych pokładów tej sztuki, która 
już drugi sezon świetnie bawi publiczność 
warszawską w Teatrze Małym. Nie wyszło mi­ 
mo kilku udanych pomysłów inscenizacyjnych 
i może nawet trafnej koncepcji ogólnej. Nad­ 
mierna celebracja, przeciąganie pustych pauz, 
nieporadne aktorstwo zabiły to przedstawie­ 
nie. 

"Szkoła błaznów" Michel de Ghelderode'a 
z Teatru Nowego w Poznaniu budziła z góry 
zainteresowanie osobą reżysera, Conrada Drze­ 
wleckiego. Znakomity choreograf, twórca Pol­ 
skiego Teatru Tańca po raz pierwszy zabrał 
się do reżyserowania w teatrze dramatycz­ 
nym. Nie ma się co dziwić, że w tym debiucie 
oparł się przede wszystkim na swoich doś­ 
wiadczeniach baletowych. Zresztą pantomima 
i taniec, procesje i ceremonie są bardzo waż­ 
nym elementem ,,szkoły błaznów". Miał więc 
tu duże pole do popisu i skorzystał z tego. 
Skomponował całe przedstawienie w zrytmi­ 
zowanym ruchu, rytmowi podporządkował gest 
aktorów i układ scen zbiorowych, stworzył 
spektakll o sugestywnym wyrazie. Do tego 
świetna malarsko scenografia Krzysztofa Pan­ 
kiewicza, wykrzywiona grymasem potwornej 

groteski. zabarwiona trupią metaforyką do­ 
skonale przystaje do przedziwnego świata 
Ghelderode'a - demonicznego i realnego, uwi­ 
kłanego w tragiczny taniec miłości i śmierci. 
Także aktorzy stali tu na wysokości zadania. 

Stary Teatr z Krakowa na kolejnych Spot­ 
kaniach Warszawskich odnosił triumfy. I tym 
razem reżysera i przedstawienie można było 
darzyć zaufaniem na kredyt. Pisano zresztą o 
nich wiele i bardzo dobrze. Jerzy Jarocki 
i "Wiśniowy sad" Czechowa. Tak się złożyło, 
że nie widziałem tego przedstawienia ani w 
Krakowie ani w Warszawie. Pozwolę więc so­ 
bie zacytować tu opinię o nim dobrej znaw­ 
czyni Czechowa, Natalii Modzelewskiej  Dia­ 
log" nr 11/1975):  Uwolniono Czechowa od 
balastu małego realizmu oraz od wszelkich od­ 
mian naturalizmu oj dokumentacji obyczaj 0- . 
wej - od tego, co było mu z gruntu obce, a 
co tak długo ciążyło nad jego inscenizacjami. 
N� z rzeczy materialnych nie zamlentono tu 
w symbol, usunięto nawet sławetne gałęzie 
wiśni, zaglądające ·przez okna. Symbolikę za­ 
stąpiło lekkie odrealnienie każdej postaci - 
delikatne napomknięcie o przemijalności świa­ 
 I jeszcze: sztuka w tym przedstawieniu 
"stała się wielobarwnym obrazem losów ludz­ 
kich, przez okoliczności splecionych w jeden 
węzeł; opowieścią o bezradności ludzkiej, o nie 
podjętych działaniach i nie spełnionych na­ 
dziejach, o biernym uleganiu biegowi zdarzeń, 
o goryczy rezygnacji, o trudności trwania i bó­ 
lu odejścia". A więc duży sukces, także sukces 
Ewy Lassek w roli Raniewskiej. 

Szczytowym momentem -XI Warszawskich 
Spotkań Teatralnych była "Operetka" Witol­ 
da Gombrowicza (polska prapremiera) z Tea­ 
tru Nowego w Łodzi w reżyserii Kazimierza 
Dejmka. To prawdziwa rozkosz oglądać tak 
świetnie, precyzyjne w. każdym szczególe 
przedstawienie, mistrzowsko zrobione z zespo­ 
łem, który przecież nie słynął z nadzwyczajne­ 
go aktorstwa. Ta "Operetka" zebrała ju* wiele 
nagród na festiwału wrocławskim, w Warsza­ 
wie wywołała zachWyt publiczności. Pochwały 
musieli wykrztusić- nawet skądinąd niechęt­ 
ni reżyserowi i autorowi. 

Gombrowicz dla pokazania "dramatu formy 
ludzkiej", który go niepokoił w całej twórczo­ 
ści, wybrał o�retkę, jako formę naj idealniej 
sztuczną i sztampową. Sam wyznał w ,,Roz­ 
mowach" z Dominique de Roux:  Rafą, o któ­ 
rą rozbijały się moje wysiłki, było, że styl 

operetkowy, bosko idiotyczny i doskonale skle­ 
rotyczny jak wszystkie monumentalne i skry­ 
stalizowane style nie toleruje niczego, co by 
się w nim nie mieściło bez reszty. W operetce 
postacie muszą być operetkowe do końca. 
świat operetkowy. mity operetkowe, a ja usi­ 
łowałem władować w nią za dużo. Dopiero. 
więc gdym te treści zawarł w metaforach ści  - 
śle operetkowych, jak strój, rewia mód. 
wszystko bardziej składnie mi się zamknęło", 

To prawda, ale tylko częściowa. Kiedy w 
sztuce Gombrowicza operetka w pewnym 
miejscu staje się szalona, kiedy wdziera się w 
nią wir i tragizm historii, konwencja utworu 
nie wytrzymuje tego 
ctężaru. 
W akcie trzecim 
coś się psuje. Teatr może to trochę poprawić, 
ale nie we wszystkim. W pierwotnym ujęciu w 
Teatrze Nowym akt ten się rozłaził, zwróciła 
na to uwagę krytyka. Dejmek również doszedł 
do tego przekonania i gruntownie go przero­ 
bił, wzmacniając pewne akcenty i inaczej je 
rozkładając. Przedstawienie na tym zyskało, 
mielizny sztuki w pewnej mierze zatarły 
się, 
Rzadki to przykład skromności, solidności i sa­ 
mokrytycyzmu reżysera i to w dziele, z któ­ 
rego nieprzeciętnych wartości i tak mógł być 
dumny. 

Dejmek w "Operetce" raz jeszcze okazał się 
mistrzem w scenicznym kreowaniu stylu epo­ 
ki i gatunku teatralnego. Z niezwykłą finezją 
i lekkością wydobył w słowie i ruchu jakby 
esencję "monumentalne�o idiotyzmu operetko­ 
wego". Bez cienia przerysowania czy kary­ 
katury, z niezawodnym smakiem, znakomitym 
umuzycznieniem przedstawienia, prześmiesz­ 
nym ustawieniem d wybornym prowadzeniem 
aktorów. To, co zrobili ze swych ról nasi daw­ 
ni znajomi warszawscy, Mieczysław Voit jako 
zidiociały w arystokratyzmie Książę Himalaj 
i Andrzej 2arnecki jako rodaczający szarmy 
Hrabia Szarm - to są prawdziwe arcydzieła 

ktorskie. Ale i wszyscy inni działają jak W 
zegarku - niezawodnie i każdy w swoje] 
funkcji. 

Po wyczerpaniu superlatywów, co powie­ 
dzieć o scenografii (w operetce mówi się właś­ 
ciwie o "wystawie") Andrzeja Majewskiego, 
który wszystkie wspaniałości kiczu skupił w 
olśniewającej syntezie? No i muzyka Tomasza 
Kiesewettera, jeszcze jeden obiekt dla za­ 
chwytów. Swietnie wpada w pastiszowy ton 
operetki z belle epoque, roi się od przezabaw­ 
nych dowcipów w analogiach i reminiseen­ 
cjach, w przywoływaniu kilku taktowych es-» 
tatów, w kontrastowych układach nastrojo­ 
wych. 

To wszystko składa się na dzieło doskonałe, 

Rzetelny teatr, o którym będzie się długo pa- 

miętało. l 

AUGUST GROOZICKI 

I 

operetka Witolda Gombrowicza 10 Teatrze Nowym 10 Łodzi 10 ret. Stanłalawa Dejmka. Na zdJęciu acen4 
zbtoro� z drugiego aktu Foł. Andrzej Brustman 
 
 
i 
 
c 
li, li 
 
I , 

l 

I
		

/Stolica_1976_nr_04_25.01_s_08-09.djvu

			. r 

I 
I 

II 

I 

II 

 

- 

 

 

I 

I' 

I 

- 

I 
II 

f 

. l 

I 
'I 
·d 

I 

I
		

/Stolica_1976_nr_04_25.01_s_10.djvu

			I 

I 

Ir liClAl tillEIIII 
IZECZIIIIEI luli' 
ZIIIIIA 

Trzeba mieć du!e .po­ 
ważanie we własnym 
środowisku aby móc 
rozstrzygać jego sporne 
kwestie. Potrzebna jest 
do tego także znajomość 
ludzi. Znany dobrze 
warszawskiej słu!bie 
zdrowia dr Michał Swi­ 
denld posiada te przy­ 
mioty. Od 1951 r. pełni 
kier-ownicze funkcje w 
warszawskim lecznic­ 
twie. od dyrektora zes­ 
połU profilaktycznego 
dla studentów poczyna­ 
jąc. Przez wiele nutęp­ 
nych lat był zaat-:pcą 
a następnie dyrektorem 
stołecznego wydziału 
zdrowia. Ostatnio, w 
zgodzie ze swoją spec­ 
jalnością, jest dyrekto­ 
rem Stołecznej Przy­ 
chodni Stomatologicz­ 
nej l głównym specja­ 
llatą warszawskim w tej 
dziedzinie. Minlater 
zdrowia i opieki spo­ 
łecznej mianował dr 
Swlderskiego rzeczni­ 
kiem czuwającym nad 
stroną etyczną pracow­ 
ników słu!bY zdrowia. 
W przypadku Jej naru­ 
szenia - trzeba przepro­ 
wadzić postępowanie 
dowodowe I wnioskować 
ukaranie. Nie są to spra­ 
wy łatwe, nie zawsze 
naruszenie zuad etyki 
ma 'posmak przestępst­ 
wa, często -ą to kon­ 
flikty wypływające z 
cech charakteru lekarza 
nie predysponujących 
go do tak odpowiedzial­ 
nego zawodu. Nie wszy­ 
stko w medycyole da 
się ująć idśle w normy, 
od og6lnego podomu 
kultury zalety bardzo 
wiele. (u) 

IIElIA fAllAIIAI61 

W wolną IIObotę przed 
gmachem Warszawskie­ 
go Ośrodka Kultury 
(Elektoralna 12) ju! o 
godz. 8 pełno było ludzi 
czekających na otwarcie 
giełdy varsavianów. O­ 
prócz kolekcjonerów Ji­ 
ctących na zdobycie 
najlepszych miejsc do 
ekspozycji licznie  tawi­ 
U się amatorzy staroci 
chcących kupić do domu 
jeden lub kilka bibelo­ 
tów. 

Najclekaw8zymi oka­ 
zały aię kolekcje panów 
Ryszarda SielSkiego I 
Krzysztofa SeUgi. PI�r­ 
wszy z nich zaprezento­ 
wał butelkL swą historią 
związane z Warszawą 
- a więc po piwie Ha­ 
berbuscha, po napojach 
mlecznych z �grylu 
(dZisiejSZY PGR BrÓd­ 
no). po musztardzie Ma­ 
tejaka ltd. Druga ko­ 
lekcja Obejmowała eks­ 
librisy nawet te bardzo 
rzadkie - synagogi na 
Tłomackiem. biblioteki 
przy kościele Swlętego 
Krzyża I inne. 

Wielu wystawiają- 

cych nie chciało aie 
rozstawać ze swymi 
zbiorami. ale byli i ta­ 
cy. którzy prowadzlll 
wymianę a nawet sprze­ 
dawall eksponaty. Zda­ 
niem organizatorów 
�iełda nie spełniła w stu 
procentach ookładanych 
w niej nadziel. Liczono 
po prostu na większy l 
clpkawazy wybór kstą­ 
żek o tematyce war­ 
szawskieJ. Może na na­ 
steDneJ dełdzie Dośwle­ 
coneJ nutom i sprawom 
muzycznym wiece1 be­ 
dzl� rzeczy zwią�nych 
z planowanym tematem. 

Kn 

Wlltl IIWltCI 

"Chopin I jego ziemia". 
- A. Zboraklego jat 
pięknym albumem wy­ 
danym przez Interpre  ; 
i choć kontuje lIS zł. 
w hurcie jest jut wy­ 
czerpany. Kolorowe na 
wysokim pOZiomie fo­ 
tografie prowadzą n8,l 
ku miejscom pobytu 
kompózytora. ukazują 
pozostale po nim pa­ 
miątki w 2ełazowej Wo­ 
II l w Warszawie. 

Warszawskie Wydaw­ 
nictwo "Interprea" od 
pewnego już czasu sta­ 
je slłł coraz powatniej­ 
szym konkurentem dla 
innych wydawnictw pu­ 
bUkująCYCh popularne, 
krótkie opowieści bio­ 
graficzne o sławnych 
ludziach. Tym razem 
zaprezentował nam opo­ 
wleU o Marii SkłOdow­ 
skieJ-Curie pióra war­ 
szawskiego naukowca I 
popularyzatora 01- 
derda WoJaka. Opo­ 
wle� zaczyna się od 
słów:  Maria Skłodow­ 
ska-Curie była od naj­ 
młodszych lat zwlllzana 

, 

I 

t Warszawą", i da­ 
lej ukazuje obrazowo 
polską uczoną w jej _ży­ 
ciu i jej pracy. Koń­ 
cowy rozdział zatytuło­ 
wany "Spadkobiercy" 
omawia spadkobierców 
myśli wielkiej uczonej, 
kontynuatorów badań. 
Fotografie - nie naj­ 
lepiej wykc;mane, a do 
tego błędy w podpisach. 
na pttykład w zbioro­ 
'OVeJ fotografii z 1899 r. 
Objaśnienie, że stoją od 
lewej - Piotr Curie, 
Maria Curie, gdy tym­ 
czasem stoją oni od 
prawej. Mała rzecz a 
wstyd ł (Kol) 

.llaicl IZI 

MiejSkie Zakłady Ko­ 
munikacyjne ekaploa­ 
tUJII jut plerwazą partię 
tramwajów typu: 15-N 
o przeszklonym nad­ 
woziu i czterech 
drzwiach. Nowe wozy a 
jest ich 40 kursują na 
wszystkich Uniach dziel­ 
nicy Wola. Stopniowo, 
w miarę otrzymywania 
nowych wagonów. będą 
wprowadzane i na inne 
Unie. Do końca czerw­ 
ca br. planowana jest 
dostawa dalsZYCh 10 
tramwajów tego typu. 

Ponadto przybędzie 

Warszawie około 200 
świetlnych przystan­ 
ków tak autobusowych 
jak i tramwajowych. 
Staną one w Sródmleś­ 
cłu i na trasach komu­ 
nikacyjnych, które w 
najblltllZych latach nie 
ule�ną przebudowie. W 
wielu miejscach War­ 
szawy powstaną też no­ 
woczesne wiaty przy­ 
stankowe takie jak na 
Trasie Lazlenkowsklej. 
W bieżącym roku planu­ 
Je sic: ustawienie około 
stu takich wiat. 

'Allil I IUC I 'UC.I 
WAliZAl' 

Komiaja Urzędu Miej­ 
skiego. uatalajllC8 naz­ 
wy ulic i placów war­ 
szawskich. jednll z uli­ 
czek. znajdujących się 
niedaleko WytazeJ Szko­ 
ły Teatralnej przy ul. 
Miodowej - nazwała 
uUcą Leona Schillera. 
Towarzystwo przyJacl6ł 
Warszawy Oddział Sród­ 
mieście dn. II U.topada 
11'lS roku zorganizOWałO 
wieczór ku czci Leona 
SchUlera w Muzeum 
Narodowym. W wieczo­ 
rze wzic:lI udział prof. 
prof. Aleksander Bardi­ 
nI. Kazimierz Rudzki 
oraz J'erzy Dobrzamki, 
kt6rzy podzleUIi sie awo­ 
Iml wspomnieniami oraz 
wspomnieniami Erwina 
Axera, Arnolda Szyf­ 
maoa. Aleksandra Matu­ 
 StanIaława 
Młkulskle�o. JerzeJ{o 
Za«ónkle�o, Jana Le­ 
chonia I innych. 

Dzlałaln� Leona 

Schillera była wszech- 

KOWSKA, musyk pedaaq, 
dlacoletai pracownilE Warsaaw­ 
sldeco Towarzystwa MuaYCSlleao 
oraa Polsldej  encJI Prasowej. 
c:ałonek SPA Muzyk. 

II Kl'udllla - ZDZISŁAW ELWle­ 
KI. dlqolełoł pracownlII: biur 
projektowycb, ocbnaczony Srebr­ 
BIl OdSDalq Odbudowy Waraa­ 
WY. SrebrlUł Odmalq zasłnło­ 
ny dla Budowuictwa l prze­ 
mysłu Materiał6w Budowlanycb. 

12 grudnia - WACŁAW KLAM­ 
KA, _sekretao KB PZPR War­ 
szawa-Sr6d.mieście. odaJlacsony 
Złotym Knyłem ZUłuCi. Złoq 
Odznakll im. �. Krasickiego. 

21 lP'udDia - ,JADWIGA GRA­ 
BOWSKA. dłuKoletni pracownik 
UW. SFOS, NROW. odznacsona 
Złotym Krayt.em zasłuci. 

1 crudDia - WIKTOR ABRAMO­ 
WICZ, ini. bud. "dowego. od­ 
saacsouy NacrGdJł Pa6stwowII I 
stopnia w dzIecIainie tecbniki, 
Knyłem Kawalenlrim Orderu 
Odrodaeuia Polski, Złoq Odma­ 
Iq .,Odbudowy Waraawy". 

l lP'udnia - ZYGMUNT STANI­ 
SłAW BRAUN. prof. szkoły śred­ 
nieJ, wycbowawca i wykładowea 
w Tecbnikum Budowy Samucbo­ 
d6w, odSDacaony Złotym Kny­ 
tem zaSługi, Złoq Odsnalał Ho­ 
norow_ m. st. Warszawy, Krsy­ 
tem Kawalerskim Orderu Odro­ 
daenia PolSki; 

2 lP'uduia MARIA NOWA- 

10 

, 

stronna. jako wielkiego 
reformatora teatru. 
WspÓłpracował z Juliu­ 
szem Osterwą w Teatrze 
 Reduta". był dyrekto­ 
rem tea-tru Im. Wojcie­ 
cha BogusłaWSkiego 
przy ul. Długiej. profe­ 
sorem Wyuzej Szkoły 
Teatralnej oraz reżyse­ 
rem w Warszawie. w 
Krakowie t Lwowie. Za­ 
słynął jako twórca sztuk 
ludowych np. "Pastorał­ 
ka", •• Wielkanoc" i in­ 
ne. 

Społeczna jego praca 
była 'Powszechnie znana 
i ceniona jako prezesa 
SPATiF-u. Zmarł 25 
marca 1954 roku. Pocho­ 
wany na Cmentarzu Ko­ 
munalnym w Warszawie 
W Alei Zasłutonych. 

J.J. Ulbr. 

CZUIIZIEIIlLECIE 
 SZPILEI" 

Z okazji jubileuszu 
czterdziestolecia "Spi­ 
lek" w redakcji tygod­ 
nika Odbyło się .potka­ 
nie autorów, współpra­ 
cowników l sympatyków 
tego pisma. W trakcie 
uroczystośct. na której 
obecni byll przedstawi­ 
ciele kierownictw wy­ 
działów KC PZPR: Pra­ 
sy. Radia I TelewiZji 
oraz reprezentanci Mi­ 
nbterstwa Kultury I 
Sztuki. redaktorzy na­ 
czelni warszawskiej 
prasy jak I przedstawi­ 
ciele iwlata kultury, 
zasłużonym pracowni­ 
kom wręczono odzna­ 
czenia państwowe. 

Z okazji jubileuszu 
nasza redakcja skiada 
pismu naj serdeczniej­ 
sze tyczenia. Kn 

Kn 

., ł 

•• Z ••• ZI III 1"1.·' 

Wszystkie (oprócz ce­ 
chu spożywczego) orga­ 
nizaCje cechowe zrze­ 
szone w Izbie Rzemieśl­ 
niczeJ Stołecznego Wo­ 
jewództwa Warszawskie­ 
�o biorą udział w II 
O�ólnopolskim Konkur­ 
sie .• Zawsze do usług". 
W drutelm etapie tego 
konkursu wyróżniono 
dyplomami 252 zakłady 
rzemieślnicze z terenu 
stołecznego woJewódz­ 
twa. Komlsja oceniająca 
II etap konkursu pod­ 
kreWa wśród wyrół­ 
nlonych zakładów ja­ 
koś� łwladczonych u­ 
sług szczególnie w 
trzech zakładach rze­ 
mieślniczych: J'6zefa 
Błońskiego - blachars­ 
two samochodowe i la­ 
kiernictwo piecowe w 
Warszawie; Michała Go­ 
laszewsklego - szklars­ 
two w Waruawle i Ma­ 
rli Swie:tewskiej - kra­ 
wiectwo w Pruszkowie. 
° zakładzie Józefa Błoń­ 
skiego pisaliśmy w 
 Stollcy·· przed «lwoma 
laty podkre61aJąc Jakość 
i terminowość wykony­ 
wanych usług oraz kul­ 
turę ob8ługl Wenta. 
Nasz sygnał sprzed dwu 
lat znalazł odbicie w 0- 
cenie komlajl Ogólno­ 
polskiego Konkursu. 
GratulUjemy wyr6żnlo­ 
nym. 

łata. Ilr.l. l.ryI ••• 
Władze miejakle po­ 
większyłyostatnio te­ 
ren plerwllZej (tańszej) 
strefy tar,yfowej dla 

taks6wek. przeeunlęto 
jll m.In. do PowsIna i 
Wilanowa. do Portu 
Lotniczego I Jeziorny, 
do Rewolucji Pa!dzler­ 
ntkowef, 2wirkl t Wi­ 
gury. Księcia J'an1Mza, 
do Powązkowskiej przy 
Tatarsklej'i do osiedla 
Chomiczówka. Obecnie 
trwają prace przy prze­ 
suwaniu tablic w miej­ 
scach zmiany stref. 

I •• , II.. IsII, •• I- 
11.1111 •• , 

W Otwocku przy ul. 

Kołłątaja l wmurowano 
ostatnio uroczyście akt 
erekcyjny pod budOWę 
nowego domu u!lł\l�ó­ 
wo-handlowego. Pow-­ 
stanie on YI niedłUgim 
czasie w większóicl z 
dobrowolnych świad­ 
czeń rzemiosła teto te­ 
renu. OgÓlny kosz� bu­ 
dowy ma wynieść około 
e mln zł. Dwie trzecie 
tej sumy pokryją człon­ 
kowie zrzeszeni w sp6ł­ 
dzielni "Otwock". 

 lsl"arll. 

W Warszawie czyn­ 
nych jest obecnie 101 
punktów handlowych 
"Domu Książki". 101 
księgarnią jest punkt na 
Dworcu Centralnym o 
powierzchni 100 mi na­ 
stawiony przede wszy­ 
atklm na obsługę czy­ 
telnika przyjeżdżające­ 
go i wyjeżdtającego z 
Warszawy. Nowa pla­ 
CÓwka księganka czyn­ 
na jest całą dobę. (Wś.) 

 

domów akademickich. 
mający ponad Ił lat 
"Bratniak" przy pl. Na­ 
rutowicza (od ul. Gr6- 
JeckleJ) poddawany Jest 
kapitalnemu remonto­ 
wi połlłczonemu z mo­ 
dernizacjlł. Wymieniono 
okna. podłogi. Instala­ 
cje, wybudowano nowe 
stropy I ścianki działo­ 
we miedzy pokoJami. 
Bedą one teraz dwuoso­ 
bowe. JUłdy pok6j wy­ 
posaży sle w umywalke 
(do tej pory nie było w 
pokojaCh wody) oraz 
aneks �ospodarczy. 
Wszed.zie bedlł telefony 
z •• wyJściem" na miasto. 
Prosram oKólnosocjal­ 
ny .,Bratniaka" Poli­ 
technika Warszawska 
opracowała wsp61nie ze 
studentami Wydziału 
ElektryczneKo. którzy 
mieszkali w -tym "omu 

i po remoncie d06 wró­ 
Cił. Studenci bardzo in­ 
teresujlł sie remontem 
swoje.:o akademika. 
przepracowali w nim 
wiele .odzin przy usu­ 
waniu .:ruz6w I teraz 
ZObowiązują sie do prac 
porzlłdkowych. Wsp6ł­ 
praca z wykonawclł - 
Miejskim Kombinatem 
Modernizacyjno - Budo­ 
wlanym układa sie bar­ 
dzo dobrze. inwestor 
jest zadowolony z pracy 
ekip remontowych, co 
jest raczej rzadkością. 

NOWE KOŁO ZBoWID 

Zarządowi DZielnico­ 
wemu Z.BoWID - Warsza­ 
wa Sródmteścle przyby­ 
ło ostatnio nowe 
.,Koło Nr. 31 - Związ­ 
ku BOjownik6w o Wol­ 
noŚĆ i Demokrację - 
przy Urzędzie Miasta 
Stołecznego Warszawy". 

Członkowie ZwiązkU 
na zorganizowanym ze­ 
braniu wybrall Zarząd 
Koła oraz Komisję Re­ 
wlzyjnlł. Prezesem Ko­ 
ła został kol. Bolesław 
KolebSki z Woj. Komi­ 
tetu ObronY. a prze­ 
Wodniczącym komlajl 
rewizyjnej kol. J'erzy 
Ziębicki z Wydziału Ko­ 
munikaCji. 

Nowy Prezel koła 
uprzednio przewodni­ 
czący komitetu organi­ 
zacyJnego - w refera­ 
cie swoim wskazał na 
zadania I obowiązki sta­ 
tutowe stojące przed 
Zarządem i waystkiml 
członkami koła a głów­ 
nie na pogłębianie wśr6d 
członków i Ich otocze­ 
nia - uczuć socjalis­ 
tycznego patriotyzmu i 

wiernOŚCI Ludowej Oj­ 
czyinie oraz wzbudza­ 
nie ducha międzynaro­ 
dowej solidarności z 
ludtml innych narodów 
walcząCYCh o pokÓj I 
demokracjt: oraz o na­ 
rodowe i społeczne wyz­ 
wolenie. 

Zarząd Koła zamierza 
- współdziałać z orga­ 
nizacjami politycznymi 
i społecznymi oraz In­ 
stytucjami pańatwowy­ 
.ml w dziele socjallstycz- 

nej budowy kraju I 
wzmocnienia jego ob­ 
ronności, prowadzić 
działalnoŚĆ wychowaw­ 
czą wśród. młodzieży po­ 
przez popularyzację po­ 
stępowych I patriotycz­ 
nych tradycji walk na­ 
rodowowyzwoleńczych 
oraz w łrodowLlku włas­ 
nym - przez członków 
koła - chronić pamiąt­ 
ki I miejsca związane z 
walką I męczeństwem 
narodu a także prowa­ 
dzić działalność kultu­ 
ralną l BocJalną. 

es. S.) 

Sl� ZA ICEAI 

Mieczysław FOKI cie-­ 
szy się wielką popular­ 
nością I estymą u Po­ 
lonii amerYkańskiej. 
Uekroć wy8tępuje za 
oceanem jest niezawod­ 
nym magn�m dla pub­ 
llcznoici. Na zaprosze­ 
nie chicagowskiego Im­ 
presaria Henryka Mi­ 
chalskiego FQgg uda się 
jealenlą - do Stan6w 
Zjednoczonych i Kana­ 
dy na Idlkutygodniowe 
tournee z nowym prog­ 
ramem. Leitmotlwem no­ 
wego programu są frag­ 
menty fUmu dokumen- 

talnego poświęconego 

mlatrzowl Foggowl 

,.sentymentalny pan" 
(W rety8erll Ludwika 
Perskiego według wap6l­ 
nego scenariusza z Z.K. 
Rogowakkn). którego 
poszczeg6lne sekwencje 
rozgrywają się w War­ 
szawie. J'esienna wy­ 
prawa MieCZYSława 
Fogga do Ameryki bę­ 
dZie nt.tą w bogatej 
k.rler� "trubadura 
Warszawy" wizytą na 
tym kontynencie. 

W Słynnych krośole­ 
wIckich zbiorach mgr 
J'erzego Dunln Borkow­ 
skiego znajdziesz wszys­ 
tko! Ostatnio natknęlii­ 
my się w kolekcji rę­ 
koplaów na llat Alek­ 
sandra Fredry - trzy 
strony wypełnione bar­ 
dzo drobnym pismem. 
List ten adresowany Jest 
do dyrekcjl teatru w 
Krakowie. Zwracamy 
uwagę na ten ciekawy 
dokument w intencjl. te 
mógłby być pokazany 
na jednej ż wystaw, ja­ 
kie będą urządzane w 
zwllłZkU z przypadają­ 
cym na 197. r. atuleclem 
łmtercl mocarza pols­ 
kiej komedll narodowej. 
Dodajmy nawlMem, te 
mgr Dunln Borkowski 
jest bohaterem filmu 
dokumentalnego. który 
zrealizował Andrzej 
Szczepka.
		

/Stolica_1976_nr_04_25.01_s_11.djvu

			ZAKŁADY OCHOTY NA ZAMĘK KRÓLEWSKI 

, I 

 

[In 
 OO1IDo 
Tr=�����ol�on��':�j�:��.1�::.::dM 

u na najlepszy obiekt roku  MISter motno� sprawniejszego l lepszego 

Warszawy 1975" rozstrzygnięto, przy- zorganizowania posiłkÓW (stołówka 

znając zaszczytny tytUł Dworcowi przygotowana do wydawania 2000 0- 

Centralnemu łącznie z jego otocze- biadów dziennie przy pełnym rozru- 

niem, a tytuły  Wicem1sterów" zdo- ehu plus 1200 posiłkÓW regeneracyj- 

były: - budynek socjalno-adminlstra- nych. wyroby garmateryjne śniada- 

cyjny Zakładów Mechanicznych im. niowe do kiosków i bufetu) oraz pra- 

Nowotki na Forcie Wola oraz Teatr cy kulturalno-oświatowej (duża sala 

Powszechny na Pradzie przy ul. Za- konferencyjno-odczytowa" mniejsza 

moyskiego. Ponadto wyrótniony zo- przystosowana do prowadzenia wykła- 

stał pawilon handlowo-usługowy przy dów, pomieszczenia dla klubów Itp.), 

ul. Nałęczowsklej ł9 w osiedlu mie- Budynek zaprojektowali mgr Inż. J. 

szkaniowym Wilanów. Takte zallcze- Raczkowskl z poznańSkiego  Bipro- 

nie do tzw. eliminacyjnej dziesiątki maszu" (arChitektura), mgr L. Jagiel- 

(Wizytowanej i ocenianej w terenie ski z PSP Poznań (wnętrza) oraz mgr 

przez jury konkUrsu) stanowi &wo1stą int. M. Sledzik z  Bipromaszu" (kon- 

formę uznania jaką może się cieszy� strukcja). Wykonawca: Przedsięblor- 

8 pozostałych obiektów tej  dziesiąt- stwo Budowy Huta Warszawa, kie- 

ki" wyłonionej z grupy startujących rownik budowy A. Grudziń.lkl, nad- 

w konkursie. zór I koordynacja robót mgr inż, J. 

Sam "Mister", obiekt dworcowy na Węgrzynowski z ZM Im. Nowotki. 

skalę europejską porządkujący zna- 

komicie centralny fragment miasta, Drugi równorzędny  WIcemister" - 

. i i k jl k Teatr Powszechny na Pradze za- 

o swietnym rozw ązan u fun c 0- wdzlęcza swą 'pozycję (w zasadzie nie- 

munikacjl jest warszawiakom dobrze co odbiegającą od wieloletnich kry te- 

znany. Przypomnijmy więc tylko 

twórców i wykonawc�w  Centralne- riów, ponieważ jest obiektem zmoder- 

J l f j b nlzowanym a nie wykonanym od no- 

go". operu ąc zresztą normac ą . wal zarówno szczególnemu znaczeniu 

skrótową. 

A więc: prOjektant generalny to tej placówki dla dZielnicy Praga. jak 

i pozytywnemu nowatorstwu wyraża- 

inż. arch. Arseniuaz Romanow cz jącemu się w potraktowaniu wnętrz 

z zespołem; autorem konstrukcji czę- I Ich funkcjonalności (bardzo chwalo- 

ści nadziemnej jest d'l" Bohdan Kol' j kt 

z zespołem; części podziemnej _ Inż. ne przez dyre ora Teatru Tadeusza 

Roman Dug z zespołem; wnętrza za- Każmierskiego I zespół aktoreki) oraz 

projektował zespół autorski z arch. dObrej robocie budowlanych. Duża 

Andrzejem pańkowskim na czele; sala widowiskowa ma ł84 miejsca. 

projekt otoczenia dworca wykonał mniejaza kameralna 1M miejsca, wy- 

znakomity zespół fachowców z Biura Rodne zaplecze przedstawia sic: efek- 

Projektów Budownictwa Komunalne- townie i estetycznie. Głównym pro- 

go  Stollca" (estakada i drogi) oraz jektantem przebudowy jest Inż. arch. 

Jerzy Gajewski. kOlUltrukcja - inż. 

"Metroprojektu" (przejścia I rondo Jerzy KrzyżanOWSki. wnc:trza projek- 

podziemne). Generalnym wykonawcą tował Andrzej Styplń.lkl z PSP War- 

było Przedsiębiorstwo Robót Kolejo- szawa; generalny wykonawca: przed- 

wych 7. sterujące całokształtem prac slęblorstwo  Dźwigar", kierownik ro- 

realizowanych przez kilkanaście 

przedSiębiorstw apecjallstycznych. bót inż. N. Lojewskl. 

Kierownictwo budowy: Inż. Włodzl- wyróżniony dwukondygnacyjny pa- 

mierz Zdzla'rskl i Zdzisław Danielak. wilon handlowo-usługowy spełnia swą 

Pierwszy z  Wicemlsterów" - bu- funkcję ku zadowoleniu mieszkań- 

dynek socjalno-admin1stTacyjny Za- ców osiedla Wilanów. Mieszczący się 

kładów Mechanicznych im. Nowotki tutaj duży SAM rozwiązano w eposób 

- usytuowany przy drodze wjazdo- dogodny tak dla klientów jak i ob- 

wej do Warszawy jest. niezależnie od sługi; na szczególną uwagt: zasługUje 

swej roll. dobrą ilustracją faktu w tutaj zaprojektowane z dużą dbałoś- 

jakim stopniu za,kłady przemYSłowe cią zaplecze socjalne dla załogi. 

mogą również współdziałał: w kBztał- Projektantem paWilonu była inż. T. 

towaniu krajobrazu miasta. Zewnętrz- Nowakowska, a konstrukcji  inż. S. 

nie - dobre proporcje bryły i efek- LOjkuć, konsultacja Inż. Z. Mallckl. 

towna elewacja. wewnątrz harmonlj- Główny wykonawca KBM Południe, 

ne połączenie wielu potrzebnych kierownik budowy St. Wernickl.' (KK) 

Po Pradze Północ i Południe oraz 
20liborzu, Ochota jako czwarta dziel­ 
nica Warszawy dokonała wpłaty 12 
milionów 129 tys. zł na fundusz zam­ 
kowy. Kwota ta pochodzi ze składek 
robotniczych i sum wypracowanych 
przez załogi zakladow pracy Ocho­ 
ty. List informacyjny l o akCji 
zamkowej na Ochocie przekazał 
I sek·retarz KD PZPR tej dziel­ 
nicy Henryk Szablak przewodni­ 
czącemu Obywatelskiego Komitetu 
Odbudowy Zamku KróleWSkiego, 
członkowi Biura Politycznego KC, 
I sekretarzoWi KW PZPR Jozefowt 
Kępie na specjalnym spotkaniu z 

Ubiegł) lyu.l.1cn mUl<łł JJud znakteru 
obchodów 31 rocznicy wyzwolenia 
Warszawy. którą uświetniono szere­ 
giem imprez I spotkań (niektóre pre­ 
zentujemy na str. 3). 

Tradycyjnie już goś�ml stolicy byli 
przodownicy pracy i najlepsi żołnie­ 
rze, którzy po całodziennym zwie­ 
dzaniu Warszawy. poznawaniu jej 
dziejów i dnia dzisiejszego spotkali 
się w Ratuszu z członkiem Biura 
Politycznego KC, I sekretarzem KW 
PZPR .Józefem Kępą I prezydentem 
m. st. Warszawy Jerzym Majewskim 
oraz członkami egzekutywy KW 
PZPR i kolegium prezydenCkim sto­ 
licy. 

Również w Ratuszu odbyła się uro­ 
czystoś� wręczenia indywidualnych i 
zespołowych odznak honorowych  Za 
zasługi dla m. at. Warszawy". ..Zło­ 
te Syrenki" otrzymało 160 osób oraz 
kilkanaście zakładów pracy. Wrt:cze­ 
nia odznak dokonał przewodniczący 
Rady Narodowej m. st. Warszawy. 
członek Biura Politycznego KC. I se­ 
kretarz KW PZPR Józef Kt:pa I za­ 
stępcy przeWodniczącego Mieczysław 

udziałem przedstawicieli najWiększych 
i najbardziej wyróżniających się w 
zbiórce na Zamek zakładów pracy 
dzielnicy. 

W liście informacyjnym aktywiści 
Ochoty piszą: 

 Załogi zakładów pracy I instytu­ 
cji zgrupowanych w dzielnicy Ocho­ 
ta przekazują na konto odbudowy 
Zamku Królewskiego w Warszawie 
sumę 12 129 tys. zł. Prosimy o przy­ 
jęcie tej kWOty, która pochodzi ze 
składek załóg oraz zaoszczędzonych 
I dodatkowo wypracowanych środ­ 
ków traktując ją jako wyraz troski 
naszego - społeczeilstwa o stworzony 

I.ubiński i Lr-staw flarh'lskl. Obec­ 
ny był prezydent m. st. Warszawy 
Jerzy MajeWSki. sekretarz KW PZPR 
i wiceprezydenci stolicy. 

Już po raz dZiesiąty, także w sto­ 
łecznym Ratuszu, wręczono nagrody 
 Dyplom dla Warszawy" zwycięzcom 
konkursu na najlepszą pracę dyplo­ 
mową 
studentów 
wyższych uczelni 
związaną z potrzebami miasta. Lau­ 
reatów prezentowallśmy w nr. 2 
 Stolicy". 

Inauguracjłł  Dni Warszawy" w 
Wiedniu było otwarcie wystawy 
"Warszawa 30". którego dokonali - 
burmistrz Wiednia Leopold Gratz I 
prezydent Warszawy Jerzy Majew­ 
ski. Odbyło się także spotkanie de­ 
legaCji Warszawy z Senatem Wied­ 
nia. 

Rozwoj społeczno-gospodarczy dziel­ 
nicy był tematem obrad plenarnYCh 
KD Praga-Południe. w których ucze­ 
stniczył sekretarz KW Władysław 
Kata. W uchwale wyrażono uznanie 
załogom zakładów pracy. dzięki któ­ 
rym zadania Ubiegłej pięciolatki 
dzielnica WYkonała 15 sierpnia 19'15 r. 

JUBILEUSZ 
JANA 
ŚWIDERSKIEGO 

Jan Swiderski. wYbitny reżyser, ak­ 
tor i pedagog ukończył 80 lat. W u­ 
znaniu )ego wielkich zasług w dzie­ 
dzinie żyda artystycznego, warszaw­ 
ski artysta został odznaczony Krzy­ 
żem Komandorskim z Gwiazdą Orde­ 
ru Odrodzenia Polski. Z okazji Jubi­ 
leuszu Jan Swlderskl otrzymał wiele 
serdecznych życzeń, m.in. od I sekre­ 
tarza KC PZPR Edwarda Gierka 
i Prezesa Rady Min1strów Piotra Ja­ 
roazewicza. Do życzeń dołącza się 
i  Stolica'·. życz�c Jubilatowi wielu 
jeszcze twórczych lat dla dobra pol­ 
skiej kultury, polskiej sceny. 

Fot. Fro11Cł8zek Mystkowakł 

przez pokolenia dorobek kultury na­ 
rodowej. .Jest to symboliczny dar 
ludzi o głęboko patriotycznych po­ 
stawach. ludzi, którym droga ,Jest 
socjalistyczna ojczyzna. którzy two­ 
rząc nowe, zawsze będą aktywnym 
mecenasem najcenniejszych zabytków 
naszej kultury narodowej I ogólno­ 
ludZkiej, pielęgnUjąc je, odbudowu­ 
jąc I chroniąc dla pokoleń współ­ 
czesnych i przyszłych". 

Na zdjęciU: spotkanie 10 KD PZPR 
Ochoto. 

Foł. H. JUTko 

I 

i I 

.  

AEG 

I  

UCZNIOWIE I NAUCZYCIELE 

Pozostały nam jeszcze do omówie­ 
nia jazdy uczniów l amatorów w se­ 
zonie 19'15 roku, kontynuujemy TOZ­ 
ważania z numeru 3  Stolicy". Nie­ 
łatwo wyróżni� sprawiedliwie kogoś 
wśród uczniów na skutek dużych dys­ 
proporcji w ilości jazd. Na przykład 
A. Tylicki dosiadał koni 82 razy. L. 
Labuda 57. podobnie jak S. Gogolew­ 
skI, M. Omelczuk - 48. ił J. pochwat­ 
ka, który wydaje Się bardzo zdolny 
tylko 11. Jeśli oko nas nie zawiodło 
to z Labudą łączyllbYŚJDY większe 
nadzieje na przyazł�. Podobał się 
nam R. Warsz. który na 28 jazd o­ 
Siągnął 8 zwycięstw - wynik dosko­ 
nały! Ma on serce do walki, jak to 
się mówi I jest już nietle technicznie 
zaawansowany. Najgorzej jest z jazdą 
uczniów na krótkich dystansach, 
gdzie panuje, nie wiadomo dlaczego, 
mania odCiągania koni. potem jut nie 
ma mowy o wygranej (na przykład 

na lłOO m). _ 

Wydaje nam sic:, fe pewne postępy 
uczyni1l jetdźcy amatorzy. ale naj­ 
trudniej jest om6wi� Ich prace: - 
startują znacznie rzadziej od dżoke­ 
Jów l stale na koniach różnej klasy, 
To co ogólnie można powiedzie� za­ 
wiera sic: w pOChwale techniki, nato­ 
miast z taktyką jeszcze bywa Tóżnie, 
zawodzi też niektóryCh jeżdżców ama­ 
torów kondycja. W każdym razie, 

większa częstotliwośl: startów, jak� 
Obserwowaliśmy w ezonle 19'15 roku, 
przyczyniła się do polepszenia Ich u­ 
miejętności. zwiększenia doświadcze­ 
nia I bojowości. Sądzimy. że E. Wle­ 
leżyńska i S. Walotek słusznie. zaj­ 
mują ex aequo pierwsze miejsce na 
UlIcie zwycięstw (po trzy), wśród 
jetdtców amatorów. odpowiada to Ich 
kwalifikacjom. Wieletyńaka potrze­ 
bowała jednak na to Ił Jazd. gdy wa­ 
lotek osiągnął ten sam Tezultat w 8. 
Słabiej niż w poprzednim sezonie 
jeździła M. Olczak. o czym świadczy 
zresztą wynik - dwa zwyclęstwa na 
30 jazd. 100 procent zwycięstw osiąg­ 
nęła J. Dragańska: dwa starty - dwa 
pierwsze miejsca. Wyrótnlamy jeszcze 
doświadczoną A. Czyżewicz (jedno 
zwyCięstwo na dwa .tarty) 1 dobrze 
zapowiadającą Bię P. Wodzlcką (jedno 
zwycięstwo na cztery starty). W. So­ 
mer dosiadał 13 Tazy koni. ani razu 
nie udało mu się zwyclęży�. sądzimy. 
że w tym sezonie przełamie złą passę. 
Nie mamy miejSca na scharakteryzo­ 
wanie pozostałyCh jetdtc6w amato­ 
rów. a była ich spora gromadka - 
39 osób (!). Trenerowi L. Chatizowo­ 
wi należą się 'Podziękowania za opiekę 
nad nimi. 

  

Bardziej skomplikowana jest ocena 
-trenerów, suma wygranych pierw­ 
szych nagród w mniejszym atopniu 
charakteryzuje Ich pracę. z racji wie­ 
lu czynników. które na te zwycięstwa 
składają się. lub przeciwstaWiają się 
im. WpraWdzie obecny system czę­ 
ściowego proporcjonalnego losowania 
koni sprawiedliwiej ustala szanse, ale 
umiejętnośCi I doświadczenia trener­ 
skiego nie da się ują� wzrokowo tak 
jak dżokeja. Praca trenerów pozostaje 
za kul1saml. Pierwsze 12 miejsc w 
kolejnośCi zwycięstw w 19'15 roku zaj­ 
mują: S. Molenda (G), M. Banlewlcz 
(łO). M. Zuber (38), S. Dzięc1na (48). 
S. Głowacki (37), J. KraJewald (33). 
A. Wallcki (31). W. Chmlelarczyk (30). 
L. Chatlzow (30). D. Kałuba (30). G. 
Klamar (30). M. KTYslak (30). Poza tą 
dwunastką ze znanych trenerów po­ 
zostaU J. Palińaki, P. Czarnl.ecki, M. 
Janlkowski, M. Stawski. 

S. Molenda, naszym zdaniem. za­ 
służenie przOduje na tej llłcle z racji 
dużego doświadczenia, osiągnął dobre 
wYniki mimo wycofania z konkuren­ 
cji jego najlepszego konia - Ddny. 
Duże nadzieje można wlllZ8� z tre­ 
nowaną przezeń Boemll. kt6rej starty 
w wieku dwuletnim wskazują na 
przyszłą gwiazdę toru. S. 'Molenda ma 
jedną charakterystyczną cechc: w pra­ 
cy - potrafi przygotowat konia na 
określoną ważną gonitwę. co podkreś­ 
laliśmy już w swych komentarzach. 
w prestiżowych próbach międzynaro­ 
dowych jest to walor dużej wagi. M. 
2uber i S. Dzięcina są trenerami mło­ 
dym stażem, 0II1llgnęll doskonale re- 

zultaty. które zaWdzięczają przede 
wszystkim .mblcji i starannemu 
przygotowaniU koni do wyścigów. 
Również S. Głowacki uzyskał w tre- 

ningu konl�ełnej krwi właściwe 
maksimum te o co ·mógł. wygrywając 

między inny I Derby. Doświadczony 

M. Baniewl utrzymał swą WYsoką 

pozycję. Do owej grupy przedostał 

się J. Kraje ki. Stosunkowo gorsze 
wyniki uzysk A. Wallckl, ale praw­ 
dę mówiąc n e miał dostatecznej ilo­ 
ści koni. k�rymi mógłbY walczy� 
skutecznie w gonitwach Imiennych 
czy o charall;terze klasycznym. 

Dobre rezultaty osiągnęli L. Chatł­ 
zow i D. KałDba TOZPOrządzający na 
ogół marnym. końmi. Trochę nam się 
tu mieszają konie czystej krwi arab­ 
skiej z końmi pełnej kTwl angielskiej 
zaciemniając obraz bo w istocie rze­ 
czy rywalizację tych pierWSZYCh sZ8- 
cowa� trzebanlżej oceniając pracę 
trenerów. .J. �aUńskl miał gorszy se­ 
zon, nie biegał już jego Dipol. Sądzi­ 
my, że sezon 19'11 roku będzie szczę­ 
śliwy dla P. Czarnieckiego ł 'M. Ja­ 
nikowskiego. trenerów młodych. u­ 
ZdOlnionych, predestynowanych do 
lePSZych oslągnię�. Także 21 miejSce 
na liście z 17 zwycięstwami M. Staw­ 
skiego wydaje nam aię niewspółmier­ 
ne do klasy I możUwości tego trenera. 
Tylko 13 zwycięstw uzyskał trener 
L. Buldens (przedostatnie miejsce na 
lUcie). naszym zdaniem, jego konie 
mogły oslągną� lepszy rezultat. 

l, 

11
		

/Stolica_1976_nr_04_25.01_s_12.djvu

			., 

, 

KALENDARZ 
PÓI.STULETNI 

W oficynie Państwowego Insty­ 
tutu Wydawniczego ukazał się 
"Kalendarz półstuletni" zaopat­ 
rzony rzeczowym i w miarę wy­ 
czerpującym kometarzem (wstęp 
i opracowanie: Bolesław Baczko 
i Henryk Hinz). Wyboru tekstów 
dokonano z kalendarzy z drugiej 
połowy wieku osiemnastego, a 
więc z czasów, kiedy "horyzont 
humanistyczny kalendarza w la­ 
tach 1750-1800 ewoluuje od sar­ 
matyzmu do patriotyzmu i uni­ 
wersalizmu. Kulminacyjnym PW1- 
ktem tej ewolucji stała się pu­ 
blicystyka świeckich kalendarzy 
politycznych końca lat osiemdzie­ 
siątych i początku dziewięćdzie­ 
siątych". 

W większości swej kalendarze 
owego okresu dobrze służyły 
sprawie upowszechnienia oświa­ 
ty. Czytelnik mógł się z nich do­ 
wiedzieć o odkryciach Kopernika, 
o poglądach Woltera, czytał roz­ 
prawy naukowe poświęcone his­ 
torii, geografii, naukom przyrod­ 
niczym. Znaczna część kalenda­ 
rzy - piszą autorzy opracowania 

oprócz różnych informacji 
przynosiła liczne dane 
dotyczące 
życia publicznego i działalności 
J 
 
A - 
I 
1 2 3 4 5 
6 
1 
2 
3 
f2 
4· 
3 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
H 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
 
 

ważniejszych instytucji politycz­ 
no-państwowych. Kalendarz by­ 
wał także nie tylko informatorem 
lecz i poradnikiem praktycznym, 
encyklopedią podręczną, atrak­ 
cyjną książką do czytania. 

"W ostatnim ćwierćwieczu o­ 
siemnastego wieku - czytamy w 
komentarzu - pojawiają się co­ 
raz częściej kalendarze, które 
mają niewiele wspólnego z po­ 
tocznymi wyobrażeniami o wy­ 
dawnictwie tego rodzaju. Forma 
kalendarza była tylko pretekstem 
do krzewienia określonych infor­ 
macji, postaw i idei wśród szer­ 
szej publiczności  ). Nie należy 
więc dziwić się zbytnio, że do 
pocztu kalendarzystów włączył 
się również np. sam  Igna­ 
cy Krasicki". 

Oczywiście duża liczba kalen­ 
darzy zawierała treści, kłócące 
się ze zdrowym rozsądkiem 'i ów­ 
czesną wiedzą. Rozmaite przepo­ 
wiednie i wróżby (np. groźny 
dzień 30 kwietnia, kiedy się Ju­ 
dasz narodził lub pierwszy sier­ 
pnia, kiedy Kain brata swego za­ 
·bił, w co niektórzy wierzyli - 
nie przyczyniły się do upowszech­ 
niania oświaty). 

W jakim więc stopniu wiara 
we wróżby i pseudonaukowe 
twierdzenia (np. obliczanie po­ 
wierzchni piekła wszerz, wzdłuż 
i w głąb) była powszechna? Na 
pytanie to nie znajdziemy ścisłej 
i wyczerpującej odpowiedzi. Nie 
mogli dać jej, rzecz prosta, auto­ 
rzy komentarza, twierdząc tylko, 
że ,,0 uporczywości owej wiary 
we wróżby świadczy również i 
to, że niektóre kalendarze za­ 
mieszczają prognostyki niemal do 
końca wieku, mimo iż w opinii 
publicznej rzecz jest dostatecznie 
rozstrzygnięta" . 

W tym komentarzu nie dodano 
jednak, że jeszcze i w naszym 
stuleciu dość dużym powodze­ 
niem cieszyły się podobne publi­ 
kacje. I nie tylko u nas. 

Może więc warto uzupełnić o­ 
bjaśnienie wydawc6w "Kalenda­ 
rza 
półstuletniego" 
twierdzeniem, 
że od najdawniejszych "czasów 
kalendarzowych" wróżby nie 
miały w Polsce wśród warstw 
oświeconych łatwej kariery. 

Oto na początku siedemnastego 
wieku Jan 
Żabczyc 
pisał: 

Dziś - piszą - będzie pogoda, 
_ Aż wnet przez rynsztoki woda 
Bieży do futryny pędem, 
Przeto m się zbrzydził tym 
błędem  

Ci, którzy o tym piszą 

W swym się zdaniu tak 
kołyszą, 
Jak od wiatru słaba trzcina. 

A już bez żadnych ceregieli 
piętnował kalendarzowych wróż­ 
bitów stary Kochanowski: "Kto 
kalendarzom łgarzom wierzy, nie 

utyje. - Bo cóż są minucyje, je­ 
no mendacyje". 

Minucyje to kalendarze z pro­ 
gnostykami, a mendacyje to po 
prostu kłamstwa. A i Wacław 
Potocki podrwiwał sobie z tych, 
którzy wierzą kalendarzom: 
 każdy głupi. - Który sobie za 
swoje pieniądze dym kupi". 

A wracając do "Kalendarza 
półstuletniego", Wybrane teksty 
podzielili wydawcy tematycznie 
według działów: Miary czasu i 
prognostyki, Dwory i polityka, 
Geografia i historia, Historia na­ 
turalna, Medycyna i ciekawości, 
Wiadomości gospodarskie i se­ 
kreta, Mądrości wierszem i prozą, 
Jarmarki, Poczty, Ogłoszenia. 

Ten przejrzysty układ ułatwia 
czytelnikowi lekturę, nie czyniąc 
jej nużącą. Owszem, przytoczone 
teksty czyta się z dużym zainte­ 
resowaniem; rzeczowe przypisy 
wyjaśniają tło historyczne. 

W rezultacie wydanie: "Kalen­ 
darza 
półstuletniego" 
trzeba o­ 
kreślić jako cenną inicjatywę 
wydawniczą. W końcowej nocie 
czytamy: "wybór tego właśnie 
półwiecza nie jest przypadkowy. 
Jest ono specjalnie interesujące, 
ponieważ było okresem gwałtow­ 
nego zderzenia zacofania i trady­ 
c�i szlachecko-sarmackiej z idea­ 
łami Oświecenia, które przynie­ 
SłO narodziny nowoczesnej umy­ 
słowości  (Kalendarze 
te) stanowią rodzaj źródła histo­ 
rycznego w osobliwy sposób u­ 
przywilejowanego" . 

T. S. 

POZIOMO: 1) Maurycy 

(1804-34), publicysta i dzia­ 
łacz polityczny, patron ulicy 
Ochoty. 2) flisacy  miejsce 
Obiadów Czwartkowych. 3) 
Bożena Krzywobłocka. autor­ 
ka Historii warszawskich. 4) 
muza patronująca poezji mi­ 
łosnej  slusarski lub  , 
twórczy. 5) zimny łobuz  

 

7 

8 9 10 11 12 13 1� 13 16 17 1819 20 

6 

17 

20 

g 

pachnie nią blaga. 6) rozma­ 
wia gestami  przywódca 
powstania chłopskiego w ro­ 
ku 1846_ 8  Rysunkowa, 
istniała w Warszawie w l. 
1865-1920 (przekształcona w 
MiejSką Szkolę Sztuk Zdob­ 
niczych i Malarstwa)  wiech 
(ale nie Wiech) _ 10) tytuł 
wiersza, z którego pochodzą 
słowa: Krzyk jak strzęp 
krwawy_ l cisza, cisza. która 
się wzmaga  Uwaga! Uwa­ 
ga!" .'.  popularna gra w 
karty. 12) pododdział rozpo­ 
znawczy  krok od przesytu. 
14) hiszpański wójt  zale­ 
canki. 16) dzwonią janczary, 
wokół lśni śnieg  jeden z 
pułków 
walczących 
w Po­ 
wstaniu Warszawskim na te­ 
renie Mokotowa. 17) ojciec 
teatru polskiego. 18) filtr w 
aaszyrn organizmie  biały 
lub czarny. 19) narciars.ki 
szlak zjazdowy. 20) dawna 
jednostka pojemności ciał 
sypkich  �. wyrazów pozio­ 
mych. 

PIONOWO: 1) jego pomnik. 
wzniesiony z inicjatywy Sta­ 
szica. stoi przy Krakowskim 
Przedmieściu  kryptonim 
akcji zbrojnej przeprowadzo­ 
nej przez żołnierzy Szarych 
Szeregów 26_03_1943 r. 2) wy­ 
biny historyk i biograf, mie­ 
szkał przy ul. Długiej (dziś 
na domu tablica pam1ąt1«lwa). 
3) ostawtona twierdza war­ 
szawska  jeden z dwu war­ 
szawskich 'Zjazdów ludzi nau­ 
ki potsklej. 4) Robotniczy 
Klub Sporowy (lub Polak 
starej daty) _ 5) rnauka o me­ 
lodii  taniec staropolski (ni 
to polonez, ni mazur). 7) in­ 
strument muzyczny  po­ 
szly w 1a8_ 9) pani Helmer 
Ibsena  cUugouchy upar­ 
ciuch. 11) plamy na futrze 
pantery  produkcyjna lub  
honorowa. 13) spójnik, do 
siedzenia: miasto nad Jez. 
Jeziorak  At. 15) bies  
obóz harcerski. 16) wie wszy­ 
stko. 11) z rynny  gar. 18) 
opiekun muzealnych skarnów. 
19) urządzenie, w którym gaz 
przemienia się w ciecz  
morele. 20) delikatesowy 
małż. 

DzikIe kaczki krzyżówki w 
Łazienkach 

Fot_ Wiktor Pawłowski 

Litery -z ponumerowanych 
kratek, czytane kolejno, u­ 
tworzą hasło-cytat z wier­ 
sza Lucjana Szenwalda. 

Ren 

Pomiędzy czytelników, któ­ 
rzy w ciągu 10 dni od daty 
ukazania się pisma nadeślą 
- na kartach pocztowych 
z dołączonym kuponem - 
rozwiązanie krzyżówki i ha­ 
sła, rozlosujemy BONY 
KSIĄZKOWE. 

ROZWIĄZANIE 
KRZy:l;OWKI 
Z NRU 48 

"Warszawa jako pięknośc 
w pełni rozwinięta". 

POZIOMO: l) lira - koks_ 
2) Swierczewski. 3) Ząbkow­ 
ska. 4) Warszawianka. 5) 
Krasicki. 6) sepia. 7) chata, 
8) strop. 9) gmerk. 10) potok, 
U) ćwiek_ 12) waran, 13) ano­ 
da. 14) Złota. 15) Pedro. 16) 
imaginacja. 17) Marchlewski. 
18) dziewosłęb. 11) rękawicz­ 
nik. 20) katalepSja. 

PIONOWO: 1) Powązki. 2) 
świadectwo - mazia. 3) Tar­ 
gowa. 4) Perskie Oko - gle­ 
ba. 5) koniaki. 8) schab - 
Niobe. 8) zenit - całus. 10) 
asani - ambra, 12) lizak - 
kroki. 14) Rabka - Chiwa_ 
16) goniec - piewca. 17) ha­ 
mowanie. 18) Obsesja - de­ 
sant. 11) torreador. 20) sta­ 
nIca - opieka. 

NAGRODY 

Za prawidłowe rozwiązanie 
krzyżówki z .nru 48 nagrOdy 
książkowe (bony) wylosowa­ 
li: Beata Jońska - Soko­ 
łowsko, Zofia Sawicka - 
Warszawa, .Janina Smoliko­ 
wska - Mllanówek, Wanda 
Rymgayłło - Zamość, Kazi­ 
mierz Orlik - Samoklęski, 
Marcin Waleriańczyk - Lesz­ 
no, .Jadwiga Pliszka - Gru­ 
dziądz, Wacław Tomaszew­ 
ski - Słupsk, .Janina Bara': 
nowa - Jarosław, Jerzy Ga­ 
jewski - Warszawa.
		

/Stolica_1976_nr_04_25.01_s_13.djvu

			1 

2 

 

 

l. Stare scenki warszawskie wprou:udZU)11 nus te ,:US( "ój IJoUny Szwaj�IlT­ 
sklej, czy rendez-vous'w Łazlenkacll w takt piosenek ówczesnych kabaretów. 

Z. Spokojne i sentymentalne tańce par.,. 

I 

II 

I I 

3.  •• ł całych zespolów, 

3 

Zd1ęcłt:t' Jacek Sielski 

I 

I 
,I 

ł , 

I 

 

I
		

/Stolica_1976_nr_04_25.01_s_14.djvu

			PLUTARCH WARSZAWSKI 

"BYĆ UŻYTECZNYM DLA INNYCH"  

Był człowiekiem wybit­ 
nym, działał w wielu dzie­ 
dzinach życia, pozostawił 
po sobie znaczny dorobek 
naukowy a efekty jego 
działalności w WarS:tawie 
widoczne są po dziś \izień. 
Staszic� choć nie warsza­ 
wianin z urodzenia, W tym 
właśnie mieście s'pę(łżił 
wiele lat swego życia, lat 
wypełnionych 
intensywną 
i jakże owocną pracą, 
Epoka, w której przys�() 
mu działać nie należała do 
spokojnych, obfitowała w 
wiele ważkich dla nasze­ 
go narodu wydarzeń. Sta­ 
nisław Staszic był ich 
świadkiem, a wielu z nich 
jedną z .,dramatis per­ 
sonae". Do Warszawy zje­ 
chał w roku i 788 w wieku 
już dojrzałym, mając 33 
lata. Nie zabawił wówczas 
w stolicy zbyt długo, bo 
ledwie 2 lata. Owczesne 
uwarunkowania politycz­ 
no-społeczne nie pozwo­ 
liły mu 
rozwinąć 
działal­ 
ności stosownej do jego 
wykształcenia i zdolności. 
Mieszczańskie pochodze­ 
nie Staszica zamykało 
drogę do piastowania wyż­ 
szych urzędów publicz­ 
nych. Uniemożliwiało tak­ 
że 
realizację 
postulatów 
głoszonych przezeń w pu­ 
blicystyce. Tym niemniej 
wydane anonimowo w 
1785 r  Uwagi nad życiem 
Jana Zamoyskiego" i w 
pię� lat pótniej "Przestro­ 
gi ostatnie dla Polski" 
wywarły duże wrażenie 
na myślących- jednostkach 
Rzeczypos'politej, obudziły 
sumienie narodu i w nie­ 
małym stopniu przyczy­ 
niły się do podjęcia na 
Sejmie Czteroletnim po­ 
stępowych refonn. 

Powrócił do Warszawy jut. 
po upadkU RzeCZYPospolitej, 
w roku 1717 i zWią�ał sl4: z 
tym. miastem na stałe. KOI\­ 
cowe lata xvn) wieku roz­ 
pocz4:ły długą epok4: clęt­ 
klej nlewoll naszego narodu. 
Brak własnej państwowości 
nie osłabli jednak rozwoju 
tycia naukowego kraju. Szcze­ 
gólnie watną' I doniosłą rol4: 
na tym polu odegrało Kró- 

'Iewskie Warszawskie Towa­ 
rzystwo Przyjaclół Nauk, któ­ 
rego Staszic był członkiem 
od 1100 roku. W Towarzy­ 
stwie działał z pełnym zaan­ 
gatowaniem, w dutym stop­ 
niu przyczynll się do opra­ 
cowania Jego programu nau­ 
kowego związanego z potrze­ 
bami kraju. Wnosi na obra­ 
dy Towarzystwa problematy­ 
kę mało wtedy znaną, a mia­ 
nowicie badania nad minera­ 
logią Karpat. Ma Jut niema1y 
dorobek: w tej dziedzinie, a 
owocem wielu wędrówek po 
naszych górach są pokat� 
zbiory. które przywiózł dó 
Warszawy z Hrubieszowa, 
gdzie mieszkał pewien czas. 
PubUcznoścl bywającej na 
zebraniach Towarzystwa czy­ 
ta Staszic fragmenty swego 
dzieła  O ziemlorództwie gór 
dawnej SarmacJI". Nie ogra­ 
nleza się tylko do działalnoś­ 
ci naukowej. Wspomaga To­ 
warzystwo Przyjaciół Nauk 
takie finansowo. w 1806 r. 
wynajmuje dom na Kanonii 
z obszerną salą na zebrania. 
W uznaniu swych dutych za­ 
sług wybrany zostaje preze- 

t4 

sem TOWarzystwa Przyja­ 
ciół Nauk w roku 1808, po 
śmierci Jana Albertrandy'ego. 

Staszic był nie tylko 
znakomitym uczonym, ale 
także jednym z czołowych 
politykQw polskich ów­ 
czesnej doby. Kodeks N a­ 
poleoński wprowadzony w 
Księstwie Warszawskim 
przekreśla dotychczasowe 
zasady ustrojowe. Pocho­ 
dzenie społeczne Staszica 
przestaje by� przeszkodą 
na drodze jego działalnoś­ 
ci politycznej. Wkrótce zo­ 
staje członkiem Izby Edu­ 
kacyjnej oraz Rady Sta­ 
nu, centralnego wówczas 
organu rządowego. Nad­ 
szedł rok 1815. Na mocy 

postanowień Kongresu 

Wiedeńskiego powstaje 

Królestwo Polskie uzależ­ 
nione od imperium car­ 
skiego. Dla Staszica otwie­ 
fa się pole do szerokiej 
działalności polityczno­ 
społecznej. Aleksander I 
mianuje go radcą stanu. 
Wchodzi w skład mini-· 
sterstw Wyzna (l Religij­ 
nych i Oświecenia Publicz­ 
nego oraz Spraw We­ 
wnętrznych i Policji - 
gdzie zostaje dyrektorem 
generalnym Wydziału 
Przemysłu Kunsztów i 
Handlu, organizuje szkol­ 
nictwo polskie i poświęca 
szczególnie wiele uwagi 
rozwojowi przemysłu 
(głównie górnictwa i hut­ 
nictwa). W latach 1816- 
1818 należy do głównych 
organizatorów Uniwersy­ 
tetu Warszawskiego, pisze 
jego Statut i zostaje Pre­ 
zesem Rady Ogólnej. 
Stworzył także plan powo­ 
łania pierwszej polskiej 
wyższej uczelni technicz­ 
nej. Działała ona jako 
Szkoła Politechniczna w 
latach 1825-1831. Dbając 
o rozwój kultury muzycz­ 
nej zakłada Staszic Kon-' 
serwatorium i powołuje 
na stanowisko dyrektora 
Józefa Elsnera, przyszłego 
nauczyciela Chopina. Wie­ 
·Ie ze swego autorytetu i 
popularności utracił Sta­ 
szic podpisując W grud­ 
niu 1819 r. - w zastęp­ 
stwie ministra Potockiego 
(który zresztą wkrótce po­ 
dał się do dymisji) - de­ 
kret o cenzurze wszel­ 
kich. nie tylko prasowych 
publikacji. Będąc wówczas 
już starym i steranym 
człowiekiem, nie pojmo­ 
wał ducha nadchodzących 
czasów, bał się widma 
rewolucji i mniemał, że 
zbrojna walka o niepod­ 
ległość może spowodowa� 
zaprzepaszczenie (ciągle 
zresztą ograniczonych) 
uzyskanych zdobyczy i za­ 
hamowa� rozwój gospo­ 
darczy kraju. 

Znakomitą większoś� 

swoich dochodów prze­ 
znaczał Staszic na cele 
społeczne. Na terenie War­ 
szawy odnajdUjemy liczne 
tego dowody. Działając w 
Towarzystwie Przyjaciół 
Nauk myśli o siedzibie 
godnej tej organizacji, sku- 

piającej naj tęższe umysły 
krajowe. Zamawia u przy­ 
byłego niedawno do War­ 
szawy znakomitego włos­ 
kiego architekta Antonie- 

, go Corazziego projekt bu­ 
dowanego w latach 1820- 
1823 gmachu dla potrzeb 
Towarzystwa. Gmach ten 
zwany Pałacem Staszica 
mieści dziś w swych mu­ 
rach Polską Akademię 
Nauk. Dla upamiętnienia 
budowy szosy brzeskiej 
funduje obelisk na Gro­ 
chowie w 1823 r. Stoi on 
u zbiegu ulic Grochow­ 
skiej i Podskarbińskiej. 
Z jego też inicjatywy duń­ 
ski rzeźbiarz Thorvaldsen 
projektuje pomnik Miko­ 
łaja Kopernika. Niestety 
stanął on już na cokole 
po śmierci Staszica, 11 ma­ 
ja 1830 r. W zapisie testa­ 
mentowym Staszic prze­ 
znaczył 70.000 złp. na je­ 
go reailizację. 

Zmarł 20 stycznia 1826 r. 

Kilka dni p6tniej odbyły 
się uroczystości pogrzebo­ 
we w kościele Kamedułów 
na Bielanach - zgodnie 
z ostatnią wolą zmarłego. 
Dziejopis Warszawy Anto­ 
ni Magier zanotował:  Od 
9 godziny rannej już przed 
domem Towarzystwa 
PrzyjaciÓł Nauk znajdo­ 
wało się pełno zgromadzo­ 
nych mieszkańców stolicy, 
wszelkiego stanu i wieku. 
Około lO członkowie To­ 
warzystwa Przyjaciół 
Nauk wynieśli na bar­ 
kach trumnę. poprzedzo­ 
ną duchowieństwem za­ 
konnym i świeckim oraz 
celebrującym księdzem 
Prażmowskirn biskupem 
płockim. senatorem Kró­ 
lestwa. Przed pałacem 
Uniwersytetu (pałac Ka­ 
zimierzowski przyp. 
P. M.) akademicy ode­ 
brali trumnę i nieśli ją 
aż do Bielan". Tam tłu­ 
my zapełniły kościół i je­ 
go otoczenie. W czasie 
mszy św. chór konserwa­ 
torium wykonał kompo­ 
zy.cję żałobną EIsnera. 
Znany pisarz i ekonomi­ 
sta Fryderyk Skarbek wy­ 
głosił mowę pogrzebową 
wyliczając liczne zasługi, 
prace i zalety zmarłego. 
W testamencie ustanowił 
funkcje na rzecz kilku 
warszawskich szpitali i 
przytułków. Na ten cel 
przeznaczył niemałą sumę 
600.000 zlp. m. in. dla 
szpitala Dzieciątka .Jezus, 
na założenie Domu Przy­ 
tułku i Pracy dla ubogich 
(obecnie część Szpitala 
Wolskiego). na rozbudowę 
Instytutu Głuchoniemych 
i Ociemniałych przy pla­ 
cu Trzech Krzyży. Dewi­ 
zą Staszica było, jak to 
pięknie wyraził w swym 
testamencie .,by� dla sie­ 
bie oszczędnym, aby zdo­ 
ła� sta� się użytecznym 
cierpiąeej ludzkości". Ma­ 
ksymie tej byt wierny ca­ 
łe życie. 

PIOTR MARClNKOWSKI 

I 
I 

NIE­ 
FART 

Niefart - brzydkie słowo, apaszowsko­ 
gwarowe. Winno się 
mówie: 
pech. Ale mó­ 
wi się: niefatt. Wszędzie i coraz częściej. 
W WSS-ie. PAN-ie, PZPN-ie (tam zwłasz­ 
cza po wycieczce do Amsterdamu) itd. 
Brzydkie słowo stale się słowem potocz­ 
nym, co nie powinno 
bulwersować, 
bo hi­ 
storia zna słowa 'jeszcze brzydsze, które 
uznano za świętoś�, i którym wzniesiono 
pomniki. Kiedy jeden krewki oficer pod­ 
czas dialogu z Anglikami pod. Waterloo 
burknął: "Merde!!!·', to Wiktor Hugo na­ 
zwał to słowo w "Nędznikach":  Najpięk­ 
niejszym i najwznioślejszym, jakie kiedy­ 
kolwiek wyszło z ust Francuza". No więc 
nie ma co się obrażać o ten  niefart". Mo­ 
że i tle jest, kiedy się tak mówi. ale [eszeze 
jest gorzej. kiedy się niefart ma. 

Niefarty bywają różne, ale najgorsze są te, 
które wynikają z niefartownego zainwestowa­ 
nia gotówki. Niefarty inwestycyjne. Na przykład, 
kiedy wpakuje się pieniątkl w bubel. Kiedy 
bydgoska wytwórnia rowerów .,Romet" zaku­ 
piła do rowerów składaków dutą partię japoń­ 
skich piast marki  Shlmano", to wkrótce oka­ 
zało się, że był to złoty interes tylko dla jednej 
strony - dla JapończykÓW, którzy naiwnemu 
kontrahentowi z Bydgoszczy upłynnlll zalegają­ 
cy od. 20 lat zapas notorycznie się psujących bu­ 
bli. Był to właśnie niefart inwestycyjny. Po­ 
dobnie ciekawym interesem był zakup przez 
WSS "Społem" po rewelacyjnie niskiej cenie 
partU szwajcarskich koszul .,Gentleman", nada­ 
jących się wyłącznie dla dtentelmenów szerszych 
niż wytszych i posiadających ręczkl U-letniego 
chłopca. 

Zostawmy jednak w spOkoju inwestycje drob­ 
ne, albowiem· słowo inwestycja powszechnie ko­ 
jarzy się z przedsięwzięciem budOWlanym, archi­ 
tek·tonicznym lub urbanistycznym. Tu dopiero 
bywają niefarty. Ot chotby wielkie i sławne no­ 
we miasta naszego stulecia. Brasllia, Camber­ 
nauld i in. MIały by� urbanistycznymi Edenami 
i jako takie je reklamowano, a okazały ste nie­ 
wypałami. Cambernauld, miasto-idol awangardy, 
Jut zbankrutowało (ludzie uciekU z tej "betono­ 
wej pustyni"), a Brasłlła ledwo Zipie (ludzie nie 
chcą ty� I pracowa� w tej nowej stolicy. wolą 
stare Rio). Okazało się wi4:C. te miasta Winny 
rozwlja� się historycznie. jak lasy. Miasto prze­ 
niesione wprost z rajzbretu na pusty teren umie­ 
ra. Umiera na  niefart  

Na to samo umiera w Warszawie stadion 
lO-lecia. Pierwszy niefart Jut W samej nazwie 
typu .,nomen omen": tylko przez pierwszych 
10 lat swej egzystencji stadion tętnił jakimś ty­ 
ciem. Potem - gdy jut nawet na międzynaro­ 
dowe zawody lekkoatletyczne zacz4:ło przycho­ 
dzi� po 300 osób - zaczął wegetowa�, coraz 
nędsnie], Jest wielkim i dostojnym w swej sa­ 
motniczej agonU widmem stollcy, gdy t jest nie­ 
wykorzystywany. Pisano jut o tym wielokrot­ 
nie (te nie chcą go kluby, bo za drogi w utrzy­ 
maniu etc.), lecz nikt dotychczas nie zapropo­ 
nował sensownego lekarstwa na postępującą 
martwicę pięknego obiektu. I ja go nie podam, 
bom nie spec od leczenia wielkich schorzeń. Tyl­ 
ko mi tak cholernie tal, te zdycha piękny ma­ 
mut, przy którego budowie pracował mój ojciec, 
I na którym przetYWalem niegdyś młodzieńcze 
wzruszenia (np. zwycięstwo Makomaskiego nad 
Courtneyem). Przeklęty niefart ł. •• 

Pytanie: dlaczego na Stadionie .11-lecla prze­ 
graliśmy wszystkie ważne mecze piłkarskie 
I stracl1lśmy wszystkie rozgrywane tam szanse 
eliminacyjne! Ze publlczność stołeczna, która ma 
pod nosem za duto teatrów - zbyt elitarna 
I zblazowana, przez co nie dopisuje? Jest w tym 
tylko mała prawda. choclat I to fakt. te z teatru 
nie wypłaszają wyzwiska chuliganów i ciskane 
przez nich butelki. Więc mote złe miejsce? Daw­ 
niej nie wybudowano nawet wiejskiej chałupy 
bez sprawdzenia miejsca przez róidtkarzy. Po­ 
tem zaniechano tego i dzisiaJ naukowcy stWier­ 
dzają. te z  irracjonalnych'· przyczyn w niektó­ 
rych domach ludzie o Wiele częściej chorują nlt 
w Innych. Ziemia ma swoje  blo-prądy" i inne 
tajemnice. Ale nawet jdU załotymy, te posa­ 
dOWiony na wielkim śmietnisku stadion tle od­ 
dzlaływuje na sportowców. to przecie! nie tylko 

. na naszych (gospodarzy), ale i na przeciwników 
(gości) teł. A jednak przeciwnikom wiedzie się 
tu nietlel 

Dlaczego więc? Wydaje mi się, że wiem. 

Otóż w średniowieczu istniał zwyczaj za­ 
murowywania żywcem kota w fundamen­ 
tach nowych budOwli. co odpędzało od bu­ 
dynku niefart i przynosiło gospodarzom 
szczęście:< Stawiając fundamenty Stadionu 
lO-lecia zapomniano o tym niezbędnym 
warunku i stąd niefart Może da się to jesz­ 
cze _naprawi�, bo kotów nam nie brakuje. 
No. ale istnieje Towarzystwo Opieki nad 

 WALDEMAR lYSIAK
		

/Stolica_1976_nr_04_25.01_s_15.djvu

			- - 

- - 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

Skarbonka 
 Słoile," 

po raz .z6." 

w dniu 29 maja 19'12 r. usta­ 
wiono na placu Zamkowym 
po raz pierwszy skarbonkę 
tygodnika "Stolica" wykona­ 
ną w czynie społecznym przez 
zespół pracowników Spółdziel­ 
ni - Pracy Mechaników 5MS 
w Warszawie. Od tej pory 
skarbonka była jut pięcio­ 
krotnie zapełniona. Dotych­ 
czasowy wynik zbiórki po 
pięciu rozliczeniach wyniósł 
złotych polskich: 2.163.101, 
z przeUczenia walut niewy­ 
mienlalnych - 239.864; dola­ 
rów am. z przeUczania walut 
wymienialnych 14.776 
oraz różne przedmioty war­ 
.tośclowe: obrączki złote. 
pieśc1onki, zegarki, monety, 
medale, 

Po raz szósty ustawiono 
skarbonkę w dniu 27.VI.19'15 r. 
wzięto do obliczenia dnia 
6.01.1976 r. tj. po 192 ._dniach. 
Wewnątrz znajdowało się 492 
tys. zł oraz 2908 dol. 

Wpłaty z zagranicy 

Z Angtll: Tadeusz Walczak 
z Londynu - 5 funtów, Ko­ 
mitet Odbudowy Zamku Kró­ 
lewskiego z Londynu 
140.23 funtów. 

z USA: Józef Bogdanowicz z 
Cleveland  20 dol, Genowe­ 
fa FilipoWicz z Chicago 

30 dol, 

z RFN: Maria Kowalczyk 

50 marek, Teodor Wisiorek 
- 200 marek, Anton Plura z 
Frankfurtu n/Menem - 20 
marek (kolejna wpłata). 

ze Szwecji: Helena MikIa­ 
szewska z Lund - 100 koron, 
R. Staniszewski z Valberg - 
50 koron. 

ZespÓł Programu dla Zagra­ 
nicy Komitetu dIs Radia i Te­ 
lewizji przesłał dary pienięż­ 
ne słuchaczy swoich audy­ 
cji z Chicago: Wacława Po­ 
llńsklego - 3 dol., Darii Dzura 
- 5 dol. l Wasyla Dzura - 
5 dol. oraz od słuchaczy z 
RFN: Ewy Jung - 1 dolar 
USA i Jana Panua - 10 
marek. 

Wpłaty kralowe 

- 1.794 zł - Gerard Bura­ 
czewski z Warszawy 

- 1.080 zł - Stanisław Rakcy 
z Wałbrzycha 

- 15.000 zł - Zjednoczone Za­ 
kłady Elektronicznej Apa': 
ratury Pomiarowej z War­ 
szawy 

- 500.000 zJ - Wytwórnia 
Sprzętu Komunikacyjnego 
"PZL-Warszawa II" 

- 1.000 zł - Bernard Urbań­ 
ski z Klelc 

- 10.000 zł - Gospodarstwo 
Pomocnicze Technikum Bu­ 
dowlano-Drobiarskiego w 
Piasecznie 

- 30.244 zł - Krajowa Spół­ 
dzielnia Hodowli Drobne­ 
go Inwentarza, Oddział w 
Gdańsku 

- 14.969,25 zJ - MiejSkie Za­ 
kłady Komunikacyjne w 
Warszawie 

- 1.036 zł - Henryk Sikor­ 
ski, pracownik Miejskiego 
Przedsiębiorstwa Komuni­ 
kacyjnego we WrocłaWiu 

- 1.000 zł - lek. med., M. 

Bartnicka z sanatorium w 
Górnie 

- 1.200 zł - Czesława Sto­ 
kowska z Olsztyna 

- 4.000 zł - Jadwiga Dąbrow­ 
ska z Białej Podlaskiej 

- 200.000 zł - Zjednoczenie 
Księgarstwa, Zakład Obro­ 
tu Wydawnldtwami Art y­ 
styczno-Graflcznymi w 
Warszawie (z funduszu za 
kalendarze •• DK") 

Stan kont 

Na konto krajowe w PKO 
wpłynęło 505.320.104,15 zł. 

Na konto dewizowe w Ban­ 
ku PeKaO wpłynęło 611.2(7,65 
dolarow. 

Numery kont 

Obywatelski Komitet Odbu­ 
dowy Zamku Kr6lewskiego w 
Warszawie PKO I Oddział 
Warszawa Nr 1531-3030-132. 

Oprocentowane konto de- 

WIzowe Bank� PeKaO 

Nr 1:-100-700 

Po 

III \t\ 

raz 

'ot. J. Pokoraki 
'ZO"II skarbonka zamkowa wędrUje do banku 

6 

I 

i� 

 

;1 

 I 

Skończl/ła sit: jedna z waTSzawskich ka';'­ 
nawałowl/ch zabaw. Mój kolega ze Iladami 
konleti na kołnierzu i ,.uztkami seTpentyn 
na butach bl/ł wl/Taźnie zdegustowany  .,To 
już nie ten fason i nie te zabaWJI! Na paT­ 
kiecie popchną cię, kopną i nawet _",pTze­ 
praszam" nie powiedzą, w baTze awantuTa 
podpitych facetów, snują się jakieś znu­ 
dzone i nieciekawe paTy  Gdzie niegdysiej­ 
sza fantazja, humoT, polot. Tozmach, gdzie 
szalemtwa imaskaTady kaTnawału, gdzie 
owe zabawy i bale śTodowiskowe - J)Taw­ 
ników, lekaTzy, dziennikaTzy, o któTych się 
potem tygodniami plotkowało! 1 pomyśleć, 
że na balu PTasl/ w klubie StowaTzyszenia 
DziennikaTzl/ na ulicl/ Foksal bywali pTe­ 
mieTzl/, że bawili się tam luminaTze żl/cia 
uml/słowego stolicl/ .••  

Pobalowe dywagacje kolegi pTzypomina­ 
ły mi tTochę - tTochę, bo jest w nich jed­ 
nak pewne "Tacjonalne jądTo" - niegdy­ 
siejsze Tefleksje moich staTych ciotek na 
temat czasów, w ktÓTych bal Tozpoczl/nał 
się polonezem, wodziTej pTowadził tańce fi­ 
(1UTowe, a wujkowie tak pięknie wyglą­ 
dali w munduTach i tak cudownie tańczl/li 
walca! 

Na każdego z nas bowiem - o smutny 
banale! - pTzl/chodzi taka chwila, że mło­ 
dość wydaje się samą sielanką, jeśli nawet 
nie była ani łatwa, ani OOT1D1UI. 

Pewno że stTacili.łmll na kaTnawałowe; 
fantazji i ch1lba będziemy coraz baTdzie; 
tTacić, kiedllś bowiem gdll życie Tegulowa- 

ły SUTowe Teligijne zasady, kaTnawał był 
w ciągu, Toku jedynym 'okTesem zabaw 
i szalemtw, w ktÓTlIm można się bl/ło 
wyładować i wyszumieć. Pó czasie WllTze­ 
czeń, pgTaniczeń, solonego śledzia i suche­ 
go kaTtofla następował WTeszcie. czas za­ 
baw i mięsożeTstwa (stąd nazwa tego okre­ 
su: caTn-aval - mięsożeTstwo). Całll Tok 
tTzeba bllło czekać na te PTzl/jemności, więc 
nic dziwnego, że to była taka atTakc;a. 

ZmieTzch kaT.nawału zaczął się właśnie 
już po 'pieTwszej wojnie iwiatowej, kiedy 
wp.rowadzono dansingi, co było Tównie 
wielką Tewolucją w dziedzinie- TozTywki, 
jak odTzucenie gOTsetów, skTócenie sukien 
i obcięcie włosów pTzez kobiety, w dzie­ 
dzinje mody. Swieckość życia, demokTaty­ 
zacja i społeczny awans mas powodują 
dalsze pTzytłumienie kaTnawałowego TOZ­ 
machu: obecnie pTzez cały Tok można się 
zabawić i potańczyć na dansingu, w klubie 
czy na "dechach". Swoje dyskoteki, tanecz­ 
ne "stodołl/", juwenalia i żakinady ma tak­ 
że młod�ież, a są one podobnie jak kaTna­ 
wał  - także świeckim PTzetwoTzemem 
XVl-�ecznego Teligi;nego obllcza;u gTe­ 
gOTianek, święta szkolnego obchodzonego 
niegdl/ś w dniu 12 maTca na św. GTzegoTza. 

Dziś więc nikt już nie czeka z utęsknie­ 
niem na okTes międzl/ lwiętem TTzech 
KTóli a śTodą popielcową, jako na jedl/ną 
wielką możliwość TozTywki i nic dziwnego, 
że maleje balowa fantazja w kaTnawale, 
któTY był dawnie; taki huczny i  dzi­ 
wił innowieTców. Na PTzl/kład ambasadoT 
Sulejmana 11 (koniec XV11 w.) WTóciwszy 
do Stambułu, opowiadał, że 1D pewnej po­ 
Tze Toku "chTześCijanie dostają 1DOTjOC]li 
i dopieTO jakU PToch sypafł1l im potem w 
kościołach na głowy leczy takową'·  

TTzeba ZTesztą lojalnie PTzyZfUJ�, że 
"waTjOCJlje" owe w Tóżnych okTesach czasu 

były kTytykowane i poddawane Tóżnym 
społecznym naciskom. W Polsce fUJ pTZy­ 
kład, pod względem TozTzutności, kulinaT­ 
nego wysadzania się i pTzepychu toalet 
zawsze pTzodowała stolica. I nic dziwnego, 
że PTzed stu laty J>Tasa waTszawska wystą­ 
piła z inicjatywą tak zwan1lch "wełnianych 
wieczoTków" - skTomnych stołów i tanich 
ubioTów na kaTnawałowtlch PTzyjęciach, z 
pTzeznaczeniem zaoszczędzonllch pieniędzy 
na jakiś pożyteczn1l cel. PieTwszy taki "weł­ 
niany wieczorek" odbył się 17 stycznia 
1884 Toku u państwa G. na ulicy MaTszał­ 
kowskiej i znalazł licznllch entuzjastów, 
wiTód ktÓTych był nawet sam pan Bolesław 
PTUS. W swoich "KTonikach" popaTł żaTli­ 
wie "wełniane wieczoTki", pisząc iż zbytek 
jest to po pTostu zużywanie wielkiej pTacy 
i wielkich kapitałów na cele, któTe żadne; 
kOTzyści nie pTZynoSZą społeczeństwu. 

Dziś u nas szczyty luksusu, to kTeacja 
balowa za 3,5 tysiąca złotlIch w ,,M odzie 
Polskiej", co nieco deneTwuje moje niektó­ 
re znajome. Oczywiście Tozumiem, że jest 
to cena wygóTowana i że może deneTwo­ 
wać, ale z drugiej stTony tTzeba pamiętać, 
źe dążenie do elegancji wyTażo pewien 
PTąd cywilizacyjnll i jest jednym z ele­ 
mentów awansu społecznego. Piękne wnę­ 
tTze, eleganckie toaletll - to naTzuca TÓW­ 
nież pewien stli l estetycznego sposobu by­ 
cia (nie spełniają tej Toli np. dżinsl/ w tea­ 
tTze!). Niestety, jak świadczą słowa moje­ 
go kolegi. któTe zacytowałem na wstępie 
(i któTe właśnie stanowią "Tacjonalne ją­ 
dTo" jego naTzekań!) - ten elegancki styl 
bycia nie wszystkim jest właści'Wtl. Upiją 
się, pokłócą, usną J>Tzy stole z nosem w bu­ 
Taczkach i to jest ta świetna zabawa, 
"WaT;aCJł;q" ongi zwana. l niestet1l, nie 
t1llko 1D cam-aval. 

WEL 

J 

I 

'l 

, l 

i 

, ., 

I I 

ł' 

aJmAKCIA: aL 1IaraaIk  ka"  Wan uL eeatrall %1-»-51. Redaktor Naczelny: Lenek WysznackL WYDAWCA: Warszawskie Wyd. 

Prasowe RSW .,Prua-�-aueb··. AL .JerozoU lde W/1Z7, 1Z-tl7 Warszawa, łeL Zl-D-e. WARUNKI PREN'tJMUATY: krajowa - dlaczyte1n1k6w 

indywidualnycb - prze. unędy pocztowe oraz UsłOnossy. Mołna również dokonywa� wpłat Da konłO PKO Nr 1-1-1000z0 - RSW "Prasa-KsI�ka-Rucb". 
Centrala KoIpor&aiu Prasy I Wydawnictw, uL Towarowa 21.  m Warszaw  Prenumeraty przyjmowane l1li do II dnia mlesbtca popnedzaJllceco okres 
prenumeraty: kwartalnie D- zł. p6łrocznle 71 - zł. rocZDIe 151- zL Wszystkie Instytucje pa6snrowe I społeczDe w kraju mO:1I zamawla� prr;nume­ 
rat� wylllcznle za połredDIdWem mleJscowycb Oddzlał6w i Delegatur RSW  Prasa-K.sIIIłka-Rucbtf• Prenumerata za granlc, - przez RSW  Prasa­ 
Ksiłłłka-Rucb", Biuro Kolportału Wydawnictw Zagranicznycb. ul. Wronia 23. OO-HO Warszawa. teL h-II-H. KonłO PKO Nr l-I-1000Zł o 50 proc. &tro­ 
leJ. 8pnec1ai egzemplarzy numer6w zdezaktualizowanyc", na uprzednie. pisemne zam6wieaJe prowaclzl RSW .,PrUa-ltsJllika-Rucb·'. Centrala Kolpol'- 

lału Prasy I Wydawnictw, uL Towarowa 21, 10-131 Wanzaw.. R�koplsów :;Je zam6wionycb redakcja ni. .wraca. Nr Indeksu 37131 

DBUK: Zaldacly WkleslocJrukowe RSW .,Prua-�-Rucb". uL Okopo.a sa,.,z. 11-011 Warnaw.. Zam. 32. B-IS. ,)'-SI. 

11
		

/Stolica_1976_nr_04_25.01_s_16.djvu

			RIMAII ROGIWSlI 

"TRUBADUR 
WARSZAWY" 

Trubadur Warszawy - 
tak nazwał wybitnego 
piosenkarza Mariana 
Rentgena - Ludwik Sem­ 
po1iński w książce  Wiel­ 
cy artyści Małych Scen". 
Rentgen, był to pseudo­ 
nim przerobiony z rodo­ 
wego nazwiska Giintner, 
przepołowionego i czyta­ 
nego na wspak. Akompa­ 
niując sobie na gitarze, 
występował prawie we 
wszystkich rewiowych te­ 
atrzykach. Artysta uro­ 
dził się w Bochni w 1888 
roku. Waśkowski (sio­ 
strzeniec Wyspiańskiego, 
był kolegą gimnazjalnym 
Giintnera) wspomina: Mło- 

. . 

A oto - Trubadur War  zu­ 
wy Marłan Rentgen. (Ze 
zbiorów R. GUntnera) 

dy Marian już wówczas 
wyróżniał się zdolnościa­ 
mi wokalnymi. w wolnych 
chwilach grał na gitarze i 
śpiewał piosenki, choćby 
taką, znaną, ludową: 

_ Była babuleńka rodu 
bogatego 

Miała koziołeczka bar­ 
dzo upartego 

Fik mik, koziołek hop­ 
sztynder,  

Ta zabawna piosenka 
z maestrią interpretowana 
przez Rentgena, stała się 
później szlagierem w jego . 
repertuarze. 

Po ukończeniu gimna- 

 

WARSZAWA W 1899 ROKU. 
pocztówkę 
wydaną przez T. 
popławskiego wspolnie ze sztokholmską firmą  Imp. Gran­ 
bergs K. A.··. nadesłał p. Stanisław J.. 2ółkiewski z War­ 
szawy. W naszych zbiorach posiadamy jeszcze kilka innych 
widokówek z tej serU. Każda z nich prezentuje różne 
Obiekty historyczne Warszawy. zawsze ozdobione secesyj­ 
nym ornamentem z motywem Syreny. pomijanej wówczas 
na oficjalnych pieczęciach. Obok Syreny obowiązująca w 
Królestwie Polskim naga państwowa o barwach Rosji z trze­ 
ma pasami poziomymi: białym. błękitnym i czerwonym. 
Wielokrotnie pisallśniy o Rynku Starego Miasta i istnieją­ 
cym na nim do 1912 r. targu, omawialiśmy także dziewięt­ 
nastowieczną sylwetkę .,byłego Zamku Królewskiego", użyt­ 
kowanego przez carskich generał-gubernatorów. Po raz 
pierwszy natomiast w rubryce nadarza się okazja przed­ 
.tawienia Kościoła Ewangelicko-Reformowanego na Lesznie 
(obecnie przy Trasie W-Z). Swiątynia powstała w l. 1864- 
1882. wzniesiona przez A. Loewego w modnym wtedy stylu 
neogotyckim. Wleża z koronkowym hełmem nawiązuje do 
kształtu wieży katedry w Freiburgu. (FGJ') 

Ci  

_  

ł 

•• 
•• 
 

040 

",- 

. 
 

  

/.1'. 

zrum studiował farmację 
(1909-1912) we Lwowie. 
Tam poznał artystę ope­ 
retki Ludwika Lataj ner 
- 
Lawińskiego, 
który po­ 
trafił ocenić walory mło­ 
dego gitarzysty i przed I 
wojną światową, młody 
Rentgen wystąpił po raz 
pierwszy w lwowskim te­ 
atrzyku "Ul", 

Wkrótce został powoła­ 
ny do austriackiego woj­ 
ska i po demobilizacji w 
1919 r. przyjechał do 
Warszawy, odnawiając 
znajomość z Lawińskim i 
poznając wielu artystów 
estradowych. 

Od tej pory stał się 
"żelazną pozycją" progra­ 
mów: "Mirażu", "Perskie­ 
go Oka", Qui Pro Quo", 

"Bandy", 

"Cyrulika", 
"Morskiego 
nych. 

W okresie letnim wy­ 
jeżdżał z Hanką Ordo­ 
nówną do miejscowości 
kuracyjnych na gościnne 
występy oraz do więk­ 
szych miast w Polsce, 
wszędzie gorąco przyjmo- 

Oka" in- 

wany oklaskiwany; 
szczególnie za świetnie 
wykonane piosenki: "By­ 
ła babuleńka", .Aniete 
mój", "Aczkolwiek panno 
Maniu, czemu nie". 

Ta ostatnia z gwaro­ 
wym tekstem Andrzeja 
Własta wywoływała burzę 
wesołości. Poza tym w je­ 
go bogatym repertuarze 
znajdowały się też: balla­ 
dy, ludowe piosenki, ro­ 
manse o staropolskich a­ 
kcentach, a jeśli zdarzyły 
się czasem teksty o dwu­ 
znacznym dowcipie, to u­ 
miał je podać z odpowied­ 
nim umiarem i taktem. 
Do tego wszystkiego trze­ 
ba dodać osobisty urok 
artysty, zniewalający u­ 
śmiech, promienne spoj­ 
rzenie, stwarzające jakiś 
niewypowiedzialny klimat 
ciepła, który brał w po­ 
siadanie całą 
widownię. 

Poza 
Rentgen 

teatrem Marian 

pracował w 

swym zasadniczym fachu, 
w aptece "Mazowiecka" 
Fink-Finowieckiego przy 
ulicy Mazowieckiej. 

W swej działalności ar­ 
tystycznej. doczekał się w 
grudniu 1937 r. jubileu­ 
szu 25-lecia swej pracy. 
Duża sala Filharmonii 

przepełniona była pu­ 
blicznością. Po przemó­ 
wieniu prezesa ZASP, su­ 
wickiego wystąpili znani 
artyści i artystki, koledzy 
kochanego przez nich ju­ 
bilata: Stefcia Górska, H. 
Grossówna L. Halama, J. 
Hryniewiecka, J. Kulczyc­ 
ka, O. Kamieńska, Mira 
Zimińska, Zosia Terne, L. 
Zelichowska, K. Krukow­ 
ski, L. Sempoliński, F. 
J arossy, A. Dymsza, L. La­ 
wiński, 
H. Małkowski, Le­ 
on Wyrwicz, A. Zelwero­ 
wicz i inni. 

Po występach na estra­ 
dzie pełnej kwiatów, zja­ 
wił się jubilat, naturalnie 
z gitarą, Sala zagrzmiała 
wówczas huraganem o­ 
klasków. Trwały one dłu­ 
go, a na zakończenie I 
części odśpiewał jubilat 
kilka ludowych piosenek. 

We wrześniu 1939 r. 

Marian Rentgen-Giintner 
poszedł na wojnę. Został 
przydzielony do pociągu­ 
-szpitala Czerwonego 
Krzyża. Ofiarnie wypeł­ 
niał obowiązki opiekuna 
rannych. Co się z nim 

stało dokładnie me 

wiadomo. Zaginął na 

Wschodzie w zawierusze 
wojennej. 

* 

Plejada wymienionych 
artystów, zgromadzonych 
na estradzie Filharmonii 
w dniu jubileuszu, w nas 

starych warszawiakach, 

wywołuje niezatarte 

wspomnienia; każde bo­ 
wiem nazwisko jest zwią­ 
zane z naszą młodością, z 
jakąś melodią, jakimś 
przebojem, który mimo u­ 
pływu lat dźwięczy w u­ 
szach, jest bliski sercu, 
jakby to było wczoraj, 
jakby' dziś. 

Wielu piosenkarzy-arty­ 
stów W czasach przedwo­ 
jennych wykonywało me­ 
lodyjne piosenki utalento­ 
wanych autorów. 

Jeden z bardzo wybit­ 
nych kompozytorów, któ­ 
rzy tworzą do dziś, to - 
Zygmunt Wiehler. W naj­ 
bliższym czasie będzie ob­ 
chodzić swe osiemdziesią­ 
te piąte urodziny i na ten 
jubileusz Teatr Wybrzeże 
W Gdyni wystawi  Wode­ 
wil Warszawski" (z 1905 
r.  z jego muzyką. 

Przypomnę tytuły utwo­ 
rów, które były odtwarza­ 
ne na naszych estradach, 
a często i teraz wspomi- 

nane: 

"Biały 

boston", 

"Dulcynea". "Tomasz, ach 
Tomasz" odwieczny 
przebój Ludwika Sempo­ 
Iińskiego, 
"Nie kochać w 
taką tIlOC to grzech" (nie­ 
zrównanie śpiewał to 
Żabczyński). I jeszcze: 

"Ada, to nie wypada", 
"Nie dziś to jutro" - 
tango z repertuaru Hanki 
Ordonówny. I ;,Maleńki 
znak" - ta piosenka była 
napisana już po wojnie. I 
jeszcze, i jeszcze; wymie­ 
niać można tytuły piose­ 
nek bez końca. 

Drugi artysta kompozy - 
tor - Jerzy Petersburski, 
niedawno obchodził o­ 
siemdziesięciolecie uro­ 
dzin. Wsławił się swoim 
"Tango Milonga", A oto 
wybór licznych jego u­ 
tworów: "Już nigdy"  to 
piosenka śpiewana przez 
Verę Bobrowską, "Ja się 
boję sarna spać" (Zula 
Pogorzelska) i "Młodym 
być i mieć 20 lat", "Ja o 
tobie myśleć nie przesta­ 
nę" (Nowicka), "Tango 
andrusowskie" - śpiewa­ 
ne przez Sempolińskiego, 
.,Cała przyjemność P? 
mojej stronie", "Ta ostat­ 
nia niedziela" - z reper­ 
turaru Fogga (1936 r.), 
"Przyjdź na romantyczne 
spotkanie" (Gruszczyński), 
"Ja i żonka ma" - napi­ 
sane dla Dymszy, "Brawo 
bis, brawo bis", "Czy pa­ 
ni gra W zielone", Ostat­ 
nio skomponował "Zamek 
Królewski" - do słów 
Romana Sadowskiego, a 
jeszcze w czasie wojny w 
1942 r. - "Piosenkę o 
Warszawie". 

W kilka lat po powrocie 
z emigracji Petersburski 
ożenił się z uroczą piosen­ 
karką' a synek jego Jerzy, 
niespełna sześcioletni, o­ 
dziedziczył talent po ojcu 

już gra na fortepianie. 

Ileż to wspomnień, na­ 
suwa się bez przerwy; i 
te związane ze słowami 
piosenek, z ich melodiami, 
z ich twórcami i wyko­ 
nawcami. "Przeminęło z 
wiatrem  - chCiałoby 
się zanucić! 

uo