/page0001.djvu

			l!
l
I
I
I
I
-I
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY I
DEPARTAMENT STATYSTYKI TERENOWEJ
,I
'łr.�te
.; " ,I I�
ł4iz":I-'
.y "
r
ZNISZCZENIA WOJENNE
w ZABUDOWIE MIAST I WSI
WEDŁUG STANU W DNIU 1 V 1945 R.
STYCZEN
1 967
WARSZAWA
		

/page0002.djvu

			ZESroŁ REIlilCYJNY:
Przewodniczący mgr Marian K11m.cz,-k
Sekretarz
mgr Witold Dziewaltowski
Irena Kokotkiewicz
mgr Jan Xoz1ńs1d.
Jan Rybacki
mgr Irena Dudek
Członkowie:
OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UJIO'INYC1I
Kropka 1./ - zupełny brak informacji, albo brak informacji wiar;ygodnyoh.
ZDak Ix! - wypełnienie rubryki, ze wzglOdu na układ tablicy, Jest n1emot­
liwe lub niecelowe.
		

/page0003.djvu

			PRZED_OlfA
Opracowanie niniejsze za"iera �orII8.cje charakter;yzujące w przekro­
jaoh terytorialnych zniszczenia "ojenne w zabudowie miast i wa1 według
.tanu " dniu 1 _ja 1945 r.
Opraoowanie oparto na lUe publlltow� dotychczas uaterialach arohi­
wa�ch b.Minieterstwa Odbudowy /dane te są obecnie w posiadaniu Biblio­
teki Instytutu Budownictwa ll1eszkan1owego/.
Departament Stat7st7k1 !rerenowej ze względu Dl!. dutą wartoŚĆ histo-
ryczną materiału zamerza ..,xorz;ystać opracowanie" publikacjach z "arii
"Stat7Btika Regionalna".
lIatariaq archi"allle b.K1n1starstwa Odbudowy. Da których oparto Ili­
n1ejsze opraoowanie, nasuwają pewne zastrseten1a zwłaszcza " zakresie k�m­
pletności niektÓrych danych l1czbow,ch.
• związku Z poW71szym Departament Statystyki Terenowej prosi o zgła­
szan1e uwag 1 propoz;ycji dotycząc;ych zakreeu tematycznego i układu opraco­
wan1a, II takte o wskazani. ewentualD;ych dodatkowyoh tr6deł �oraao�i "
� zakresie, a w szczegÓlności IDB.tsriał6w zawartych w archiwal.1ach t_
now;ych "ładz, instytutÓ" naukowych i organ1sao�1.
Zgloszone uwag1 1. propoz,ycje b�ą odpowiednio w;ykorz;ystane" DB.llttp­
� 1f7daulu Iliniejszego opracowania.
Opracowan1e soatalo w:rkonane przes Nacze1R1ka WydZiału w GUS Eugeai9-
sza Oslkowak1ego 1 recenzowane przez dr J�
Inst;ytutu Budown1ctwa Mieszkaniowego.
»angla, Kier01lI1ika Zakładu
		

/page0004.djvu

			SPIS RZBCZY
S�na
l. URg1 og6l1:1e • •
II. !Jwag1 analityczne
tabl. I. Zniszczenia wojenne nieruchomoŚc1 miejakich
II. Zniszczenia wojenne w niekt6�h w1ększych mia-
stach •••••••••••••••
III. Zniszczenia wojenne nieruchomoŚc1 w miastach ziem
odzyskanych, liczących powyżej 5000 mieszkańców
IV. Zniszczenia wojenne w aiastach wojew.szczeo1ńskie-
go liczących powy�ej 5 000 a1eszlaulc6w • • •• 11
V. Zniszczenia wojenne zagród wiejskich
III. 'rablioe szczeg6łowe
Tabl. 1. Zniszczenia wojenne nieruchomoŚci a1ejskich wed-
ług powiat6w • • • • • • • • • • • • • • • • • .
Tabl. 2. Zniszczenia wojenne w zagrodach w1ejskich według
powiatów • • • • • •••••••••••••••
S TER..,SÓ ..
Zniszczenia wojenne n1eruchomoŚc1 alejskioh
Zniszczenia wojenne zagród wiejskich
		

/page0005.djvu

			u w � G I O G 6 L B E
Opracowanie niniejsze zawiera 1ntOrlllloje, charakter;rZU;!ąoe 1P �
kro ja oh ter;rtorialnych zniszczenia. wojenne na ob za.rze ziem da yah 1
ziem odzyskan;rch 11' zakresie nierucholllośoi miejskich i wiejskich edbrt;
stanu w dniu 1 118. ja 1945 r.
Intormacje oparto na materiałach archiwalnych b.Ministerstwa Odbudo­
wy /obecnie 11' posiadaniu Biblioteki Instytutu Budownictwa Mieszkaniowe­
gol, zawierających wyniki in entaryzacji zniszozeń wojennych przepra-a­
dzonej w 2-ga p6łroczu 1945 r. przez terenowe orga� b.ltinisteratwa Ooi­
budowy /wojew6dzkie wydziały odbudowy i architektÓ'll po1l'ia.tov.rchl. Przed­
miotowe materiały, obejmujące szereg opracowan /typu opisowo-e.nalit7csae­
go i tabelarycznego/ dokonanych przez b.Ministerstwo Odbudowy1/, stana.1ę
cenny materiał statystyczny, charakteryzujący w szczeg6łowych pr skro­
jach ter,ytorie.lnych rozmiary zniszczeń wojennych.
Inwentaryzacja zniszczeń wojennych przeprowadzona została sto a.nte
do zarządzenia Iliniste"'stwe. Odbudowy z dn. 16 VI 1945 r. w sprawie re;1e­
stracji szkód wojennych /Dz.Urz. Ministerstwa Odbudowy Nr 1 poz.13/. In­
wentaryzacja objęła na terenie miast nieruchOIIIości miejskie z wti�zaai ..
budynkÓW wOjskOF,yCh, komnm1kacyjnych /kolejowych, pocztowych itp./ 1 nie­
kt6rych przemysłowych, a na terenie wsi zagrody wiejskie w gospodarstwa h
rolnych ponitaj 50 ha z wyłączenie. budynkÓ'll nie związanyoh z rolnictwa.
/szkolnych, gminnych, leśnicz6wek itp./. Inwentaryzacja nie objęła DR
terenie miast budYJlkÓ'll uszkodzonych pon1tej 1�, a na terenie wsi poni*e;1
15%, ograniczając się do uszkodzeń poważniejszych. Oznacza to, te i en­
taryzacj� w 1945 r. objęto na terenie miast nieruchomości zniszczone cał­
kowicie lub uszkodzone powytej 10%, a na terenie wsi zagrody wiejekie,sta­
nowiące k apleks zabudowań gospodarstwa rolnego Idom mieszka�. stodoła;
obora, stajnia, chlew, szopa itp./, zniszczone calkOll1icie lub uazkodzCID.
powytej 15%, nieZ8le�nie od tego czy zniszczeniu /uszkodzeniu/ uległ bQ­
dynek mieszkalny /mieszkal.no-gospodarozy/ czy tylko zabudowania gospodar­
cze. Inwentary"acja z 1945 r. nie objęła r6wniet wartości zabytkowejzn1ss­
czonych lub uszkodzonych budynkbw zabytkowych.
Podane w niniejszym opracowaniu into me.cje nie cbarakteryzują !ak­
t,"cznych /!izycznych/ ubytków 11' stanie zabudowy miast i wsi, gdp o' 8;1-
mu;ją łącznie obiekty /nieruchomości miejskie i zagrody wiejskie/ zai s­
czone całkowicie oraz uszkodzone częściowo, JI kt6ryoh niekt6re po d lt_-
1 /1I.in. opraco_nie /11' IIIIlszynopisie/ B. Domasłowskiego P.t. "Cster;r 1.&1;&
odbudowy osiedli", zawierające obok og6lnej charakterystyki. dz1a]:',lao­
śoi b.K1lUsteratwa OdbudOllT,Y te.kte zrea.SUlIIowanie w;JD1kbw dokonanej ..
1945 r. 1mrente.ryzacji sn1szczeń wojennych /rozdz.II, uat.1/.
		

/page0006.djvu

			Iliu ieh odbudOWJ' 1ft. w;yreaontowalliw oddane soataq po 1945 r. do IlGrlllll­
Ile� ekBPloatacji2/
Dla pełniejszej charakterystyki strat wojenQ7Ch w nieruchomościach
/budyakach/ na terenie alaat i wsi, które nie został� uj�te w ramaeh iD­
wen�zaeji przeprowadzone;! w 1945 r., naldy podkreślić a.iD.straty :pow­
stałe na stntek poważnych zaniedbań w latach okupacji w zakresie konser­
wacji bud3'Ilk6w lrelllOnt6w kapitalnych i bieżących! oraz droblQ'Oh uszkodzeń.,
powodującyoh ju! po zakończeniu działań wojennych znaczne przyśpieszenie
procesów naturalnego ich niszczenia.
Stosownie do powolanego zarządzenia Ministerstwa OdbudOWJ' z dn.16 VI
1945 .r.,dla dokonania szaCWlku strat wojennych w c_ch 19,9 r. w ramach
przeprowadzonej na terenie miast iDwentar,yzacjl zniszczeń, określono na
podstawie bezpośrednich oględZiD,1 całkowitą kubatur, i wartośĆ poszczeg�
nych budynkbw Ipr�jmując w zasadzie, i� przeciętna wartość 1 m3 wynosi w
cenach 1939 r. 30 złl oraz stopień zniszczenia Iw odsetkach/ka�ego budyn­
ku. 'I odniesieniu do zagród wiejskich za podstawę szacunku strat w cenach
1939 r. przyjęto wartość typowej Inormalnejl zagrody określoną na kwotę
6000 zł Iw cenach 19,9 r.l, przy czya pod pojęciem sagrody wiejskiej uj -
IIcwano cały kompleka zabudowań gospodarstwa rolnego Idom mieszkalny, ato­
dOłę, śpichlerz, oborę, stajnię, chlew, szopy. studnie, ogrodzenie itp.l.
Informacje w przekrojach t�orialnych oraz o podziale na miasto i
wieś podano według podziału adm1n1stracyjnego z lipca 1945 r.
W nuwagach analitycznych" scharakteryzowano w układzie wojewódzkim
rozmiary zniszczeń wojennych, ich przebieg i rejonizację z uwzględnieniem
obszarÓW Bzczeg6lnie zniszczollJCh, a takie zniszczenia wojenne na terenie
niekt6rych miast.
Podstawowe informacje w szczeg6łowych przekrojach t�orialQ7ohlWed­
ług województw i powiat6w oraz w podziale na ziemie dawne i ziallie odzys­
kanel ujęto według Btanu w dn. 1 V 1945 r. w dwu "ablicach odrębnie dla
miast i wsl, a mianowioie:
Tabl. 1. Zniszczenia wojenne nierucholIości miejskich wedlug powiatów,
Tabl. 2. Zniszczenia wojenne w zagrodach wiejskich według powiatów.
Opraoowanie niniejsze stanowi pierwszą :�blikację Głównego Urzędu
Statystycznego, ujmującą informacje charakteryzujące rozmiar,y zniszczeń
21 Według daDJCh Ministerstwa Rolnictwa, w latach 1945-1950 w ramach t.zw.
"akcji odbudowy wsi�, przeprowad�onej stosownie do uchwały Komitetu
Ekonomicznego Rady mnistr6w z dn. 25 I 1911-6 :r'., odbudowano 228,1 tys.
zagród wiejskich It.j. 48.� og6łu zniszezonych i uszkodzonych zagród
wiejskich!.
31 Stosownie do postanowiań instrukcji Ipkt. 8/, stanowiącej załącznik do
powołanego zarządzenia Ministerstwa Odbudowy z dnia 16 VI 1945 r., przy
sporządzaniu szczeg6łowego lim1ennego/ wykazu szkód wojennych na tere­
nie lI1ast nD81e�y posuwać się ulicami! notując i oceniając na miejscu
uszkodzone nieruchomości po kolei. Bua.ynki znajdujące się na terenie
nierucholllości notować jeden po druga, aj do 'Q'Czerpania ealej Ilieru­
ChOllOści, alez.letnie od ich rodzaju".
		

/page0007.djvu

			wojenoych w zabudowie miast i wsi w oparciu o wyniki przeprowadzoAe� w
1�5 r. inwentaryzacji tych zniszczeń w szczegółowych przekrojaoh te�or­
ialnyQh. Opublikowano dotychczas w tym zakresie in!ormacje41 ogrBJIiczaj,
się do �ragmentarycznego ujęcia Iw zasadzie w skali krajowejl materiału
statystycznego,zawartego w zaohOwaAyQh arohiwaliaoh b.Miniaterstwa Odbu­
do"7.
UWAGI ANALI�YCZNB
Przeprowadzoua w 1�5 r. inwentaryzacja zAiszoz� wojen�h w,kazala,
1ł na tereAie alaat zniszczonych soatało lub uszkodzonyQh 295,4�. nie­
rucholllośo1 o kubaturze 526,9 IIIln ..? Iw t;ra na ziemiach dawnych 221,8 mln
1113/, a na teruie wsi 466,9 tys.z.grM wiejskich Iw tym na ziell1ach cIaw­
uyeh 343,1 1i1a.sagr6d/.
Straty p�sze oszaoowane zostały w cenach pOrĆOlr:lQ'1łalllYoh Iz I-szego
p6łrocza 1939 r.1 na ącsn, kwotę 12024 mln zł, z tego na terenie miast
9540 alD zł, • na terenie wsi - 2484 alD slo
Zniszczenia wojsnn. na terenie llliast w zakres1e nieruchomości ob�ę­
tych imllIDtaryzaO�, z 1945 r. charakteryzuje w przekroju wojewódzkioh po­
nitesa tablical
Tabl. I. Zn1szozen1a wojenne nieruchoaości alejskich
----,
Nieruchomości mie.,-
Kubatura nierucbo-
ski. zniszczone lub
Illości zniszozo�h
uszkodzone
lub uszkodzollYch
w
liczbaoh
w odllet-
tya •• 3
w ods. t-
�
uch
w
kach
-
• 295431
1
100.0
1526900,5
100,0
147&Yl
50,0
221815,41
42,1
147824
50,0
305085,1
57,9
20406
6,9
92000,0 I
17,5
5566
1,9
3734,0
0,7
20629
7,0
14257,91
2,7
28483
9,6
40520,0 I
7,7
5441
1,8
2966,4
0,6
al
Wojew6dst1ra
O G O Ł E K • • • •
l Zieale Dawne
Ziell1e Odzyskane
K.st.Warszawa
•• Ł6d.t •••
Białostookie
Gdańskie
lt1eleckie ••
al WedLug po�iałll. administracyjnego z VII 1945 r.
4 I Rocznik Stat;yst;yen:y 1�7 f GUS Warazs_ 1947; Sprawozdanie w przed-
mocie strat i szk6d wojennych w Polsce w latach 1939-1945, Biuro Od­
szkodowań WojennyCh przy Prezydium Rady 1tinistr6w Warszawa 1947;A. An­
drzejewski - Zasoby mieszkaniowe miast w Polsce, Warszawa 1951; A. An­
drzejewski - Zagadnienia mieszkaniowe w Polsce Ludowej, Warszawa 1952;
POlska 111' liozbach 1944-1958, GUS Warszawa 1959, Polska w liczbaoh 1�
1964, GUS Warszaw. 1964; IX lat Polski Ludowe�, PIiE Warszawa. 1964.
		

/page0008.djvu

			Tabl. l. Zniszczenia wojenne nieruchomości miejskich Idok.1
I
Nieruchomości aiej
Kubatura niłlrl1cho-
skie zniszczone lul
mości zniszczonych
uazkodzone
lub uszkodzonych
Woj_6d waa/
w
Uczbaoh
bez-
- ""'''-I .... "'I- .......
względ-
kach • kaoh
nyoh
I
Krakowekie
· .
· .
·
· .
· .
4828
1,6 l
5148,6
1,0
wbelskie
· .
·
· . .
· .
·
I
6513
I
2,2
4057,7
0,8
Łódzkie
.
· .
· . .
· . .
·
8010
2,7
3345,8
0,6
Oll!ll5t�skie
·
· .
·
·
·
· .
19080
6,5
23477 ,5
4,4
POllors ki e
·
· .
· .
·
·
·
·
11979
4,0
16195,3
3,1
Poznańskie •
·
·
·
·
· .
·
30051
10,2
61171,5
11,6
Rzeszowskie
·
·
·
·
·
· . .
8770
I
3,0
9215,81
1,7
�l,ek1s
.
·
· .
·
·
·
·
· .
19424
6,6
34938,2
6,6
I
Szozecińskie •
·
·
·
·
·
·
·
35965
12,2
69618,3
13,2
Warazswakie
· .
·
·
·
·
·
·
20171
6,8
9265,8
1,8
I
Wrocloakie
·
·
·
·
·
50113
17 °
136977.7
260
1/ WedłUS podziału ada1nistracyjnego z VII 1945 r.
Zniszczenia wojeADe w aiastach koncentrowały się na ziemiach odzys­
kanyCh, na obszarze kt6rych na skutek w szczeg6lności działań wojennych w
latach 1944/45 uległo zniszczeniu 147,8 tys.nieruchomości aiejskich /po­
nad 50%/ o kubai;urze 305,1 mln m3 lolc.5�/. Na obszarze zielll odzyslcsll1oh
znacznemu sniswczeniu uleglo wOjew6dztwo wrocla1fBkie, rejon zac i ęt,oh
walk pozycyjnych wzdlut Nys,. Łu.tyckie� i Odry, a ta.ltśe szareg większ;ych
m1aat jak Wroclaw, Gdańsk, Szczecin, Kolobrzeg, Legnica i !nne.
Zniszczenia wojenne na ziemiach daWDych koncentrowały si, t�e w
rejonach bardziej zaciętych walk • ., okresie kaIIlpaJl1i 1939 r. powaśnSllU
zniszczeniu uległy a.a. Warl!lzawa,Kutno,:�odlin,Hel.re3on Narwi oraz częśĆ
Pomorza, a w końcowym etapie wojny w szczególności rejony środkowej Wi�.
:Bugu 1. Narwi, a takłe aiędz7 Sanu i DunaJcelll. W 1944 r. w toku walk pow­
stańcz,ch uległa ni mal calkowitellD zniszozeniu 3arszsws. Zniazczsnia wo­
jenne 11& terenie zi8lll dawn,-ch Bl'owodowane b7ł7 nie tylko bezpośrednimi
działan1aai wojenn,-a1, lecz takte i to w znacznya stopniu, systematycznym
aislCzeniea w okresie okupacji calych dzielnic a1ssta, w Bsczeg6lA�Śc1
dzialnio żydowskich na terenie lliast w t.zw. GeneralAej Guberni.
		

/page0009.djvu

			ZNISZCZENIA WOJENNE NIERUCHOMOŚCI MIEJSKICH
Slan w dniu 1 V· 1945 r.
KU8ATL.RI'. BUDYNKOW ZNISZCZONYCH LUB USZKODZONYCH
do 6 mln ml
6-15
15-30
30-60
60-100
powyżej 100 mln I
Według szacunku Instytutu Budownictwa ldeszlmniO'llego ok.?(J1, kubatu­
r" zniszczonych nieruoh mości miejskich przypada na zasoby aieazkan1owe,o­
snacaa to, źe straty "W zasobach mieszkan1ow,rch wynios2y ok. 1,1 mln mieaz­
kań o 2,8 mln 1zb m1esZkalD1oh5/•
51 IX lat gospodarki mieszkaniowej w Polsce Ludowe� - Instj'tu't
ctwa Mieszkaniowego - 'fara za_ 1964.
?
		

/page0010.djvu

			Zniszczenia wojenne na terenie niekt6r;ych nększ;yeh miast charakte­
ryzuje poniśsza tablica:
Tabl.!I. Zniszczenia wojenne w niektóryoh więk­
szyoh II1astaeh
Nieruchomości znisz-
Ludność
czone lub uszkodzone
II1asta
y 19391'.
y 107Si,-
liczba
kuba�
cacha
niem-
y lIIllI
ohomośoi
'IIars&lł.wab/• •
· . .
1289,0
20408
92,0
Wrochwcl
· .
· . .
621,0
21620
90,4
Szczecin
· .
· .
·
268.0
8600
29.2
Poznań
· . . .
· .
272,0
5832
17,8
Gdańsk
·
·
· .
· .
250,0
12655
23,5
Biaqstok
·
·
·
·
·
107,0
5157
4,6
Elbl!4g
·
·
·
· .
·
85,9
5221
5,8
Legn10a ••
·
·
· .
83,7
13
4,1d/
Grudziądz.
· . .
·
60,0
2762
5,1
Olsztyn ••
·
·
·
·
50,4
I
18911-
3,2
Racib6rz
·
·
·
·
50,0
2555
5,1
Gorzów
·
·
· .
· .
48,1
1378
3,9
Stargard Szczeciński
39,8
1859
3,3
N,.... .
.
·
·
· . .
"Y1,9
1460
3,0
I
I ltołobrzeg •
·
·
·
·
36,6
1900
3,4
al Dane szscunkowe GUS. bl W Warszawie na og6lną l1c:.obę 595 tys. izb lII1esz­
lcalll,ych, wg stanu w 19}9 r., zniszczonych i us:.okodzonych :.oostało og6łem ok.
425 tya.izb. cI We Wrocławiu, kt6ry pr:.oed wojną posiadal 640 tys. izb lII1ees­
kalu;rch, zostalo zn1szc:.oo�h okolo p6l miliona izb. dl Dane częściowe.
Zn1azczenia wojenne w miastach zieli. odzyskanych, liczących paw,rt.j 5000
ldesU:ańców, wyratone w odsetlalch kubatury bu�ów uazkodzolO"ch lub zn1s:l­
czolQ'ch w stosunku do całej kubatury bu�6w w mieśoie, llustru3e polLUSZ&
tablica:
Tabl.III. Zniszczenia wo3enne nieruchomości w miastach ziem odzya­
luIII,-oh, liczącyoh pow�ej 5000 ldeszkaD.e6w
-
ł K1asta
Zn1a:l- �
Zn1sz-1
Wojew6dztwa
ezenia i lI1asta
WOjew6dztwa
ezgU I
wod-
wod-
setkach
setkach
-
Zniszc:.osnia do 2S!
XB.Jlienna 'I
G6ra wrooławski.
Zabrz. śl48ki.
Białogard SIIOZecińaki.
5 ISwiebodZiceł wrocławskie
5 iGliwie. iIl\Skb
1 O RJ ... � I wrocławaki.
15
20
20
		

/page0011.djvu

			Tabl.III. Zniszczenia wojenna nieruchomości w m1actach ziem odz1B­
kaQych, lic�ęcyeh pawy�ej 5000 mieszkańców /c.d./
IZn1S�
Zniss-
czen
czenia
lI1asta
1fojew6dztwa
w od- n
lI1uta
Województwa
w 011-
set-I
set-
.! kach
kach
•
Zniszczenia do 25!/dok./
Kotle
śl4Bkie
I
10
IPrudn1k
śląski.
20
Zgor�elec
wroelawakie
10
Gb1cholaą
..
25
Zielona
;nuczbork
n
25
G6ra
poznańsld.e
10
• Xrapkowic.
A
25
,B:rtom
śląskie
15
�OPole
•
25
Paczków
"
15
nPolcz;yn
Pl'"skowic.
..
15
a Zdrój
.zczeciński •
25
Strzegolll
wroclawski.
15
:WachOWll
poznańskie
25
Zniszczenia
od 26! do
50!
ChojnÓ'IJ
wrocławskie
I
30
Berlinek
azczeciński.
45
IG6ra
Bowa S61
Ola_
Pieńak
strzale.
środa
Śląska
awidD.ica
Ś1ridll'1Jl
Trzci8llk.a
Zlotów
Broch6lt'
Darlowo
Dębno
Olesno
Ornet&.
Słupsk
Szczecinek
Glog6wek
Glubezyee
G17i'io.
Koasalin
Kwids;rn
Lw6w.k
Śl.4ak1
n
.;o
n
30
n
so
..
.;o
61ąskie
.;o
I wrocławskie
.;o
n
.;o
szczecińskie
.;o
poznański.
30
szcz.cińskie
30
wrocławskie
35
szczeoilulkie
35
azczeciński.
35
śląskie
35
Cllllz�kie
35
szczecińskie·
35
"
35
śląskie
40
"
40
szcz.cińsld..
40
Ił
40
19da:ńsk1e
40
wroCllawsk1.
. 1
40
ICZluoh6w
gElk
I Jaatrowi.
!Lębork
IlIalbOrk
II1sstko
Morąg
D lIrfłgOWO
i Olszt;yn
I SkwierZJ'Dll
I SUlęc1Jl
SWlz
" Szczytno
i TrzebiatÓlr
U Trzebnica
N Walu
! Zloeieniec
;Zlotoryja
a Bialtupio.
I Drudenko
I Gora6w
! Wielko­
I polski
•
§Kętrz;yn
an.trs
•
I Ił
I bialostockie
azozecilikie
gdańsld. •
..
szczecińskie
o18z�i.
..
Ił
n
olaz�kie
a zczecińsld.e
wrocławskie
szczecińskie
n
wroclawsk1e
olsztyńskie
poznański.
n
olszt;Jński •
Ś14ski.
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
50
50
		

/page0012.djvu

			Tabl.III. Zniszczenia wojenne aieruchomośoi w lII1astaoh zi •• odzys­
kBn7oh. licz�yoh powytej 5000 mieszkańoów /o.d./
I
znis�
Znisz-
ozen
ozenia
lł1uta
WOjewództwa
w od-
Miasta
Woj81l'6dstwa
w od-
set- I
set-
kach .a
kach
Zniszoz.nia od 26! do
:iQ! I.dok.1.
Jtlęó.zyrzeoz
poznańskie
40
IŁobez
azoz80itullti.
I
50
Jl11icz
noo1awski.
40
IS1awno
n
50
I Jf;rś.lib6rz
szozeoiński.
40
Strzelin
wrocławskie
50
I Swiebodzin
poznańskie
I
40
ftSzprotawa
"
ł
50
Szczeoin
szczeo1ńakie
42
!sztua
gdański.
50
I
Zniszczeni! od �1! do 2�
I
L1dsbark
IPrabut,.
olszt,tLski.
60
Warmiński
olszt,ńskie
55
U Raolb6rz
Śląskie
60
Lubcń
wroclswskie
55
!"' ......
1IaJąsłów
n
55
Krajeński.
poznański.
60
lf.1Ba
ślęsk1e
55
Sulech6w
Ił
60
Paaltk
I olaz�k1e
55
1=8 Jfi.astt
wroolawakl.
60
R;nIin
olszt,.ńsk1.
65
:Wbski
poznańskie
55
iKam1eń Po-
I
/Rzep1n/
I
morak1
szczeoiński.
65
Sw1naujście
szczeoiilski.
55
USlubio.
posnańskie
65
I Zeasz/Iub-
skol
�
Bariosące
Bolesławieo
lI7tów
nrawako
Ubl!lg
G1!70ko
GolanlÓW
KroSIlO Od-
rzańskie
Legnica
Lubin
IllCIIWosaro
1 Olecko
IOśno
poznańskle
55
wroc1awskie
55
olsztyńskie
60
wroclawskie
60
szozeoińskie
60
Ił
60
gdański.
60
olszt,ński.
60
ezczeoiński.
60
poznańskie
60
nocławski.
60
n
60
szczeciilsk1e
60
bia1ostockie
60
poznańSkie
60
H Wart eabork
n /BerOZetlo/
u
"wrooław
U Brzeg
nG�ino
I Kożuoh6w
"Oleśnioa
holioe
n
n Starogard
IIWolów
n
!Cho;Jna
A11awa
!Piła
iŚCiDa ....
olszt:Jńakie
65
wrocławski.
65
n
70
szoze.ińskie
70
wrooławski.
70
n
70
szczeo1iLaki.
70
"
70
wroc1aw.kie
70
szoz8oiflskie
75
olszt,ński.
75
poznański.
75
wrocławski.
75
		

/page0013.djvu

			Tabl.!!!. Znibzozen1a wojenne nieruohomości v miastach siem ods7&­
kaJlych, liczących po�ej .5000 lllieszkańoÓlr Idok.1
I Zn1S�=1
'�J;
czen1.e./l
cz_
J!1asta
Województwa
.... od- n
J!1asta
Woje ... ództwa
11' od-
set- U
set-
kach =
.
kach
Zniszczenia 22!l�ea Z�
Kolobrzeg
8zczeo1ńslc1e
I
80
i Bran1 .....
ol8Zt,ńak1e
I
90
Nidzioa
olsz'Qń.sld.e
80
Goldap
bialostocld.e
90
Węgorzewo
n
80
Gubin
:PO nańald.e
90
•
Choszozno
szczecińskie
8,5 IPJrzyce
szczecińsk1e
90
Pisz
olSllt;yńsk1e
8,5 Głogów
wrool&lI'ski.
(
9S
Kostrzyn
poznańakie
ok.90 I
Zniszczenia wojenne ... miastach .0j ..... szczec1ńsk1ego liclló!lC:JCh pcoąo­
te� 5000 mieszkańcć., 1IJ'1'atone • liozbie i kubaturp Aieruchoaośc1 sn1sa­
czonyeh lub uszkodzonych oraz. 1i'&rlości poniesionych strat,charakt�
je ponUsza tabUoa,
Tabl.IV. Zniszczenia wojenne w aiastach ... ojew. IIzczec1ńsltiego,U­
oZIlCych pow;ytej 5000 aieszkańo6w
I
lliasta
Smal
st:rat
• �.sl I
licz'be. r :
n1eru- ł----r-----ł oeDaOJl
chOIlOŚO' "'J'1S' • ods_t- 1939r./
.... kaoh
Nieruohomości zniszczone
lub uszkodzone
176
8,5
956
16�
1845
44ó
}71
519
3Z7
65
318
755
225
632,2 1.0
772,2 1,3
457,8 0,8
1081,2 1,8
286,1 0,5
kubatura
RAZEll
Barl1nek
Białogard
Bytów
Chojna
Choszczno
Czluchów
Darlowo
DębD"
Dra.sko Po.or-
slc1e
GoleniÓlr
G�10e
Gr;yf1no
Jastrc.ie
M;rśl1b6rs
B1al.ogard.
Bytó.
Cho�na
Choszozno
Czluohów
Sla_o
Chojna
nrawko PDIIIOr-
skie
GoleniÓlr
GI."7fioe
Gr;yf1n"
Walos
286/101
59999,5 100,0
396,4 0,7
173,4 I 0,3
1028,6 1.7
1799,,5 3,0
2073,4 3,5
720.0 1.2
340,0 0,6
639,7 1,1
4'7911-,"-
2127,6
25340,0
29203.2
37405,5
9632,1
3461,6
8125,1
7052,7
7816,2
4135,0 I
17890,2
�30',2.
11
		

/page0014.djvu

			'fabl.IV. Zniszczenia wojeDl1e ... miastach wo�_.szczecińslciego.
licz�cych pOW7iej 5000 mieszkańców !dOk.!
Nieruchomości zniszczone
S1lJII8.
lub uszkodzone
strat
JI1asta
Powiat:r
kubatura
... t;y:s.zł
liczba
Iw
nieru.-
... !�.
w ods et-
cenach
chollOści
kach
1939r./
Xa:m.eń POIlOr8ld.
KaJrl.eń Po oraId.
';31
445,0
0,7
8345,';
Kołobrzeg
Kołobrseg
1900
3440,0
5,7
86000,0
Koszalin
Koszalin
750
1610,5
2,7
1881!-5,,;
Łobe.
Łobe.
245
342,1
0,6
4102,9
V1astko
lI1utko
5?O
657,4
1,1
12884,0
)f;yśl1b6ra
lfyślib6rs
16';
355,6
0,6
43'70,1
Nowogard
Nowogard
';53
570,1
0,9
5935,1
Pollce
Szczecin
;81
.
.
.
I Połcz:rn-Zdr6;l
Mdnn
144,7
0,2
2191,9
P1rz:rce
P;rrąoe
886
957,9
1,6
I
21418,5
Sławno
Sławno
m
493,7
0,8
58'14,';
Słupsk
Słupsk
1162
1952,5
3,3
26414,6
Starogard GdaiIsk:I:
Starogard Gdański
1859
5295,3
5,5
55234,2
Szczecin
SzczeoiD.
8600
29175,0
48,6
565000,0
Szczeoinek
Szczecinek
49'ł
1079,4
1,8
11383,9
Ś1r1dYiD.
Md1łiII.
192
425,1
0,7
6291,5
Ś1r1nou.;jście
Wolin
8641
2260,6
3,8
28869,6
�rzebiatów
Gry.Cioe
538 I
791,9
1,3
5149,6
Wało s
Wałoz
667
799,0
1,3
9109,6
Zlooieniec
Drawsko POIIorsld.e
2071
412,2
0,7
2552,7
Zlotów
Zlotów
I
195
391,0
0,6
';740,7
Zachowane !obecnie ... posiadaniu Biblioteld. Inst,tutu Budownictwa lI1e­
sUaniowegol materiały archimlDe b.Jlinisterstwa OdbudC)1Q' n1e zawiera;j�
analogic'3JlYCh l�o:rll8.o;li dla �h województw.
!la terenie wsi zostało :l:ni zc:so�ch lub uauodzonych ok. 466,9 QB.
sqród, ... t]1l na ziemiaoh dawnych Qk. łt,;,ł QB. zagród nA •• I.
		

/page0015.djvu

			Zniszcz nia wojenne na terenie wsi w pr ekroju wojewódzkim ilustruje
ponitsza tablica:
!abl.V. Zniszezen� woj nne zagród wiejskich
w liczbach
bezwzględlQ'ch
Zagrody zniszczone lub
uazk:odz ne
w odsetkach
Udzial
. zezeń
w
odsetkach
OGOŁEII
Zi lilie Dawne
Zi mie Odzyskane
Bialostockie
Gdańskie
Kieleckie
KrakCJW'skie
Lubelskie
Łódzkie
Olaztyń kie
p orsk1e
Poznański.
R&eszowski.
Śląskie
Szczecińskie
'farszawek1c
'IrocłaWBki.
466942
343149
123793
46995
12414
52276
21690
20038
23671
17296
14-787
4-6955
.501�
4-0144-
214-35
564-85
426!)4-
100,0
73,5
26,5
10,1
2,6
11,2
4,6
4,3
5,1
3,7
3,2
10,1
10,7
8,6
4,6
12,1
9,1
al 'Iedlug podZiału adll1n1etracyjnego II VII 1945 r.
22,0
20,6
?7,5
39,1
39,3
28,7
10,5
8,2
12,0
28,3
18,6
26,1
22,6
32,0
22,5
26,6
32,4
Największe straty w liczbie zniszczonych lub uszkodzonych zagrÓd
wiejskich dotkJlI�q województwu wara akie /12,1%/, kieleckie /11,2%/, rze­
szowskie /10,7%/, białostockie /10,1%/ i pomorskie /10,1%/, natomiast stra­
ty, w;yrato�e w udziale Iw odsetkach! liczby ...agr6d zniszczonych lub uszko­
dzonych w liczbie zagród og6lem, były najw;rtsze w wojew6dztwach: gdańaki.
/39,?I'/o/, b'ałostockim. /39,1%/, wrocla k1.lll 132,4%/ i śląakill /32,(Jf./.
Zniszczenia 1łOjenne na wsi nie byly rÓ1llll lII1arne, koncctru;!1lO sit na
obszarach bardziej int MJ'WlIYch i dlugotrwalJ'Ch walk pozycyjnych. Zniazcze­
nia te objęły w szczególności t.zw. tereny prz;ycz61kowe IlIld Barwią, 'Iis14
i Wisloką /na obszarze kt6rych walki pozycyjne trwal;y ok. p6l roku/, woje­
wództwo gdańskie, paludniowe obszary WOjewództwa krekow kiego i śląskiego,
a takte obszary polatane .. rejonie od 'froclawia do Jr;ya;y Kłodzkiej oraz w
dorzeczu Odry i NJ"Sy Łut;yckiej.
I·
		

/page0016.djvu

			1&3w19kszemu zniszozeniu na tzw. terenaoh prz�oz6lkowyeh uległy m.in.
paw1at;r1 l18kowski - sniszczollJ' .. 95%, warszawski - 1f 80%, augustowski - w
7OJ, 1� - " 70% i sandomi.rski .. 60%, a na pozostałych obszarach m.
iD. powiaty, pSZOZ7ÓBki - .. 92%, bielaki - w �,wrocławBki - w 95%,wolow­
ald. - .. 9�, strzel1ńsk1 - w 9OlC, s�owski - w 90%, tczewski - .. 8%, mal­
borski - w 8�, śrelDBki - w 85%, wrzes1ński - w 84%, gryi'1ńsk1 - 11 85%.
ZNISZCZENIA WOJENNE ZAGRÓD WIEJSKICH
Stan w dniu 1 V 1945 r:
ZAGRODY WIEJSKIE ZNISZCZONE LUS USZKODZONE
I
do 20 łys. lG..	
			

/page0017.djvu

			UBL.1. ZNIS2XlZ!Nll WOJENNE NIERUCHOIIOOOr MIEJSKICH BDŁUG
POWIATÓW
Stan w dniu 1 V 1945 r •
WOJEWODZ'l'WJ.
POIVllTY
POLS!:A
Zielllie Dawne
Zlell1e Ods;yskane
lI.at.WARSZAWA
1I.z.6DZ
BIAŁOSTOCKIE
Ziemie nawne
Ziemia Odzyskane
Jugust6w
II.Białystok
Białystok
Bielak Podlaski
Elkx
Gołdapx
Łolllta
Olll(l][ox
Sok6U:a
Suwałki
Szczuczyn
Wysokie Mazowieckie
GDA.ŃSKIE
Ziemie Dawneal
Ziemie Odz�kaneb/
Elbl�X
II. Gdańsk
Gdatl.lsk
II. Gdynia
Kartuzy
Kościerzyna
Kwidzynx
L�bor�
Malbor�
Puok Ipow. morakil
al Łącznie z m. Gdańsk i pow. Gdań.ek. bl Bez III. Gdańsk i pow. Gdańsk.
15
		

/page0018.djvu

			'fABL.1. ZNISZCZENIA "g, NNE NIERUCH li 001 J4IEJSKICH WE ŁUG
PO\ł� Ic.d.1
Stan w dniu 1 T 1'*5 r.
Nierucho ości miejski. USil-
rodzone lu� zniszczone
Kwota
I-�OO�'
uiszczeń
POWIATY
kubatura
w tys.zl
lic ba
Iw cenach
'fIr·
w ods et-
119.39 r.1
i
och
I
Star gard
·
·
·
·
Sztum x
615
774,5
1,9
1�o.,o.
I
Tezew
451
459,0.
1,1
5729,9
I
LECKIE
5441
2976,4
10.0.,0.
;6;94,5
lI.Częstochowa
46
164,1
5,5
2296,9
Częstochowa
86
;5,2
1,2
279,2
Uia
558
;;;,4
11,2
1890,6
Jędrze;!6w
19
;5,1
1,2
474,4
Kielce
5.37
576,;
19,4
10.8;9,1
Kozienioe
286
116,9
;,9
180.2,4
Opat6w
I
;02
157,;
5,;
21;5,4
Pińcz6w
996
;59,8
12,1
5604,2
lI.RadOll.
,
·
·
·
·
Radoa
245
124.,8
4,2
2468,0.
Sand mierz
12.36
580,6
19,5
45.32,1
Stopnica
295
98,6
.3,;
1.346,4
"loszezowa
8;.5
.394,;
1;,2
2'725,8
KRilO SlCIE
I
4828
5148,6
100,0.
48.327,4
I
Biała Krako
ka
I
84
165,4-
.3,2
10.75,1
Boohnia
I
481
250,7
4,9
2*;,;
Brzesko
1;
58,0.
1,1
20.7,8
Chrzan6w
·
·
·
·
Dąbrowa Tarn
ka
292
.371,5
7,2
.3857,9
II.Kraków
.
15.32,6
29,8
445
1;510,9
KrakÓ'ir
·
·
·
·
LiJllllJlon.
20.
4.5,2
0.,9
292,8
lI1eohów
·
·
·
·
Jql!lenioe
957
46.3,5
9,0.
.59'7,2
11 C1ł17 Sąoz
1.3;?
68;,;
1;,.3
6.395,7
1I0W7 Targ
1.38
.38.3,6
7,5
445.5,0
o.lkusz
101
.38,0.
0,7
40;,.3
Tarn6w
;2'7
980.,0.
19,0.
9000,0
Wadowioe
ł
·
·
·
·
�;yw1eO
6;;
176,8
.3,4
2188,4
•
\
L
		

/page0019.djvu

			'l'ABL.1. ZlI'ISZC mu WOJENNE N1ERUCHOJl 001 J4IEJSKICH WEJlWG
POWU'fĆW Ic.d./
S�an w dniu 1 V 1945 r.
I
f
Nieruchomości miejskie uaz-
Kwota •
kodzone lub zniszczone_
WOJElJO
TIU.
I kubatur&.
zniszczeń
POWIATY
II tys.zl
I
liczba
Iw cenach
	
			

/page0020.djvu

			TJBL.1. ZlfISZlJZE:NU WOJENNE NlEROCHO)(OŚCI IlIEJSKICH WEDŁUG
POWllTOW le.d.!
Stan .. dniu 1 V 19'1-5 r.
I
NierueholllOści miejskie usz-
kodzone lub zniszczone
Kwota
WOmODZTliA
zniszczeń
POWIATY
kubatura
.. tys.z1
liczba
I .. cenach
.. 3"&.
'fi od.set-
19�9 r.1
uch
OLSZTYltSKIEx
19080
23477,5
100,0
391841,0
BartoszyeeX
8Ii2
975,0
4,2
9719,0
Brani_ox
2050
2520,0
10,7
60993,8
GUyekoX
119}
1252,0
5,;
18181,7
I
I1&w.x
221
I
265,0
1,1
;384,2
Kętrzynx
1204
1325,0
5,6
17865,0
Lidzbark Warm1ńek1x
1Q!1.}
1312,0
5,6
17000,8
l40rągX
756
967,5
4,1
19204,9
)!rągowox
7411-
905,0
},9
10;61,7
Nidzicax
612
7}5,0
;,1
I
1}071,2
M.Olsztyn
x
1894-
}2}9,0
1;,8
I
57486,2
Olsztynx
20}
I
24},5
1,0
4017,8
Ostr6dax
1580
I
2025,0
8,6
40196,;
Pas1ę�
567
705,0
3,0
11195,4
Piszx
883
1069,5
4,6
12743,0
Reszelx
1325
I
1350,0
5,8
21438,0
Suszx
1862
2175,0
9,3
40443,0
Szcz,rtnox
1287
1425,0
6,1
22629,0
Węgorz_oX
814
989,0
4,2
11910,0
POMORSKIE
11979
16195,; I
100,0
181281,5
Brod.nica
488
714,81
4,4
6230,0
Jl.BydgOll zez
482
1790,2
11,1
18904,6
Bydgoazcz
127
130,4
0,8
967,8
Chełmno
105
49,6
0,3
701,7
I
Chcjn1ce
2685
2905,9
17,9
206}9,4
JI. Grudsiąd.z
2762
5064,}
}1,}
670?0,}
Grudz1ąd&
59
66,3
0,4
535,0
M.Inowroolaw
101
241,9
1,5
3548,8
Inowroo1a ..
155
133,9
0,8
1044,1
Lipne
128
59,7
0,4
1431,4
Lubawa
248
426,8
2,6
11760,2
I
N18Szawa
553
1089,5
6,7
5661,6
Ryp1n
79
;84,2
2,4
5168,0
		

/page0021.djvu

			l,--ł-----ł-----4---+----ł
Sę
Szu
św
II.
To
Tu
i'ą
Wl
łlyrQ'
PO
:Ba
Ch
Czar
K.
Gn
Go
Go
Gu
Jar
Xo
I:�
Xo
Ko
I:e
Kro
Kro
Le
JI1
JI1
I Ko
Nowy
Ob
		

/page0022.djvu

			L
'l'ABL.1. ZNISZCZENll WOJEłillE NIERUCH ŚCI IIIEJSKICH WEDŁUG
P� Ic.d.1
Stan w dniu 1 V 1945 r.
I
Nieruch .ośoi JI1.jakie uaz-
kodzone lub zniszczone
Kwota
'iOJEWODZNJ.
zn18zo ań
POWIA'l'r
kubatura
w t;rs.zl
liczba
Iw oe ch
wJYB.
w odset-
1939 r.1
kach
Ostrów 'fielkopolaki
238
I
253,7
I
0,4-
2735,3
Pilax
3176
I
6297,6
10,3
93658,8
K.Poztwi
5832
17774,7
29.1
292252,6
Poznań
73
I
313,5
0.5
2303,6
Raw10z
92
I
348,8
0,6
1620.6
Rzep1nx
2926
6229,5
13,4-
108589,2
SkwierzynaX
644
915,0
1,5
9376,7
Strzelae Krajeńakiex
1424-
2115,0
3,5
24218.3
Sul�ciDx
1265
1650,0
2,7
24-915.7
Szamotu.q
S3
I
51,7
0,1
619,8
śrell
6
15,0
0,0
946.5
�ode
117
193,1
0,3
1397.8
Św1ebodzinx
1739
I
2430,0
4,0
29002,3
Turek
113
86,3
0,1
14-66,6
'i�o.iec
118
I
178,3
0,3
23}1,8
WolBz"Q:D
18
ł
91,7
0,2
569,9
'irnśn1a
I
60
93,1
0,2
1392,5
'isobowax
55
106,7
0,2
1427,'
Z1elona G6rax
53
96,5
0,2
1604,4-
ŻIl1A
136
83,5
0,1
1185,0
RZBSZOiVSKm
8770
9215,8
100,0
101250,6
BrzosÓW
94
51,6 I
0,6
344,3
Dębica
280
330,0
3.6
4-900,0
Gorlice
202
366,8
4,0
821,2
Jaroslaw
509
954,0
10,3
10270,8
Jaslo
690
830,0
9,0
12750,0
K olbusz owa
}72
115,0
1,3
2914.2
Krosno
449
919.61
10,0
9547,7
Lesko
129
40,0
0.4-
126,2
:w.baoz6lf
297
112,4-
1,2
1018,0
l.eń=t
648
556,2
6,0
3930,5
Ilieleo
235
270,0
2,9
4O?0,0
nako
714-
373.8
4,1
2595,4-
Przeę'Śl
I
2158
1918,2
20,8
36870,6
20
		

/page0023.djvu

			DBL.1. Z1IISZCZENlA WOJ.DllB Im:RromDlOOCr JIlEJSKICH DWG
. powuT()J le.d.1
SAD w dJl1u 1 V 1�5 r.
Nieruchomości m1e3ekie U8Z-
kodzon8 lub zniszczone
Kwota
��=u
zniszozeń
OIVIATY
kubatura
1f t;ys.d
liczba
Iw oenach
w FS.
• odae1;-
1939 r.1
i
...,
Ach
ł Prze\1l'orak
181
38,6
0,4
664,6
I Rzeszów
350
1047,8
11,4
�,2
Ss'Dok
13?2
1231,�
913.4
5738,5
r.·toobrzeg
90
59,7
0,6
261,4
SZCZECIll'sx::rr
35965
69618,3
100,0
11966'l9,4
Białogardx
385
830,2
1,2
12383,0
B1tW
956
1028,6
1,5
25340,3
ChojnaX
4595
4198,7
6,0
75629,7
ChOSZCZDOX
2IY70
2238,8
3,2
45875,2
Czluch�
992
1440,0
2,1
19265,1
Dre.wskox
568
1080,6
1,5
10131,9
G..�icex
856
1255,7
1,8
9284,6
Gr;yfinox
1138
1453,0
2,1
Zl225,7
Jr.am1eń Pomorski X
532
660,0
0,9
12560.2
:fołobrzegX
2268
4062,8
5,8
889'76.1
Koszal1nx
997
1988,5
2,8
2745'1-,4
Łobezx
609
813,6
1,2
9895,4
I
Jliaatkox
663
821,8
1,2
44855.0
II;rśl1b6rzx
465
1016,0
1,4
12486,0
lIowoprd x
1213
2080,4-
3.0
20540,6
Pyrz"rcex
110'7
1197,4
1.7
2f17l3.2
Slavnox
92B
875,0
1,3
9651ł,O
Slupsr:
1202
2055,3
3,0
2?l'89.1
Starogardx
2324-
4244,1
6,1
6��
!I.SSlczeciDx
8600
29175,0
41,'
565000
SlICzeoiDx
.
.
.
.
Saczeci uX
824
1799,0
2,6
189'73,3
Walos
x
133'
1578,0
2,3
18019,2
Wo1iD:X
1080
3200,8
4,6
448-'1.0
Zł��
260
525,0
0.8
498'l,6
ŚLłSlrIS
19424
34938,2
100.0
456ł58,O
ZiMlle DIIlvne
6996
106U,4
30,4
']6053.6
ZlM1ie OQ7akane
12428
24324,8
69,6
�.4
�Odz1Ja
1277
1615,8
4,6
8352.2
dl Z podsuaowan1a województwa przypada na m. Szczeoln kwota zniszczeń-
535000, O tys. zł.
		

/page0024.djvu

			UlIL.1. Z1ITSZCZENIA. 1fOJENtłE 1IIEROOH0KOOOI JlJ:EJSKICH WEDŁUG
PC1iIATOW /o.d./
Stan w dniu 1 V 1945 r.
N1eruchomośc1 miejsk1e ua:-
kodzone lub zniszczone
Kwota
1fOJEW6D2Il'IU
zn1szezm
POWIA1'Y
kubatura "II' tys.zł
liczba
IIw cenach
wJYs.
w odset- 1939 r.1
kach
-
lIielsko
744-
1023,7
2,9 ł
5694,0
ll.lIyto.%
750
2430,0
7,0
28500,0
lI;ytOllX
213
457,3
1,3
8483,6
Il.Chora6w
75
325,0
0,9
1415,0
Cieszyn
280
�,3
0,9
2291.7
Dobrodz1eńx
.
.
.
2OOOO,Oe
]l.Gliw1oex
978
3018,0
8,6
27119,3
Gltt1cex
2()4.
227,5
0,6
311-90,0
Głuboz;yoex
1630
1870,2
5,4
24723,1
GrodkmrX
585
611,5
1,7
�985,4
V.Katowice
184
1406,2
4,0
14466.7
Katow1oe
120
378,9 I
1,1
1443,9
K1uczbor�
633
1085,8
3,1
12999,4
J::oźle%
115
146,9
0,4
1398,2
Lubllnieo
140
244,8
0,7
5311-5,3
NiellOdl1nx
293
501.4
1,4
5059,5
N;rAx
1825
3779,5
10,8
55650,0
Ole,,:oo%
353
579,5
1,7
13136,7
Opolex
463
1767,5
5,1
45107,0
l'ru�
663
900,4
2,6
13822,9
PaZCZ)'1l&
494
1078,4
3,1
7955,1
I Raoi bĆ2'zx
2555
5130,2
14,7
8570'7,0
Rybnik
3000
2934,4
8,4
19614,4
Il.SoanCllł1eo
230
312,8
0,9
47fY7,4
Strzelcex
975
903,4
2,6
16947,8
TIU'DOIIifsk1e G617
266
683,2
2,0
2580,0
ll.Zabrllex
193
915,7
2,6
11274,5
Zawiezocie
186
301,9
0,9
2187,9
WJ.RSZlWSKJJ!:
20171
9265,8
100,0
167409,0 I
Błonie
290
335,.
3,6
9256,41
Ciechanów
670
114,2
1,2
1978,.
Dsialdowo
1}2
168,4
1,8
3898,9 I
Garwolln
611
154,4
1,7
��"1
G08t,uiD
289
17,3,7
1,9
4937,0
I Gr6;1eo
9'1-1
666,6
7,2
10902,8
Jlak6w IluClllrieoki
2570
9",1
10,2
26463,8
el Określono, odejmując od łącznej kwoty zniszczeń na ziemiach odzY8-
k!lllJ'Ch .liOjew6dztwa kwotę zniszczeń na pozostałych 16 powiatach
1360404,4 �. IIl/.
22
		

/page0025.djvu

			TABLo1o ZNISZCZENIA WOJElillE liIERltCHOMOSCI IIlEJSKICH WED1l1G
PCVIATÓW lo.d ol
StaD w dniu 1 V 1945 r.
WOJEWÓDZTWA
POWIATY
Nieruchomości miejskie usz­
kodzone lub zniszczone
Kwota.
ł----,...---------ł zniszczeń
w tys.zł
1----,----; Iw cenach
w ods�t- 1939 roi
bch
liczba
kubatura
Mińsk Mazowieoki'
Mława
ł Ostrołtka
Ostrów Mazowiecki
Plock
, Plańak
Przunyaz
Pułtuak
Radzym1n
Sierpo
Sochaczn
SokolÓ\f Podlaski
Warszawa
WłSZ06w
x
WROCU'ISXIR
Boleslawieox
BrzegX
Bystrz;ycl8. Klodzkax
Dziertoni�
Glog�
G6rax
Jaworx
Jelenia Górax
Kam1elllla Górax
Klodzkox
I KotuchW
LegDicax �/
Iubańx
LubilIx
Lw6wek Śląaki x
lliliczx
Na.;;;;;;;!�
Oleśnioax
Olawax
Btrzeliax
S'70bJiX
fI Dane cztściowe.
1055
290
54-3
6323
534
23
259
2287
929
507,4- I
121'91
765,1
1760,2
199,3
22,7
72,7
1130,91
569,7
4-9 22,2
201 273,4
508 317,5
1608/ 897,1
59 48,9
50113 11.36977,7
1680
1570
1994
197
238
1293
1377
2937
662
3.36
435
739
1518
283
1077
668
32
2374,0
4045,1
2880,6
1633,5
672,0
664,3
752,3
24-75,9
7",4
1086,1
847,8
2538,6
4246,3
4285,7
324,0
480,1
81,0
100,0
5.5
1,3
8,3
19,0
2,2
0,2
0,8
12,2
6,1
0,2
3,0
3,4-
9,7
0,5
0,2
0,3
0,1
1,7·
3,0
2,1
1,2
0,5
0,5
0,5
1,8
0,5 ł
0,8
0,6
13108.7
3362,8
9392,6
14390,6
34-+ą,4
434,5
1302,6
23468,1
6573,6
384,6
6667,9
1086,0
22022,1
546,1
2155093,2
3011-66,0
61155,4
o I
124668,0 I
7024,5
14557,71
• I
12231.7
60851,5
48036,3
30067,5
9566,0
7053,0
8457,2
34912,6
12464,3
18725,2
5841,6
750,0
		

/page0026.djvu

			fiBL.1. ZNISZCZENll WOJENliE liIERUCJjOJlOŚCI 1!IE.TSD:CH JEDŁUG
PCIIVllTOi jdok.1
Stu w dniu 1 V 1945 r.
lrleruc:hollości miejskie uas-
kodzone lub sniszczone
Kwota I
zniszc eń
WOJE'fOD�A
kubatura
w tyM.sl I
POWIATY
liczba
Iw oenach
w J" •.
w odBet-
1939 r.1
ltacll
S�t_X
1308
I
2576,0 I
1,9
20735,0
środa Śl48kax
246
I
263,1 I
0,2
3517,6
ŚW1dnicax
591
983,5
0,7
8434,7
Trzebnioax
912
1059,1
0,8
22749,4
I
•• WalbrzYO!J.x
.
.
.
.
Walbrz7Chx
I
.
.
I
.
.
Wol�
2937
2886,6
2,1
12860,3
x
.... rocl.w
21620
90400,0
66,0
14'75000,0
"rocla�
244-
675,3
0,5
16176,6
Z�bkowioe Ślą&k1ex
933
9Yl,0
0,7
8113,6
Zgorzeleox
589
1170,5
0,9
12246,1
Zlot01"73ax
1149
1913,4
1,4
27719,4
Ż&ga.ńx
878
1484,8
1,1
I
21180,6
żariX
1670
2506,7
1,8
39531,4
U_g1.1. Uwzględniono b\ldynki IUIzkodzone pOlQt;ej 10% z w:rl�czen1em wo;j8ko�
1Q'Ch, kOll\lD.ikaoyjllYoh oraz większoŚci przłłID.,-slow;ych, nie U\lzglę4-
niano wartości zabytkowe3 bud7DkĆ1f.
2. GwiazdkIl Ix! oznaczono pOl1liat;, IlIl1asta 8tanawi�e pOIIiat;, lII1ej­
skiel ziem od�kaD70h.
		

/page0027.djvu

			TJBL.2. ZNISZCZENIA WOJENNE Ił ZAGRODACH WIEJSKICH WED�UG
POWIATÓW
stan w dniu 1 V 1945 r.
WOJEI'/ÓDZTWA
POWIATY
Zagrody wiejskie Udzial
I---;;'-�--;'-'----ł znisz­
ozeń
w
powie­
oie w
I----ł-.----. ..... ---ł lioz-
bie
zagród
w od-
ogólem
w liozbaoh
bezwzględnyoh
Prze- I 'I
oiętne Kwota
znisz- znisz-
czenie :z�;s. ł
1 za- zl
grody /w oe-
w od- naoh I
set-
kaoh 1939r./
kaoh �:�ht H
-::::: ,. ",I -:-1 ,.,.", I
73,5 20'61 • ,1573889' I
26,5 27,5 • 910384
36,8 ł ·1 '207489 I
36,4 I . 187929
�::: :0 I ::�:� ł
25,7 60 I 111718 I
21,5 851 29585 I
26,4 50 6500
38,8 601 3060
69,0 I 801 74104
60,0 48401 10000
1e,5 I 13058 ł
29,5 50 10145
52, O 80 I 14752
28,2 701 124071
39,2 I 92947 I
40,5 642071
36,9 • I 28740 I
15,21 451 1994
40114117
40 2296 I
;� 1 ���� I
40 2559
351 52961
40 26052
w tym zniszozo
ne lub uszko­
d.z:one
p O L S K A
Ziemie Dawne
Ziemie Odzyska­
ne
•
BIALOSTOCKIE
Ziemie Dawne
Ziemie Odzyskane
Augustów
Bislyatok
Bielak Podlflski
n;;X
Goldapx
Łom!ta
OleokaX
Sokólka
Suwalki
Szczuczyn
Wysokia Mazowieokie
GDdSKIE
Ziemie Dawne
Ziemie Odzyskane
ElblllgX
Gdańsk
Kartuzy
Xośo ierzyna
Xwidzynx
Lębor;;X
Malborkx
Puok/pow.morski/
21140111
1664310
11497011
.127737
117344
10393
90281
17640
276071
49151
13141
18851
41641
151551
11769
6958
103361
31667
20123
11544
2182
2473
3796
1036
466942
34311191
123793
46995
42685
4310
6377
4535
5945
1300
510
13016
2500
280�
3475
3615
2913
124141
8158
4256
332
2358
383
1��;1
427
882
3351 I
w od­
set-
100,0
90,8
13.6
9,6
12,6
1,1
27,71
5,31
6,0
7,4 I
7,71
6,2
I
100, O I
65,7 I
34,3 I
2,7
19,0
8,2
3,41
7,1
27,0 I
I
9,2
2,8
3,1
41,0
4,8
11,2
85,1
25
		

/page0028.djvu

			T!BL.2. ZNISZCZENIA WOJENNE W ZAGRODACH WIEJSKICH WEDŁUG
POWIATÓW lo. d. /
Stan w dniu 1 V 1945 r.
!
Zagrody wiejskie
Udzial
, !
znisz-
Prze- I Kwota I
w tym zniszozo-
o:eń oiętne znisz-
WOJEW6DZTWA
powie- znisz_ ozeń I
ogólem
ne lub uszko-
.h, , .. ,,. " '''.
POWIATr
dzone
I' .. - .,
11oz- grody Iw oe_ I
bie w od- 1160h
w liozbaoh
w od-
zagród set- 1939r.1 ł
bezwzględn;:roh
aet-
w od- boh
uoh
set-
kaoh j
Starogard
. I
172
1,4
.
95
2580 I
Sztumx
ł
2057 i
1600
12,9
77,8
60
12800
Tozew
. ł
1300 J
10,4
.
80
15600
,
2346821
I KIELECKIE
I
1823571
52276 I
100,0
28,7
;51
I Częstochows
187071
""I
5,11
15,0
7236 i
19221
3010
5,8
�
15,7
82
146911 I
I Ilts
I
I Jędrzejów
121114
339
0,6
2"1
90 ł
1824
ł Kieloe
19362
2172
4,2
11,2
87
10"1
ł Kozienioe
I
161112
7035
13,5
112,9
951
40080
Opat6w
1
16543
9840
18,8
59,51
90
53304
I Pińozów
144411
8011
1,5 I
5,6
80 I
38161
Radom
19937 ł
4389
8,11 I
22,0
89
23196 ł
I Sendomierz
I
13313 ł
8114
15,5 ,
60,9
59
27900 I
Stopnioe
197841
9130
''''1
116,1
90
488611
I Kloszozowa
12220 I
644
1,2
5,3
63
2�41
Niezlokalizowane
I
x
11000
7,6
x
.
KRAKO.SKIE
I 2061691
l 6773
138851
14670 I
56081
110696 f
13942
12253 "I
17535
ł 152861
I 17908
I 188441
I 15636
',I 113531'
18204
Biale Krakowska
Boohnia
Brzesko
Chrzanów
ł DIlbro.a Tarnowska
KrakÓW'
Limanowa
Mieohów
Myślenioe
Nowy Sęcz
Nowy Targ
Olkusz
I Tarnów
I Wado.ioe
26
L
21690 I
100,0 I
10,5
61000 I
926 ł
11,31
13,7
55
1111291
615
2.' ,
11,11
30 I
779
396
1,8
2,7
50 I
1324,
1140 I
5,3
20,3
35
2400 ł
1500
6,9
14,0
7� I
7164
2000 I
9,2,
14,3
1020 I
790
3,6
6,4
80
53"1
750
3,5
4,3
10 I
5000
1584
7,3
10,4
80
8293
646
3,0 I
3,6
30
16791
413
1,9
2,2
70
1�:1
558
2.6 I
3,6
15
539
2'51
4'71
35
994
11500
20,7
24,7
3
6500
		

/page0029.djvu

			ABL.2. Z.ISZCZENU WOJEUNE if ZAGRODACH WIEJSKICH WEDŁUG
POlłli1'61' /o.d./
Stan w dniu 1 V 1945 r.
Zagrody wiejskie
Udzial I I
="'-1'" I
ozeń oi:�� Kwota
w tym zniszozo-
w I nis znisz-
OJE 6DZTWA.
ogółem
ne lub uszko-
powie- ;zeni: ozeń
POHUT'!
dzone
oie w 1 za- w tys.
I
11,.- I "
w od-
bie I �r�� /w oe-
w licz'Jaoh
zagród set- �oh
I
bezwzględnyoh
set-
w od- k oh 1939r./
kaoh
set- a
lŻYWieO
----f-;;" l
kaoh
I
5333
24,6
39,3
30
13571
I
LUEELSKIE
ł 252058 I
20038
100,0
7,9
.
109149
I
Bida Podlaska I 139871
908
.,5
6,5
93
5100
BHgoraj I 15017
676
3,4
4,5
97
3855
I
ICh... I 2OS)6 I
924
4,6
4,5
88
4962
I
F.rubiesz6w J 15018
7177
35,8
47,8
85
36600
"' .. ",..... 1 "'65 I
620
3,1
3,7
88
3312
I
Kraśnik 19050
2079
10,4
10,9
92
11325
I Lubart ów I 16053
179
0,9
1,1
77
825
I
Lublin I 20699
142
0,7
0,7
99
838
I
Łuk6w 17098 I
740
3,7
4,3
95
4218
Pulall'Y
21619 I
907
4,5
4,2
80
3780
Radzyń POdlaski
I 118881
150
0,7
1,3
95
870
Siedloe
! 16996
1500
7,5
8,a
80
7800
łTomaszćw
Lubelski
I 154121
1099
5,5
7,1
90
6923
Wlodawa
I 15892
1215
6,1
7,6
95
8019
I
Z mość
I 159381
1722
8,6
10,8
90
10722
I
Ł6DZ:t.IE
ł 200573
23671
100,0
11,8
..
108200
I
I
Brzezin;y
I
110181
478
2,0
4,3
85
4007
I
Końskie
I
17000 I
1175
5,0
6,9
75
9121
Kutno
I
6251
1103 I
4,7
17,6
-45
4342
Łask
I
15323 I
1862 :
7,8
12,2
55
7186
,ŁęozyolI
,
11012 ł
3170 I
13,4
28,8
40
9310
IŁowiCZ
11738
1768 I
7,5
15,1
50
7115
Łódź
8393
82i I
3,5
9,8
70
3270
I
Opoozno
18509
1894
8,0
10,2
65
8650
I
Piotrków T%7bu-
nalski
21354
2252
9,5
10,5
40
7264
Radomsko
22179
993
4,2
4,5
60
4415
Rawa Idazowiaoka
11061
280
1,2
2,5
551
1344
Sieradz
16472
4045
17,1
24,6
75
20540
		

/page0030.djvu

			TAEL.2. ZNISZCZENIA WOJENNE W ZAGRODACH WIEJSKICH WEDŁUG
POWIATÓW le.d.1
Stan w dniu 1 V 1945 r.
I
I WOJEWÓDZTWA
I POWIATY
Udz1a2: I 1
zn1sz- rPrze-
1---- .... --------1 ozeń ło1ętne
w tym zniszozo- ow1e_ Izn1sz-
ogólem ne lub uszko- I �i: w o zenie
dzone l1oz- 1 za-
.... ---.:---- .... ---t bie grody
zagród Iw od-
w liozbaeh w od- w od- set-
bezwzględnyoh set- set- kaoh
kaoh kaoh i
Zagrody wie�Bkie
Skierniewioe
Wieluń
I OWZTYjSKIE x
I Bartoa&,Joex
I Braniewox
I Git;vokox
I Uawax Ipow. SUBki I
I KętrzynX
Lidzbark Waraińllkix
I&orągx
ł Jlrągowox
.idzieax
IOlsztynX
Ostródax
Paalęk x
Piszx
Reazel'J:
• Suszx
I SzczytnoX
I::::�%
IllYdgOBZOZ
Chelmno
Chojnioe
Gruds1ędz
I.nowroo law
Lipno
Luba ..
liieeuwa
28
70661
23197 I
61090
1019
26�
3074
1086
1637
4158
4368
4551
3471
5592
5151
2357
5251
3374
3556
6820 I
2979
791641
38116
37021
2808
4097
26871
2411
9255 I
38251
8216
270
35551
172961
297
1761
645
360
1��� I
1582
1000
1:� I
1276 I
700 I
1283 I
376 I
659
1515
643
14787
192
528
951
15h
1663
1490
512
360
897
1,1 ł
15,0
I
I
I
1
ł
I
I
I
100,0
10,2
3,7
2,1
4,0
11,2
9,2
5,8
11,4
7,4
3,8
8,8
3,7
100,0
1,3
3,6
6,4
10,4
11,3
10,1
3,5
2,4
6,1
3,8(
15,3
28,3
29,1
66,6
21,0
33,1
42,8
46,7
36,2
22,0
17,1
35,1
24,8
29,7
24,4
11,1
18,5
22,2
21,6
18,7
5,0
14,3
33,9
37,7
61,9
61,8
5,5
9,4
10,9
Kwota
.niIlZ­
ozeń
w tys.
d
Iw oe­
naoh
1939r.1
751-�1
80 19763
• 108599
70
70
30
80
60
60
30
50
80
50
40
70
55
90
80
50
80
2079 I
18490 ł
1935 I
11320
4200
17116 9 I
47�
5000
4744
4730
5104
7350
7057
3384
5272
7575
5144
89080
20
50
70
3d
451
30
70 I
�� I
485
;298
9840
7882
9623
6292
3923
1800
6850
		

/page0032.djvu

			TAEL.2. ZNISZCZENIA WOJENNE 'fi ZAGRODACH .rIEJSKICH 'E::JŁUG
PO.VIATÓIY /0. d./
Stan w dniu 1 V 1945 r.
Zagrody i jski l Uddall I
w wt:m zn:szozo_ ��::'I rri::: I ��!i:-
ne lub usz kc.; cie w czenie w tys. I
dzone licz- 1 u- z1
bie Ó �r���/w oe- I
ł l w od- zagr d set. naoh
w liozbaoh set- w od- kaoh 1939r./
L-..____ bezwzglę::__ h set - r
I' ,.,. ._n 1 506' I '" '� :5 "":.9 80 ze" 1
r Oborniki I 2214 186 0,4 8,5 55 l 1567
'Oetr6w Wielkopolski I 7018 670 ł 1,4 9,5, 35! 3661,'
l Pił�X 356 2 9 54 I 0767
IpOZ:ań I 26;2 1722 1:5 25:5 40 114361 I
,Rawicz ,3151 333 0'71 10,6 30 1583 ł
I Rzepinx ł' 2985 6,4 • 53 ł 14J54
SkwierzynaX ,234 0,5 • I 46 1599
I Strzeloe Krajer.- ł' ł
I skieX 4675 465 1,0 9,5 ł 80 5130 1
I�u.lącinx ,900 1,91 85 I 11700!
I Szamotuły 2551 J83 °4,'761 15:0 J5 I 2066 I
I tirem 2559 2200 86,0,1 25 66001
'Środa 2129 437 0,9 20,5 25 1981 I
I twiebodzinx 778 1,61 • 50 5459 ł
I Turek 11478 2745 5,9 23,9 i 15 7091 !
IWągrowiec J015 622 1,3 ł 20,61 60 5171 i
IWolsztyn 4379 178 0,4, 4,1 I 70 1883 I
IlVrześnla 1706 1422 3,0 I 63,4 I 15 2930 I
I {Iechowax 2�J 0,4 ł " I 15 4281
bielone Góra'" 170 0,4' 63 1496 I
l.;;n1n 2145 480 1,01 22,4 i 40 31831
RZŁSZOWSKIE 226220 50104 100,0 I 22,1, 170.lj781
IBrzoZ6W 12617 913 1,81 7,2( 40 2191
rDębica 16510 JOOO 6,0 r 18,2 I 55 10000 I
IE:�:�:w �EH ��:� 1::f' !�::II �� ��:E l'
IKolbuezowa 10895 4309 8,6 39:6 45 11203
Krosno 15091 5767 11,5. 36,2 50 17268
łLeSkO 12799 1454 2,91 11,4 r 90 7851 ł
Lubaozów 10195 130 0,31 1,31 4� 349
WOJEllÓDZTWA.
pm�ATY
ogółem
		

/page0033.djvu

			•
jlJL.2. ZNISZC::E!ilA .. OJ:.:iNR W ZAGRODACH liIEJSKICH iłEDLlJG
PONUrÓW le.d.1
stan w dniu 1 V 1945 r.
,
Zagrody wie jskie 1 ���;:: Prze- II
I ł I ezeń IOi�tne ��!:-
w tym zniszczo- 0'1'1 zn1sz-
I "O;�:�J" 'g"'o n. l:�';U"- 1!1::-I!:;�e I �:�;a. I
I ł w 11czbachnh I :e��- �a���d I���- l;gii:"1
l beZWZgl'idny� kach � �:!h' �
"'La-i.c-ut---�-'""Il-':�;�I 14;>81-2�-+,-1c-'2-ł-"--70-ł-1-5;;;'1
l "1"lec ł 11;31 3512 7,0 ł 31,0 95 20439
Iliis",o ; 84531 3250 l 6,5 l ]6,4 ó': I 129421
IPrze::.yśl 11031515277110,5 51,2 55 'n981
l Przeworak I 80881 2541 0,5 3,1 00' 4481
Rzesz6w 24720 1128 ł 2,2 1 4,6 ;5 I ")951 I
ł :ar.ok 130�7 1 6455 12,9 I 49,3 55 I 21670
I Tarr.obrzeg 10422! 18321 3,71 17,6 35 3850
I s:czEcnlszIE1 954761 21433 ł 1�0,0 l 22,4 1165588 ł
13hlOgardX 4633 ł 400 1,9 6,6 60 36fC I
I Byt6"X 2317 4191 2,0 18,1 4C Z514
I CbojnaX ::'10 2575112,0 48,S GC i 231751
I Ch06zczno 2995 1100 5,1 36,7 60 I 9'lOC 1
, Czluch6 ... x 4358 1100 5,1 25,2 50 ?9rC l
I ::Jrawskox 2655 �82! 2,3 I 16,9 50 II 3b15
Gryf1cex 4C92 400 I 1'91 9,8 60 :;60C I
GryfinoX 2603 2231110'4 ł 85,7 60 1 200791
Kam1eń Pomorskix 3548 1296 6,1 36,5 60 ł 116641
Ko2.obrzegX 4104 I 369 1,8 9,5 50 29171
�:::�nX �:� ł �� � �:� 1�: � �� II ���; 1
Y.1astkoX �102 I 530 2,51' 17,1 J5 278d
�'yśl1b6rzl: 37481 800 3,7 21,J 50 60001
llowogardX 48351 500 2,3 10,3 40 I 300(1 I
?yrz;ycex 2;69 12001 5,6 50,7 70 I 126001
S2.nnox 1893 6381 J,O I 8,1 JO I 2871 I
SlupB� 77051 1496� 7,0 ł 19,4 30 67321
Stargarcr 4444 1398: 6,5 1 31,5 60 125821
Szczec1nx 804 4501 2,1 56,0 I 651 43871
Szoz8c1oekx 5960 I 500 I 2,3 I 8,4 65 4875
		

/page0034.djvu

			TABL.2. ZNISZCZENIA WOJENNE W ZAGRODACH WIEJSKICH WEDŁUG
POWIATÓW fo.d.1
Stan w dniu 1 V 19�5 r.
Zagrody wiejskie
i
1
w tym zniezczo-I
ilOJE1J6DZTU
og61em
ne lub uezko- I
POWIATY
dzone
I
w od-
"
w liozbach
set-
bez wzg1ędII,Yoh
kaoh
WalczX
i
4573 T
1681
7'81
101inx
1991
579
2,7
Zlot6.x
I
3984
524 2,�
ł ŚLłSKIE
ł
127509
4OU4' 100,0
Zie.ie
Dawne
I
36359
18572 46,3
I Ziemie Odęskane
f Będzin
I Bielsko
t B:YtomX
i Ciesęn x
I DObrOdz!eń
Gli..tce
GhibozyoeX
Grodk6.X
I Katowice x
Kluczbork
Koź1ex
I Lublinieo
t Niemod11nx
n,.sex
01esnox
Opo1ex
I Prudn1kx
I Pezozyna
I Raoib6rzx
ł Rybnik
I StrzeloeX
Tarnowskie G6ry
f Zawiercie
I WARSZAWSKIE
I Blonia
Ciechanów
32
i
t
I
I
f
•
I
I
I
I
I
r
91150
3849
2442
1158
4294
2355
7130 ł
7015
2890 I
2050 I
3497 f
7120 I
2473
41081
5369
6228
16279
8419
5244
11708
5662
78741
1400
8955
212404
8592
6359
215721
;��I
236
3200
2351
1491
1880 ł
23121
1350 I
335
3610 I
120 I
748
4295 ł
151
2400 I
881
4811'
2553'
4000
46
590
932
56485
508
908
lUddal
uiss-
czań
w
powie­
cie 'II'
licz­
bie
zagr6d
'tV od-
�h
36,8
29,1
13,2
53,7 ł
3,6
5,2
0,6 I
�:� II
3,7
4,7
5'71
3f�
�:� I
1,9
10, 71
0,4
6,0
2,21
12,0
6,3
10,0
1,1
,,::: I
0'91
1,6
IPrze- I Kwota ił
oiętne I zniez­
zniaz- czeń
czenie tys
1 za- IW .
;r�.e I/!loe_1
set- ł eaoh
kaoh 1939r./
m-;;jr
2605
4716 f
. II 246198 ł
73939
172259',
2080
13440 I
590 I
15040 I
31,5
51,1
23,7
38,2
86,0
20,4
74,7
10,0
20,9
26,8
80,0
65,9
9,6
50,7
4,9
18,2
80,0
2,4
14,7
10,5
91,7
21,8
70,6
5,7
42,1
10,.
26,6
5,9
1.,3
43
30
381
55
40
85 ł
25
15 I
t
90 I
50 ł
46
551
25
12 i
70 ł
50
31 r
60 I
26
50 I
50 I
551
�21
90
1950
5369
27940
10886
20291
3821 I
3:łEI'
16750
289
25200 I
8032
25641 ł
29878
9600
2159
3150
1967
30467211
2203
6968
		

/page0035.djvu

			p
TABL.2. ZNISZCZENIA WOJENlI"E W ZAGROIlACH WIEJSKICH 1rEIlŁU(
POłlIATÓW /0 .e, /
stan w dniu 1 V 1945 r.
NOJE,6DZTlI'A
PO '/lATY
Dzialdowo
G al'1l'ol in
Gostynin
Gr6�eo
Maków L'azowieoki
Mińsk Mazowieoki
Mlawa
Ostrolęka
Ostrów J.lazowleolai
Plook
noń Je
PrzallllYsz
Pułtusk
Rad ymin
Sierpo
Soohaozew
Sokolów Podlaski
Warszawa
Nęgrów
Niezlokalizo ane
WROCl.AWSKIE%
Boleslaw1eo%
Brz g%
Bystnyoa Jn:odzka%
Dz1ertoniów%
GlogóW"
Góra%
.la ar %
Jelenia Góra%
K8IIIie D8 G6ra%
Klodzko%
Xot1lOhów%
Zagro� wiejskie
2606 8171 1,4 31,41 68
18715 1079 ł 1,9 5,8 95 I
17170 17941 3,2 10,4 90 ł 10764
12943 905 1,6 7,0 90 I 4920
73031 6878. 12,2 94,2 85 39121
12666 24191 4,3 19,1 90 5540
9465 11231 2,0 11,9 90 1 67381
142421 5722, 10,1 40,21 80 23769
11556 ł 6525 11,6 56,5 ł 75 109118
8446 95 0,2 1,1 30 112' ł
72891 560 1,0 7,� 90 1466
74341 3877 6,8 52,2 80 9798
10034 4866 8,6 48,5 77 29700 ł
9153 37391 6,6 40,8 90 23737
I :f!EI. �. 1�] ��l' � I ��I
I 18041 % I % % � % I
I 13175511 426541 100,0 32,4 I 32961" ł
ł 5028 2263 5,3 45,0 :" 15173 ł
3655 1114 2,6 30,5 33 5055 I
I�: 3;5 0:8 14:0 � 16;" I
5794 7351 1,7 12,7 36 25231.
3715 223 0,5 6,0 62 ł 1123
::� I ".:" 'I ':9 ":8 �7 i '�J I
68481 ..: I 1202' I
3361 2021 0,5 6,0 I 58
5196
7878
		

/page0036.djvu

			� ;�3��O
TAllL.2. Z1fISZCZElfU WOJENNE W Z'GF '::-l'cH ,ą3J x:IGH ,; g A&t
PCWI1IT6wjdoir./ A 7 O
stan w dn1u 1 V 1945 r. II
I
---
Zagrody wiejskie Udzial I
=1BZ-1 Prze-
ozeń c1ętna
on 6nZTWJ.
og62 m
11' tym zn1 zez O-I o!te-. �isz-
na lub uszko- Pi 11' czenie
POWIAH
dzone i�z- 1 za-
bie grody
I
11' od-
w liczbach
11' cd-
agr,sd set-
Bet-
w od- kaoh I
bez1l'zględD;yoh
ka h
et- i
kch
LegnieaX
I
2916
1573,
3,7
53,4
41 I
Lubańx
5410
2969
7,0 I
51;,9
35
Lubinx
2735
410 I
1,0
15.0
34 I
Lw6wsk ŚI,ski
6025
723 ł
1,7
12,0
51 I
11111ez%
5119
2991
0,7
5,6
51
I
x
I
ł
I
ł
c;
I
i
·1
I
ł
I NalllJ'sl6w
ł Oleśnioax
I Ol .aX
Strzelinx
SyoÓ1rX
Szprotawax
Środa Ślą ksx
Ś.idnica%
l'r�ebnieax
al:brzJehx
lol,s"x
Ircel 1I'x
Ząbkowioa Ślą kiex
Zg.orzeleox
Zlotory jaX
ŻagsńX
żaryX
Niezlokal1zo1l'snex
wagi. 1. U zględniono z
24521
4773
32861
2972
2749
2992
3536
2841
4659
2558
5302 r
41221
4330
277J i
4329 f
2873
5980 ł
600 I
20691
3872
18071
2675
24541
600 I
811
103 ł
979
4,e ł
9,1 I
4,21
6,3
5,8 I
1,4 r
1,9 I
• 0,2 I
2 :31
11,6
9,2
0,0
3,0
3,6
1,7
6,5
x
4931
3916
8
1276 'I
1558
7291
I
36:61
50 ha o zniszczeniu powyżej 15 %.
84'41
81,1
55,0
90,0
89,3
20 ,1
22,9
3,61
21,0
93:0 ł
95,0 I
0,2
46,0
36,0 I
25'41
60,5
x I
Kwota
zni z­
oz ń
w tys.
151
/11' oa­
nach
1939r./
. 'i I
58
40 ł
38 I
51 I
441
40
35
53
12404
20783
1921
3642
20%
20783
46463
21965
26463
25030
5260
64Ei'8
721
5082
35
35
51
52
41
47
45
x
34622
27622
81
9959
12404
4676
12296
x
2. Gwiaz�a lxi oznac?a powiaty �lem Odzyskanych.
at h rolny h poniże
		

/page0038.djvu

			CENTRALNA BIBLIOTEKA
STATYSTYCZNA· GUS
1111111111111111111
061458
Druk. GUS - Zam. 467 - III 67 - 150