/Stolica_1976_nr_27_04.07_s_01.djvu

			t 

EllilO. 1.llj  WIJClECI WIEIIIIU.SlI W PAl II HU Z II Uli "CIPrEU'·· (I ••• 11I1.cll z 1I11.h ,lIR lir 5) 

rot Janwz PokonJlci 

I I 

. , .
		

/Stolica_1976_nr_27_04.07_s_02.djvu

			POROZMAWIAJMY 
O 
WARSZAWIE 

I DYREKTOREM 
STOłECZNEJ  EST.ADY'· 

- FRANCISZKIEM REDZIMSKIM 

, 

-  Estrada" ma u· $łL'olel Ues· 
tii, poza trzema teatrami, u'SZllst- 
kie kabarety stołeczne. Warsza­ 
u'UlCll badzo je sobie chu'alq, 0- 
czywi�cie ci, którllm udało się 
zdobyć biletlI  

- Chcielibyśmy bardzo, żeby 
kabaretów było jak najwięcej, ale 
to zależy przede wszystklm od do­ 
brania odpowiedniego zespotu au­ 
torow i aktorow, których intere­ 
suje ten gatunek twórczości. Dru­ 
ga sprawa, to wynalezienie odpo­ 
wiedniego pomieszczenia, co też 
nie jest, wbrew pozorom, takie 
proste. Ale już w tej chwili pro­ 
gramów kabaretowych jest wię­ 
cej niż w ostatnich latach. "Pod 
Egidą" na Rutkowskiego prezen­ 
towane są tl'.lY progl'amy: Jana 
Pietrzaka (m.in. z Piotrem Fron­ 
c7..ewskim i WojciE'Chem PS7.onia- 

kiemj. Jana Stanisławskiego oraz 
program Jonasza Korty Ci. udzia­ 
lem m.in. Jadwigi Jankowskiej 
-Cieslak, Władysława Kowalskie­ 
go. Stefana Friedmana). Pi etrzak, 
Stanisławski i Kofta występuj  
również we własnym repertuarze 
w Kabarecie ZAKR w kawiarni 
 Bristol", gdzie Opl'ÓCZ nich pre­ 
zentują swoje programy inni auto­ 
rzy. W kawiarni ".,Nowy Swiat" 
działa trzy razy w tygodniu ka­ 
baret  Kur". Jest jes7cl'e Piwni­ 
ca Wandy Warskiej o formule z 
pogranicza kabaretu. gdzie gospo­ 
dyni towarzyszy zespół znakomi­ 
tego Andrzeja Kurylewicza. A 
skoro tylko uporamy się z trud­ 
nościami lokalowymi, to wkrótce 
rozpoczną 
działalność 
nowe kaba­ 
rety: Olgi Lipinsklej. Andrzeja 
Zaorskiego Andrzeja Koridr-a­ 
tiuka. 

- A co z rozrywkQ w yastrono­ 
mii? Czy zawsze będq pokazllwa­ 
ne kiepskie skladanki u· przerwie 
między kotletem z buraczkami 

kolejną butelką źlltniej? 

Zasadniczą trudnością w 
prL.YJ�otowaniu atrakcyjnego pro­ 
gramu estradowego w lokalu gas­ 
tronomicznvm jest brak dobrych 
wykonawców. Znani artyści od­ 
żegnują się od występow w res­ 
tauracjach. Ale nie mamy zamia­ 
I'U spasować: planujemy otwar­ 
cip lokalu, w którym pierwszo­ 
planowa byłaby rewia, a dzia­ 
łalność gastronomiczna ogranicza­ 
łaby się do przystawek i dobrych 
trunków. Może w takim lokalu 
nasze gwiazdy zechcą wystąpić 
Tym bardzie], że w kilku przy­ 
padkach udało się już przełamać 
bariery. Mam na myśli cykl pro­ 
gramów autorskich o charakterze 
recitali w kawiarni  Słoneczna". 
gd7Je gospodarzami są znani ak­ 
torzy i piosenkarze: od maja wy­ 
stępuje tam Bogdan Lazuka, a we 
wrześniu będziemy gościć 19ę 
Cembrzyńską. W kawiarni Domu 
Chłopa mamy dwa programy es­ 
tradowe:  Wieczór z Orbisem" 
i  Wiosną w Jeziorance", obydwa 
z udziałem znanych artystów. 
Równiez program w restauracji 
"Kongresowej" zmienił się ostat­ 
nio na korzyść. Autorem scena­ 
ri usza i reżyserem jest Mari usz 
Gorczyński, ktory całość podpo­ 
rządkował jednej myśli przewod- 

niej, w 
przeciwieństwie 
do po­ 
przednio prezentowanych tam 
przypadkowych składanek. P07..a 
tym planujemy też zorganizowa­ 
nie dansingu z programem artys­ 
tvcznvm na statku. 

Ale rozrvwka w kawiarniach 
i restauracjach to nie tylko pro­ 
gramy artystyczne. ale również 
zespoły, które grają do tańca  

- Wlaśnie. a one przeu'ażnie 
graJą bardzo ile 

- Jest to wynik niedostatecz­ 
nego przygotowania muzyków, a 
także braku rzetelności. Ponie­ 
waż apele nie skutkują. postdno­ 
wili-śmy stopniowo przechodzić na 
umowy okresowe. To stwarza do­ 
ping do dobrej pracy, bo po upły­ 
wie terminu umowę można roz­ 
wiązać. Obecnie współpracujemy 
z 13 zespołami, ktore 
reprezentują 
dobry poziom i dysponują odpo­ 
wiednią 
aparaturą. 
Do końca ro­ 
ku będzie grało w lokalach 20 na­ 
szych 
zespołów, 

- A co z dyskotekami? 

- Od roku urządzamy .,Non­ 
stop" w Hali Gwardii: występu­ 
ją tam zespoły młodzieżowe, jest 
dyskoteka. Impreza odbywa się w 
soboty i niedziele, a gdy może­ 
my częściej korzystać z Hali 
Gwardii, to nawet codziennie. Od 
kwietnia działa pod naszym pa­ 
tronatem dyskoteka w kawiarni 
"Stolica", a uruchomienie następ­ 
nych jest uzależnione od możli­ 
wości zakupu aparatury. Również 
Zjednoczone Przedsiębiorstwa 
Rozrywkowe - nasz 
wspórpart­ 
ner w organizowaniu imprez roz­ 
rywkowych - reaktywowały o­ 
statnio' działalność  Maxima, 
gdzie organizowane są występy 
artystyczne i gdzie można potań­ 
czyć. Równocześnie organizujemy 
imprezy ambitne, na przykład 
piątki poetyckie w Starej Pro­ 
chowni. koncerty dobrej muzyki 
i inn� z myślą o młodzieży. 

- Co "Estrada'7 przllgotowuje 
dla waTszawUlków w wolne od 
praC]l sobotll? 

- Ponieważ wielu warszawia­ 
ków spędza wolne SOboty poza 
miastem, zamierzamy urządzać, 
szczegolnie latem. imprezy estra­ 
dowe w podwarszaWSkich ośrod- 

kach wvpoczvnkowvch, Od wrześ­ 
nia natomiast w każdą wolną so­ 
botę będzie można pójść do Sali 
Kongresowej na wieczór kabare­ 
towo-estradowy według pomys­ 
łów czołowych twórców w tej 
dziedzinie. - Program zapowiada 
się bardzo atrakcyjnie. ale 
żebv 
nie zapeszyć. nie zdradzę żadnych 
nazwisk. P07..a tym mamy pełne 
ręce roboty we wszystkie dni 
świąteczne, rocznice i przy nie­ 
zliczonych okazjach. jak np. 
..Ce­ 
peliada",  Wianki". czy święto 
9,Trybuny 
Ludu"  

- No i jeszcze imprez.y w sto­ 
lecznum województwie. Z czym 
 Estrada" tam wyjeżdża? 

- Obecnie organizujemv w wo­ 
jewództwie imprezy własne: kla­ 
svczne składanki estradowe, pro­ 
gramy autorskiej, na przykład "A 
to jest Warszawa" i recitale zna­ 
nych piosenkarzy. m.in, Haliny 
Kunieklej. Ireny Santor. Teresy 
Tutinas l Waldemara Koconia. 
Poza tym wznowiliśmy razem z 
 Expressem Wieczornym" cyklicz­ 
ną imprezę "Kal'uzela Warszaw­ 
ska". W pierwszej części "Karu­ 
zeli" znani aktorzy teatralni pre­ 
zentują fragmenty granych w 
stolicy spektakli, a w drugiej od­ 
bywa się koncert estradowy z u­ 
działem renomowanych piosenka­ 
rzy. Imprezę kończy zazvvyczaj 
spotkanie wykonawców z widza­ 
mi. W tym roku z "Karuzelą War­ 
szawską" jeździli m.in.: Ryszarda 
Hanin, Magdalena Zawadzka, Zo­ 
fia Rysiowna, Gustaw Holoubek, 
Mariusz Dmochowski, Jozef No­ 
wak. 

W stołecznym wojewodztwie 
prezentujemy również imprezy 
szkolne przygotowywane na ży­ 
czenie instytucji upowszechniają­ 
cych kulturę oraz imprezy na za­ 
mówienie różnych przedsię­ 
biorstw wojewódzkich. Od począt­ 
ku tego roku zorganizowaliśmy 
rUa mieszkańców stołecznego wo­ 
jt'wodztwa ponad sto imprez. 

- Ponieważ brakuje sal wi­ 
dowiskoW1lCh w stolecznllm woje­ 
wództwie "Estrada" miewa chy­ 
ba trudności techniczne przll or­ 
ganizowaniu imprez  

- O tak, i to dosyć zasadnicze: 
z przeprowadzonego prl.ez nas 
rekonesansu wynikło, że sal. któ- 

l 

'AUTOBUS NA SZELKACH 

FOł (Orz IIOł Z Tnzblr 

 

 

52 

·1 

, 

I 

 

 

 

Można powiedzieć że nie tylko 
najstarsi mieszkańcy stolicy pa­ 
miętają kursujące po centrum 
trolejbusy. Ten sposob lOkomocji 
nawet zupełnie dobrze przypomi­ 
nają sobie warszawskie nastolat­ 
ki. gdyż ostatnią Imię  autobusu 
na szelkach" zlikwidowano 30 
czerwca 1973 roku. W pojęciu 
amatorów silnych wrażeń i zwo­ 
lenników  inogron był on chyba 
pierwszym środkiem komunika­ 
cji, którym nie sposób było prze­ 
wietrzyć się. bo wszystkie drzvvi. 
jak na zlośt, zamykały się jeszcze 
długo przedtem, nim wprowadzo­ 
no tę zasadę w autobusach. nie 
mówiąc już o tramwajach. W Ja­ 
tach sześćdziesiątych trolejbus był 
nierozłącznie związany z pejza­ 
żem miasta. Krakowskie przed­ 
mieście. Koszykowa. Aleje Niepo­ 
dległości, Myśliwiecka. Traugutta. 
Dworzec Główny  - gdZie tylko 
nie spojrz�, widziało się wozy li­ 
nii •• 51 ".  a to z tej 
prostej przyczyny. że trakCja wy­ 
nOSIła w sumie 19 km długOŚCi 

(1963 rok). Potem nastąpił stop­ 
niowy zanik bezszynowego tram­ 
waju. Wypierany przez autobusy 
i auta musiał ustąpić ze wszyst­ 
kich miejsc. w których po prostu 
zawadzał. tamował ruch i stawał 
się utrapieniem. Obliczono, że 
mniej więcej co kilometr usytuo­ 
wane było skrzyżowanie tzw. kło­ 
potliwe, na ktorym spadały pałą­ 
ki i automatycznie powstawał 
 korek". Zapadła decYZja o likwi­ 
daCji. TrakCję zdjęto, wozy prze­ 
kazano do innych miast, a za­ 
jezdnię przy ul. Chełmskiej przy­ 
stosowano do autobusów typU 
Berliet. 

Pozostała jednak idea trolejbusu 
jako pojazdu bezspalinowego i ci­ 
chego. W ostatnich latach do 
dwoch pierwszych atutów dołą­ 
czył się trzeci - zwyżka cen pa_ 
liw. Okazało się, że ten środek 
komunikacji wcale nie stracił na 
aktualności. Wręcz przeciwnie. 
nawet stał się pożądany. Po­ 
wstaje więc pytanie, czy słusznie 
zrobiono. likwidując dotYChczaso­ 
we linie. OdPOWiedz jest jedno­ 
znaczna - tak. gd�'ż nawet przy 
najszczerszvch chęciach nie uda- 

łoby się utrzymać w centrum sto­ 
licy, na wąskich i zatłoczonych 
ulicach. pojazdu kłOPOtliwego w 
manewrowaniu i nie mającego 
wydzielonych pasm ruchu tak. jak 
na przykład tramwaj. 

Obecnie rozważa się możliwość 
przywrócenia trolejbusu, ale na 
takich trasach. na któryCh byłby 
usprawnieniem a nie przeszkodą 
- to znaczy na długiCh, prQStych 
odcinkach bez skrętów i skrzyżo­ 
wań. Tylko to jedno założenie już 
z góry eliminuje centrum miasta, 
a ukierunkowuje prace na połą­ 
czenia wiążące Warszawę z tere­ 
nem stołE'Cznego województwa. W 
pierwszym etapie POwstanie odci­ 
nek: Dworzec Południowy - Pia­ 
seczno (l3 km) wraz z bazą auto­ 
busowo-trolejbusową. Te"} frag­ 
ment linii oddany zostani� praw­ 
dOpodobnie już w roku 1978. 
Przewiduje się, że WOZy w liczbie 
50-60 kursować będą mniej 
więcej w odstępach minutOWYch. 
W dalszej kolejnOŚCi nastąpi prze-. 
dluienie trakcji do Konstancina. 
co pozwoli połączyć c,"ntrum
		

/Stolica_1976_nr_27_04.07_s_03.djvu

			re nadają się do występów. tzn. 
posiadają scenę, odpowiednie za­ 
plecze oraz widownię dla 300--400 
widzów. jest zaledwie kilka. No, 
ale trzeba przecież 
zapewnić 
kon­ 
takt z kulturą jak największej 
liczbie mieszkańców wojewódz­ 
twa. Dlatego wytypowaliśmy oko­ 
ło 40 sal. gdzie po dokonaniu 
odpowiednich adaptacji można 
urządzać imprez," - oczywiście 
1.. zastrzeżeniem, że przywiezie­ 
my własną aparaturę elektroakus­ 
tyczną. Zresztą artystom wy jeż­ 
dżaiącvm 
w teren z reguły towa­ 
rzyszy nasza ekipa techniczna L. 
aparaturą, a ponieważ salom brak 
zapleczy, więc artyści muszą C7.ę­ 
sto przebierać się w autokarach. 

Niezależnie 
od trudności tech­ 
nicznych potrzeba organizowania 
dobrvch imprez w terenie jest 
ogromna, ludzie są bardzo sprag­ 
nieni rozrywki. a przede wszyst 
kim - żywego kontaktu z lubia 
nyrni artystami. O powodzeni 
imprez świadczą liczne listy z po 
dziękowaniami; wdzięczność wi 
d7ÓW sprawia, że nasze wysiłk 
opłacają się stokrotnie, 

- Należy zatem sądzić. że im­ 
prezy "Estrad II" trafiają w gust 
publiczności  

- Chyba tak, chociaż gusty na· 
szych widzów są różnorodne, G 
ich życ.renia fonnułowane w lis­ 
tach dotyczą przeważnie wystę­ 
pow konkretnych artystów I><"PU­ 
laryzowanych przez radio i tele­ 
wizję. Dominują prośby o urzą­ 
dzanie imprez rozrywkowych, ka­ 
meralnych, z piosenką i skeczęm, 
w których artyści nawiązują bez­ 
posredni kontakt z publicznością. 
Spełniamy te życzenia, ale równo­ 
cześnie staramy się przygotować 
widzow do odbioru pozycji ambit­ 
niejszych, wywołujących głębszą 
refleksję, czemu służy m.in. dzia­ 
łalnosć naszych teatrów: Teatr 
Stara Prochownia współpracuje z 
Grodziskiem Mazowieckim, objął 
też patronat nad gminą Mszczo­ 
nowo Teatr Ochoty ma patronat 
nad Tarczynern. a Teatr Adek­ 
watny - nad D7.iekanowem Leś­ 
n}"m. 

uzdrowiskowo-rehabilitacyjne L. 
Warszawą pojazdem odpowiednio 
przvstosowanrm do miejscowoścI 
kuracyjnej. Myśli się też, by stop­ 
niowo zamknąt koło, przeprowa­ 
dzając trasę przez Gołków, ewen­ 
tualnie Zalesie, ulicę Przyczołko­ 
wą i aleję Wilanowską z powro· 
tern do Dworca Południowego. 

Reasumując wady i zalety "no­ 
wego pojazdu" trzeba powiedziec. 
7.e korzystając z energii krajowej 
w porównani u z importowanylI' 
paliwem jest dużo tańszy. Moie 
10 prowadzit kobieta, na co nie 
pozwalają przepisy w wypadkL 
autobusów i jest niewrażliwy na 
temperaturę w takim stopniu. jak 
silniki spalinowe . .Jedynym man­ 
kamen1em,daki mole wplynąt na 
przyszłą eksploatację jest obce po­ 
chodzenie. Do autobusu rodzimej 
produkcji zawsze łatWiej bf:d7.ie 
7.dobyć częsa zami�tme niż do 
wozów z importu. a do takich z 
pewnoscią długo jeszcze będ7ie 
należał przyszłY  autobuo; na szel­ 
kach'  

PAWEŁ KNOTHE 
 
 
,n·1 
llr.- 
4-. 
ł 
I 
., 
 
-y 
 
I 
"Y 
 
 
I 
. 
 
�tY-e.. 
-, 
.  
 
r 
1 
rr1 
 
�W 
rT 
-:-f 
 
I 
 
, I 
Yf 
�. 
r: 
, "..," 
, 
. I 
ł 
I - 
; 
,-,\.",,.,- 
-. 
 
t- 
. . f 
I 
I 
•• 
r, I 
nr  
 +r , 
I· fi I'P 
I 
 
 
, 
""1 , 
I 
II 
11'11 
. . 
11 
.W" •• ,r 
I 
-:-:" 
II 
I 
  
�" IIJIf 
.  
''", 
I 
T 
 
 �.II 
J �il IIIł 
I 
 II 
 
I 
l 
r 
.'" ,,. 
 
I 
t 
ir 
'fi 
,., 
.,,'11 II 
I �ll l'" 
·M 
�.I 
 
 
 
 
'1 l. 
 l' 
I 
II 
 
I �h II'" 
I 
l' 
r 
 
tlił 
)J III" 
.  
ii 
.  
 
l 
 
, 
 
- 
- 
 
 
 
 
 
-.  "" 
.1, 
-C"'S. 
 
J..-  
.j  
1i.� 
t  
 
 
.� 
,-'\ 
,  , 
 
 
, 
4t 
-s. 
..\ 
-, e 
 

Jedno z naJmnl(')IIZlIch slulecznych o,;iedl, - SIClwka - preU!lłlu}e 1I1� d.o.c okuz"'" Il·II"U!lJłlJI,c WZU·I/: 

Niewielkie Osiedle Stawki, 

którego autorami są arch. arch. 
Z. Haman i Z. Panek, jest ostat­ 
lim osiedlem w Sródmieściu 
00 wstającym na terenie nie za- 
3udowanym. RobJty przy wzno­ 
szeniu budynków (z prefabryko­ 
wanych konstrukcji, w technob­ 
gii zwanej "ramą H") r:-zpcczęto 
w roku ubiegłym, a na początku 

ego roku pierwsi l:katorzy mo­ 
,li się już wprowadzać do swo­ 
ch miesz\tań. W osiedlu, uzupeł- 

nionym przedszkolem i pawilo­ 
nem handlowym. zamieszka ok:J­ 
lo 2500 os6b. Ten zespół m !esz- 

. kaniowy za'projektowany doŚĆ 
kameralnie - mimo swego na 
wskroś nowoczesnego oblicza 
powstał na miejscu starych ma­ 
gazynów uoSytw>wanych w reJo­ 
nie ulicy Stawki. Rozebran:) je 
w roku 1974, z korzyścią dla wy­ 
glądu tej części na'5zego miasta 
oraz tych jego m�eszkań.ców, kt6- 
rzy zyskali tutaj nowe, wygodne 

locum. Eksponowane położenie 
terenu narzucało szczególne wa­ 
runki w nawiązaniu koncepcji 
urbanlStyczno-przestrzennej csie­ 
dla w Ścisłym nb. POWiąZ8NU z 
terenami bezpośrednio sąsia.du·ją­ 
cymi, na których zl:Jkalizowano 
szereg obiekt6w typu ogólno­ 
miejskiego. Dziś osiedle prezen­ 
tuje się jeszcze nie najefektow­ 
niej, ale poczekajmy do zakoń­ 
czenia robót! 

(I(. K.) 

.�ZCZę"'WII mvment przeprowadzki do wllJ.UWgo mle.zkan44 
w JednI/m z nOWI/ch blofców Ollledla Stawki 

W IlprZ�II.lowło"lIm .".cemłe bUdownk:twa place 
budoWli lItaJq .'ę z ref/ulll banfzo do .Ieble podobru> 
- 
 
- 
, 
 
 
 
 
 
 
 
 
, 
4 
 
 
r- 
r 
 
- 
 
 
 
.� 
1  - 
- 
 
 
.�� 
 
 
�� 
- 
 
 
, 
 
,. 
F 
 
i 
 
""- 
 
= 
 
 
 
 
1 
-'" 
 
-l 
 
, 
- 
 
�"" 
L 
4� 
 
 
 
F
		

/Stolica_1976_nr_27_04.07_s_04.djvu

			ZIELONA WOLA 

Oglądając stare plany Warsza­ 
wy zauważymy, że często powta­ 
rzają się dwie nazwy ulic wYbite 
ozdobniejszym pismem: Aleje U­ 
jazdowskie - reprezentacyjne, 
stylowe miejsce spotkań śmietan­ 
ki towarzyskiej i Aleje Wolskie 
(obecna ulica Wolska) - nazwa­ 
ne tak chyba przez kontrast ze 
swoją konkurentką. Dziś nikt już 
nie pamięta dawnej nazwy ulicy 
Wolskiej i nikt prawdopodobnie 
nie wpadłby na pomysł przyrów­ 
nywania tej arterii do tradycyj­ 
nej stołecznej promenady. 

Atrakcją Alej Ujazdowskich są 
przede wszystkim ogrody i parki, 
tworzące ogromny kompleks wy_ 
poczynkowy w samym centrum 
stolicy. Na niedzielne spacery 
przy jeżdżają tu ludzie z odległych 
osiedli, choć coraz Więcej osób ko­ 
rzysta z parków i terenów rekre­ 
acyjnych powstających lub jut 
powstałych w ich własnych dziel­ 
nicach. Łazienki, Ogród Botanicz­ 
ny czy Park Ujazdowski stracą w 
niedługim czasie monopol zaci­ 
sza do odpoczynku, choć pozosta­ 
ną w świadomości warszawiaków 
najelegantsayrn miejscem świąte­ 
cznych spotkań. 

Nowy konkurent, wyłaniający 
!lię dopiero na planie miasta to 
wolski Park im. E. Szymańskiego 
stanowiący wydzieloną częś� Wie­ 
Iofunkcy jnego Ośrodka Wypo­ 
czynkowo-Rekreacyjnego Mo­ 
czydło. Podział ten ma swoje u­ 
zasadnienie w planowanych fun­ 
kcjach obu kompleksów; Moczy­ 
dlo pomyślane jako ośrodek wy­ 
poczynku czynnego z kąpieliska­ 
mi, halą sportową i urządzeniami 
do sportów zimowych, przeciwsta­ 
wiono biernemu wypoczynkowi 
(spacery l biwaki) w Parku lm E. 
Szymańskiego. 

Teren ogrodu obejmUjący 17 ha, 
a leżący pomiędzy aleją Rewolu­ 
=ji Październikowej, ulicami Gór­ 
czewską, Elekcyjną i Wolską ..• (I 
tu możemy zaryzykowa� twier­ 
dzenie, że jut niedługo ul. Wolska 
lub jak kto woli, dawne Aleje 
Wolskie, zyskają swój własny 
kompleks ogrodowy będący tym 
razem prawdziwą konkurencją dla 
historycznej przeciwniczki)  bę­ 
dzie się charakteryzował bogatym 
wystrojem plastycznym. rótnorod­ 
nością materiału roślinnego oraz 
tzw. małą architekturą wkompo­ 
nowaną w całoś�. 

Przy projektowan·iu zieleni 

przyjęto zasadę skoncentrowania 
dużej ilości wysokich drzew z bo­ 
gatym podszyciem wzdłui otacza­ 
jących uhe, aby stworzyć spokoj­ 
ne i ciche 
wnętrza, 
odizolowane 
od ciągłego gwaru miasta. Znajdą 
tu swoje miejsca świerki, daglezje, 
sosny i jodły, a elementem łączą­ 
cym park z WOWR Moczydło i 
podkreślającym 
Iedność 
kompozy­ 
cyjną będą dęby piramidalne. Du­ 
ża częś� drzewostanu, bo aż 30 do 
35° o, to drzewa iglaste. Interesu­ 
jącym elementem projektu jest 
olbrzymia polana trawiasta o 
kształcie elipsOidalnym, mo­ 
gąca POmieścić jednocześnie 
wiele setek osób lubiących odpo­ 
czynek na trawie. Centralnym zaś 

4 

punktem kompozycji przestrzen­ 
nej będzie różanka o powierzchni 
ca 5 tys. m2, skonstruowana jako 
kotlina. w której kwiaty współ­ 
grają z układem wodnym. 

Układ wodny, wyposażony w 
pompownię, został oparty o Istnie­ 
jący staw adaptowany przez pro­ 
jektantów do nowych potrzeb. Po 
oczyszczeniu i odszlamowaniu bę­ 
dzie on zbierał wodę ze wszyst­ 
kich basenów, której dopiero 
nadmiar odpłynie do kanali  
zacji. Całość obejmująca 5 
basenów podłużnych ·z wodotry­ 
skami, kaskadę wodną. oczka 
wodne na terenie różanki i basen 
okrągły mają w sumie 2234 m2 
ogólnej powierzchni. Spacero­ 
wicze odniosą jednak wraże­ 
nie, te powierzchnia ta jest du­ 
żo większa dzięki ciągłemu pio­ 
nowemu ruchowi Wody w fon­ 
tannach i kaskadach, mierzącemu 
od l do 10 metrów. 

Małą architekturę reprezento­ 
wać będzie cały system murków, 
tarasów, szachownic terenowych i 
poidełek oraz zespół boisk (kosz, 
kometka, tenis) zaspokajający po­ 
trzeby pobliskiego Osiedla Mo­ 
cZYdlo i wydzielony teren dla 
dzieci o powierzchni 1 ha. na któ­ 
rym powstanie amfiteatr, górka 
saneczkowa i boisko. 

Park wyposatony zostanie o­ 
czywiście w sieć zraszającą i o­ 
świetlenie wraz z iluminacją fon­ 
tann. Autorzy projektu oświetle­ 
nia inż. Kazimierz Kozłowski 
i Jakub Krzemkowski wraz z ze­ 
społem BPBK "Stolica" zrezygno­ 
wali z latarń w centralnym punk­ 
cie obejmującym róiankę. główną 
fontannę i istniejący staw na ko­ 
rzyść trzech 16-metrowych masz­ 
tów oświetleniowych. Chodziło o 
to, by na otwartej przestrzeni nie 
wytwarza� przykrego wrażenia 
lasu betonowych słupów. Uzupeł­ 
nieniem całości stanie się pawi­ 
lon gastronomiczny, usytuowany 
przy głównym wejściu od ulicy 
Wolskiej, a w przyszłości, zgodnie 
z postulatami projektantów i spo­ 
łecznego Komitetu Budowy Par­ 
ku im. E. Szymańskiego, staną tu 
rzetby ogrodowe tak w formie 
stałej jak i wystaw okresowych. 
Nowy park pod względem kom­ 
pozycyjnym i użytkowym współ­ 
grać będzie z WOWR Moczydło 
i lączy� się kładką bezkolizyjną z 
przyległym Parkiem Sowińskiego. 

Tempo, w jakim powstaje ten 
olbrzymi kompleks rekreacyjny 
wykazuje jasno, jak potrzebne by­ 
ło mieszkańcom Woli własne 
miejsce odpoczynku. Realizacja 
rozpoczęła się w maju 1974 roku 
w ramach społecznego czynu 
mieszkańców dzielnicy. a przewi­ 
dywane zakończenie wszystkich 
prac nastąpić ma w lipcu br. 

PAWEŁ KNOTHE 

POROZMAWIAJMY 
O 
WARSZAWIE 

W naszlIm C'Jłklu Tozmawiamy 

o problemach komunikacji miej­ 
skiej z dT. inż. Bogdanem Konto­ 
wiczem - dYTektOTem Miejskich 
Zakładów Komunikacyjnych. 

Miejskie Ilakłady Komunika­ 
cyjne ogromny kombinat 
transporlowo-przewozowy - za­ 
trudnia ogółem 13 tysięcy osób, a 
w tym 3,5 tysiąca kierowców, 1000 
motorniczych i 2300 pracowników 
umysłowych, łącznie ze 
służbą 
kontrolerską. Całą załogę można 
nazwać młodą, gdyż więcej niż 
połowa nie ukonczyła jeszcze 
czterdziestego roku życia. Tabor. 
jakim dysponuje przedsiębiorstwo, 
obejmuje 2100 autobusów, 900 
tramwajów i 300 pojazdów spec­ 
jalnych. Dochodzą do tego zajezd­ 
nie, warsztaty mechaniczne i kon­ 
serwacyjne oraz biura studiów 
nad ruchem i rozwiązaniami 
transportowymi - jednym sło­ 
wem miasto w mieście. 

Sprawne działanie całej tej o­ 
gromnej machiny kosztuje rocznie 
2 mld 200 tys. złotych, z czego 
połowę pokrywają pasażerowie 
wykupujący bilety. Reszta opiera 
się na dotacjach państwowych. 
Nie należy jednak sądzić. że ten 
deficyt jest spowodowany bra­ 
kiem umiejętności czy złą gospo­ 
darką posiadanymi zasobami. Nie 
ma dziś na świecie miasta. 
może 
oprócz Hamburga znajdującego 
się na granicy rentowności. w 
którym środki komunikacji miej­ 
skiej nie byłyby subwencjonowa­ 
ne przez władze. W samym tylko 
Wiedniu dotacje państwowe prze­ 
kraczają 700 Do 

Podwyższanie kosztów biletu 
jednostkowego nie zdaje egzami­ 
nu tak za granicą. jak i u nas, 
gdyż notuje się wtedy przesiada­ 
nie ludzi na własne samochody. 
Ważnym zatem elementem jest 
uatrakcyjnienie komunikacji na 
tyle by stała się ona prawdziwą 
konkurencją dla indywidualnych 
pojazdów, co w rezultacie prowa­ 
dzi do zmniejszenia ilości korków 
i zatorowo powstających na uli­ 
cach. Nie wiem na przyłt)ad. czy 
jedną z metod, do której praw­ 
dopodobnie z czasem dOjdziemy, 
nie byłoby wprowadzenie denno­ 
wycb przejudów. Koszt takiej 
zmiany okazałby SIę Dlewspół- 

miernie niższy od sum pochlania­ 
nych ciągle przez przebudowy 
tras komunikacyjnych, straty pa­ 
liwa na szukanie parkingów itd., 
a jednocześnie podniósłby wyraź­ 
nie atrakcyjność autobusów i 
tramwajów. Oczywiście. podsta­ 
wowym warunkiem przy takiej 

'zmianie musi być nienaganna 
punktualnOść i 'Częstotliwość kur­ 
sów, a co za tym idzie, doskonały 
.tabor. przy dannowej komunika­ 
cji mniej ważne stają się linie 
bezpośrednie i ilość przesiadek. 
Odpada bowiem obowiązek pa­ 
miętania o posiadariiu biletów, 
trudności w kasowaniu czy ciąg­ 
ly strach przed zgubieniem czy 
podarciem tego skrawka papieru. 

W związku z nowym podziałem 
administracyjnym zaproponowa­ 
liśmy władzom powołanie Zespo­ 
łu do Spraw Koordynacji Trans­ 
portu Pasażerskiego w stołecz­ 
nym województwie warszawskim, 
mającego za zadanie maksymalne 
ułatwienie pasażerom przejazdów 
środkami transportu PKP, PKS 
i MZK. Chcemy w ramach zespo­ 
lu tak uprościć sprawy taryfowe, 
by w konsekwencji dojść np. do 
biletu mieSięcznego, wystarczają­ 
cego na dojazd do pracy za po­ 
mocą wszystkich wyżej wymie­ 
nionych środków. Także bilety 
kupowane w kioskach służyć po­ 
Winny na wszystkie środki komu­ 
nikacji. 

Jeśli chodzi o wewnętrzne spra­ 
wy 
przedsiębiorstwa, 
to przede 
wszystkim kładziemy nacisk na 
właściwe kształcenie kierowców. 
Staramy się wpoić naszym pra­ 
cownikom normy wsPÓłj.:·cia z 
pasażerami przez orgQ;:iAJ\Vani� 
różnych konkursów, sprawdzia­ 
nów czy kontroli. Instruk­ 
torzy mają prawo 
wręczać 
200- 
złotowe nagrody po kontroli 
lub 
zamieszczać 
swoje uwagi w 
raportach do dyrekcji przedsię­ 
biorstwa. Z drugiej strony skan­ 
daliczne zachowanie się pasaże­ 
.rów i pobicia kontrolerów, bo i do 
tego dochodzi. kierujemy do 
kolegiów i sądów. Istnieje też du­ 
ty dział zajmujący się rozpatry­ 
waniem skarg i wniosków nadsy­ 
łanych do nas. Ciągle jednak w 
ankietach wewnętrznych MZK 
powodem 
odęjśeia 
z pracy jest na 
pierwszym miejscu stosunek nie­ 
których pasażerów do kierowców. 
Przyznaję. że problem nie jest ła­ 
twy i nie mamy go rozpracowane­ 
go do końca. ale przecież pasaże­ 
rowie ze swej strony powinni pa­ 
miętać, jak ciężką pracą jest pro­ 
wadzenie autobusu czy tramwaju. 

Problemy, z jakimi boryka się 
przedsiębiorstwo. dotyczą głównie 
dwu rzeczy: braku taboru i za­ 
jezdni. Aby rozwiązać wszyst­ 
kie bolączki komunikacyjne stoli­ 
cy i województwa potrzeba 3067 
autobusów w tej pięciolatce, a 
wstępnie przewidziano jedynie 
)450. Wierzę. że w miarę uściś­ 
lania planów Warszawa dostanie 
większą liczbę pojazdów. Jeśli 
chodzi o zajezdnię. nie została w 
ubiegłej pięciolatce wybudowana 
baza na Stalowej, a przecież 
wszystkie już istniejące wyko­ 
rzystane są w 100 procentach. Ist­ 
nieje zatem pilna potrzeba budo 
'wy co najmniej dwóch zajezdni 
- tej na Stalowej i na UrsynoWie 
czy Bielanach.
		

/Stolica_1976_nr_27_04.07_s_05.djvu

			.  

'I 

Jut po raz piąty mieliśmy przyjemność oglądać w Teatrze WleUdm Jw 
Lodzl przez czternaście wieczorów występy teatrów zagranicznych: Bal­ 
let Van Vlaanderen z Belgii, Les Ballets Fel1x Blaska z Francji, Pań­ 
stwowej Opery z Budapesztu, Państwowego Akademickiego Teatru WIel­ 
kiego Opery i Baletu Białoruskiej SRR oraz kraJowych: Państwowej 
Opery Sląskiej z Bytomia, POlskiego Teatru Tadca - (Balet Poznański), 
Lódzkiego Teatru Wielkiego. I naturalnie - naszego TW z Warszawy. 
Niezaldnie od artystycznych wieczorów V Spotkań Baletowych 
w Lodz1, 1 Warszawa miała okazję -oglądać 'Da swych, operowej 1 Teatru 
Narodowego scenach tych świetnych artystów, m. in. Balet FeU.xa 
Blaska w składanym programie (pełni ekspresji, kapitalnie technlcmle 
wyćwiczeni tancerze z WiodąCym l niezrównanym Ich "wodzem" - 
Blaskal, teatr miński ze. "Stworzenlem świata" Pietrowa, budapesz­ 
teński, flandryjski, którego programowy wachlarz sic:gał od Jana Seba­ 
stiana Bacha "Cantus Flrums" - po ,.Fol1es·· - Offenbacha. 

I Lód.ź, 1 Warszawa podziwiały takie naszego wybitnego tancerza WoJ­ 
ctecna Wiesiołłowskiego czyli Woytka Lowskiego (JakO 4e jut od lat 
święci triumfy za granicą l musiał nieco "przystosować" swoje trudne dla 
cudzoziemców do wymówienia nazwisko). Przed laty widziałam go tań­ 
czącego, gdy przyjechał IZ  Baletem XX wieku" B�jarta do Warszawy. 
Dziś mamy znów wielką satysfakcję oglądać tego Świetnego artystę 
(aktualnie I tancerza Baletu Bostońskiego) w Warszawie, gdzie przybył 
na zaproszenie naszego Teatru Wielkiego. występując w stołecznych 
inscenizacjach: HGlselle", .,Stanisław i Anna Ośwlcclmowle", "Coppella", 
W "Coppelil" towarzyszyła mu nasza warszawska baletowa chluba Elt­ 

bleta Jaroń. Przedstawiamy tch naszym Czytelnikom 

(K. KoL) 

1. EUbłeta JMań, Wojciech WłeaiollOtOskł we wzaJemnI/m uklonłe 
I przed publ� 

Z. Non Wojcłech - woutek 

4. Wojciech Wtuiolło1D8lcl 10  Wariacji" PtGka-ZtoIa&tuna z baletu "Za­ 
pałcłe gwiQd1l" (mUZJIka D. SZ08f4kOtDłcza, choreogralt4 R. Petłt) 

4 

2 

3
		

/Stolica_1976_nr_27_04.07_s_06.djvu

			DOKĄD 

NA 

 
Jak urlop - to z domu - mawiają war- 

szawiacy. Odczuwają to panie socjalne i na­ 
dąży� nic mogą z organizowaniem wczasów. 

Tak ogromny pęd do wypoczywania poza 
metropolią znajduje uzasadnienie w uciążli­ 
wości środowiska miejskiego, które szcze­ 
gólnie latem daje się we znaki, gdy na­ 
grzane w ciągu dnia beton i asfalt nie 
stygną nawet nocą. W mieście wiatry są 
słabsze, deszcze rzadsze i nagromadzone 
ilości ciepła nie mają jak 
wyparować. 
Pa­ 
rowanie utrudnia także ciężkie, zanieczy­ 
szczone powietrze, które niczym pierzyna 
otula miasto. 

Przez zadymione .,gęste·' powietrze mniej 
przenika na ziemię miejską promieniowania 
ultrafioletowego, straty te sięgają nawet 
20%• 

W ciągu ostatniego półwiecza klimat wie­ 
lu miast, w tym i Warszawy, bardzo się po­ 
gorszył, coraz więcej jest dni zamglonych, 
depresyjnych, stąd tyle niedomagań serca 
i schorzeń układu oddechowego. Ostatnia zi­ 
ma, choć bez epidemii grypy, przyniosla og­ 
rom infekcji; dzieci nie wychodziły z bron­ 
chitów. Skoro tylko wyjechały, choć często 
do gorszych warunków niż domowe - poz­ 
były się katarów. 

Powietrze w mieście jest zakwaszone spa­ 
linami, dymem, nasycone zapachami. Nienaj­ 
lepszy mikroklimat znajduje się w rniesz­ 
kaniach, które są przegrzane, wysusz:me, 
nieprzewiewne, natomiast coraz obficiej wy­ 
posażone w tworzywa sztuczne, w których 
obecności, jak wykazują ostatnie badania, 
przyswajanie tlenu przez organizm Iest 
utrudnione. Człowiek tylko wtedy może właś­ 
ciwie zuży� .tlen, gdy istnieją określone 
warunki elektryczne atmosfery. Na pewno 
sprzyja temu procesowi świeże, 
nieskażone 
powietrze pod gołym niebem. 

Zmiana klimatu stanowi bodziec dla or­ 
ganizmu, który może mu służy�, lub odwrot­ 
nie wywoła� niekorzystne zmiany w 
ustroju. Nasze główne kierunki letnich wy­ 
jazdów, to morze. jeziora i góry. 

Do najłagodniej oddziałujących na orga­ 
nizm człowieka 
należą 
mlejscowośct 
nizin­ 
ne. Nie występują w nich twałtowne skoki 
temperatury i wilgotności, a i ruchy po­ 
wietrza są słabsze. Klimat taki sprzyja każ­ 
demu, szczególnie dobrze zrobi osobom zner­ 
wicowanym, wyczerpanym, chorym na ser­ 
ce. na nadczynnoś� tarczycy. Dzieciom wą- - 
tłym l ludziom starszym jest szczególnie za­ 
leca·ny 

MiejSCOWOŚCi podgórskie c harak.teryzują 
się klimatem pobudzającym, lecz w spOSÓb 
łagodny. Sprzyja to leczeniu większości cho­ 
rób przewlekłych. wpływa wzmacniająco na 
układ nerwowy. Wybór Rabki na uzdrowisko 
ma głębokie uzasadnienie klimatyczne. Ale 
np. Duszniki, Zegiestów, Swlerad6w, choć 
położone są na podobnej wysokości, mają 
cechy klimatu wysokog6rskiego. 

Już starożytni doceniali zbawienne dzia­ 
łanie morza na organizm c:llowieka. Zaob­ 
serwowano, że jedne schorzenia ustępowały 
samoistnie. jednak niektóre ulegały zaostrze­ 
mu. Wiele wieków upłynęło, zanim dowie­ 
dzieliśmy się dokładniej, w jakich przy­ 
padkach klimat morski leczy, a kiedy może 
zaszkodzi�. 

Czym charakteryzuje się klimat morski? 

Powietrze jest tu bardzo czyste, pozbawio­ 
ne pyłów i zapachÓW. Ciśnienie nad morzem 
jest wyższe niż w głębi kraju, tempera tura 
otoczenia· niższa. wi�ksza wilgotność powie­ 
trza i większa wietrzność. Promieni nad­ 
fiołkOWYCh jest dostatecznie dużo, z łatwoś­ 
cią przedostają się na ziemię przez czyste 
powietrze. Także fale morskie i piasek po­ 
wodują ich odbicie. Z większą więc siłą na­ 
cierają na człowieka. 

I siły potrzeba, aby znieść ostrość klima­ 
tu nadmorskiego. Toteż nie powinni wy jeż­ 
dzać nad morze ludzie obciążeni dużą ner­ 
wicą. chorujący na niewydolność narządu 
krążenia. wycieńczeni długotrwałą choro!>ą, 
z nadczynnością tarczycy, z niskim ciśnie­ 
niem tętniczym krWi.,-· chorujący na nowo­ 
twory złośli�e, na g�icę płuc oraz na 

chorOby zakatnt". -. 

Bardzo wskazany jest pobyt nad morzem 

, 

URLOP? 

przy stanach zapalnych dróg oddechowych, 
przewlekłych katarach, zapaleniach gardła, 
krtani i oskrzeli, przy schorzeniach uczulenio­ 
wych, przy niedoczynności tarczycy, począt­ 
kowych okresach nadciśnienia, chorobach 
skóry. chorobach gośćcowych. z wyjątkiem 
ostrej choroby reumatycznej. 

Klimat morski szczególne wartości przy­ 
nosi dzieciom. Wilgotność i ruchy powietrza 
sprzyjają hartowaniu, a bogata zawartość 
jodu odgrywa znaczną rolę w rozwoju umy­ 
słowym dziecka, 

Przez pierwsze dni pObytu w kUmacie morskim, 
prawie katdy "wilk nizinny" czuje su: żle, Osoby 
ogólni.- zdrowe szybciej adaptują się do nowych 
warunkow, niekiedy jednak okres dostosowania 
się wymaga kUku, a nawet kilkunastu dni, co przy 
czternastodniowym systemie wczasowym czyni 
tylko zamieszanie w organizmie. Jezel1 po kilku 
tlniach Objawy "choroby klimatyczneJ" nie ustą­ 
pią (mott" to byt bezsennośt lub odwrotnie ogrom­ 
ne pragnienie snu, ogolne osłabienie, czasami bóle 
głowy. kołatanie serca, brak łaknienia) - nalety 
pakowat walizki. MllÓrze postępujące zakłady pra­ 
cy, a do nich nalety np  Prasa-Ksiątka-Ruch" 
wprowadzają we Własnych oirodkach wypoczyn­ 
kowych tn:ytygodniowe turnusy wczasowe. Jak 
wykazały badania, jest to najkorzystmejsze mini­ 
mum, w jakim motna zregenerowat naletycie si­ 
ły, zwłaszcza gdy do tego celu wybierze się kli­ 
mat bardzo inny od tego, w jakim na co dzień 
tyjemy. 

Z dobrodziejstwa morza winno się korzystat kał­ 
dego dnia nie tylko przy słońcu, ale  sztormie. 
Wraz z wiatrem od morza przenosi się na Jego 
brzeg cenny aerosol. Są to bardzo drobne czą­ 
steczJd Wody morskiej, nieskazitelnie czystej, wzbo­ 
gaconeJ solą, związkami magnezu I Jodu. Aerosol 
wniknie w katdą szczelinę oskrzelików l pęcherzy­ 
kow płucnych, lecząc je. Po drodze znakomicie 
zrobi gardłu, tcha.wlcy. Sole magnezu Wpływają 
odczulająco, a zawarty w aerosolu jod Jest nie­ 
Zbędny w procesach wewnętrznego wydzielania. 
Brak jodu powoduje niedoczynnolIt tarczycy i 
wszystkie tego następstwa. jak zachWianie rowno­ 
wagi hormonalnej. 

Opalanie się ma nie tylko aspekt upiększający, 
ale leczniczy, o ile oczywlkie atOllOwane będzie z 
umiarem. Pod wpływem silnego promieniowania 
nadr1oletowego w skórze zachOdZił procesy utlenia­ 
nia, dzięki którym wytwarza się witamina D. Za­ 
barwienie skóry na kolor brązowy z punktu wi­ 
dzenia medycyny stanoWi ochronę przez Zbytnią 
penetracJIł promieni w głąb organizmu. Promie­ 
niowanie nadfioletowe wyjaławia otoczenie, ni  zczy 
mlkroorganlzmy chorobotwórcze, znikaj  wypry­ 
ski. 

KItpiel morska pobudza mięsień sercowy, zmUSZf 
go do Zwiększonej pracy: chłód wody pOWOduje 
IIkurcz naczyń krwlonołnych l związane z tym 
podwytazone clinienie krwi. Po wyJklu z kłU)le­ 
li naczynia krwionośne rozszerzają sil' l równo­ 
czejnie następuje lIpadek c1jnienla. niekiedy dołt 
znaczny. Toteł z kltPiell w zimnej wOdZie, atakIt 
opinię ma naa Bałtyk, nalriy korzystat ze szcze­ 
gólnłl oatrotno6clłl_ Wiele utonięt okazalo Blę na­ 
stępstwem nieWYdolnoki krłltenla. 

Wiatr od morza. niosący ze sobą znakomite wla­ 
kiwokl lecznicze, mote by� rekompensat.. za 
bunl1woAt i chłód WOdy, do której bywa. it przez 
cały urlop weJłt nie motna_ 

Klimat górski należy do ostrych, mocno 
ingerujących w ustrój człowieka. Charaktery­ 
zuje się znaczną różnorodnością; inny spot­ 
kamy na stokach północnych, inny po stro­ 
nie południowej, jeszc.ze inny w kotlinach 
osłoniętych od wiatru. Występują duże róż­ 
nice temperatur, które tolerują tylko ludzie 
silni fizycznie i psychicznie, z prawidłowym 
układem sercowo-naczyniowym. 

Najbardziej w górach należy bać się wia­ 
tru fenowego, zwanego halnym. Związkiem 
wiatru halnego z zachowaniem się człowie­ 
ka. jego zdolnością reakcji, samopoczuciem 
interesuje się medycyna, psychologia a tak­ 
że - miliCja . .Jak wynika bowiem z obser­ 
wacji. w okresie halnego jest nie tylko wię­ 
cej zasłabnięt, zawałÓw. wypadków, ale 
również bójek. Zjawisko t:l tłumaczy się 
wzmoioną pobudliWOŚCią wowieka przy 
r6wnoczesnyrr zachwianiu równowagi psy­ 
cho-l"lZycznej. Wiatr halny niesie gwałtowne 
7J1liany ciśnienia, które zaostrzają Choroby 
niedociśnienia. jak rÓWnie! nadciśnienia. 

Tak więc wysokie góry słutą głównie spor­ 
towcom. Jaką formę osiągnęli w Zakopanem 
piłkarze, będziemy mogli przekonać się nie­ 
bawem. 

Po fascynacji leczeniem środkami chemicz­ 
nymi, które uznano za .panaceum na wszyst. 
kie dolegliwości, nawet na zwykłe zmęcze­ 
nie - przyszło opamiętanie i zwrot ku 
przyrodzie. jako najważniejszym tr6dle na­ 
szego zdrowia. Odkryte zostały niejako na 
nowo zalety prawdziwie Świdego powietrza. 
wśród nie skażonej cywilizacją przyrody. I 
takich miejsc trzeba przede 'WSZystkim szu­ 
kać do wypoczynku. BARBARA UBYSZ 

 

 

Broadway - serce Nowego Jorku (słynne 
londyńskie Piccadilly wydaje się bladą od­ 
bitką). Zycie pulsuje tu. Jak na włoskim kor­ 
so - do trzeciej. czwarte,t-nad ranem. Nie­ 
uSłanny happening. Rzęsiście iluminowane 
lasady: olbrzymie, wymyślne. będące w 
wiecznym ruchu - niby perpetuum mobile 
- reklamy zabiegają o duszę i ciała prze­ 
chodnia, w efekcie o Jego portfel. Broadway 
to r6wniei centrum życia kulturalnego z dzie­ 
siątkami teatrów. musie-halli, kin. 

 

lo 

, 

I 

r::;;THI 

 

To takie obrazek z nowoJonkieJ metro­ 
polii: o czterdzideI parę ulic od Broadwayu 
- królestwo eluch6w Setki .&racanów I w 
więkaośei taudetnycb skleplk6w. Towar mo­ 
R l lepeQ l w więku7D1 wyborze Dli Da 
Baune RóiYckiqo, ale �dzle &en kolom. 
ta dramaturcia! 

f
		

/Stolica_1976_nr_27_04.07_s_07.djvu

			t 

HUSBAND 

'GE 
5IGN HIRE 'OR 

HUSBAN-D 

LIBE RATIOII 

WE WANT OUT 
Of THE KITCHEN 

\lO"[N WORKIJfC 
�EA':S NO! PREPAR[� 
1115 UNSUPERV� 

\;EN E R 
;T;·�;-T 
GAP 

, 

, 

Osobliwa persona nowojorskiej ulicy. Ro­ 
mantyczny szermierz walki o wyzwolenie .•. 
mężów. Od rana do wieczora spaceruje ele­ 
gancką Piątą Aleją obwieszony hasłami w 
rodzaju: "Chcemy posłusznych ion". ..Chce­ 
my wyjść z kuchni". ..Pracująca kobieta to 
nieprzygotowaue posiłki i niedoglądane 
dzieci". ,.Apostoł" z Piątej Alei wydaje włas­ 
ny biuletyn (a ćwierć dolara). sprzedaje 
emaliowane blaszki i medaliony z haslami. 
przyjmuje datki na cele swojego  ruchu". 
Słowem. szafa gra! 

I 

I 

, 

, 

 �t 

�\ 

 

Na bostońskim bruku znajome twarze! JaD 
SwiderskJ I Wiesław Golu za· 7W� w do­ 
skonałycb bumoracb spacer. - zanim Da·.· 
wienomym przedstawieniu ..zemsty" prze- 

d iel'Zl'ruęcl w Cześruka I Papkina uwiklaJ� 

ię z woli brabie.,o Fredry w stressowe sy­ 
tuac.-Je. 

 ., 

MIGAIK 

AMERY- 

, 

KAliSKIE 

T .k., I zdl.cla: 

Z81GNIEW K. ROGOWSKI 

Autor zdlęcla o.tatnlego· - Jerzy 
Wygrzywal.kl Milton (Lo. Ang.' ••  

Z Bostonu przeDieśmy się - lot trwa 
pięć codzin z okładem - do Los Angeles. W 
słareJ meksykańskiej dzielnicy .&01 Pico 
"OUR. Zbudowany w 1869 r. był pierwszym 
w Mieście Aniołów czteropiętrowym budyn­ 
kiem. Z obiektem tym związane Jest naz­ 
wlsko lIenryka Sienkiewicza. Wielki pisarz 
przez pewien czas swego pobytu w Kalifornii 
pracował w sklepie calanteryJnym braci 
Jacoby w Los Angeles i w Pico House znaJ­ 
dowala się Jeco kwatera. Przypomnijmy, że 
Sienkiewicz pluł w Kalifornii l wysyłał do 
kraju swoje "Szkice węa-lem", drukowane "­ 
odcinkach w Polsce. 

W 1I0llywood lic.-ą się tylko iy,,-I. o 
umarlyc.-h zapomina się szybko. Jedynie nie­ 
Il('zni pozostają 
nteśmtertcln] 
- czas stwo­ 
rzył wokół nich mUy. Salciy do tych nie­ 
śmiertelnych boiyszcz Rudolf Valenlino. Sa 
JeR'o Krobie zawllze zobaczysz świcie kwiaty. 

 

PrzecIeralem ze zdzi wieniem ony. Sciany 
'eco niewieIkieco piętrowego domu  ozda­ 
olaly" staraDnie wymalowane swast)"ki. :\Ia­ 
kleta filmowa! (W lIollywood ('zasem trud­ 
DO odróinlć lik('ję od ne(ozywistośd). Bynaj­ 
mnieJ. Stałem naprzeciw autł"ntycznt'J kwatc­ 
ry faszystowskiej orcanizacJi  Whitt' Power" 
(ok. 35 minut samochodem z I.os -\ngelcsł. 
ktera opiera swoj nazistowski prOK"ram na 
ideolocii hitlerowskiej. Ostrze działalnosci 
wymierzone Jest prLel'iw Zydom i :\Iurzy­ 
nom. Przekroczywszy próC kwatt'ry natkną­ 
łt'm się na wartownika w brunatnej koszuli. 
z rewolwerem u pasa. Pozdrowił mnie pod­ 
nlcsieniem rękI. Na ścianic portret Hitlera. 
w cablotat'h l na stołach publikacje I ulotki. 
Kalifornijczycy odnosą się z ironiczną deza­ 
probatą do  budy ze swastykami". 

7
		

/Stolica_1976_nr_27_04.07_s_08-09.djvu

			Traaa Wiodąca do s,olłcJ/ z GdCIM1ca wpl4tG .'ł ftCI jej J)Ólnocnych krancach w ciqg Wł.łlostrady (Zdjęcie z rejonu Bielan tV kierunku Sród­ 
m'dcla) 

, 

DO W·ARSZAWY JADĄ GOSCIE 

••• 

z południa f1ojlatwl#J wjecPta� do WaruaWJI ul. Puławską. obecnie poddawanq przebudowie. Q tu prezentujqcq rozjard tV rejonIe al. Niepo­ 
dległo'Cł , byłego Dworca Południowego 

- -. 

-. 

 

, 

Aleja Krakowska t ul. Grój ka wprowadzq do Sródmieścla tych wszJlstklch. którzy Jadq od .trony Katowic l Krakowa 

Zachodnia brama Warszaw przez którq wjeidża;q samochody z kierunku Poznania. po n'edownym rozwiązaniu :splotu dwoch arterii uUe Wolak'eJ  Kaapr:aka 

Na 'IOScPtód od Wi.'ll po 

 

I 

 

zdqżaJące od .tronJl Lublina traaq E-ł1 wpl4taJq afę w cfqg .tołecznych arterII ulicami Płowleckq - Grochowakq 

Zdl4łcla: JACEK SIELSKI
		

/Stolica_1976_nr_27_04.07_s_10.djvu

			TOWARZYSTWO 
AUSTRIACKO - 
POLSKIE 

MA JUŻ 30 LAT 

W ostatnich dniach 

'owarzystwo Austriac­ 
:o-Polskie w Au"tril. 
naJące swój odpoWied­ 
lk Towarzystwo 
'olsko-Austriackle w 

. aszeJ stol1cX. obchodzl­ 
;) 3O-lccle btnicnla. Z 
ej okazji w Centrum, 
·oloniJnym w Lublime 
Kłbyło się sympozjum 
la temat stosunków 
�uBtrlacko-polsklch, a w 
nim delegacja Towa­ 
rzystwa z prezesem dr 
Teodorem Kanitzerem 
na czele gOŚciła z kolei 
w Warszawie, podejmo­ 
wana tu m.in. przez 
prezydenta m. st. War­ 
szawy. Goścle zwiedziU 
nasZe miasto, odbyli 
również szere& lnteresu­ 
Jllc"ch spotkań, wizyt i 
ko!.frontacjl. 

W szeregach tego sto­ 
w.uzyszenia działa od 
wielu lat wlelI.' znanych 
(Soblstojct życla kultu­ 
ralnelo, lospodarczelo 
I naukowelo. a Jego 
formy działalności stale 
slf: bOlacll. I tak stwo­ 
rzono m. in. własnll ga­ 
le rit: w Wiedniu. orla­ 
nlzu Jllc Już 'ponad 70 
wystaw prac polskich 
'irtystów pllistykó",. KK 

HAPPENING 
PRZY PIWNEJ 

\\!adysław Poplelar­ 
czyk - malarz zn.ny w 
kraju. za Iranic  I przy 
ulicy Piwnej, Idzie 
mieszka. kojarzy się 
wl'!lu osObom przede 
wszystkim z happenin­ 
gami. Często bowiem 
dzieła jego sztuki moż­ 
na ujrzeć przy dłwtf:­ 
kach litary (s.m ar.). 
recytacji Wierszy (sam 
Je tworzy I recytuje), 
muzyki o rytm.ch egzo­ 
tycznych I rodzimych. 
A on sam wtród tych 
barw i diwlf:ków pre­ 
zentuJe slf: w strojach 
fantazyjnych uszytyct 
przez samelo siebie 
łącznie ze sk6rz.nym 

 

sombrero na lłowie, 
zrobionym ze skórzane­ 
go kowalskielo fartu­ 
cha. A wlec plastYk. 
malarz. I poeta, i pio­ 
senkarz, I gawf:dzlarz, i 
 happeningowiec" l do 
tego jeszcze wzorowy 
ojciec dwóch uroczych 
cór Barbary I Hanny, 1 
mllż pełnej wdzięku pa­ 
ni Wandy. Malownicza 
postać w WarBZ�wle - 
ten Poplelarczy k I W 
sobotf: 12 czerwca odby­ 
ła alt: przy ul. Piwnej 
wyst.wa prac artysty l 
Je&o cór.kJ Barbary. W 
mieszkaniu Państwa 
PoplelarczYków zgroma­ 
dzili alę Uczni gokle. 
U Jrzellśmy tam obraz,. 
ojca l córki. Usłysze­ 
Ułmy także, rzecz zro­ 
zumiała - własne recy­ 
tacje własnych Wierszy 
gospodarza. W zw1łłzku 
z wystawlI wydano druk 
w Języku polskim, an­ 
Ilelsklm i blłżeJ mi nie­ 
znanym. Widać, że l 
autor tekstu tet Już wy­ 
płynłłł na szersze za­ 
graniczne wody. bo w 
tekkle polskim pisze: 

 tkannina" ,  blłłdyn- 

ka" oraz przedstaWia 

byłeao prezydenta Fran­ 
cji Jako  Degaul  
Jednym słowem - Bu­ 
ropal 

K. Kol. 
lIlAtAC' IAUI.,1A11 

Stołeczna Komenda 

Straży Polarnych zorga­ 
nizowała ostatnio IIpec­ 
Jalllltyczną akCję ratow­ 
nictwa wodnego ",raz z 
zespołem płetwonurków. 
Wyposażono ją w sprzf:t 
do prac pod Wodą I od­ 
powiednio przystosowa­ 
ny samochód. Przygoto­ 
wany został tet mAh' 
kuter potarnlczy do pro­ 
wadzenia akcji 8aśnl­ 
('zych na Wodzie. 

W sekcji rat"wnlctwa 
wodnelo znajc1l1Je IIlę 
kilkunAstu pll'twonur­ 
ków z Ochotnac7eJ Stra­ 
ty Po arneJ na 2eranlu. 
A więc jut nie tylko 
górskie ochotnicze po,o­ 
łowie. lecz I podwodne. 
Komenda strAŻY cz,,-nl 
 tarania o poz�  kAnie 
wycofanych z woJska 4 
kutrów l amflbll. \\' celu 
przystosowania ich do 
prowadzenia działań na 
wodzie. W przyalołcJ 
wodna strat ol(nJowa 
otrzyma specjalne statki 
po:tarnlcze. (G) 

lAi DAl. lEI 

I WARSZAWIE LECZOl. 

o kłopotach z piJaw­ 
kami, o taJemnicach 
wód mineralnych, o 
kołtunie w Polace l w 
Warszawie 1 o Wielu 
jesZcZe innych sprawach 
z historU medycyny w 
naueJ stolicy w okreate 

ostatnich dwustu lat 
mówi bardzo interesują- 

ca książka naszego 

współautora Marcina 

Lyskanowsklego pt. 

 Medycyna I lekarze 
dawnej Warszawy" (BI­ 
bUoteka Syrenki PIW-u). 
Znajdziemy w nieJ ka­ 
pitalną wiedzf: autora 
na temat lecznictwa i 
Jego 
postępu, 
barwnie 
przedstaWione dzieje 
warszawskiej medycyny 
I grozę klęsk róhlych 
epldemU w dawnej War­ 
szawie. Wszystko Jest 
okraaone łwletll4 eaa­ 
eem anegdotą. opowie'­ 
elami o sławnych leka­ 
rzach I o zapomnianych 
Już metodach leczenia. 

Kol. 

.tODlIEt  PIlUlE TU Tli 

Jedn� z odznaczonych 
ostatnio przez Minister­ 
stwo OŚWiaty I Wycho­ 
wania osób - medalem 
Komisji Edukacji Naro­ 
doweJ jest pani Anna 
Hannowa. Uznanie dla 
je J działalnoki popula­ 
ryzuJąceJ teatr wśród 
młodzieży I  Stolica" 
nieraz Jut wspominała 
l! zazdrością o łw1etnle 
prowadzonej We Wroc­ 
łaWiu akcJi Teatru Pol­ 
Skiego, który jako je­ 
dyny w kraju prowadzi 
tt: ambitną I systema­ 
tyczną pracę od lat. 
Owo programowe dzia­ 
łanie znane pod nazwą 
.,Młodzleż.pomaje teatr" 
ma tam wiele bardzo 
atrakcyjnych form, na 
przykład dYSkusje z 
twórcami spektakli, tur­ 
nieje Wiedzy o teatrze 
i dramacie, specjallzo­ 
wanic sic w fotograf U 
teatralnej, projekcje od­ 
powiednich filmów, 
spotkania z WYbitnymi 
ludtm1 teatru. MJodzl 
entul!Jałct zrzeszyU sit: 
w Klubie 1212 i WYda­ 
j� własną gazetke pt. 
 Nasz kurier". Klub ów 
gokU jut wiele znako­ 
mitych aktorów w tym 
l warszawskich ChOćby 
wymienić tylko Hanusz­ 
kleWicza. Olbrychskiego, 
Machuiskich. 

Soch. 

"llCllA 1A1i ••• A lEC 

Wykładowca w Colle­ 
ge de France, specjaU­ 
su z zakresu hLstorU 
gospodarczeJ, społecznej 
i kultury materialnej. 
doktor honoris C.USII 
Uniwersytetu Warszaw­ 
skiego prof. Ferdynand 
BraUdel Jest ukże przy­ 
Jacielem i mUołnlklem 
polSkiej nauki. Dzieki 
Je,o pomocy i poparciu 
wielu naszych history­ 
ków otrzymałO stypen­ 
dia I wydało swe prace 
we FrancJi. 

Za całokształt działal- 

a ma,ł2 - HENRYK. RODZIWO­ 
NOWICZ, artysta m.nyk, Dauczy­ 
ciel Pa6stwoweJ WybuJ S.koły 
Muzycsnf'j II stopala Im  E1sae­ 
ra w Warszawie. b. "'Iełoletnl 
prał'. Ceatr. Oirodka P�:aKq. 
SakoInictwa ArtystyczaeKo, od.na­ 
raoa)' Złotym Kny'h'm Zaslusi. 

a maja - WIKTOR RREGY arty­ 
sta 0pt'Ty warnawaklej I wł�lu 
scea europejskich, 5pil'wak, rety­ 
ser, .,rof. wych. wokałDeKo w 
P\\S MuaycaaeJ. odUlactODY 
Knyłem Oficerskim Orderu Od­ 
rodzeDla Polski ora. Iaayml od­ 
.aacaealamL 

li maja - ROMAN MAIIfi:"SKI, 
aktywista śródmiejskieJ orKaau­ 
cJi partyjDeJ. z-ca caJollka KGIIll­ 
teta o.iełakowe  P7PR. odsaa­ 
c:.oay KI'Z)'Rm Kawalerskim 01'­ 
dera Odrocbeaia Pohkl. Złotym l 
Srebraym Knytaml Zasl uKl , Me­ 
dalem X I XXX-łecla PRL, 8rebr­ 
a� Od.aa� Hoaorow� .,za ZUłu­ 
KI dla Warszawy". 

11 maja - JOZ�'" LOWISSKI, 
mKr iat. arch. emerytowaDY dłu· 
Koleml pracownik I kier. praco­ 
",al archltektoalCUleJ IłPRKiS 
•• MetroproJekt", proje"daat aere· 
lU obiekt6w archltektoaiczaych. 
odaaacaoay SrebrD4 Od.aaka Od· 
budowy Warszawy, Knyt�m K.­ 
wa'�kim Orderu Odrodzeni. 
Polski, SrebrDym I Złotymi Kny­ 
taml ZasluKI. 

.1 maja prof. dl' .lULIAN 
KRZY:tANOWSKI, historyk litera­ 
tury poIsJUe j, członek rzec:aywwy 
PAN, doktOł' hotIoris caa  Vai­ 
wersytet6w .lacielloóskieKo i Wro­ 
C'I.w!lkieco, odzDaaoDY Orderem 
Sztandaru Pracy I kl., Knyłem 
Komandorskim Ordrru Odrodzeai. 
Pobki, laureat  Pa6stwo· 
weJ I stopnia. 

10 

ności W szerzeniu kul­ 
tury I nauki polskiej 
przyznano mu doroczną 
nagrodę 
Polskiego Od- 

działu Stowarzys7enia 

Kultury Europejskiej. 

Wrcczenia nagrody do­ 
konał w warszawskim 
Domu Literatury sekr"!­ 
tarz POlskiego Oddziału 
Stow. SEC dr WoJciLch 
Natanson. 

'PIIOSto.UIE 

Przepraszamy autorkę 
wiersza pt. ..Park Kas­ 
kada" (nr 23  Stolicy" 
z dn.  że zosta­ 
ło zniekształcone Jej 
nazwisko. Winno ono 
brzmieć: Helena Platta. 
Poza tym w wspomnie­ 
niu Jana Cleciersklego 
pt  Wielki aktor wspa­ 
niały kolega" (nr 24 z 
dn.  zmieniono 
lmit: tony Wojclecha 
Brydzlńsklego: Henryk! 
na Helenę. Przeprasza­ 
my więc p. Henrykę 
BrydzińBką za te po­ 
myłkę. 

-  

Plołk uje sie w War­ 
szawie, te budowlaai 
spartaczyli Dworzec 
Ceatralay, bo tu i 6w­ 
dzle woda atoi. sufit 
przecieka. Po wyjaśnie­ 
ala uda1l6my sie do inł. 
Włodzimierza Cetnaro­ 
wicza, aefa produkcji 
Przedsiebiorstwa Rob6t 
KolejOWYCh ar 7. kt6re 
byłO ,ł6wnym wyko­ 
nawCa Dworca. Cho� 
funkcjoauje oa jut na 
pełnych obrot.ch. bu­ 
dowlaal jeazc:ze ze6 nie 
zeszlIt co jnt zreszta w 
zKodzle z harmonocra­ 
mem: po oficjalnym 
otwarciu Dworc. prace 
budowlane mialy by� 
kontyauowane. A pozo­ 
stało ich aporo. jak 
choćby brak Izol.cjl 
wodaej ura56w po stro­ 
aie zaChOdniej. Dworzec 
był budowany et. parni 
w r6tnycb porach roku 
I na styku surych mu­ 
r6w z DOWyml, bolacj  
wodaa czy termiczna 
ale spełDlły nale ycle 
swojej roll. Do wyłwo­ 
rHala sle zacieku wy­ 
stara,. czesIO male6ka 
saparka. Die malej 
wuyatkie te asterkl s� 
 uw.ne. Okres lrWa­ 
rancjt Da roboty budo­ 
wl.ae wYDosi S lat. 
N.jwięcej do zrobienia 
pozost.lo w olbnymim 
wykopie jaJU byl od 
strony ul. BmllU Plater. 
Wpr.wlble d61 Jut •• - 
syp.ao. ale pod .I.ml� 
wre praca: montuje sle 
unadunla wentylacyJ­ 
no-kllmatyzacyjlle, ktb­ 
re q stopniowo aru­ 
claaIDlaAe. 

OrgaDlzowanle kolo­ 
nU I oboz6w w mlełcle 
weszło Jut do tradycji 
wakacyJnych. W tym 
roku w Warszawie I w 
województwie stołecz­ 
nym zaadaptowano 111 
szkół n. teBo typu pla­ 
c6wld. S� w nich 
wakacje przede wszyst­ 
klm dzieci z małych 
miasteczek. nie obyte z 
wielkomiejskim ru­ 
cbem. Dla nICh to Wy­ 
c:tztał Ruchu Dtoso� 
Komend,. Stołecznej 
MO or&an1zuJe prelek­ 
cJe I poe.dankl I poka­ 
z,. fUmowe dotycz,.ce 
podstawowych zasad 
poru� sic na je&d­ 
ni. Młodzin ma takte 
aaDR zclobycla w trak. 

cle tych zaję� karty ro­ 
weroweJ. 

Spożywczy  SEU." 

Kn . 

W  Sezamie" przystą­ 
piono juŻ do remontu 
II piętra. Aktualnie 
prowadzone są prace 
elektryczne, a w dalszej 
kolejności nastąpi ma­ 
lowanie i wykładanie 
podłóg. Takim i podob­ 
nym zabiegom  kosme­ 
tycznym" poddane zo­ 
staną wszystkie piętra 
"Sezamu". a za kilka 
mlesit:cy otworzy on 
swe podwoje dla klien­ 
tów, ale Jut Jako naj­ 
większy sklep spożyw­ 
czy stolicy. Na parterze 
bt:dą artykuły nabiało­ 
we, pieczywo oraz jak 
dotychczas warzywa I 
owoce. Na I piętrze roz­ 
gości 5i�  sam" spożyw­ 
czy, a na II gospodar­ 
stwo domowe. Całe na­ 
tomiast podziemie zaj­ 
mie dział mtęsno-wedh­ 
niarski oraz punkt za­ 
mówień. 

Patrol z lętrzyn 

Jednym z zakładów 
województwa olsztyń­ 
skiego, zaopatrującym 
stołeczny rynek, Jest 
Zakład Przemysłu 
Odzieżowego  Warmia" 
w Kętrzynie specJalizu­ 
Jący Sif: w odzieży spor­ 
towej. Ostatnio Zakład 
objął patronat nad skle- 

pem  Olimpijka" znaJ­ 
dującym sit: przy ul. 
PuławskieJ, do którego 
dostarcza spodnie, kurt­ 
ki i ubrania sportowe 
Za łączną sumę około 
5 milion6w złotYCh 
rocznie. 

. 

sezon letni charakte­ 
ryzuje się dużą liczbą 
pasażerów na wszyst­ 
kich Umach podmiej­ 
skich PKP. PKS l MZK. 
Z tych też powod6w na 

popularnych szlakach 

turystycznych zwięk- 

szono dotychczasową 
ilość kursów i tak na 
przykład w dni świą­ 
teczne do Czechówka 
można dojechać szes­ 
cioma pociągami. a do 
Zegrza siedmioma. 
Wprowadzono 
też 
spec­ 
jalne pociągi do Piszu 
I Białowieży. R6wnie:! 
PKS wprowadZił sporo 
sezonowych udogod­ 
nień. Łatwiej jest doje­ 
cha� do ośrodk6w wy­ 
poczynkowych w Wil­ 
dze, do Broku Pomie­ 
chówka czy telazowej 
WolI. MiejSkie Zakłady 
Komunikacyjne prze­ 
znaczyły w okresie lata 
sto wozów do obsługi 
"zielonych linU". Jak 
dotychczas jest ich 
pię�: do Białobrzegów. 
Chojnowa, Magdalenki. 
Powsina I SWldr6w 

Wielkich. Kn. 

SPIA.DlOIl IIECEPTA 

Spiesz się powoli! 

Martw się do połowy! 
Ciesz się na za P"  Oto 
hasła. którym hołduje 
Loda Halama. uważając 
je za gwarancję dobrej 
kondycji pSYChicznej. I 
rzeczywiście. Pani Loda 
Jest zawsze uśmiechni«:­ 
ta. pogodn.. pełna op­ 
tymizmu. Twierdzi, że 
te przymioty ducha są 
w Jej przypadku dzie­ 
dziczne - przejęte od 
matki pani Marty 
(mieszkanki Warszawy), 
kt6ra za kUka miesięcy 
rozpocznie 89 rok tycia. 
Loda Halama (Uczłłca 
obecnie 85 lat) wierzy 
głęboko. że dobra pre­ 
dyspozycja psychiczna 
walnie przyczynUa się 
do dlugowlecznołcl . 

II IIlYłAlOISlIEIiI 
••..• IlnlAlOlSllul 

Gen. Włodzimierz 

Krzyłanowaki (z zawo­ 
du inżynier drogowy), 
jeden z bohaterów woJ­ 
ny o niepodlellołt St. 
Zjednoczonych. uległ 
zapomnieniu. nie docze­ 
kawszy alę do dzisiaj 
ładnej obszerniejszej 
biografU. A przecież 
br.ł udział we wszyst­ 
kich bitwach. które ZA­ 
decydowały o zwycłf:­ 
atwle unłonbt6w. W 
krwawej bltwle Iłod 
Getty&burllem, roz­ 
stny,aJłłceJ o wynIku 
wojny m.1ędzy stan.mi, 
dowodzłł I pułkami bo­ 
h.tersko wal�cyml na 
kluczowych pozycjach. 
.Jut nazajutrz po wybu­ 
cbu woj n,. domowej 
Krzytanowskl na apel 
Uncolna zaclłłID.ł się 
Jako ochotnik do mW­ 
cJl w W.szyngtonJe I 
przez parę dni pełnU 
strat w Białym Domu. 
Umiejętności Polaka 
sprawiły, te zosul p6t­ 
niej mianowany przez 
prezydenu "ubernato­ 
rem wojeDDym stanu 
Alab.ma. po czym JeCo 
władza guberaatorska 
rozcL1gnCla atę na no­ 
t'Ydę. CeorBtę I wtr&l­ 
nic. w IlU r. prezydent 
Uncoła mianował 
KrzytanowskleBo gene­ 
rałem, .le 6wcze  ,. 
Senat nle utwierdził 
!e,o, Uumacz.c to f.k­ 
tern. te nazwisko Pola­ 
ka Jest  zbyt trUdne do 

wymówienia. W 3 lata 
pótnleJ. 9 marca 1865, 
Senat Jednomyślnie 
zatwierdził nominację 
KrzyżanOWSkiego na 
generała brygady. Po 
wojnie otrzymał on 
urząd pierwszego gu­ 
bernatora Alaski (PO 
odkupieniu Jej od Rosji 
za 7 mllłonów dolarów). 
W czasie pobytu w San 
Franclsco Krzyżanowski 
dopomógł w zapocząt­ 
kowani u kariery tea­ 
tralnej Heleny Modrze­ 
Jewskiej. Krzyżanowski 
zmarł 31 stycznia 1187 r. 
w Nowy Jorku. ale do­ 
piero w 1937 r. przenie­ 
siono Jego zwłoki na 
cmentarz narodowy w 
ArJtngton (w Waszyng­ 
tonie), gdzie mowę wy- 
8ł0.1I prezydent ROO8e­ 
velt. Swietlana posta� 
gen. Krzytanowskiego o­ 
tyla w wtelldm widowi­ 
sku slowno-muzycznym 
wystawionym w polo­ 
niJnym Chicago. W po­ 
sta� gen. Krzyżanow­ 
Skiego wclellł ale aktor 
KrzytanowaJd (Ryszard) 
t Jak mówią recenzje - 
zrobU to d�onale. W 
Chicago słyszellimy. te 
gen. Krzytanowski jest 
podobno atryjecznym 
pradziadem aktor. 
KrzyżanOWSkiego. Na 
ZdjęciU reprodukcja 

)()rtretu aenerała I od­ 
w6rca Jego postad. 

I I
		

/Stolica_1976_nr_27_04.07_s_11.djvu

			WIElIA 
MANIFESTACJA 
WARSZAWIAKÓW 

28. VI. o godz. 16.00 na Stadionie 
DZiesięciolecia - rozpoczął się wiec z 
udziałem przeszło 120 tys członkow 
partii Warszawy i stołecznego woje­ 
wództwa. reprezentantów wszystkich 
środowisk zawodowych i społecznych. 
Na maszty wciągnięto nagi - robot­ 
niczą i narodową. Zebrani odspiewali 
hymn narodowy. Wśród POWodZI 
szturmówek i chorągwi - hasła: •• Jes­ 
teśmy z Komitetem Centralnym 
i towarzyszem Edwardem Gierkiem" . 
 Warszawa z partią",  Jesteśmy z 
rządem PRL i towarzyszem Piotrem 
Jaroszewiczem", "Patriotyzm - to 
rzetelna praca". 

Przemówienie wygłosił członek Biu­ 
ra POlitycznego. I sekretarz KW 
PZPR Józef Kępa. podkreślając. te 
na manifestacJę Jedności moralno­ 
politycznej narodu i partU - przy­ 
wiodło warszawskich komunlstow 
poczucie odpowiedzialności za losy 
kraju, za umocnienie wielkich zdoby­ 
czy naszego Zbiorowego trudu. 

Przemawiali następnie przedstaw," 
ciele klasy robotniczej. budownlczo­ 
Vl(ie Warszawy. ludzie kultury. nauki 
(PAP) 

Na zdjęciu: fragment wiecu Fot. CAF 

 

lo! 

 
, 

 

 

I 

 
 

 

, 

,. Wkład Polakow I Polonii w rozwo] 
Stanów Zjednoczonych" był tematem 
sesJI naukowej. która obradowała w 
Warszawie z inicjatywy Instytutu His­ 
torii i Komitetu Badania Polonii Za­ 
granicznej PAN oraz Towarzystwa 
"Polonia". W obradach uczestniczyli 
Przedstawiciele Instytutów naukowyen, 
wy:tszych uczelni I publicyscl. a tak­ 
ie c7łonkowle zarządu nowoj orllk lej 
Fundacji K08c1uszkowskiej oraz gru­ 
pa naukowców amerykańskich pol­ 
skiego pochodzenia. Sekretarz gene­ 
ralny Towarzystwa  Polonia" Wiesław 
Adamski I dyrektor In  tytutu Hlsto­ 
rh PAN prof. dr Czesław Madajczyk 
uwypuklili znaczenie badań nad pol­ 
skim \lo kładem w rozwój CYWilizacji 
I kultury światowej. W toku obrad 
wygłoszono szereg szczegółowych re­ 
feratów. a 50-letnią dzlałalnośt Fun­ 
dacji KoscluRZkowskleJ I kierunki jej 
pracy naukowej. kulturalnej I popu­ 
laryzatorskiej omówił prezes Funda­ 
cJI dr Eugeniusz KU"llelewlcz. 

W siedzibie Towarzystwa  Polonia" 
w War.l7.awle odbyło się spotkanie 
członków 7.arządu nowojorskiej Fun­ 
dac)i Koscluszkowskiej z kierownic­ 
twem Towarzystwa Przedmiotem roz­ 
mów byly sprawy dals7ej populary- 
7.acjl wsród sDQłP.f07pnstwa amerykań- 

 kiego dorobku Polski. wkładu Pola­ 
kow w rozwój Stanów Zjednoczonych. 
umacniania więzi PolonU amerykań­ 
skiej z krajem. współdziałania Fun­ 
dacji z Towarzystwem •. Polonla" oraz 
krajowymi ośrodkami naukowymi I 
kulturalnymi. Wagę tych spraw pod­ 
kreślili w swoich wy!>tąplenlach m. In. 
przewodniczący Rady Nadzorczej Fun­ 
dacJI Walter Golaski I prezes Fun­ 
daCji dr Eugeniusz Kuslelewlcz oraz 
sekretarz generalny Towarzystwa 
 Polonia" Wiesław Adamski. 

Kolejne pOSiedzenie Rady Ochrony 
Pomników Walki t Męczeństwa po­ 
święcone było społecznej opiece har­ 
cerzy nad miejscami pamięci narodo­ 
wej. Obradom przewodniczył mln Ja­ 
nusz WIeczorek. W toku obrad pod­ 
kreŚlano. te troska Jaką harcerze 
otaczają miejsca walk. cmentarze I mo­ 
giły tołnlerzy ludowego Wojska Pol­ 
skieRo I miejsca martyrologU narodu 
Je<5t cenną wartością w patriotycznym 
wychowaniu młodziety. Po dokona­ 
niu oceny dotychczasowego udziału 
młodzle1y harcerskiej w opl� nad 
mleJ'lCaml pamięci narodowej omó­ 
"Iono kierunki dalszej współpracy 
Rad) I ZWiązku HarcenItwa Polskie­ 
go  tym zakresie. 
 
l 
;- 
 
l 
t 
 
"\, 
 
 
.\ 
 
.� 
 
., 
�. 
 
". 
4 
�., 
 
r 
�J 
 
 
 
I 
,,� 
 

I 
 
 
f� 
,- 
.� 
 
t,A\ 
I 
'1 
, 
\- - 

MłODZIE! 

W WALCE O POKOJ 

. W dniach 11-14 cz rwca obradowa lo 
w Warszawie Europejskie Zgroma­ 
d eme Mlod71ety I Studentów. w któ­ 
rym uczHtnlc yło 1500 delegatów re­ 
pr entujących najwatnlejsze między­ 
narodowe I krajowe organizacje mto­ 
d71ety studenckiej Obrady przebie­ 
.aly pod haslem: "O trwaly pokój. 
bezplrc7. ńRtwO. współprace I postęp 
Rpoleczny". a glówny cel Zgromadze­ 
nia stanowiła konstruktywna odpo­ 
wledt młode o pokolenia Europy na 
ustalenia pnyjęte przez KonferencJt: 

Bezpieczeństwa I WRpólpracy w Hel­ 
sinkach 

Plonem wi IORodzlnnych dyskuRJI 
są przyjęte na zakończenie obrad: apel 
do młod71ety I itudentów Europy ora7 
dokument określający kle�unkl I for­ 
my aktywnt!lo udzlalu mlodeJ enera­ 
cJI naszello kontynentu w walce o po­ 
kój. be7.pleczeństwo. wKpółpracę I po­ 
Rtęp Rpoleczny. 

AEG 

PRZED DERat W WARSZA WIE 
I ST. LEGER W DONCASTER 

Nallrodę Prezesa Rady MlnL"trow 
7.dobyl dla SlaJnl Chojno w nledzle­ 
łę. 21 czerwca DeJ. pod dl. Mazur­ 
kiem. Byl to trochę prezent od tl'e­ 
nera Dzlęclny. który niezbyt precy­ 
zyJnie opracował taktykę dla pary 
Da Score (dl_ Salagaj) I Orton (dl. 
-::'otdzlk). Talde w ka2:dym razie wra- 

enle "prawU przebieg wyłcIgu Pro­ 
wadził Da Score przed DeJem. druBlm 
koniem Stajni Chojno - K.sel'ksesem 
 Rynlak) I Szennlerzem (cU. Meł­ 
nicki) . Orton galopował na czwartej 
- P14tej pozycji. razem z Sycowem 
(dL. MacIejak). Pole zamykał Sarton 
 Sadowski). Orton nie szedł łek­ 
ko w dystansie. aJe odctunięcte ko­ 
nia I nie trzymanie się najerotnlej­ 
szego przeciwnika - DeJa, stanoWi­ 
ło błąd dŁ Gotdzlll:a. Trudno przy­ 
puścić, te nie omawiał z trenerem 
rótDych wariantów taktycznych. Da 
3co1'e prowadził stosunkowo niezbyt 
uybko 11 - U - Ił - II - D - U 
Joprowac1zaJąc do prostej. Có! z te­ 
go, te tempo było umiarkowane I ra­ 
ezej korzystne dla Ortona. skoro cito­ 
keJ trzymał BO wc:Uat odc:llaBn.lęteao. 
W momencie kiedy DeJ przyjpłeayl 
I nasblPlla roaslrzygajllca roqrywka. 
trudno jul było odrobl� 'ltratę kiłku 
dJUBOłd. Zwycięski DeJ pokrył ostat- 

nie 500 m w 31 II. I cały dystans - 
3200 m w 3'25". Drugi był Orton, trze­ 
ci Syców. czwarty - Da Score. Orze­ 
czenLe sędziego: pewnie 2 - l 112 - 1 
dłuK. Trener Molenda odniósł pełny 
triumf. dobrze przygotował DeJa I 
swego d2:0keJa na rół.De motJlwołcl 
rozegrania gonitwy. K.serlues galopo­ 
"'aJ na trzecim mieJscu. jakby blo­ 
kUjąc dostęp do Deja. 

Wyjctg o Nagrodę Prezesa Rady 
Ministrów potwierdził. te wtród na­ 
szych czterolatków nie ma koni kla­ 
sowych - to stayery. Dej jest typo­ 
wym stayerem. Wielką Warszawską 
wygrał w ubiegłym roku dyktujlIC sam 
tempo, teraz zdecydowano się przy­ 
Ją� prowadzenie przeciwnej stajni. 
Bdyl dystans bardZiej odpowiadał De­ 
joWi. 

Państwowe Tory Wyśctców Konnych 
otrzymały zaproszenie do udziału w 
SL Leser w Doncaster wADalll, 11 
wrzdnla br. W mityngu będzie moSło 
wz1ą� udział ldlka koni polsldch w 
rótnych gonitwach Anglicy zwracają 
koaty podr6ty w wysok� 151 run­ 
tów za kat:dego konia. &t to korzystne 
warunld  wydaje się celowe. teby 
hodowla polska była reprezentowana 
(po ra pierwszy I) na an_lelsklm to- 

-, 

- 

"WIANKI NA WIŚLE" 

UroczystOŚCi  Wiankowe'" ktore lrll­ 
dycyJnle odbyly Blę 13 eeerwea, otwo­ 
rzył gospodarz Imprezy - Neptun. w 
towarzystwie Syrenek. W enwne pót­ 
niej rozpoczęły się akrobacje samolo­ 
towe. skoki ze spadochronem do WI­ 
sły. «lef11ada łodzi I tallłówek. zaWody 
motorówek I pokazy jazdy na nartach 
Wodnych, oglądane przez tłumy war­ 
szawiaków zgromadzonych na bulwa­ 
rach po Obydwu brzegach rzeki. 

Z kolei amatorzy tańCłl I piosenki 
grupowali sl«: przy efektownie ude­ 
korowanych estradach, Idzie wystę­ 
powały zeRpoły amatorskie. Sluchano 
tet orkiestr d4:tych. oglądano wystę­ 
py zespołów relllonalnych. które przy­ 
jechały na warszawRkle  Wianki" z 
rótnych stron Polski. Na •• Wianki" 
7.ostall zaproszeni m. In. laureaci telO­ 
rocznego plebiscytu na Najlepszelo 
Pracownika Roku: połwlęcono Im Rpe­ 
cjalny proRram. 

O zmroku na brzelu rzeki zapłonęło 
30 kupalnych olnlsk zallrzmlały sal­ 
wy. na niebie rozbłysla feeria sztucz­ 
nych ogni. a Wisłą popłynęły ty lące 
rozjarzonYCh *Wlatełkamł Wianków 
To dopiero bYł Widok r E 

rze wyłctllowym. Wy lemy zapewne 
konie samolotem. lnaczej motna z gó­ 
ry zaklada� katastrofalną ponlkę. 

dyl bardzo męcząca dla zwierząt 
podrol samochodem trwałaby około 
S dni. I tak będzie duly kłopot z wy­ 
typowaniem konia do SI LelIer. He­ 
fajStos - po przerwie w startach - 

tanowi niewiadomII. Jełlł Jurystka 
WYRra Derby poW1nna startowa� w an­ 
IIlelsklm SL Le&er. ale Jest zapisana 
do SL Leger austriackiego. lidzie ma 
szanse zwycięstwa. zresztą w Don­ 
caster moslaby wzlą� udział w lO­ 
nitwIe dla klaczy, I z pewnością za­ 
prezentowałaby się lepieJ. 

PIszemy to w okresie silnych upa­ 
łów, które IIdyby przetrwaty do nie­ 
dZieli. 4 lipca moSłyby zmlenl� sy­ 
tuację w walce o blęklt� .'tęBę na 
nlekorzy� klaczy. Wydaje nam się. 
te do SL Leller w Doncaster naleta­ 
loby zapl� tego OBiera, który zajmie 
najlepsze miejsce w Derby warszaw­ 
skim. Katdy koń polski bleaa� będzie 
w angielskim St. Leger bez szans na 
Jedną z czołowych nagród. chodzi tyl­ 
ko o to. teby hodowla nasza nie do­ 
znala kompromituJącej poratkl. Ogie­ 
ra klasy międzynarodowej nie ma 
WŚród tych. które startow.� będll w 
Derby w Warszawie. Oto konie zalo­ 
szone do Derby (prawdopodobnie trzy 
z nich zostaną wycofane): Duplikat 

Sceptyk. NIkki, J"  .,.aLA  _ •• _  Me­ 
seta. Carmen. Neon. SambaR, Smutka. 
Sclbor. Mach. Dryf, DostoJnik. Des­ 
pota. 

Wpłynęło równie! do PTWK zapro­ 
szenie do udzlału w specjalnym wy- 
6ctgu dla czteroletnich I starszych ko­ 
ni czystej krwi arabskieJ. na dystan­ 
sie 1100 m w Mai mo. w Szwecji. który 
orllanlzatorzy traktują. Jako  mlstrzo- 

two Europy". NIełatwo będzie row­ 
nleł. wytypować dwa najlepsze na­ 
Rze konie arabskie. ale jest t� ra­ 
czej kłopot "z nadmiaru bogacfWa". 
Sądzimy. te w Malmo hodowla polska 
powinna zdoby� J nagrodę. Byle nasi 
dtokeje nie rozgrywaU tej gonitwy 
tak. jak NaBrody Orli. w środę 23 
czerwca. to znaczy rałszywie. Wyścig 
na dystansie 2100 m rozstrzygnięty 
został na ostatnich 1000 metrach. Oto 
tempo gonitwy: 14 - ł2 - 40 - 40 - 
JII - 34. Czas 3·  Wygrał Sanos przM 
Rublem. Beanem I Figaro. łatwo 2 - 4 
- 1 dług. Komisja Techniczna ukara­ 
la trenerów I diokeJów grzywnami. Co 
z tego. pisaliśmy o takich gonitwach 
wiele razy. 

Teraz sami musimy na koniec ude­ 
rzyć się w piersi - NaRrodę Ascha­ 
bada Zdobył DeoJpota. pod k.d!. R. Sa­ 
dowskim. a nie pod dl. RaJewsklm. 
jak mylnie poinformowaliśmy w po­ 
przednim komentarzu. 

'11
		

/Stolica_1976_nr_27_04.07_s_12.djvu

			TEOFIL SVGA 

MATEJKO 

Nowa książka Marii Szypow­ 
skiej "Jan Matejko wszystkim 
znany" (Państwowy Instytu Wy­ 
dawniczy, seria "Ludzie żywi") 
zawiera mnóstwo infonnacji, poz­ 
walających szybko odgadnąć 
przekorny sens tytułu. Zdawało­ 
by się, powiada autorka, że do­ 
kładnie jest zbadana każda chwi­ 
la życia Matejki, że nic nie po­ 
zostało riiejasne, wątpliwe, wy­ 
starczy .znane materiały po kolei 
odczytać, by zobaczyć wychodzą­ 
cego naprzeciw nam żywego czło­ 
wieka. A tytmczasem? 

Nie jest nawet pewna data jego 
urodzin •. podawana rozmaicie: 24 
czerwca, 28 lipca, 30 lipca 1838 
 Podobnie ma się rzecz ze 
sprawą pochodzenia rodu Matej­ 
ków, a także wielu wydarzeń z 
życia wielkiego artysty. 

Jednym z poważnych osiągnięć 
Marii Szypowskiej jest prostowa­ 
nie"i uściślanie rożnej wagi fak­ 
tów, uważanych dotychczas za 
ścisłe i pewne, jak również kry­ 
tyczna ocena fałszywych niekiedy 
opinii, wygłaszanych z powagą 
przez badaczy życia 1 twórczości 
Matejki. Przykładem książka Ka­ 
ZImierza Wyki  Matejko i Sło­ 
wacki", pełna błędów nie tylko w 
uogólnieniach i wnioskach. Matej­ 
ce przypisywał Wyka wyznawanie 
ideologii krakowskich "stańczy­ 
ków", czego dowodem mial być je- 

go Obraz "Batory" (kult silnego 
władcy propagowany przez "stań­ 
czyków"), boć to przecie Bobrzyń­ 
ski wysuwał Batorego na czoło 
królów polskich. Tymczasem, w 
w chwili, gdy Matejko rozpoczy­ 
nał pracę nad "Batorym", Bob­ 
rzyński był dopiero studentem i 
ani marzył o swej przyszłej roli 
wśród ,,stańczyków" i o wydaniu 
"Dziejów ·Polski", w których swe 
poglądy wyrażał. 

Są to jednak marginalia - 
prawda, że dosć szerokie - w 
książce Szypowskiej. Fortą jej 
świetnie skomponowanego dzieła 
,jest natomiast plastycznie nakreś­ 
lony obraz życia i twórczości Ma­ 
tejki na tle współczesnych wyda­ 
rzeń. Czytelnik z zaciekawieniem 
śledzi historię powstawania jego 
dzieł, obserwuje go w życiu po­ 
tocznym. z zadziwieniem konfron­ 
tuje krańCONVo ze sobą sprzeczne 
opinie o jego malarstwie wśród 
swoich i obcych (entuzjastyczna 
opinia Teofila Gautier o "Kazaniu 
Skargi"). 

Wśród swoich bywało różnie. 

W grudniu 1884 roku Stanisław 
Witkiewicz wszczął ostrą batalię 
przeci w historyzmowi malarstwa 
Matejki. O jego "Grunwaldzie" 
pisał: u'" w jaki sposób takie 
ludzkie jatki mogą być 
źródłem 
podniosłych myśli?" Minęło dwa­ 
dzieścia łat i tenże sam Witkie- 

wicz wygłasza hymn na cześć Ma­ 
tejki: "Jest on jednym z tych lu­ 
dzi, którzy jak słupy ogniste 
wśrod mroku niewoli wiodą na­ 
ród wzniosłymi drogami i nie dają 
mu ani spodleć, ani zginąć w roz­ 
paczy, ani zapomnieć nadziei   
czuł on w sposób wielki i głębo­ 
ki i przeszedł przez dusze polskie, 
porywając je na wzniosłe SZCZyty 
uczuć. Pełnił posłannictwo, któ­ 
re 'Przed nim .pełnili Wielcy poe­ 
ci". 

Przytoczone słowa Witkiewicza 
mogłyby posłużyć za motto do 
książki Szypowskiej. Autorka u­ 
wydatnia bowiem silnie gorący 
patriotyzm Matejki. jego umiłowa­ 
nie historii ojczystej i dumę z 
przynależności do polskiego naro­ 
du. 

Oto epizod, charakteryzujący u­ 
czucia artysty: Matejko studiuje 
malarstwo w wiedeńskiej Akade­ 
mii Sztuk pod kierunkiem profe­ 
sora Rubena. Pewnego razu prof. 
Ruben zażądał, aby na malowa­ 
nym przez Matejkę obrazie król 
Jan Kazimierz przedstawiony zos­ 
tał w postawie klęczącej. - Kró­ 
lowie polscy przed nikim nie klę­ 
kali! - krzyknął wzburzony Ma­ 
tejko, po czym wybiegł z pracow­ 
ni i więcej już do niej nie wrócił. 

Miłość kraju, wyraz nadziei, 
pewność wyzwolenia - wszystkie 
te uczucia i przekonania przeja­ 
wiły się najsilniej w deklaracji, 
jaką 7 kwietnia 1892 roku złożył 
Matejko na posiedzeniu Sejmu we 
Lwowie. Według relacji Mariana 
Gorzkowskiego Matejko powie­ 
dział wówczas, "iż pragnie ostat- 

nią swą pracę. obraz «Konstytu­ 
cja 3 Maja», na własność oddać 
narodu, Warszawie ją ofiarować, 
dodając, aby ten obraz pod opie­ 
ką Sejmu, a w gmachu sejmo­ 
wym został do czasu, aż póki bę­ 
dzie go można bezpiecznie do 
Warszawy odesłać. Przy zmianie 
bow i em, da Pan Bóg, szczęśli­ 
wych wypadków, które za laską 
Bożą nastąpić mogą, pragnie on, 
by obraz jego był zawieszony w 
komnatach Królewskiego Zamku 
w Warszawie, to jest tam, gdzie 
ta wiekopomna uchwała konsty­ 
tucji przeprowadzoną została." 

Maria Szypowska nazywa Ma­ 
tejkę genialnym reżyserem wyo­ 
braźni narodowej. człowiekiem. 
który zawsze był wiemy hasłu, 
głoszącemu, że "oddzielać Sztuki 
od miłości Ojczyzny nie wolno". 

Zawsze, bo już od lat dziecin­ 
nych, czytał książki z dziejów 
Polski, kopiował wizerunki ze 
.,Spiewów historycznych" Niem­ 
cewicza, rysował Kościuszkę i 
księcia Józefa, a mając piętnaście 
lat namalował farbami olejnymi 
swój pierwszy obraz historyczny 
"Carowie Szujscy". Obraz ten 
sprzedał antykwariuszowi za 30 
florenów i za pieniądze te kupił 
farby oraz płótno. 

Naj piękniejszy hołd Matejce 
złożył Wyspiański w "Kazimierzu 
Wielkim":  ślubował wskrzeszać 
narodu Gloryje  Jak to ślubo­ 
wanie wypełniał Matejko życiem 
i 
twórczością, 
dowiaduje się czy­ 
telnik z pasjonującej lektury 
książki Marii Szypowskiej. 

 

 

a\. - 

POZIOMO: l) zadowolone 
osiedle Pragi  ściele się za 
kosiarzem. 2) przyprawa w 
postaci lasek. 3) łyłwy na 
kółkach  przywódca lewicy 
,.czerwonych" w Powstaniu 
Styczniowym, patron ul. Mo­ 
kotowa. ł) siedzJba Muzeum 
Archeologicznego. 5) ryba a­ 
kwariowa  wodospad na 
granicy Kanady i USA. 6) 
będzie nim można pojechać 
�o Konstanclna. 7) łączka w 
parku. 8) zadz.1era nos  
pomnik Bohaterów Warszawy 
(potocmie). 9) wyklucza po­ 
dejrzenie o przestępstwo  
stan USA. 10) aparat do rzu­ 
towania na ekran. np. foto­ 
grafU  ogół organizmów 
tyjących w morzu. Jeziorze 
i płyWajf\cych tam czynnie. 
11) glówny bóg w mitologii 
gennańskteJ. 13) imię Chału­ 
piec (Negri). 15) szosa jej nie 
dorównuje. 17) kafejka. 19) 
odprysk iaru. 10) japońskie 
dz.1ewczęta zabaWiające gołei 
w restauracji. berbaciarnl. 
1 2 3 4 
5 
6 
7 8 9 10 11 12 13 14 151617 18 19 20 
1 
f6 
.36 
2 
13 
I 
I 
334 
 
.19  
H- 
I 
50 
I 
4 
28 -o I' 
I 
4ł 
.� 
9_ 
- - 
147 
I 
146 
5 
I 
1 
I 
I 
12'1 

6 
7 

8 I I I 

97�.=- 

10 �2 I 

11 
,2 
, 
.91 
130 
, 
i 
123j 
13 
14 
15 Ił' 
16 
17 
29 
18 
18 
19 
20 
42 
4.3 
 
 

231 

I ł I §ł 51 

�_f�.� 

I I� I I , 

=-- 

I I 18 

17 l? 

PIONOWO: l) zawieszana. 

RdY murarze koÓCZlł budowę. 
2) stołeczna ulica ol Nletlona 
latamlaml gazowymi. po u­ 
pnaniu. 3) wraz z Wigurą pa­ 
tronuje- warszawskteJ ulicy. 
ł) pIaszc:z chroniący pned 
deszczem  król Sparty, po­ 
legł broniąc TennopiL 5) for­ 
ma rozllczeó bezgotówko­ 
wych. 6) połowa połowy  
atak. 7) dozorca z obozu kon­ 
centracyjnego. I) Organlzacja 
Narodów ZjednoCzOnych do 
spcaw Oświaty, Kultur)' 1 Na­ 
uki  tak młodzid określa 
awanturę. 9) w górach - 
łnlegowe lub kamieni  ku­ 
piec. którego imieniem naz­ 
wano ścianę Rynku Starego 
Miasta. II) autor epokowego 
SfotOnI1c4 j4ZJI'IcG poIskłego  
w kanistrze. 11) pUot, prof. 
PoUtecbn1k1 Warszawsldej. w 
r. 1931 zdobyJ puchar Gordon 
BerlOetta (anagram słowa  t­ 
jak). 12) tułów, korpus, Ił) 
Artur, wybitny planista, wir­ 
tuo&. 16) szerzenie idei w ce- 

S.erpchob  gnł4lzdo 
ł1It poci oltftem PfT1I ta. Pa­ 
.�,. 

Fot. Wiktor PcrtDłow.k. 

.,." 

lu pozyskania zwolenników. 
18) zakaz opuszczania koszar 
(potocznie). 20) odkłada ją 
pług  kurek. 

Litery z ponumerowanych 
kratek. czytane kolejno, u­ 
tworzą hasło-cytat z wtersza 
Wacława Rzewuskiego. 

Pomiędzy czytelników, kt)­ 
rzy w ciągu 10 dni od daty 
ukazania się pisma nadeślą . 
na kartach pocztowych z na­ 
kleJonym kuponem. 
rozwtą­ 
zanie krzytówki 1 hasła. roz­ 
losujemy BONY KSIĄ2.KI­ 
WE. 

ROZWI"ZANlE 
KRZYZOWKI 
Z NRU Zl 

 ta cna Warszawa   
to matka prawa. 

PGdomo: 1) Kiedzleszyn. I) 
opowiadanie. 3) Słuuw. łl a­ 
.tat - Argus. 5) acetylen. I) 
turaw - amant. 7) cierpie­ 
nie. I) groch. I) ocznik - 
Barczewo. II) statek 12) po­ 
pas. lJ) jatld.. Ił) cz101l. II) 
Przeskok. II) Bartók. 11)  
ka. .) Ihdryt. 

Pioaowo: l) m� - uJ­ 
ma. 2) utrata - Praga. 3) e­ 
dytor - stwór'. ol) asceta - 
zator. 5) zastaw - piele .•  
okno - SZkot. 7) Słutewlec 
- pałąk l) zima - osika. .) 
Sanok. lO) NowoUpkl. II) Po­ 
laniec. 14) ble«anlna. 11) o­ 
desu. 17) m)'SZ. II) znawca. 
19) nerw .•  Dekert. 

NAGRODY 

- Za prawidłowe rozwIoIIunle 
krzyti)wki z nru 2l nag'Xły 
ksloll:tkowe (bony) W)'lc.owa­ 
U: AleksaDdeJ' Wnoeek 
Onya, Wanda Lazurek - 
Po&na6 Leaek  - 
warszaw., ll.adeJ ntas - 
RadOllł. Karia Kaciejewska - 
Wanuwa. Karla KarasliKka 
- GUwice, ZOfia .I� - 
Wrocław, Ba1iDa Sadowska­ 
warszawa, Teresa Klelcaw­ 
ska - Kielce, Kazlmlen Ka­ 
necki - warszawa
		

/Stolica_1976_nr_27_04.07_s_13.djvu

			Z OTWARTYCH SZKATUŁ 

 

JUZ 

7 5 L AT! 

Pracowniczy Ogród Działkowy 
im. Obrońców Pokoju w Warsza­ 
wie przy al. Niepodległości 113/115 
obchodzi w br. 75-lecie istnienia. 

Inicjatorami i założycielami by­ 
li: Czapski, Pincewiczowa i Kla­ 
czyński. 
Starzy działkowcy' jak: 

Marcin Grzegrzuła, Maria Geld. 
Markiewicz. Józef Jaroszewski i 
KUŹIDa - opowiadali, że pierw­ 
sze uprawiane legalnie i niele­ 
galnie pólka na zapleczu fortów 
były sporych rozmiarów - od 5�O 
do 100()2. Działek takich było kil­ 
ka natomiast po rewolucji 1905 r. 
-  kilkanaście. Działkowcy mogli 
uprawiać na zajmowanych polet­ 
kach ziemniaki, kapustę i warzy­ 
wa siali również grykę i sadzili 
krZ:ewyowocowe. drzew nie wol­ 
no było sadzić. Pewną zmianę w 
korzystaniu często z samowolnie 
uprawianych działek przyniosła 
rewolucja w R�ji i w Warszawie 
w 1905 r. Uprawiane działki zos­ 
tały zmniejszone do ca 500 m2• 
pas upraw został nieco wydłużo­ 
ny do dzisiejszej al. Niepodległoś­ 
ci wówczas 
nieistniejącej, 
stąd 
z�iększyła się liczba użytkowni­ 
ków do kilkudziesięciu. Dalsze 
zmiany w uprawie nastąpiły w 
r. 1915, po zajęciu Warszawy przez 
wojska niemieckie. W r. 1917 za­ 
wiązał się zespół uprawy działek. 
Znaczną liczbę działkowców sta­ 
nowili pracownicy tramwajów 
warszawskich. Pierwszym prze­ 
wodniczącym zespołu został w r. 
1917 - Czapski - kontroler 
tramwajowy. 

Powstanie w r. 1918 niepodleg­ 
lej Polski przyniosło dla istnie­ 
jącego zespołu działkowcow .�­ 
sadnicze zmiany. Władze miej­ 
skie w r. 1919 uporządkowały 
kwestię prawną ogrodu. Opraco­ 
wany został i zarejestrowany w 
Magistracie m.st. Warszawy sta�ut 
ogrodów działkowych •. �dłuzc: 
no pas uprawy po �tmeJącydZ1- 
siaj Dołek Kaczki Dziwaczki·. 
Prezesem w latach 1919--24 była 
W. Pincewiczowa. Ogród uzyskał 
również nieco inną lokalizację. W 
związku z wyburzeniem przez 
Wojsko Polskie istniejących 
=: 
tów i projektowanym parkiem, 
później nazwanym - Dreszera. 
pas upraw działek wydłużony zo­ 
stał do dzisiejszego Ronda im W. 
Komarowa i po wyburzeniU for­ 
tów i zasypaniu głębokiego rowu 
w miejscu obecnej świetlicy - 
teren ten został oddany do użyt­ 
ku działek. a głęboki dół. obecn�e 
118ZWany Dołkiem Kaczki DZI­ 
waczki - zabezpieczono i oddano 
jako miejsce zabaw. 

Obecny ogród obejmował aż do 
roku 1946 tereny od wschodu - 
do drogi noszącej obecnie nazwę 
ul. Odyńca. od północy zamkruę­ 
ty al. NiepodległOŚCI. która z0s­ 
tała utworzona w r. 1937. od za­ 
chodu granica biegła o ok. 100 m 
od ul. Odyńca. Rożnej wielkości 
poletka podzielono na 300-  
działki których liczba wynoslla 
100. p.!zeprowadzo!lO alejki i wy­ 
kopano studnię-ablSYDkę. 

Działkowców z północnej częs­ 
ci ogrodu przeniesiono na nowo 
utworzne tereny poforteczne. 

przydzielając każdemu działko­ 
wiczowi na zagospodarowanie 
działki z wymiany bezpłatnie - 
5 drzewek jabłoni a 3 drzewka 
grusz. wszystko na koszt Magis­ 
tratu m.st. Warszawy. Stąd alejki 
nazwano al. Jabłoni. al. Grusz. 

W r. 1924 prezesem ogrodu wy­ 
brany został Henryk Kostka. Za 
jego kadencji magistrat ogrodził 
na własny koszt ogród siatką 
drucianą oraz wybudował domek 
drewniany dla zarządu. a przy 
domku szopę drewnianą. która 
służyła jak skład narzędzi ogrod­ 
niczych działkowców i miejsce 
zebrań. Władze magistrackie opie­ 
kowały się i popierały ogród. 
Premiowały wyróżniających się 
działkowców drzewkami. cebul­ 
kami kwiatowymi. Rozpisywano 
konkursy na naj piękniejszą dział­ 
kę. a jako I nagrodę np. uzyskała 
Maria Geld altankę. która stoi do 
dnia dzisiejszego na działce nr 43. 

Działkowcy tworzyli jedną 

wielką rodzinę - zarząd ogrodu 
organizował zabawy i pikniki, w 
czasie których wybierano najpięk­ 
niejszą dziewczynę w r. 1932, 
zaś w 1933 "królową ogrodu" wy­ 
brana została Helena Grzegrzu­ 
łówna. Inne jeszcze godne odnoto­ 
wania wydarzenie miało miejsce 
w ogrodzie w r. 1936, gdy w al­ 
tanie na działce nr 19 pani K. 
Markiewicz urodziła córeczkę. 

Z powyższego krótkiego szkicu 
jasno wynika. że Ogród im. Ob­ 
rońców Pokoju jest najstarszym 
ogrodem stolicy, jego początki 
sięgają ostatnich lat ub. stulecia. 
Jego powstanie determinowała 
nędza i ucisk. które wywołały re­ 
wolucję 1905 r. Droga ogrodu to 
przeżycia radosne l bolesne. jaki­ 
mi kroczył naród polski. a oto 
najważniejsze z nich: 

- Nędza pierwszych lat po wyz­ 
woleniu 1918-1923, w których 
to latach działkowcy własno­ 
ręcznie wyrywali ziemię for­ 
tom pod przyszłe działki. 

- Okres bezrobocia i kryzysu 
1930-1935. w latach tych 
działki były żywicielkami bez­ 
robotnych. 

- Oblężenie Warszawy w r 1939 

- w czasie którego ogród był 

przedpolem wojsk polskich i 
hitlerowskich. 

- Bolesny. pełen tragizmu okres 
okupacji hitlerowskiej 1939- 
1945. W okresie tym ogród 
nie tylko żywił rodziny dział­ 
kowców. lecz był terenem ze­ 
brań konspiracyjnych t miejs­ 
cem przechowywania broni or­ 
ganizacji polskiego podziemia 

- Powstanie War.szawskie obję­ 
ło swymi działaniami również 
teren ogrodu. na którym i w 
jego 'wieUicy przetrwało ok 
50 dZiałkowców. spośród któ­ 
rych 2 osoby zostały zabite. 
a kilka rannych. Ogród gospo­ 
daruje na 7 ba i liczy 290 
działkowców. Od r. 1950 stal 
Się ogrodem otwartym dla pub­ 
liczności. poza tym gości na 
swoim terenie. 00 roku ludzi 
starszych w ramach .,Małych 
fonn wczas6w". Działkowcy 
dokonali modernizacji działek. 
drzewostanu. altanek, ogro­ 
dzeń i bramek, a poziom u­ 
kwiecenia jest b. interesujący, 
stąd też liczba spacerowiczów 
YI ogrodzie przekracza 300 tys. 
rocznie. 

FRANCISZEK MASŁOWSKI 
 
, 
lSZlalEAI 
1=3 
 
 
 
 
l 
tz=;J 
1- 
 
 
 
 
t:=J 

SPROBUJ! 

ZA CZYM PRZEPADAJĄ 
SZWEDZI 

7 oryginalnych, wykwintnych 
i delikatnych 

mrożonych dań rybnych, 

a wśród nich to, 

w czym się rozsmakujeszl 

Stała sprzedaż - Warszawa: 

Delikatesy Rybne - pl. Zbawiciela 
Supersam, ul. Puławska 

Hala Mirowska, ul. Marchlewskiego 
Delikatesy, al. .Niepodległoścl nr 12 
Delikatesy, ul. Świerczewskiego 82a 
Delikatesy, ul. Krucza 51 

Do każdego dania ulotka gratis. 
Producent pOdaje skrupulatnie: 

- skład I wartość 

odżywczą potrawy, 

warunki przechowywania 

I spOSÓb przyrządzania. 

S 65-19 

15
		

/Stolica_1976_nr_27_04.07_s_14.djvu

			Wokół Warszawy (1) 

URBANIZACJA 
"TRZECIA PlEĆ" 

Wokół mia  ta Warszawy 
rozciąga 
się stołeczne województwo 
�a�zawskie, które prędzej czy 
późnię] 
zamieni się naturalnym 
�Ieglem rzeczy (to jest w stałym procesie rozrastania się sto­ 
Iiey) w swego rodzaju megalopolis - strefę bardzo mocno 
zurbanizowaną. Biorąc pod uwagę ten oczywisty fakt iż stolica 
stanowi w każdym kraju swoisty symbol prestiżu �rbanisty­ 
cznego, jest rzeczą niezmiernie istotną. jaki kształt nadamy 
nowym obsz�rom miejskim i podmiejskim naszej metropolii, 
przy czym me chodzI tu tylko o kształt materialny. "Temu 
właśnie zagadnieniu poświęcam cykl felietonów pod hasłem 
.Wokół Warszawy". 

, Ludność �i�jska w Polsce już dawno przekroczyła 50 pro­ 
.ent ogólnej liczby mieszkańców, zaś w województwie stołecz­ 
�ym �ieszka nie więce] jak 12 procent ludności wiejskiej. 
:nac�eJ mówi�c: �Jewód�two to ulega kolosalnemu prsyspie­ 
,zenlU urbanizacyjnemu 1 wpływowi  miastowienia". 

Warszawa. jak każde duze miasto. koncentruje swoje pod­ 
;tawow� element� usługowe w strefie śródmiejskiej. Natomiast 
oudownictwo mieszkamowe powstaje w jej bliższym a na­ 
stępnie 
coraz to dalszym otoczeniu. Jest to proces nie�niknio­ 
ny - odwrotnością byłoby zagęszczenie śródmieścia i jego bli­ 
�kich .okolic do. stanu ni�normalnego i nie do wytrzymania 
'nadmierne zameczyszczeme, tłok. hałas, stressy psychiczne 
'te). Proces ten wszelako jest w przypadku Warszawy zwie­ 
okrotniony rangą I skalą założenia. W planach perspektywłez­ 
Iyc.h zakłada się dla Warszawy i bezpośredniej strefy wokół 
lIeJ �rubo ponad 3 miliony ludności. Można więc sobie wy­ 
,braZlć. jak potężny będzie ten rozrost - ta rozlewająca się 
1lama żelbetu i asfaltu. Problem w tym, by wspomniana roz­ 
b�dowa r:n1ała sensowny. to jest humanitarny. a nie wyłącz­ 
me technicystyczny, charakter. 

Zanim do tego przejdziemy, przyjrzyjmy się stanowi istnie 
[ącemu, 
rzućmy okiem na to, co w dalszej części będę umow 
nie nazywał przedmieściem. Na przedmieścia Warszawy bez 
pośrednie i te nieco dalsze, które lada dzień staną się 
bezpaś 
rednimi. 

Obserwowana przez każdego z nas już po minięciu ,.osie· 
dlowych" granic miasta zabudowa jest bardzo "specyficzna" 
i bardzo. wręcz denerwująco, szpetna. Najczęściej są to tzw 
domki 
wolnostojące. 
stawiane w sposób nieskoordynowany . z 
niczym (a już najmniej z otoczeniem), bezsensownie improwi­ 
zacyjny, bez uwzględniania jakichkolwiek ciągów zabudowy. 
kompozycji urbanistycznej etc. Z reguły w dwóch wariantach: 
willobogackim (te "williszcza" i te ich kolorowe ogrodzenia. 
parkany, tralki, schodki!) i szopopodobnym (kleconki z byle 
czego, rozlatujące się chałupy ete). Cały ten koszmarek. 
którv 
ma to do siebie. że zaśmieca krajobraz elementami obcymi -i 
tak paskudnymi. że to w żywe oczy ubliża estetyce białego 
dnia. tak został swego czasu podsumowany przez naczelnego 
redaktora ..Architektury", inż. Zygmunta Skrzydlewskiego: 

..Karygodne 
lokalizacje, nieprawdopodobny bałagan prze­ 
strzenny. tolerowanie bezprawia budowlanego, nieumiejętność 
złożenia w jako tako zharmonizowany zespół nawet kilkunastu 
domków jednorodzinnych, urągają elementarnym zasadom 
wpajanym słuchaczom architektonicznych uczelni" ARCH1- 
TEKTURA nr 8/9 1973). 

Pojawia się tu niezmiernie istotna sprawa styku miasta 
i wsi i ich wzajemnych oddziaływań, w obu przypadkach zde­ 
c�dowanie negatywnych. Albowiem miasto oddziałuje na 
wieś w sposób destrukcyjny dla jej tradycyjnych wartości. zaś 
wieś wędrująca do miasta i zatrzymująca się na przedmieściu 
cz�ni z tego przedmieścia przedziwny stwór, jakąś urbaniza­ 
�y�ną ,.trzecią płeć", ni to wieś, ni miasto, ów wspomniany wy­ 
zeJ koszmarek, którego nie 
powinniśmy 
tolerować. To upodab­ 
nianie się wsi do przedmieścia i przedmieścia do wsi zyskało 
już sobie taką złą sławę, że za zupełnie uzasadniony można by­ 
ło uznać tytuł jednego z artykułów na ten temat: "Przedmieś­ 
cie na całą Polskę". 

Ale o tym za tydzień. 

WALDEMAR ŁYSlAK 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

Nadal trwaJą prace  z lu­ 
katorskle w tr,ech klatkach 
schodowych l pl4:tra: ml­ 
rowskieJ. władY'dawo�kleJ 
I przy Sali Raiowej. a tak­ 
ze w Wiety GrodzkieJ. W 
Kaplicy Stanbiławow!'lkleJ 
zmontowano Jut kolumny z 
pozłoconymi głowicami 
trwa zlocenle sklepienia. 

Dostarczono na Zamek 21 
okna. W tym roku ma nA­ 
deJj� jeszcze 300 okien; 
ugółem potuebnych )e8t 
451. 

Na poddaq:u skrzydła 10- 

-­ 

i. 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- -, 

- - 

- - 

 

tyckiego trwa montaż lIrzą­ 
dzen klutUltyzacyJnych, 
montuje !l14: rozdzielnie nr­ 
KkleKo I wysokiego napię­ 
eta. Na parterze. w Uw. 
ko�natach Jagielloól'Iklch, 
tynkuje się klany 

Wpłaty plenlęine 

- �.OOO zł - Zwhlzek Za­ 
wodowy Pracownlkow Rol­ 
nictwa w Warszawie 

Wnętra. Zamku 

50.000 zł - Bluro Projekto­ 
 PRemysłu Oraanlcznego 
w Wanza� 

Su'a CQlla'e"a. ,lian ol wt "II'łdZ I/woJem III/ch. Jut za kilka młelł.�c" b�zł(>nall podziwiali urodę 
zA"kOfttrłrMowan  , konana'". OdnoafaurotAlne obraZił Ca"a�"a Ulrocq na s�  wapa- 

n.ołq pO!łodzkę udtu'orzq zr�znt' ręct' art.,.toll'-nem  ,nHcoIl1 ł Hfmrl/kou'G.  

FOl. InsłrJIut Sztuk. P  N 

 

 
 

 

- It- -.!:�'�. 

u�-)ll 

l 

- 

r-= C 
r 

 

 

- 200.000 zł - 
Przedstębior­ 
stwo Eksportu Wewnętrzne­ 
go  Pewex" w Warszawie 

- 17.800 zł Biuro Pro­ 
Jektow Słutby Zdrowia w 
Warszawie 

- 19.870 El - Zakłady Wy­ 
tworcze Urządzen Telefo­ 
nicznych 1m. Komuny Pa­ 
r�skleJ •• Telkom - ZWUT" 
w Warszawie 

- 100 OCIO zł - Poznańska 
Centrala Materiałow Budo­ 
wlanych 

-  zł - Biuro Projek­ 
tow Przemysłu Belonów 
 łł1prodex" w Warszawie 

.0.000 zł 

Stołeczne 

Przedsiębiorstwo Przemysłu 
Gastronomicznego Oddział 
Bary 

- l.a50 zł - Społdzielnu. 
Inwalidów  Zawrat" w Za­ 
kopanem  kładki za IV . 
lm r.) 

- 

JO.OOI zł 

Stołeczne 

Przedsl-:blorstwo Przemysłu 
GastronomlcznelJQ, Oddział 
zachód 

- 15.000 zł Stołeczne Przed­ 
sl-:blorstwo PrZemysłu Ga­ 
o;tronomiczne«o. Oddział 
Sródmiełde 

 zł 

Stołeczne 

Przedsiębiontwo Przemysłu 
Ga  tronomłcznego Oddział 
Kawiarnie 

- 1.120 zł - Ur&.Ild Mi  u 
I Gmmy Chndecz fU zebra­ 
ny złom) 

- !.. 'lOG zł - przecl!ll4:blor­ 
J>1wo Pańl'ltwowe Polmo­ 
zbyt" we Włoclawku (za ze­ 
brany złom) 

Wpłaty z zagranicy 

z Wielkiej Rrytanii: Jane 
Helliwell z Londynu 5 
funtów. 

z R.·N: Teodor Wiesiorek 
Ambasada PRL w Bonn 
200 marek. 

A. D. CzapleWSkl z Frank­ 
furtu n Menem - 50 marek. 

z USA: Halina Pletka z oor­ 
chester - 21 dol EU:bietól 
Pawub z Chlcólgo - 1 dol .• 
Rozalia Kajfasz z NowegO 
Jorku -1 dol.. Maru. Dype) 
z Chlcqo - 1 dol., 

z Kilnady: Edward Busch z 
SOuthampton - 5 dol  A. 
Lakowski z Ontólrto - .ł8 
doi .• 

 Au.traUI: Polonia ólustra­ 
IUska za t'Ołredn1ctwem 
 Kuriera Polskiego" w Syd­ 
ney - 11'.51 dol.. Henryk 
2ab.1 z SydllE'Y - II fioł., 
Helena Kononlkk z Sydney 
-  dol. 

Stan kent 

Na konto kraJowe w PKO 
wpłyndo 5I5.IIJ.6tl,ł-ł zło­ 
tych. 

Na konto dewizowe w 

Banku PeKaO Wpłyncło 

156.112.74 dolarów 

Numery kont 

O bywa teJ ski Kornnet Od­ 
budowy Zamku Królewskie­ 
ao w Wara.aww 'PKO I 
OddZiał Warszawa Nr lUl­ 
-.IU. 

Oprocentowane konto de­ 
wIZowe Banku PeK.o Nr 
E-I
		

/Stolica_1976_nr_27_04.07_s_15.djvu

			I 

 P. Tad  IIs. Hurku/I;"k, ,l(f­ 
nestot nt/m lis' - 1vspunnllf'­ 
nil'. k,l)rł'�IU !rugmen' druku­ 
jemy: 

. , W 4J nurne-rze "Stlłlicy" z 
1975 rnku Stanisław Nit'wia­ 
domski. mój starszy kołega 
5Zknln�·. 
zarnieścfj 
pic;kne 
wspomnienie- o naszym Dro­ 
gim Profesnrze. Wacławie 
La('hmanie Nie wspnmniał 
jednak ani słówkiem o samej 
szkole. z którą związane by­ 
ły te wspomnienia. 

W latach 1918-1921 uczęsz­ 
czałem do tej samej szkoły 
en i autor felietonu. Stanis­ 
ław Niewiadomski. której 
uczniami byli również Kazi­ 
mierz Krukowski (Lopek). 
Aleksander 2:abczynski (nie 
Darek lecz Olek) i wielu in­ 
nych zndnych później ludzi. 
Lachman byl naszym wycho· 
wawcą klasowym pl'zez ostat­ 
nie trzy Jata nauki szkolnej. 
Przy nim zdawaliśmy matu­ 
rc:. 

Plac Trzech Krzyży 8 - w 
poprzecznej oficynie mieściło 
sic: owo gimnazjum Kazimie­ 
rza Kuwiecia. A dalej. w głc:­ 
bi tej olbrzymiej posesji, był 
znany browar warszawski 
Junga. Czc;sto wiosną I latem 
przez otwarte okna wdzierał 
siC; do klas cierpki. słodkawy 
i duszący zapach zacieru piw­ 
nego. zaś z bramy wielkiego 
podworza wyjeżdżały olbny­ 
mie wozy zaprzężone w parę 
silnych koni ciągnąCYCh wy­ 
ładowane pod górę beczki 
z piwem.  nie ma tam 
ani szkoły. ani browaru - 
rozciąga się natomiast ku 
Wiśle piękna perspektywa 
zielonej przestrzeni. 

Szkoła Kulwiecla, znanego 
pedagoga i krajoznawcy, po­ 
jawiła się w Warszawie za­ 
raz po wypędzeniu Niemców 
w listopadzie 1918 roku. jako 
szkola Rqp. 

Dyrektorem gimnazjum 

męskiego RGO był nadal Ka­ 
zimien Kulwiet. W zespole 
nauczycielskim znaleili Się 
tacy wybitni pedagodzy jak 
wspomniany przez Niewia­ 
domskiego - Józef Krokow­ 
ski. polonista. profesor Poli­ 
techniki Warszawskiej mate­ 
matyk - Nowak, hlstoryk - 
Włodzimierz Topoliński 
świetny pedagog i sekretarz 
szkoły. Elwertowski. oczy­ 
wiście Lachman jako wycho­ 
wawca klasy l nauczyciel 
śpiewu i kierownik doskona­ 
łego chóru szkolnego. - wy­ 
bitny malarz - Konstanty 
Górski. nauczyciel rysunków. 
małżonka dyrektora Kulwie­ 
cla. Maria Kulwieclowa. polo­ 
nistka. znany profesor szkół 
warszawskich. noszący pięk­ 
ną. dłu'UI brodę. Sławiński. 
wykładał chemię, małżeństwo 
Jc:tkiewiczowie. on - fizyk. 
ona - o ile pamiętam polo­ 
nUlka. wspomniany jut 
przedtem Aleksander .Janow­ 
ski. geograf l zastułony pre­ 
zes PolSkiego Towarzystwa 
Krajoznawczego. Wybitną 
poIIlaclą był równie! prefekt 
gimnazJum. ksiądz Kazlmlen: 

Lutosławski. pbtnlejay J)ORł 
na sejm. członek znanej ro­ 
dziny. z klóreJ wywodzi sie 
znakomity kompozytor" polski 
- Wltuld Lutosławski 

Ta długoletnaa, a dla mnie 
od dzieunstwa. lltcznost 
i wspołpl'"aca Z Lachmanem 
�rzerodziła 8lę w trwabl 
I gor ",c", pny Jam. Profesor 
lraktował mnie uwsze jak 
syna. a ja - DO skończeniu 
Gimnazjum Kulwiecla w 1121 
roku I studiów w ówczesnej 
WSH - wS4plłem ninwłocz- 

nit' dn •• Harry·· i Slitlem si� 
wiernym sZE'"rmierzel'"Q pieśni 
polskiej i' lachmannwSkiej 
idei śpiewaczej. Pracowaliś­ 
my wspólnie dla umUowanej 
 Harfy" w okresie przedwo­ 
jennym. w ciągu całej o­ 
krutnej okupacji hitlerow­ 
skie-j. a nawet i w czasie 
Powstama Warszawskiefto. A 
po wyzwoleniu, rozpo('Zęliś­ 
my z Lachmanem na czele. 
pełną zapału, niezaletnil już 
działalność artystyczną  Har­ 
Cy" oraz naszej ogolnopol­ 
skiej organizacji śpiewaczej. 
Choć Drogi Pro resor odszedł 
od nas jut przeszło 12 łat te­ 
mu - dzielo Jegu trwa i roz­ 
wija sic: pomyślnie. 

A szkoła ?.. Cóż. lata ł!n� 
1939, - różne dZiałały wów­ 
czas prądy. orientacje. dąte­ 
 W smutnych. pamięt­ 
nych chwilach wyboru prezy­ 
denta Gabriela Narutowicza 
- napic:cie i wewnc;trzne' roz­ 
bicie IiPołeczeństwa w całym 
kraju, a szczególnie w stoli­ 
cy. było olbrzymie. Młodzież. 
jak zawsze. potrafi być im­ 
pulsywna i nieopanowana. W 
czasie przejaZdu nieszczęsne­ 
go prezydenta Narutowicza 
7 Rt'lwederu do Katedry czy 
też na .r.amek gromadziły się 
na ulicach duze tłumy. nit, 
zawsze przychylne nowemu 
prezydentowi, a czc:sto na­ 
wet i wręcz wrogie. Na 
placu Trzech Krzyży, wśród 
manifestujących przeciwko 
Narutowiczowi znalazła się 
podobno spora grupa uczniów 
szkoły Kulwiecia, w znanych 
wówczas wszystkim szarych 
szkolnych czapkach. To wy­ 
starczyło. aby szkołę i jej 
kierownika poclągną� do su­ 
rowej odpowiedzialności". 0- 
czywiście. ta uczniowska ma­ 
nifestacja nie była inspirowa­ 
na ani przez dyrektora 
szkoły. ani przez jej wycho­ 
wawców. Niemniej jednak 
Kazimierza KUlwiecia usunię­ 
to ze stanowlska dyrektora 
_koły, mimo zasług jakie 
połotył jako wybitny peda­ 
gog i wychowawca wielu 
pokoleń młOdzieży polskieJ. 
Gimnazjum przejęło Towa­ 
rzystwo Oświatowe  Unia", 
które prowadziło je z dosko­ 
nałymi rezultatami aż do wy­ 
buchu drugiej wojny świato­ 
wej. 

WnioskownUjmy - pisze pan 
Tadeusz Borkowski - rów­ 
met o nadanie imienia 
Lachmana Jednej z uUc War­ 
szawy. Był przeciet także 
dwukrotnie laureatem Na­ 
grody Muzycznej Miasta Sto­ 
łecznego Warszawy, w 1938 
roku i w 11l5ł roku. - Nie 
uzyskaUsmy dotychcza'ł zgo­ 
dy ojcow miasta na zreall­ 
zowanie tego proJektu". 

 P. Włodllaławo Llptńako  
Wólki Strobowaklej nadealo/a 
nam cIekoWlI U.t-wapomnf�-: 
nie. 

 Moj mąt Władysław Llplń­ 
flkl w dniu  r. zostal 
zmoblllzowany I wraz z ogro­ 
mnym transportem odjechał 
z Radziechowa do Lwowa - 
pisze Autorko Uatu. - Ponle­ 
�ai Lwów Jut był bombar­ 
do�any cały transport zatrzv­ 
maJ sit: na kilka godzin w 
Dublanach Laszkach tak ie 
w godzinach wieczomycl) do­ 
Je<'bał do Lwow.. Mott zglo­ 
sil się w swojej jednostce. 
Po uroczystej przYSiędze 
o\rZymal wyposa1enle bojowc. 
niestety. nie dla wszystkich 
st.rczyło broni. a I buty by­ 
wały w opłak.nym stanie.  
godzinach nocnych sztab:5 
PP. Kompania Tełegrattczna 
I Inne pododdziały WyruSZYłY 
w kierunku Warszawy_ Mąt; 
jako telegrafista otrzymał 
przydzl.ł do Kompanii Tele-­ 
 ktorej dOwódcą 
by. porunnlk Radzlo - by­ 
ła ona do dyspozycji Sztabu 
z gen. Zulaufem na czel  
Pierwszy chrzest boJo� y 
przeszli pod Siedlcami Tran­ 
flpon I fltacja kolejowa były 

bćtrd.l:O bombarcn» ane przez 
Niemców. Na polach ziemnia­ 
czanych schronienie znaleźli 
żołnterae 
I Sztab. nie wyłą­ 
('zając gen. Zulaufa. Szczęs­ 
ciem obyłO się bez ofiar. ale 
kilka godzin trwała naprawa 
uszkodzonych 
torowo 
mm 
transport mogł wyruszyć w 
dalszą drogę do Warszawy. 
Drugi nalot przeszli w Legio­ 
nowie, Tu więc nastąpllo wy­ 
ładowanie - Sztab samocho­ 
dami a żołnierze pieszo udali 
!llę du Modlina. DrQ8a była 
bardzo ntebezpteczne, gdy t; 
często powtarzały się naloty I 
bombardo\\ania. nie obyłO się 
bez strat. W Modlinie rozpo­ 
czt:ły się wlaściwe dzl.l.nia 
wojenne. Na skutek silnego 
natarcia Niemców z Prus 
Wschodnich zgrupowane jed­ 
nostki oraz Sztab z gen. Zu­ 
laufem cofały się w kierunku 
Warszawy. Przy przeprawie 
przez Wisłę w Jabłonnie pc..­ 
niesiono dute straty na sku­ 
tek Silnego bombardowania I 
oo;trzału z broni pokładowej. 
wielu poleglo I wielu było 
rannych. 

W Warszawie Sztab mial 
kwaterę na Pradze przy ulicy 
Jagiellońskiej nr 13 w �łó­ 
wnym bud�'nku JlClmnazJuln. 
a kompania teleg. ubok w 
Domu Stareow 2:ydowskll'h. 
Od pierwszych chwil pobytu 
kwatera sztabu była pod sta­ 
łym i celnym os tarzałem I 
bÓOlbardowaniem. Pewnej no­ 
cy mąt wracając z dyturu z 
centrali telefonicznej zauw.­ 
iył na płaskim dachu budyn­ 
ku. w którYm mieli kwaterę. 
sygnały świetlne I cleń czło­ 
wieka. To go zalnteresowllło 
i zaraz następnego dnia zba­ 
da! dach. na którym zobaczył 
złotone sygnallzacyjne lotni­ 
cze płachty. Zameldował o 
tym por. LucjanoWi Szrełterł\­ 
wio a ten kazal mu obserwo­ 
wat dach dając mu do po­ 
mocy dwóch ludzi. W trzecim 
dniu obserwacji, na strYchu 
kolo dutego zbiornika wody 
znaleziono ukrywającego sil:. 
jak się p6tniej okazalo 
Niemca - szpiega. którego 
ujęto I z narażeniem życia 
dostawiono do sztabu. Od te­ 
go czasu rzadsze byly naloty 
I ostrzały artyleryJskie. Za 
ten czyn mąt mój kapr. Wła­ 
dysław Lipiński zostal odzna­ 
czony Krzytem Walecznych. 
Uczestniczył tet w walkacb o 
Saską Kępę od strony al. 
Waszyngtona ol'"az przy obrQ­ 
nie fabrYki  DobrolIn" na 
Mokotowie zw.lczając silne 
zgrupowanie czołgów nie­ 
mieckich. Następnie sztab :5 
OP ma kwaterę na Bródnie 
w cegiełni, po krótkim c-zasie 
przenosi się na Zamek do pi­ 
wnic. Sztab z gen. Zulaufem 
mleścU się pod Jednym fila­ 
rem. pod drugim zainstalowa­ 
na była centrala telefoniczna. 
którą między innymi mąt 
obsluglwał. 

Z tego okresu pamlcta mąi 
nieustające bombardowania. 
po2ary. mnóstwo poległych 
WOjskowych I CYWilnych. 
udział przy ratowaniu sprzę­ 
tów I cennych zabytków z 
sal zamkowych. Sytuacja sta­ 
wała się coraz trudniejsza. W 
dniu Zł.lX. mąt wraz z trze­ 
ma łołnlerzaml otrzymali naj­ 
watnlejsze dokumenty woJ­ 
skowe. które w obecnOŚl'I 
adiutanta gen. Zul.ufa por. 
Ol'"lowsklego zakopali w ogro­ 
dzie. przy stajniach szwoleie­ 
rów. Tymczasem. pomimo bo­ 
haterskiej obrony. zblliał !'le 
dneń kapitulacji. Dnia 25. IX. 
otrzymali rozkaz odtranspo:-­ 
towanla wszystklqo sprzętu 
wojskowego I broni do Ogro­ 
du Zooł�cznelto. Oddano za-. 
led"łe małą cz�. gdy t kto 
mógł rzucał broń I sprzęt z 
MOfttu Klerbedzla do WLflły. 

Dnia 2'l IX rano otwartym 
samochodem pod Zamek 
przyje<'hał oficer nle.nleckl a 
następnie ftpotkał sle ze 
Sztabem. Porozumienie było 
zaw.ne I wszyscy tołnlerze 
muslełl opuŚCIĆ Warszawf:. 
Opuszczali Warszawę ze k"1,,- 

nic:tl m sercem PQd eskort", 
mermecką. 
Rozpoczął się dlu­ 
gi bardzo uciątliwy marsz 
przez Gorę Kalwarię do Brzu­ 
mina. przez Grojec. Radom 
do Pulaw. Najgorsze przety­ 
cia były w Brzumlnie. gd71e 
przez kilka dni !spali na 
RoIej ziemi w kałutach 
Wody deszczowej. - tylko 
oficerowie mieli kwatery. 
Dnia :5 X obud7.tU się 
przysypani sntegtem, który 
spadł tej nocy. a często mo­ 
czyi icb deszcz. Niemcy do 
jeńców odnosili się nieludzko. 
wytywienie było gorzej nit 
marne. Dzłękl okolk'znej lud­ 
ności. która sprzedawała nl�'" 
ktore prowlanly. jakoś prze­ 
tyli. 

Z obozu z Puław udało się 
mętowi zbie<' I po licznych 
tarapatach wrócił szczt:śliwle 
do domu. Mąt z dumą wspo­ 
mina o tych ciętklch. ale jak­ 
że pamiętnych dniach. Często 
opowiadał o nich trzem na­ 
szym !lynom. a dzisiaj jut 
wnukowie słuchają tyrh 
wspomnien". - kot\cZII swój 
cennIl łłat-wspomnl  nl� p. 
Władllsława Lipińska. 

DzlekuJ�mlł· 

 •. W Trvbunl. Ludu" prze- 

 .,."tałem doniesienie- o war­ 
!lzawskiej lnwefltycJI roku tj. 
o projektowanym przedłute­ 
nlu Trasy Lazlenkowflklej do 
Dworca Zachodnleso. Wszyst­ 
kie te�o rodzaju doniesienia 
cieszą bardzo ze zrozumiałych 
względÓW. Cieszy więc: I ten 
projekt nowych rozWiązań 
komunikacyjnych Warszawy. 
Przy okazJI jednak I martwi. 
bo pod koniec napisano: 
 dla powiązania ul. Towa­ 
rowej z Tras  Lazłenkowską 
I pl. ZaWiszy przeWiduje 'Ilę 
budowę drugiej jezdni ul. 
Raszyńsklej wzdłui terenuw 
fUtrów. na którym olradzenle 
zostanie przesunięte o ok. 
30  - płaz� p. Tadeuu 
Gutowa1ci z Tarnowa. 

Chodzi wlaśnle o to ogro­ 
dzenie, a ściślej o ten mur. 
który prawdopodobnie będzie 
musiał być rozebrany. Droga 
 Stollco". Warszawę odwie­ 
dzam systematycznie od roku 
1945. Najpierw jako l2-letnl 
uczeń szkoły podstawowej. 
poprzez młodzieńcze lata 
szkoły średnieJ. JIlastępnle ja­ 
ko młodszy I nieco starszy 
kawaler pracujący. ai do 
Ubiegłego 1975 r .• kiedy to jut 
jako ojciec dwoJla dzieci w 
wieku 111 I 12 lat opowiadałem 
I pokazy walem Im wszystkO, 
co motna bylo opowiedzieć 
przeczytawszy kllkana'cle 
roczników  StoliCy" I sporą 
Ilość kslątek O wałce I boha­ 
terstwie Warszawy w latach 
ostatniej wojny. Jak zaUWM­ 
tyłem największe zalntere.JO­ 
wanle wzbudziłem w dzle­ 
elach pokazując Im właśnie 
ten mur. boWiem do dnia dzl­ 
alejszejlo znajdują się n. nim 
caUdem Jeszcze czytelne. 
.utentyczne napisy z lłłO r. 
wykonane przez członków 
Akcji  Wawer". 

Napisy te Jak nic Inn go 
oddaJIt .tmoaferę tamty("h 
trag1cznych dni I atanowlą Je­ 
dyny w swoim rodzaju hbto­ 
ryc-zny dokument oporu I 
w.lkl. Jest to ponadto chyba 
Ju! Jedna z ostatnich o ile 
nie ostatnia telo typu pa­ 
miątka w Warszawie. 

Dzięki róblqo rodza tu 

akcJI  Stolicy" zmierzaJąc) ch 
m. In. do ocalenia wielu PII­ 
mlątek historycznYCh udału 
ale uniknąć Ich 7.aglady. M)­ 
ile. te  w tym przypadku 
.odpowiednia Interwencja 
gdzie trzeba I  odpoWiednim 
mnmenC'l� zapobiegnie dewa­ 
fltacjl. Przy odrobinie dobrej 
wolJ te fragmenty muru na 

kturych LnaJdujł\ Się napls� 
mogłyby w pr.l:yszłosci stamłc 
obok poszerzonej ul. Ra'izyll­ 
sklej. tak jak stoi fragment 
okaleczonego muru obok ho­ 
telu  Forum". nOS7ą(') śladY 
kul od egzekucji. ,.Stollca" 
potrafi bardzo duto ,ałal\\l\! 
wierzę 
więc. te i tę  prawe 
7ałat"'! pomyslnte. Prosze mt 
wierzyć. Chciałbym te napi­ 
sy-relikWie pokazywac jesz­ 
cze moim wnukom! - kończlJ 
swoj cmnll Ust p. Tadeusz 
Gutowsk' z Turnou'o . 

l doda�: Przed laty oku­ 
pant zamalował Inny hlst,)­ 
rynny napi" na �machu 
Muzeum Narodowego pL"ia­ 
ny ręką  Alka" - .• Ludu 
Warszawy! Jam tu! KiIlnskl 
Jan". W sierpniu ub. roku 
dokonallsmy z synem oftlę­ 
dun tego miejRca i wyda­ 
wało nam się że dobry fa­ 
chowiec konserwator zabyt­ 
ków dokonałby prawdopod.,­ 
bnle odkrycia tego naplo;u. 
który moim zdaniem jt'!ll 
wart odkrycia. Ale to Jut In­ 
na sprawar". 

D%I,kuj�mJl zu U.,. Zo'nrr­ 
r�.uJ  mJl si, tq sprou'q. 

 P. prof. dr "ub. Andrzej 
Rop�'ewsk' Z Gdllnl pllłZ� du 
lICU: •• Zaantrygowała mnie 
okładka WauelO 11 lł4l nu­ 
meru z dnia J sierpnia 1175 r. 
Z jej podpisu wnioskuje it 
chodzi o obraz A. Falata 
•. Powstańcy". Obraz ten jest 
niemal identyczny w tre ci 
ze znanym zdjęciem z okrelłu 
Powstania WarszawskIego. 
wielokrotnie reprodukowany 
przy róinych okazjach. I tu 
nasuwa mi się pytanie - czy 
moina  przemalować" zdjc:­ 
cle I podpisać go swoim na7.­ 
wiskiem. Mote mało to watoa 
spr.wa. mimo to byłbym 
wdzięczny za Jej wyjaśnienie 
- czy po prostu motna tak 
postępować'" 

OdpowłCHU jedno%naczna: 

..nie molna" billa bil o 'II'" 
rll%lIkowna, I� powstat mole 
wllb"n� dz'elo naue, sztuki 
na podsłowie takiej wialnie 
Inspiracji, CZll naw�t wzorll­ 
wanw .ił na zdjęciu. pocz­ 
tówce Ud. Ale wybitne dz'ela 
sztuk' pow.tajq rzadko dlate­ 
go na ogól mamli krlltllcznll 
aqd w .tosunku do tego ro­ 
d%oju na�ladownłctwa 

 ..Końcowy rragment ar­ 
tykułu pt. "Lelewel" ("Sto­ 
lica''. nr 41) pióra RyRzarda 
Zielińskiego brzmi:  ut y 
(Lelewel) w wielkim. wy­ 
stawionym przez jenerała 
Gawronsklego dla przyja­ 
ciół. ozdobnym Zbiorowym 
grobowcu. na Montmartre. 
Daleko od War!'izawy, sam 
Jeden cywil. wirod genera­ 
łów przegranej woJny". In­ 
form.cJa t. Jest nlełclsła o 
tyle, te tak - jak podMJe 
Autor - bylo do roku 1929 

płnll p. Zbigniew Zolęski 
- w którym - w związku 
z obchodami 350 roczm­ 
cy załoienia Uniwer  ytetu 
Stefana Batorego - ;'mier­ 
telne flZczątki wielkiego hi­ 
atoryka "prowadzono do 
Polski I złoiono w grobow­ 
cu na cmentarzu na Rossie 
w WUnle. gdzie dotychczaR 
 Reprodukcja 
.ktualnego grobowca Lele­ 
wela znajduje się w k.siąt­ 
ce Mariana SereJsklego. 
".Joachlm Lelewel" Waro;za­ 
wa-Wrocł.w-Krakow 19111, 
fttr ••. 

REDAKClA: aL IlarnaIkOWBka  IM W.rnaw  łeL Hnlra" U-M-A. BedaktGr N.czelny: Lenek WynD.CId. WYDAWCA: Warszawskie Wyd. 
Prasowe asw "praaa-�-Buch". AL .JerozoUmskle lU(1Z7, .-117 War8Z8w� łeL D-as-D. Preaumerałł dla odblOl'C6w krajowych przyJmuJlt Od­ 
działy .S� .Praaa-KsI,t'ce Kuch" oru urzędy poc:sł4tw. I doręezydele - w terminach: - do 2S lis&op.da na slycze6. I kwartał, I p6łroae roku 
naJltęplM'KO I na eaJy rok DalltęPllY; do cInla lO ml.-Iltc&, poprzedzaJltce&o okres prenumeraty na poaoslaIe okr.-y roku błeł.ltee&o. Cen. prenumeraty: 
k  naJneJ  al; �J 1. al; rocm  J JSI 2l. .JedDoRkl eOllpOdarkI aspolennloaeJ. Instytucje I orwaalzacje apoleamo-połlłynne skład.JIt za­ 
mowieola w mlejseowydl Oddzialacll UW  Zakłady pracy l ln8tytucJe w mleJseowoAcI.ch, w których nie ma Oddziałów 
RSW Ol' preDUJDerałony łDdY.1'·ldu.lnl, zam.wlaJIt prenamerałł w urzęd  h poezłowycb lub u doręczydelL Prenumera� ze zleceaJem wyayW za 

.crani� która jesł o 51% dreisza od prenumerały krajowej, przyjmuje RSW ,.Pr  -KsI�.-Bucb", Cenłrała Kolportatu Prasy I Wydawnletw. 

uL Towarow. za. Warszawa, kOD&o PitO Dr 1»1-11 - w tenDIDa  podanycla dla prenumeraty kraJow  j. �kopb6w ale zam6wlODYcb re4ak- 

rp lite awran. Nr lndeImu n al 

DaUltz ZakJady Wkleslodrultowe uw  aL Okopow. urn.  Warszawa. 7.am. �. "--16. "-53. 

15
		

/Stolica_1976_nr_27_04.07_s_16.djvu

			I •• _ 

I  

Jedną z ciekawszych po­ 
zycji w przedwojennym 
programie Polsklego Ra­ 
dia był "Tygodnik 
dżwię­ 
kowy", dwudziestominuto­ 
wa audycja nadawana na 
fab ogólnopolskiej w każ­ 
dą niedzielę o godz. 20.00. 
Od 1 czerwca 1939 roku 
powierzono mi redakcję 
tej audycji. Dotychczas 
nagrywano na płyty 4--5 
fragmentów z wydarz�ń 
politycznych, gospodar­ 
czych, kulturalnych czy 
sportowych ubiegłego ty­ 
godnia. Całość, połączona 
tekstem wiążącym ze stu­ 
dia, nadawano na antenę. 
Postanowiłem urozmaicić 
i ożywić "Tygodnik". U 
młodego, zdolnego kompo­ 
zytora zamówiłem melo­ 
dyjny sygnał muzyczny, 
który miał zaczynać audy­ 
cję, ograniczyłem do mi­ 
nimum słowo wiążące i 

 

starałem się 
zamieścić 
w 
"Tygodniku" jak najwię­ 
cej obrazków 
dźwięko­ 
wych. Prócz wiadomości 
politycznych również i 
ciekawostki, sprawy zwy­ 
kłe, codzienne. czasem 
smutne. to znÓW wesołe. 
Razem - tworzące dźwię­ 
kowy przekrój życia mi­ 
nionego tygodnia w kraju, 
a w miarę możności i na 
świecie. 

Obrazki w •• Tygodniku" 
trwały przeciętnie około 
dwóch minut, -1.ecz zda­ 
rzało się. że nie przekra­ 
czały 40 sekund. Raz na 
przykład, kiedy chodziło o 
zwiększenie spożycia mio­ 
du. którego zebrano w 39 
roku dużo więcej niż w 
latach ubiegłych, zamieś­ 
ciłem taką 
dźwiękową 
za­ 
chętę. - "Wszyscy lubimy 
miód. A kto z państwa 
włożyłby ucho do ula?. - 
Myśmy to dla państwa 
zrobili!" - Po tych sło­ 
wach z ciszy wyłaniał się 
 śpiew" pszczoły. potem 
kilku pszczół, k.ilkunastu, 
a potem szum przypomi­ 
nający odgłosy jakiejś gi­ 
gantyczne] fabryki czy 
wodóspadu Niagara. To 
był dźwiękowy obraz 
wnętrza ula utrwalony na 
płycie. Wszystko razem - 
35 sekund. 

Kiedy indziej zmonto­ 
wałem króciutki reportaż, 
który zaczynały kroiti 
biegnącego człowieka. po 
nich przemknął galopem 
koń wierzchowy, .z war­ 
kotem przejechał moto­ 
cykl, śmignęły na jeziorze 
Wigry ślizgowce, wystrze­ 
liły na S7.oSę w rajdzie 
Touring Clubu wspaniałe 

wozy "Alfa Romeo" i "Bu- 

 

ULICA CHLODNA, widok od zachodu w kierunku placu W­ 
rowskielo. Pocztówka wydana w 1811 roku przez Konstantelo 
WoJutyńskielo. Niegdyś biella �y dro.a do wsi Wola. na 
planach osiemnastowiecznych zwana Aleją Wolsk-. 'Nazwa 0- 
becna, nadana w 1710 roku, pochodzi od chłodnych wiatrów 
wschodnich, podobno CJlęSto tam występujących. W 1111 roku 
u wylotu ulicy w 8tron4: Wolskiej ustawiono I l'OIatkl klasy­ 
cystyczne projektu .Jakuba Kublcklego. W latach czterdEle­ 
SłYch XIX wieku zbudowano kokJół Sw. Karola Boromeusza. 
w końcu stulecia - dute kamienice. w których lokowałY 814: 
małe fabryczki I zakłady ualulowe. Podczas ostatniej wojny 
Chłodną początkowo włączono do letta. póinlej przenucono 
nad nią drewniany most - między małym a dutym gettem. 
W 1142 roku Niemcy zlikwidowali most I rosaW wolskie. 
w 1144 roku znlszczyli calą zabudow4: ulicy. Obecnie Chłodna 
jest Irantcą między NI rowem a Osiedlem iZa Zelazną Brarrua· 

- 

I' 

l, 

 

gatti", a zakonczył epor-' .•  
taż lot  Łosia". słynnego.' �DE\J'z. GICGI�R i 

bombowca polskiej kon- 

strukcji,  robiącego" 500 
kilometrów na 
godzinę, 
Był to wtedy naj szybszy 
bombowiec świata. 

Niepostrzeżenie płynęły 
piękne dni lata. W poło­ 
wie lipca coraz wię·�cj 
sygnałów 
wskazywało na 
to. że nie uda się 
uniknąć 
zbrojnego konfliktu z 
Niemcami. 

Jednej niedzieli zamieś­ 
ciłem w  Tygodniku" o­ 
brazek dfwiękowy z fab- 

ryki armat w Stalowej 

Woli pt. "Jak powstaje 
działo?". następny - ze 
"Szkoły Orląt" w Dębli­ 
nie: "Pierwszy lot - 
pierwszy pasażer". Trze­ 
ciej niedzieli zacząłem au­ 
dycję  Bogurodzicą" , śpie­ 
waną przez parę tysięcy 
młodzieży z Junackich 
Hufców Pracy na zlocie w 
Pomiechówku, w przed­ 
dzień rocznicy Grunwal­ 
du. Ten  Tygodnik" zrobił 
duże wrażenie. Nadesłano 
do rozgłośni wiele listów. 

I tak każdej niedzieli 
lata dawałem na antenę 
jakiś fragment nawiązują­ 
cy do 
dziejów 
chwały o­ 
ręża polskiego lub obron­ 
nej gotowości kraju. Tyl­ 
ko 6 sierpnia nie było 
 Tygodnika". Ogólno{:oi­ 
ski program Warszawy] 
wypełniły transmisje z 
Krakowa, z uroczystości w 
25 rocznicę wymarszu w 
pole 1 Kompanii Kadro­ 
wej Legionów Polskich. 

Ale już w następną nie­ 
dzielę 13 sierpnia, zaczęli­ 
śmy  Tygodnik" wizytą w 
Muzeum Wojska Polskie­ 
go. Kustosz omawiający 
zabytkową broń polską 
przypomniał bitwę pod 
Płowcami i wielkie zwy­ 
cięstwo Łokietka nad 
Krzyżakami. Do rozgłośni 
znowu nadeszły listy z u­ 
znaniem dla naszej akcji. 
Więc 20 sierpnia zamieś­ 
ciłem krótki opis zdobycia 
Malborka z triumfalnym 
wjazdem Kazimierze Ja­ 
giellończyka w mury krzy­ 
żackieJ warowni. 

Ostatniej niedzieli mie­ 
siąca. 2'1 sierpnia  Tygod­ 
nik" zaczynał się mini­ 
słuchowiskiem, jakbyśmy 
dziś powiedzieli. Był to 
krótki obrazek dtwięko­ 
wy:  Zycie pewnej butel­ 
ki" - opowieść o szklanej 
butelce i o jej losach. 

Było W butelce. po jej 
"narodzinach". przednie 
wino węgierskie. potem 
stała w piwniczce jakiegoś 
dworku ze szlachetną na­ 
lewką. z kolei przechowy­ 
wała sok malinowy dobry 
na przeziębienie. przez. ja­ 
kiŚ  nosił w niej her­ 
batę mały harcerzyk na 
wycieczki krajomawcze z 
drużyną. Kiedyś zostawił 
ją w lesie i nawet szukał 
jej potem, bo harcerz, tak 
jak żołnierz, nie powinien 
niczego gubi�. ale już jej 
tam nie było. Znalazła ją 
wiejska dziewczyna. 

Przyszła wojna. Naszą 
butelkę odnajdujemy w 
rękach rannego żołniena 
na polu bitwy. Dała mu 
ją. napełnioną wodą, idą- 

* 

* 

* 

Sp6Jrz, te Ikwiaty .przyklękły jak tancer3kł Degasa 
(skqd tu w górach /Wystawa warszawska?), 

w koralowej borówce kropla słońca dogasa, 
wętowłska korzen' 17m bialych stygną piaskach. 

Słqdimy razem na pniu skurczonym ł spękanym, 
oslonłęci wachlarzem paproci. 

i patrzmy. �aJk ten dztkł ldny obszar iegnany 
tr sfę rdzawi, to czernf, to zlocl. 

ca pobojowiskiem ta właś­ 
nie wiejska dziewczyna. 
Żołnierz pił zimną. 
źród­ 
laną wodę i czuł, jak wra­ 
ca mu życie. I zdawato 
mu się. że słyszy jakąś 
przepiękną 
muzykę, 
 

Żeby uzyskać oryginal­ 
ny. zaskakujący efekt m u - 
zyezny, porozumiałem się 
z muzykami z orkiestry 
radiowej. Dogadałem się z 
ksylofonistą. Zawiesiliśmy 
na metalowym stojaku 16 
butelek różnej wielkości, 
napełnionych wodą do 
różnej wysokości. Uzyska­ 
liśmy instrument, o jaki 
nam chodziło. Nazwaliśmy 
go  organami", 
a potocznie - "butelko­ 
wym ksylofonem". Grało 
się na tym instrumencie 
drewnianymi młoteczka­ 
mi. których muzyk używał 
koncertując na ksylofonie. 
Artysta wykazał dużą kla­ 
sę. Uderzając młoteczka­ 
mi w butelki wywołał na­ 
strój niepowtarzalny. 
Właśnie taki, jaki mi się 
marzył, kiedy pisałem sce­ 
nariusz tego mini-słucho­ 
wiska. 

Po nagraniu poleciłem 
woźnemu zlikwidować in­ 
strument. Wylać wodę. a 
butelki wyrzucil:! 

Po paru dniach wybu­ 
chła wojna. 1 IX o 6 ra­ 
no radio nadało komuni­ 
kat specjalny z nagranym 
przeze mnie tekstem. za­ 
czynającym się słowami: 
.,A więc wojna!"  9 wrze­ 
śnia zaczęło się oblężenie 
Warszawy. Od tej chwili 
nie opuszczałem prawie 
rozgłośni przy Zielnej 25. 
Aż. do ko6ca towarzyszyła 
mi żona. Sypialiśmy w 
kabinie reżysera nad stu­ 
diem. w którym przez ca­ 
ły czas oblężenia spędza­ 
liśmy wiele godzin przy­ 
gotowując i nadając au­ 
dycje. 

Pod koniec oblężenia za­ 
częło brakowa� wody. 
Wreszcie Niemcy rozbili 
doszczętnie filtry. Wodę 
�no z nieUczny�h stud­ 
ni. stojąc godzinami w ko­ 
lejkach pod bombami i 0- 
strzałem artyleryjskim. 
Któregoś dnia 2. dyrygen­ 
tem orkiestry. Czesławem 
Lewickim. wybraliśmy 
resztkę wody z rezerwua­ 
ru nieczynnej już ubika­ 
cji. aby się ogoli� 

A kiedy prezydent Sta­ 
rzyński w dniu moich u­ 
rodzin podarował mi bu­ 
telkę wody destylowanej 
- dałem ją 'Żonie, zaleca­ 
jąc, aby strzegła jej jak 
źrenicy oka. 

W środę 27 września 
działania wojenne zostały 
zawieszone. Ucichły strza- 

. ły. Otępiali nieszczęściem 
snuliśmy si«: po pokojach 
i studiach Polskiego Ra­ 
dia. Pani Maria Ponikow­ 
ska. kierująca programem 
w czasie oblężenia. pod 
wpływem rozpaczy rzuci­ 
ła myśl, aby korzystając z 
tego. że mamy w studio 
podziemnym sporo amuni­ 
CJI l materiałów wybu­ 
chowych. wysadzić tę na­ 
szą ostatnią redutę 'W po­ 
wietrze. Razem z nami. 
Zgodziliśmy się na to z 
żoną. Było nam wszystko 
jedno. Znalazło się jeszcze 
paru chętnych. 

Edmund Rudnicki, z 
nominacji Starzyńskiego 
nasz dyrektor naczelny, 
stanowczo się temu sprze­ 
ciwił. Walczyliśmy, 
jak długo było można - 
powiedział - Teraz trze­ 
ba ponieść konsekwencje.­ 
Zaczekamy na Niemców, 
Może nas rozstrzelają, a 
może nic nam nie zrobią 
i wtedy jeszcze się przy­ 
damy. 

Poszliśmy z żoną do 
"naszego" studia. Zona 
płakała, mnie dławiło w 
gardle. Wyjrzeliśmy przez 
okno. Nad miastem wisia­ 
ła cięika chmura dymu z 
niedopalonych domów. 
Nagle żona chwyciła mnie 
za rękę. Patrz! A 
tak nam brakowało wo­ 
dy! - Poszedłem za jej 
wzrokiem. Na widoc::znym 
miejscu., w pobliżu okna, 
stał nasz ,,szklany ksylo­ 
fon" z 16 butelkami 2. w0- 
dą. 

Przez cały wrzesień sto­ 
jak był na oczach wszyst­ 
kich. Codzieon1e dziesiąt­ 
ki radiowcóW wchodziły 
do studia. Stąd nadawali­ 
śmy najwięcej audycji. I 
nikt nie zauważył! 

Odczepiłem jedną bu­ 
telkę i podałem żonie. 
Drugą wziąłem dla siebie. 
Skosztowałem. Woda była 
chłodna i świeża. 

(K.) 

STOLICA