/page0001.djvu

			\V ciężkich czasach, jakie przeżywa Europa, - nie mogliśmy
się oprzeć Naszemu uczuciu, które Nas niewoliło, byśmy do .Ciebie
i do szlachetnego Narodu I'olskiego skierówall słowo wspólnej
pociechy i nadziei. I • • .,
IIistorya zapisała złotemi głoskami zaslugl Polski względem
religii chrześoijańskie] i europejskiej cywillzacyl, atoli::-niestetyJ -
mustała także ... zapisać, jak Europa 'za to niegodziwie siQ Jej odpla-
'I'Icila. Przemocą bowiem odebrawszy Polsce jej osobowość poJi:
tyczną, usiłowała nadto \V ulektórych częściąch wydrzeć jej Kato­
licką wiarę i jej narodowość. Aliścl z podziwu godnym, oporeiii
umieli Polacy utrzymać jedno i drugie; - obecnie zaś,' przetrwawszy
I r prześladowania, dłuższe ni2. wiek cały, Polska ·zawsze · wterna
. I (Polonia semper Iidelis) okazuje większą żywotność, niż kiedy­
kolwiek. . ', ł ". : " •
. Stolica Święta;' która .mtlow �ła Polskę u szczytt!,j�J chw;lły;
mllowała jil w jej nleszozęśclu - jeśli możliwa �I jeszcze .wlęce],
podopnie jak matka, która tym goręcej miluje swoją .córkę, im
\\r większem j1\ wldzl nieszczęściu. Czyż potrzebujemy 1110że .przY·:
pODlinać, że, kiedj" dzielono llolskę, jedYllym, l{tól'y podjcll 'obron(��'
chociaż bezsl{uteczłlłl, jej narodo,vości i nieP9dległośc�,. był ś. p.'
llapież }{lenlens XI\7� \V szak on to \v tej· spra,vie odniósł � się'
pisenlnie 'v silnyell słowach do ,vszystkich fllocarst\v l{atolicl{i�h. • �
Czyż należy nloźe przypominać, że podczas !ilugich . lat· nlęczeńst,,·u
ludu Polskiego - gdy inni ,vobec brutalllcj siły cienliQzcy zacho-
wali na ogół lnilczenie - Nasi ,vlaśnie Poprzednicy Grzegorz XVI
Pius IX podnosili glos ene�_giczllego .�rotcstu w ohronie ciemię·
... ,
...
..
DO CZCIGODNEGO BRATA ALEKSANDRA KAKOWSKIEOO .
ARCYBISKUPA WARSZAWSKIEGO. t (.
BENEDYKT
xv
PAPIEŻ
J
POZDROWIENIE ł BŁOGOSŁA WIEŃS1·\VO APOSTOLSKIE.
ol i
,
		

/page0002.djvu

			l
J
II
żonege narodu? Gdy będzie ogloszonu (jak �iQ spodzlewumyj nie­
bawem, na podstawie dokumentów, jaklo się znajdują w Naszych
archiwach, historya Kościola Katolickiego w I'olsco od w, X\'III,
wtedy dokladniej uja \'" nią siQ wszystkie te ulewypowiedzlane
katusze ludu polskiego i nieustanne, prawdzi wie matczyne, zabiegi
Stolicy Święte] w niesieni u mu pornocy.
). · .. ! f � :... t '1 i · I .,...., · I
�I • _ ł ; J , r I. i
Wszelako _., niech będą nieskończorie dzięki Panu, że
wzeszła już nareszcie jutrzenka zmartwychwstania Polskil l\Iy
najgor�t�ze sI�ład�y •. �"ycz.ellin, �by 1W�)�lska, � .OdzJT��a,vs.zy .s�ojł\
pełną niezawisłość -=-- mogłą ,jaknajrychlej w, zespole "'pailst" ..
zająć przynależne ' jej miejsce ił dalej rozwijać swoją historyę
narodu cywlllzowanego i .. chrześcijańskiego: życzynlyw również
i wszystkim" nar�do;ll, • takie' 'l.niekatolickim� niegdyŚ �odległym
R.osyi;:aby. i im "danem było rozstrzyguąćr o' własnym losie i roz­
,vijać\się pomyślnie według swych praguleń.l sił właściwych sobie.
',. \V nadziei, że te: Nasze żjyczenia ", najbliższej przyszłości si�
spełnią - skorośmy już postarali sit� niedawno ternu o szersze
i odpowiednie urządzenie hierarchii katolickiej 'v ,raszJynl I{raju,-"-:
pragniemy dać 'l'obie, Czcigodny Bracie, u. przez Ciebie, Narodo,vi
· Polskienlu, "dalszy jeszcze i uroczystszJ� do\vód ·�aszej ż�Yczli\Yości
i Naszego" zaufania. -- \\T tym przeto celu l1a najbliższyni I(onsy;.
stol'zn" .. 1�t6ry PalI poz,yoli Nam odbyć, zamierzam�� podnieść Cif}
do"" godności kardynalskiej. Ś,ri�ta PUrptlra, będąc z jednej strony
uznaniem i nagrodą T,vych ,vybitn��ch Cllót kaplailskich i ,vielkich
zasług; które położyłeŚ w zakresie tak l{ościeln��nl jak, i cy,,,ilnynl;
oędzie nadto - jak si� spodzie,vanlY � no,v�"m '\"Qzłenl, któr�:
je�zcze ściślej złączy Polsk� ze Stolicą ś"'. Piotra.
Zastrzegamy sobie w stosown�j ch wili r po\viadomić Ciebie.
o czasie, w którynl będzienlY !11ogli z,rolać I{onsystprz, rr��mcza·
sem, błagając serdecznie Naj ','yższego, aby był lnilości,v - 'v tej
rozstrzygającej ch,vili dla 'Vaszego Narodu ,viernego i rycerskiego,
prosinly także o Dlatczyntl pomoc 'rej, !{tóra ze s\\!'ego ś,,,,iętego,
grodu w CZQstocho,vie, tej czcigodnej ostoi \\tiary i pobożności
Polskiej, CZtl'Va od ,viekó,y nad losami \'Taszego -Llldu, i jako
I10rt,kę �asżej nliłości lldzielanlY rrobie i 'r'''J'Pnl' \Vspółbraciol11
'v godności Biskupiej, l\:lero\ri i ,yszystl{im ,riern�"ln ,r 1101�ce
"fi
• . .Apostolskiego blogosła ,vieńst,vtl.
Z "Tat��kanu, 15 października lnl�.
.J
Benedykt XV, Papleź. _
1