/page0001.djvu

			!łerorbDUDOlbłott Dliennik rOlJlrll�leń
flr b ollfnerolooubernflfnt lorf mon �Ia Jenerał· 6obernatorslwa Walllawlkie DO
I Wydany w Warszawie dnia 2 kwietnia 1917 r.
\lir. 68.
IUloeoeDen In !BorfdJou om Z. Iprll 1917.
193
Nr. 88.
Treść numeru:
2R6. mrror,tmUll�l ,bl'tT�ff�n.b ICit'miidJtt�tl1g b�iS morfteI)l'Tł5 t'I�r
ftiibtifdjen ,mWl\ in m,)l11:fdJ!lu 3um ,�t'lnu l'oli(3ctIidjet Słraf"
Ibctfi�gn:tG,L'n lInb �(ll'OT,bltnn'9 l'oUaeiHdjcr �l"!lng�mittci.
�R7. �C'ror,hnnng fibcr bil' (i.T,f)�bltng einer ,�nr)T,flldl'n= unb ltrnd)t=
llt'tltllbru,ftrm'l'clftNll't im (�m,il"tl' bl'§ l®cJl1CTILtLgol.bl"rncmCllt�
1IDnTlfd}au.
288. �enbet.1mg Iber �ll�;iiff}rllUłg�aftiJn1Jmlmgclt 3ur .8iinb�o{�=
'jteucToTbmmg nom 18. 3nli 1916 ..
2'39. �\rTorlb'lt'ltlnIG iilb�r "be ii-n,fii'f)TllUg bet '5outlntletl3rt't ,inneri)aI'b
Ib.�r lIT;ri,ft bom 16. �(l'rH bił5 17. 15e!l'tmCJe-1'I 1,917.
286.
jur 5lluifłil)ruug ber l\er.orbuuugeu
bom 22. !Jłiiqf8. eątembe� 1915 unb ,jom 4. "�tilf8. ee�=
tembet 1915
óefłimme id) IfoIgenbe§: •
l. bet �oH3eL�t�fbbent in m\'atfd)au ltlirO etmltd)tigt,
a) ben (itLap ,pO'lidciHd)et �ttaf.Ue�fii.guttgen auf ®runb
bC't 5Uer·ot'D'nungen tJom 4. �IptiLf8. ecptembet 1915,
b) bic w'norb1l1tllg ,poHseilCid)er 3lurmgs1nitt�I auf Glrllub
.bet Imerot.Ootnt-ug'en ii,()et bie poli3eiUd.Je l�e'JuaU Ol'r
�tcis=f�ofiSci.bdJórben 'Dom 2'2. llUtrdf8. ,E'r�łemóer
lB1r,
bem m-.orftc;�.ct b,cr �titbtifdJcn �H1i3 'untcr �or'óe!JaIt be�
�ibc-rl"lIfcfS 311 ubcrt-tage.n. :l)et IDotfte!)Ct i)et 'ftitbtifdJen
WłiHa 1)at hl ben Jbon i�nt errtlffenen �not.bnllngen anUl
�ht�brmf au óringen, bab bas polideil-idje i·in'fdjoteiten frnft
. bcr llc-bcdr,a,gltlllg butd) ben l�oLi3ci,ptiifibenten et·folgt ift.
:l)lls Słed)ł bes �ort3eiprdfibenten,. in ehqeUnen I�iiacn
.,bic �lltfr�cibltn,g ,itbet ,ben Cildo1i po,!i3eiUd)e-t ,6ttolfber=
f.iigunoen obC't .poIi3cHidJet �ong�molmagmelt fcrbft 3lt
tref·fen, bfCli,ót 1mb�r,iigtt.
mCt motftelJet bet f t itb-t ifd.J en �nHi3 ift 3nm (irIa» �oii=
3ciIiCI.J,ct 6trafbe�fti�gltnOl'n lUtb 3'1t1: �r,nor,bnttng �J.l!n3eiHdJeL'
��)tlnnosmittc( geg·cn SłeidJsbenłfd)e. unb ,ofłerrcid}tfd)=
llltna'rifd}c 6tnnt(\tm'Q('f)orig,e nid.Jt etmdd)Hgł.
. 2. :Dic tttUl'itd)tiOltng 3ltt UebedroQlmg .p.oH,aeHid)cr �c=
·f1l0niffe bCrfót nltf nnd)fte�enbe iidIIc b efrl)rdn f t:
a) 'bic �eftrafltng óei ltebcrh:etungcn ,bct §,§ 210, 211,
2] 2, 2311, 2�8, 262" 272, 287 bes ,�łrofge'f�bltd.J'� bom
22. 9JUiq 11900;
b) ,bie �0ftrnfnngen lUegen metfeI)�ungen gegen �oIi�ei=
bero fib n u ll'g,en , bie \bom �oCiaeił'taWibenł0n erTaffen
,fin�;
c) bie merI)angltllg bon ,8luangifŁrOlfell;
(I. aUt �uti',ii.gtltllig bon �rnotbn1tngell auf b,elU Cieli
'biete bet merfe�ti=, �ltrvbgeiti .. , �I!nlerbe", un�
�on�'l,nałe-i ;
286. Rosporsądsenle dotyc�ące upoważnienia naczel�ika
m,ilicji mtelskte] do wyzDac�allia kar policyjnych l do
zarządzania 110llcyjnych środków przymusowych.
287. Rozporządzenie dot.yczące poboru podatku slem'Plowego
od biletów jazdY i listów przewozowych na OIJSZllrze
Je neral-Gu bernatoratwa Warszawskiego.
288 .. Zmiana przeplsów wykonawczych do prseptsów doty­
czących poboru podatku od sapałęk z d. 18 lipca 1916 r.
289. Rcsporaądxenle o czasie urzędowym w okresie "od
16 kwietnia do 17 wrseśnta 1917 r.
286.
RozpOrzlldzenie.
Celem wykonania rozporządzeń z dnia 22-go
marca/ś-go września 1915 r. i.z 4-go kwietnia/8-go
września 1915 r. postanawiam co następuje:
1. Prezydent Policjl w Warszawie zostaje
z zastrzeżeniem od wołania upoważniony do po­
wierzenia naczelnikowi milicji miejskiej:
a) wyznaczania kar policyjnych na mocy rozpo­
rządzeń z dnia 4 kwietnia/8 września 19 ł S r.;
b) zarządzenia policyjnych środków przymuso­
wych na mocy rozporządzeń, dotyczących
władzy policyjnej powiatowej z dnia 22-go
marca/8-go września 1915 r.
Naczelnik milicji miejskiej winien zazna­
czyć w wydanych przez siebie zarza.dzeniacb,
�e policja występuje na mocy upowa�nienia
Prezydenta Policji .
Przysługujące Prezydentowi Policji prawo
samodzielnego decydowania w poszczegól­
nych wypadkach co do wyznaczania kar po­
licyjnych lub zarządzenia policyjnych środków
przymusowych pozostaje niezmienione
Naczelnikowi milicji miejskiej nie przysłu­
guje prawo wyznaczania kar policyjnych i za­
rządzania policyjnych środków przymusowych
przeciwko osobom niemieckiej i austro-wę­
gierskiej przynaleiności państwowej.
2. Upowatnienie do przelania kompetencji
policyjnych ogranicza się do nastf;pujących przy­
padków: .
a) wymierzania kar za wykroczenia przeciwko
§§ 210, 211, 212, 231, 238, 262, 272, 287 ko­
deksu karnego z dnia 22 marca 1903 r.;
b) wymierzania kar za uchybienia rozporza.dze­
niom policyjnym, wydanym przez Prezydenta
Policji;
e) wymierzania kar przymusowych;
�. celem wykonania zarządzeń pOliCyjDYC��
dotyczących komunikacji, zdrowotnoścI,
przemysłu i budownictwa;
		

/page0002.djvu

			�. in �(ngdcgeltJf)eitelt, \ue1d)e ble �etpfHd)bu.ng Ibe·t
,�au�;belflvet 3Ut m.etftcI6ultg, ��3a:l)fung un>
�(,usrfrftoUrll,g b'ct �Ll'1t&uiidJter betl:l�ffen.·
3. ;;D'ie 'bon bem mor,ftcget ber ftiilbti�dJc1t mU'Ha au ner­
rJiiltgcn:Ocn. �ttaftl"lt ,biitlfclt in ben �iirren bet 3ifftrn 2 a
into b ben .�ctta'9 eon 'nO .mart, im �idJfbeit�ei-bungs�alfc
10 ;I:ag.c �aft cucht O'))et in �etbit1lb'llllg mit �in3·ief}ung,
im iJaffc het ,3ilffet � c ben .�et'tag non 100 mad, im �HdJt=
'beittcibungsfaUe 20 l:age �aft, nid)t iiberfteige,n.
�iirt bet �łifi.31'ootft�IJet im eillijlC'Inclt tYafie eine fttengetc
��ftra�llng �iit -gcboben, [o I}at et bie 6tfia.ffad)e an be"
�o fiae,ipr,afib en te n a Ó'�lttg edJ en,
. 4. IDie 6ttaf1uet'f,ugungen 'fhtb llad) einem bom �oh3ei=
priifi-benten 3u f,etŁig'cnben �htlftet in po'C.nifd)eT 6pt,adJe
nb3ufaffen.
·5. �eI)nt bct IDor;fteIJet ber f t iilbHfd) en �liIi3 es nb,
mitter� p.oIidCHid)er �trafbctf,u'!Jung Cill�U;dJteoiten, fo gat er
l.lon ber {intfdJei.'D,uug ,b,�n Wntl:ln,g,fteUer llt bennd).rid)tigen,
\UCltlt brefet ber [\;edeutc tft; rcuterem 'fteIJt bn§ UłedJt ber
�cfdj\uerbe an ben �o(i�ciprii,ftbcnten 3u. I�(tt� bas mcd)-tą·.
mitteoI fin:b·en b,te .morfdjtiften bcr �crOrbllUltO óC'tref,fcnD
�(cnb,etllng bet IDo t,fd) d'f ten it:bcr bl'lt ctrIaf3 l:'oI�}ciIid)et
6tta�betf,i�gultgelt bom 27. �lai HH6, 10ftl)eit fic bon bet
��fdj,\uerb,e IJanb.cIn, clttfpreńJcltbe �huuen.b·ll11lg. cthtc �et=
\ueiiuug ber �ad}elt alt ba� �C3h:l�oerid)t fittbet nid)t fhltt•
6. (\3cgcn bi� lrllft ltrbcrtta,gult{J bl1.11 :OCllll �orfteIJer bet
fhibtifd)en �łi'fio erIaffencn Gtt'Llllbcrf·iiOl11t!:lcn ift gMlliifJ ber
IDcrorbuung óełte:f,fell'b �(cnbCrltll0 bct mOl'fd)riften fiber b�l\
(it�af3 ponj�i[idjcr �trafrUel'fiiO'llngelt bom 27. ilŁoi 1916 bre
�:C!�lll.lcub_e o,n be'n �el.'Bl1orhtltg�dll'f 1l1it bcr ·�laOOaóc 311=
laflt·g, ,00alJ ba� 3łed)t bct �(biiltbcl.·'ltlttg .bCt (fltt.fd)eibull0
('t1et,gr. § 12 ;�(bfllt H n. o, .. C.) r�binofil'r) bem �Jllfi.3eipriifi,..
bettten 31toftcrJt. .
®egen bic iibrigL'lt troft ltcb�rttag'1lltg erIllffettelt �rl1-:
llrbltltJloen bc§ �\ot,fter)er� .blct fNi·bhfd)en mUid i·ft �t-':
fd;��er,b,c. alt _�cn �on3eipriifibel1tc1t j-ulitffhl. �r1tf bierc�
m'cd)tsllltttcI ltub b'H� ml.ll.�fdJr,iftcl1 bcl.' �qi.ff�r !) �au 21mb $3
cntfpred}cnb an�ue.n'bóar.
7, �0.n3CUid)l' �cr,fii,gnl1O'clt lutb �(ltor.bnllnłJelt, 311
j)�:elt.· cttIaf3 b� mo�tcIJer bet ft(i,btifdjcn �HIi� ltidJt jU::
fta�lIbtg ll.1at, f,onnclt bon bem �oIideiptii;fibeitten jebeqelt
OttmeIJo'ben \u'cl',bcn. .
. 8. �eU1 �\or,fbeI�cl' bcr jtii,btifd1e'lt �li1id lHegt .oic �o(f=
f��edll1tg bcr b·on t!J1l1 ,erIaffenen \)llIt3ciHd)ett '6traftber=
�UOlllt�lNt �tnob an'tlcre.n �rnOrblt1111gel1 oó.
.T:tC �ut1tn'I}mc.lt (G'Jc'bfrTJten, (\;eTbftro.fcl1, bet �dos eiu=
n'c'30g�lte�' .. ®e-gcnftitn'tlc ttf.\U,) f!iefil"lt in ·bLe ,({affc ber ft&bti=
f�J:n IDł!ft�3, �ueldJe ll!l'bcter:f�its fitmttHń)e crt\u,adJfen�ea
,(t.oltClt, . tllsóCl!oltbcl.'e oud) b i e-j elt inclt bcr 6tra.fl\,loUftrccful1t
31l tr.algcll rJat. . . tJ
9. �Ct �er\l1,aItullg�dj'cf bei h'em (\}encrll!goulbernelltent
ma�'fdJll-U tuttb ermdcI)tigt, �taull ctfotberlliń)c �!'ltsf,iirJrlt1to6�
óc,fhllUll1loll'�)elt \�1t Cdllffl�lT. . .
10. movftef)cnboc ,�cqthmlt1mgl"lt trctClt f OfLl1't in .Sttatt.
,m a r f dJ Illt, ,b,en 28. tfe,óruar 1!>17.
SDe-r �enerargottueDlte'ur
bon tBefelet.
287.
�trorbn1tltg'
U&et bie Itl)ebu·ng tinet łja�dadel1= unb łitad}tudunben=
fteln�e(fh�uct im We&iete bej 6Jenf'la(goubetnementi
Uaqd}au.
,§ 1.
(iegenftanb bet ete.n�dfteuet.
1.. �ie :lUter .3i,�rct 2 nii![Jcr ól�3eidJltctell ltt'fltl1b�ll
1Il1te1'lteOl'1l lm �cd1"{Jt '1J111crfJllfb l'tle� ,lliJcoll'crtlIgLllt\lcrnc=
�. w sprawaen, aotyc�C:\\;y"'LJ uuvn.L� .. _".l
właścicieli nieruchomości co do przy­
jęcia, opłaty i wyekwipowania stróżów
domowych.
3. Kary, wymierzane przez naczelnika milicji
miejskiej, nie mog 4 przekraczać w wypadkach
2 a i b sumy 50 marek, w razie niemożności ściąg­
nięcia 10 dni aresztu samego lub łącznie z karą
pieniężną, w przypadku cyfry 2c sumy 100 marek,
w razie niemożności ściągnięcia 20 dni aresztu.
jeżelt naczelnik milicji uważa w poszczegól­
nym wypadku surowszą karę za odpowiednią,
wówczas winien skierować sprawę do Prezydenta
Policji.
4. Rozporządzenia karne winny być ujęte
w języku polskim według wzoru, sporządzonego
przez Prezydenta Policji.
5. Je2eli naczelnik milicji miejskiej odmówi
nałożenia kary policyjnej, winien zawiadomić o swej
decyzji wnioskodawcę, o ile tenże jest poszkodo­
wanym; poszkodowanemu przysługuie prawo wnie­
sienia zażalenia do Prezydenta Policji. Co do
drogi prawnej znajduje odpowiednie zastosowanie
rozporządzenie z dnia 27 maja 1916 r o zmianie
przepisów co do nakładania kar policyjnych, o ile
przepisy te dotyczą zażaleń. Sądowi Okręgowemu
spraw tych się nie przekazuj t'.
6. Przeciwko karom, nałożonym przez naczf"l­
nika milicji miejskiej, na mocy przelanej na niego
władzy, można, stosownie do rozporządzenia z dnia
27 maja 1916 r., dotyczącego zmiany przepisów
o karach policyjnych, wnieść zażalenie do Szefa
Administracji z tem zastrzezeniem, że pra�o zmiany
. decyzji (por. § 2 ust. 3 w wskazanem miPjscu)
przysługuje wyłącznie prezydentowi policji.
Przeciwko innym zarządzeniom naczelnika
milicji miejskiej, wydanym na mocy przelanej na
niego władzy, można wnieść zazalenie do Prezy­
denta Policji. Do tego ma ią odpowiednie zasto­
sowanie przepisy cyf. 5, zdanie 2 i 3.
7. Przepisy i zarządzenia policyjne, do wy­
dania których naczelnik milicji miejskiej nie był
uprawniony, mogą być ka2:dego czasu zniesione
przez Prezydenta Policji.
8. N a naczelniku milicji miejskiej ciąży obo­
wiązek wykonania nało:t.onych przez niego kar
i wydanych innych zarządzeń.
Dochody (opłaty, kary pieniężne, wykup skon­
fiskowanych przedmiotów i t. d.) I łyną do kasy
milicji miejskiej, która natomiast ponosi wszystkie
powstałe koszty, a zwłaszcza koszty wykonania
kar.
9. Szef Administracji przy Jenerał-Guberna-
torstwie Warszawskiem zostaje upoważniony do
wydawania potrzebnych przepisów wykonawczych.
10. Niniejsze przepisy nabierają natychmiast
mocy obowiązującej.
Warszawa, dnia 28 lutego 1917 r.
Jenerał- Gubernator
von Beseler.
287.
Rozporządzenie
dotyczące poboru podatku stemplowego od biletów
jazdy i listów przewozowych na obszarze Warszawskiego
Jenerał-Gubernatorstwa.
§ ł.
P r z e d nI i o t P o d a t k u s t e 111 p l o w e g o.
1. Dokumenty pod cyfrą 2 bli�ej określone
podlegają komunikacji w we·wnątrz obszaru War-
		

/page0003.djvu

			"I
- 195 -
menł� ,m.a�d)au, fo�ltJie :im m.ctfegt 'mit iifen'btl�nen ,aufJet.=
IJCblb be§!feLben ben in § 2 fe.fŁogelfctten I�tem�claógalóelt.
2. ete.1ltpeL�flid]tig finb ,f,o'Ijgenbe Udun.ocn be� iifen=
óagltfO·etlf.eIJts: ·tfa'IJdatłen (aud) monat3fattcn), ®epdd=
fd)e.ine, iifenba.rJnpa�eta,bteff'en, ,fftadJtótiefe, �eforlbetlm.gs ..
fdJeine ooee fomftige (iifen&agn=ł.8egleit.�a�iete, iióet ole
gegcn �eaa.gt1tno erfoLgen'be mefiitbetttng mit ,bet iifen ..
bctIJn 'bon
a) �etron'elt,
b) I('i)epticf,
c) �!:ptefJg1tt,
d) .®lUt et n,
e) ,tta!IJr�e.u.gl'n, unb
f) Ie-bcnbclt :tiercn.
§ 2.
Stem�dtQdf·
... 5 a IJ t f u t t e 11 fł e u c l'.
roie �tellCt 'beŁ-rtigt fiit i e b e �a'gtfade (betgI. § 3)
ohne UntetfcI)'iob .bet m\ag'eniflaffe:
bemt �a.rJrptei1e
non 0,50 bis 1,95 mf. cinid)(icfJ'licfJ 0,10 �H. (6telterfłlufe a)
,2,- 2,95" 0,20 b)
3,- 4,95" 0,40 c)
5,- " 9,95 " 0;50 d)
10,- ,,14,95 " 1,00 e)
l:> .mu. ltlllb bat·ii.bet 2,00 " f)
�ie 6teuet �iub bon ,bemjenigen �etta!:le óCted}net,
bet al�f '6łteden i,nt �q,enet,aIgonbetnentoent War,fdJOu entfdlIt.
2. 'lt l� a cI) t u li ,l 1t lt ,b e n f t e II "C r.
�et ,ltradJt.utlfltn.belt,fte-1lt�cl betriiot ,fii·t b�e lt1'fllnbe
a) 'bei i'ttarIJt'ftiidgut un.b ���iicf , 20 �fg.
h) " tttifft.i\d'Ollt 1I111b i!:pt'cfmut. . . . . 40 "
c) " Ut acIjt,ll'Ut in �a,genr.abull'gen uCJnoc
IVłJiic6fid)ł ltlt� .bas l'JC'lU.id)t bei ei.ne-m
ijroadJtbetr,a{Je bon n i cI) t merJt a'{� 2:> mf. I ,riO �a.
\Uon 1lt�gr a(� 25 �l.. . . . . . . 3,00
d) ;(!,HallJ hl m!agen;fa.bun"cn ol)ne Oltiicf=
fid)t (luf l>a§ l®�uidJł bei Cinellt I)!t.adjt=
bl"ttane bon ltid)t me.I)t aLG 2il mf.. . 2,50 "
bon merJ! aI� 2;) mf.. . . . . . . 4,50 "
m1apoc.ócnb ift bet ,ltDadJ.t,óetrai] fiir ben gan3cn �1trdJ=
Iauf be� ®nt.e§ aud) OIuf 16trccf'en !l 11 P et'f) alb bee G)eneta{=
gOUQ)etlt'elltent�. "
§ 3.
etem�dfteue�beftdung.
. rs: ,a IJ t f a r t � n 'f t .e- 1t 'e r.
m·on .bet {YaI)tlfartcnfte'llet finb oofteit:
a) 3aqtfntłen, !ber.en �inoelptei� Qvcniget aTs 0,50 mf.
bettit9t,
b) .3ufrIJlaofatłen 311m UebergtUlQ in eine I)o.gete .3ug=
gattung (re3djneU3fUOc, n .. ,3ii'Ae unb beug.L),
c) �ad)Io.fefatŁen obon 1,00 �)łf.,
d) '6rIJibfetseoibfartetn,
e) �ettlfatłen,
f) ijttc'ilfurt,C1t ltltlb ijteifagttfdJeill'e,
g) �tintlit�afJtfcI)eine,
h) �ts·ltJan.btereDf.alJtfdjeine,
i) aIle altf '®mmlb ,bef.onberet '3nl}t.pteiset'1ltci�igltng 3ur I
�ru�ga'óe oeIangten ffngtŁau§'\'oeife.
szawskiego Jenerał.:.Gubernatorstwa, jak równleż
w komunikacji kolejowej poza granicami tegoż
podatkowi stemplowemu określonemu w § 2.
2. Stemplowi podlegają następutące doku­
menty komunikacji kolejowej: bilety jazdy (tak�e
miesięczne), kwity bagasowe, adresy przesyłek
kolejowych, listy przewozowe, dowody na prze­
syłki lub inne kolejowe papiery przewodnie, do­
tyczące płatnego przewozu koleją:
a) osób,
b) bagażu,
c) ekspedycji pospiesznych,
d) towarów,
e) środków przewozowych,
f) �ywych zwierząt.
§ 2.
Taryfa stemplowa.
l. Podatek od biletów jazdy.
Podatek wynosi od każdego biletu jazdy
(porównaj § 3) bez różnicy klasy przy cenie prze­
jazdu:
od o 50 do 11 1.9:> włącznie Al 0.10 (stopień podatkowy a)
�, 2.- " ,,2.95 " ,,0.20 (" " b)
�, 3.- " ,,495 ., ,,0.40 (" " c)
" 5.- ,. ,,9J15 " �, 0.50 (,. ,. d)
, ) 0.- " n 14 95 " ., 1.- (" ,. e)
�. 15.- 1 wyżej " " 2.- (" " t)
Podatek liczy si� od kwoty, która przypada
za przestrzenie w Warszawskiem Jenerał - Guber­
n atorstwi e.
2. Po"datek od listów przewozowych.
Opłata st�mplowa od listów przewozowych
wynosi od poszczególnego dOKumentu:
a) od przesyłki za frachtem zwyczajnyln i od
baga�u . . . . . . . . . . 20 fen.
b) od przesyłki pospiesznej i eks­
presem . . . . . . . . . . 40 "
c) od wagonowego ładunku za frachtem zwy­
czajnym bez względu na wagę, jeśli opłata
frachtu wynosi:
nie powy�ej 25 marek. M 1.50
powytej 25 marek . . " 3.-
d) od wagonowego ładunku za frachtem
pospiesznym bez względu na wag�, jeśli
opłata frachtu \vynosi:
nie powy�ej 25 marek. M 2.50
po\vytej 25 marek . . " 4.50
Miarodajna jest wysokość opłaty frachtowej
za. przewóz towaru na całkowitej przestrzeni, nie
wyłączając przestrzeni poza obrębem Jenerał - Gu­
bernatorstwa.
§ 3
Z w o l n i e n i e o d p o d a t k u s t e m p l o w e g o.
l. Podatek od biletów jazdy.
Podatkowi od biletów jazdy nie podlegają:
a) Bilety jazdy, których cena wynosi mniej
nit 0.50 m.
b) dodatkowe bilety jazdy dla prżejścia do
pociągu innego rodzaju (pociągi pospieszne,
przejściowe - D i t. p.)
c) bilety dopłat w wysokości 1 M.,
d) bilety szkolne - sezonowe,
e) bilety sypi alne,
f') bilety i karty wolnej jazdy,
g) wojRkowe bilety jazdy,
h) bilety jazdy dla wychodźców,
i) w�zystkie dowody jazdy, wydane na zasa­
dzie szczególnych ulg przejazdowych.
		

/page0004.djvu

			2. lit t B dj t u t f 'U n b 'e n ,f t e U 'e t.
IDon bet t}tacljtlldluntbenfteuet fittb be\freit:
a) ,�HitiinQltt uttlb �ri\)ntgut ber IDł,iHtiimetltJartung:
aUe 6en-bungen, ,Me fur ,bie �Hntiit..ąla'fetiimtet'
SDeutfcljlanb§ beqtimmt ,filnb, ober 1.10n il)nen fommen,
b) nIfe eenbungen, Me im befeiden �biet f t a d) t f r e i
beforbed ltJ ertb en,
c) 6ewbungen, Iweld)e bie mal)nen Ibe§ befe,ten Cieb,iete§
nut im �utd)LM1f ber,wIJren,
d) �erotib'erltng 1.10n �eicljen,
e) �lt�nfate, meitere �{,lt§fe�ti�-ungen, �Ubfd)rtften 1.10n
.fft adj tudlllt!b en.
SDagegen finb �tfa,pa.ł'iere, .bi'e 'beim metIuft ber me ..
gIeitpapiere 3um ,tl'ltJecfe bet �,uifi.e1ietltl1lg be§ ,�llte§ lllu§ge-=
f tent �l,lIetrben, f t e u e r p f I i li) t i 0, menn nid)t bie 3taclj.t
nad) ben :tarifbeftimtltlHt,gen �d}on bom �{'b�'enlbet tn 3tan=
fnhtt au etIJeben mnt.
§ 4.
tBendjnung ali CliIAut obn ij�adjt9ut.
;J)e-m 6tem.pe( ;Ut i-Hgut ltntetfieg,�n bie mit iHgllt=
ftadjłbriefm 'lllfgegebe.ne.n 6enrbungen, fet,ner: lreobenlbe Stiete
auf 3tad)t'btielf @C't �e.fo.t'-ber'ltnga.fd)eint. S3)em 6temł1eI fiir
ff�adjtgut unte'tUegen Me mit l3'-tadjłbtiefen fUt iftadjtgut
aufgegeóentetl eentl'lln,gteilt.
§ 5.
IJmd)nung ali e-tBcłgut obe� lOagenlQbung.
Db ·bet l6bempeI fut �turoQiu.ł o'btet fiir m\lagema'biUnlQen
3U beredjnen ift, ticijtet fid) nadj b'C't łjrad)tbeted)11'ung.
�. (iif.etl'bnfJnfa,l)�euoe, fu't lUeldje ijradjt nad) bet matgen ..
.o.b'e"c md)f'elld'll)I bered),net winb nn,b �ńltib",(6tta�en.)
obet m,affetfa.l)t'aeurge Illtf mefiltbetung§fd)eoin gerten
aI§ magenlarbungel1.
3. met' Iebetttben �ier,en ift :ber etempe'l fUt m,la.gen ..
-Iabung.en ,au 1.1etflUetlib'en, Wenn 21l'bltng�ad)t 11ere f}net
ober ,e'jn 1IDa.gen 'be.ftinnntl1tng§lgemii� altr au§fd)Iiefł=
Iidjen men.1tUunIG glefben!. lltJit,b.
§' 6.
IllqłnIQl)ungen im 'łfonbuen.
?menn f>ilr eine �enlbunrg ftaU eiu'e§ mlollgen§ me!)l.'ere
gcftent ,werben unb bie 3tad)t nadj befonberet mOl;f,fJt�ft
ttJie ·fii't erinoen magen oeDed)net !lUirb, foO ift ber ,�tempel fur
ein'en m\IlO'en �u bered)nen. 53)�e§ �It tlud) fur ein 311"
fllmtneltge�órenlbe8 m�enrłJllar, a. �. 6d)emcr .. ooer Ru.pł1el=
'l'Oagen.
§ 7.
Clntridjtung bł� ateUft.
mei 3a:l)tllltłe.:t ltl'irD ber StempeCbełr"lg mit :>em 3a'I;t=
.prei� g(C'id)ileitig oet"�oben.
)Die ifrad]tutlfunb'enfteutr wirD butdJ ·�1tff(eben Uli"
�ntltJettltng non 6t,empe!matfen aUl bet U:funbe entrid)tet.
il>ie liftad)tudunbe ift im �innenbetfer}r beij (ieneraI=
gOlltbernement§ un-b im ,merfe�t n a dj i8a�nen aufłetllalb
beefer.ben bei Uebemtll)me beg ($}u·te§ 3um met'fanD, im �er=
fel)t 1.1 o n �al)nen au�etll)alb be§' �elitetargOru1.1etnement§
186
2. Podatek od listów przewozowych.
Podatkowi od listów przewozowych nie podle­
gają:
a. towary wojskowe i prywatne, nalesąee do
zarządu wojskowego:
wszystkie przesyłki przeznaczone dla
wojskowych urzędów pakietowych w Niem­
czech lub od tychie pochodzące,
. b) wszystkie przesyłki, które korzystają na
zaj�tym obszarze z bezpłatnego przewozu,
. c) przesyłki przewośone li tylko przejściowo
kolejami zaj�tego obszaru,
d) przewóz ciał zmarłych,
e) duplikaty, dalsze wygotowania, odpisy
listów przewozowych. .
Dokumenty zast�pcze natomiast, wydawane
celem odbioru towaru w razie zagubienia papie­
rów przewodnich, podlegają opodatkowaniu, o ile
opłaty przewozowej według przepisów taryfowych
nie należało pobrać od wysyłającego z góry.
§ 4.
Klasyfikacja ładunków pośpiesznych
i z w Y c z aj n y c h.
Opłacie stemplowej za ładunek poŚpieszny
podlegają przesyłki nadawane za listami przewo­
zowymi pośpiesznymi, nadto: żywe zwierz�ta­
za listem przewozowym zwyczajnym lub dowodem
przewozowym. Opłacie stemplowej za ładunek
zwyczajny podlegają przesyłki nadawane za zwy­
czajnymi listami przewozowymi.
§ 5.
K l a s y f i k a c j a ł a -d u n k ó w p o j e d y ń c z Y ch
i wag o n o w y c h.
1. Pobór podatku stemplowego według stawki
za ładunki poj edyńcze czy tei wagonowe zależy
od obrachunku opłaty przewozowej.
2. Kolejowe środki lokomocji, za które po­
biera si� opłata przewozowa według ilości wa­
gonów czy tei' osi, jak również wysyłane na
zasadzie dowodów drotne lub wodne środki
przewozowe uwa!a si� za ładunki wagonowe.
3. Od !ywych zwierząt naleiy pobierać
opłat� stemplową według' normy za ładunki wago­
nowe, jeżeli został oblicząny fracht za pełny
ładunek, lub w razie, jeieli wagon na iyezenie
został postawiony do wyłącznego ułytku.
§ 6.
Ładunki wagonowe w szczególności
Jeieli dla jakiejkolwiek przesyłki ·udziela si�
zamiast jednego wi�kszej ilości wagonów i jeieli
według oddzielnego rozporządz9nia zostaje stoso­
wana opłata frachtowa, tak jak od pojedyńczego
wagonu, natenczas liczy si� opłata stemplowa za
wagon pojedyńczy. To samo dotyczy złączonej
pary wagonów naprzykład: tak zwanych "Schemel­
wagen" albo " Kuppelwagen".
§ 7.
O P ł a t a p o d a t k u.
Opłata stemplowa od biletów jazdy pobiera si�
j edno�ześnie z opłatą za przf'j azd .
Opłata stemplowa od listów przewozowych
pobiera si� przez naklejanie i kasowanie stem­
plowych marek na dokumentach.
Opłata stemplowa od dokumentów przewo­
zowych w komunikacji wewn�trznej Jenerał­
Gubernatorstwa i w komunikacji do linji kolejo­
wych zewnątrz tegoi dokonywa si� przy przyjmo­
waniu ładunku do przewozu, zaś w komunikacji
		

/page0005.djvu

			fl:il\teftens ,b�i �rlt:j,�dnbilgullg ,b�� �ute� alt ben �ll"pfangel'
311 \)�t,ftell�rn.
§ 8.
l'efol1ben l'eftimmungtn fut a"ie I'o,nen, bit nidjt bet
!)łiłitiit=(lenetal,bitełtion ,unt('tfte�en. .
1. ®i� ,[\�'r.pfnd)tllnt) ,311r (fnttidJtu110 b�t �{ióga.belt liegt
ben tit.f�l1ÓaI)lllO�rn1)anllltnelt ltltlb beren �h�nftfb�rrcl1
.ob, tueCd)c bctled)Hgt ·filtlb, óei 'łJt,ad)htdunben ben
I6teUo�rbetrL.l,g nac� t:�tet łIDa�C)C nom �'(If�fenber ooer
�m.plfa,nger eindltsid)m. ..
2. !Ilet �Lbga'ól'1óetrlllg fur bie au�uge'óe1t'ben ffa'I)tłarłen
'i'ft im �or,allt� in bar 31t cntridj'ten gelgen �(óftetnpe'(ung
!ber tJor3urege,n'ben ffa�rfarłen. 1)et �nelittJartltn'OgdJrf
�ft befugł, eine anlbcre �(tt ber :��r,fteltet'ung �ll�u=
'Ila.ffen.
3. !1)ie �lidJtetfiiaiUt'G .ber 6t�ll'er·t.lf{id}t �l1lir,b mit elner
��el,bftra,fe beLe!}t, ol1Cłfdje bcm 25f.adJen �etraoe bet
ifJillt,eU3o.g'en�lt �bAaóe oCeicg,fO'lltlltt, mitlob.eft,etn§ aóel'
20 WH. Ó!�ttli,gt. nauu ber �ettag ber I)inter'30'gel1en
�ffi�abe ntdjt feft.oefteUt lll,erben, fo tritt anfteUe bet
Iborgabadjten �trafe �inoe ®oerbfttafe bon 20 bia 1000
Bnarf. SJi-e gleidjc Etr'afe tritt eiu f.iir .8mDi,ber,�anb=
rUl1gen gegen bile 3ltt �ht�fiill)l�Ulllg b',refet meror.bnung
cl'Iaf1enen �l\ftintln11'ltgen.
łBei ,boer ,ffeftfe,ung uou '(s)e!.bfttafen gegen mefocU=
fdj'a,ten uf'lu. fin'ben bi� �orfdjrifteu alu� § 14 �{bf. 4:
bcr '6teolltper,ftell�l.'Ibrrorbnu.ng ;oom In. �ltli UH6 �{n=
�uelt'b'lIl1'g.
, .ff?,r ,bi,e �ttaf:l,ctf,ofgung fbtb bit fi'tei�d)efs (�o{:i:
13,etpta.ltbentell) 3uftiinMg; bie-fcn :U�gt aludj bie �,1tf,fidjt
iloer ,bic ge!Jol'i,ge �eobad}hlltO bief'er �erorbnult(J oó.
4. 1tcbcr ,�cfd)ll1�rbcn f 0,1 U i e ii,óct �{nttiige a1�f C!-tftałt.untJ
b1ct �(bg.aben entfdJeibet l'1tb'!:lriHtig ber �etllu·altltng�=
dj,elf unter �htsfdjht� ,b�s merfJt�uege�.
§ 9.
etentłJeIefmiifłigungen ufn.·
:!ler ��rnl1�ft1tltgsdJl',f ift �rlUiidjtig.t, �lu�lta'r)nten UOlt
l',er GtenWerpihdjt Oo��t (irlltat3il�llmg,�lt ber 6t,c'llt'p,eI,fd,e ,iu
gtelua.TJren.
�t: tft fel'l��r, CtollliidJHgt, ,ans �iHigf�it�g,r,i1u:bcll bon
'h�r (!.l'Il)�bllng taChget 'Etelltpe!abgLl,óen ab3ufeIJcn ltub Oie
�t,ftathtnl9 elth�tdJtetet �(bgltóe1t an}ltlotbnen.
�ie, �efltg'll,iffe a.uS �(bfat 2 fteIJ�ll, fO�l,)eit es fid) um
2Lbg,al)e tłU �etttcbe bet ,�łHitii.l'=�nera.r.bireftion ber (i,ifen=
f6alJ:ltIen I)allbeIt, :biefet a'lt.
§ 10.
,�ie �(ltg�fii'�rolll1'9'S1óe,ftitltllt1lltonCll 3u bi,ef�r �erol�btt1tltg
crltlfJt �ct' �l�tllllllil hllt'nsd)ef.
§ 11.
(Der mHH.t,�r=��cl1erar,btteftiolt ,ber (!'i'fe.nóa.r)l1�n �uitb eg
bOl,beljaIten, yn.tr HJl'ICll �etricb bem � H ,�ntfpt�d)ellbe �(1l=
l'rbn1tlt(JlCl1 3u h.'cff�lt, fllluie lll'f.olloberc �rngfii�r.1Utg�b�fti.nt=
1111tll'gtlt \lu cl"Caff�l1.
, �c�gFe�d)elt .. ll1ir,� Hlr b,O�,betI)artcl1, iió�t �cfd)l\u�t,ben fo=
�ute ltós�r �,(ntrag'e �'ltlf (f�ltatht1tg b1.l.1t �fbga'b�1t,. bie in
tOrem m.ettl!e-oe cntrrrI)tct fm,b, �1tbtgiiUiIO 1t1tt�r �{,ltgfdJ'fuf3
tle� ,m,edjt�\u�ge� 311 el1tfdJ�ibell.
197 -
od dróg żelaanyoh poza granicami Jenerał-Guber­
natorstwa - najpóźniej przy wydawaniu ładunku
odbiorcy.
§ 8.
Przepisy szczególne dla koleji nie
p o d l e g e j ą c y c h Wojskowej Jeneral­
nej Dyrekcji.
1. Obowiązek wnoszenia opłat ciąty na zarzą­
dach kolejowych i ich urzędach, które są
uprawnione do pobierania opłaty stemplowej
od dokumentów przewozowych dowołnie bądź
od wysyłającego, bądź te� od odbiorcy.
2. Opłata podatkowa od wydawanych biletów
jazdy, pobiera slę w gotowiźnie z góry za
ostemplowaniem przedłożonych biletów. Szef
Administracji jest mocen zezwolić na inny
sposó b poboru.
8. Niespełnienie obowiązku podatkowego pocią­
ga za sobą karę pleniężną w 25-krotnej wy:
sokości nieopłaconego podatku, conajmnieJ
zaś w wysokuści 20 rok. O ile kwota nieopła­
eonego podatku nie może być stwierdzona,
wyznacza si� zamiast przewldzianf'!j kary,
kara grzywien od 20 do 1000 mk. Taka �a­
ma kara stosuje si� za przekroczenie prze­
pisów wykonawczych do niniejt;zego rozpo­
rządzenia.
Przy wymierzaniu kar pieni�żnych prze­
ciwko towarzystwom ht. p., mają ZAstosowa­
nie przepisy' § 14 ustęp 4' rozp. o podatku
stemplowym z d. 19 lipca 1916 r�
Prawo nakładania kar przysługuje naczel­
nikom powiatów (prezydentom policji), oni
te� mają nadzór nad nale�yt,..ro przest.rzega­
niem niniejszego rozporządzenia.
4. Zażalenia i wnioski o zwrot podatków roz­
strzyga ostatecznie :-':zef Administracji z wy­
łączeniem drogi prawnej.
§ 9.
O b n i t a n i a o p ł a t y s t e m p l o w e j i t. d.
Szef Adminiqtrar.ji mocen je�t czynić wyjątki
z przepisów o podatku stemplowym, czy te� u blli­
�ać stawki stem płowe.
Przysługuje mu też prawo w razie i�tnienia
ku temu słus�nych powodów umarzać już płatne
podatki stem plowe, j akote� zarządzać zwrot po­
branych opłat.
Prawa wypływające z ustępu 2 go przysłu­
gujBt W ojskowej Jeneralnej Dyrp,kcji dróg �ela­
znych, o ile sprawa dotyczy podatków z zakresu
ruchu tej�e.
§ 10.
Przepisy wykonawcze dotyczące niniejszego
rozporządzenia ,vydaje Szef A:dministracji.
§ 11.
Dla Wojskowej Jeneralnej Dyrekoji dróg te­
laznych zastrzella si� w zakresie jej ruchu, pra­
wo wydawania rozporządzeń stosownie do § B-go
oraz oddzielnych przepisów wykonawczych.
Równie� zastrzega si� dla niej prawo osta­
tecznego rozstrzygania zataleń i wniosków o zwrot
podatków wpłaconych w zakresie jej ruchu, z wy­
łączeniem drogi prawnej.
		

/page0006.djvu

			o czasie urzędowym w okresie od 16 kwietnia
do 17 września 1917 r.
§ l.
Urzędowym czasem w Jenerał - Gubernator­
stwie Waraaewsktem w okresie, oznaczonym w § 2,
jest czas słoneczny pod trzydziestym stopniem
długości na wschód od Greenwich (czas letni).
§ 2.
§ 2. Czas letni rozpoczyna się 16 kwietnia 1917 r.
:1>te �Ontll1tr3eit bCtg,innt lun 16. ,·2(l>rH HH 7 tlotmittClJR� � god�inie 2-iej :przed połu�niem według obecnego
2 nIJr nar� Ibet, geoenl1.1itrbilglelt ,3citrecIJnunn unb 'e-ntlet am lIczenIa czasu l kończy Slę 17 września 1917 r.
17. �el'tembet 1917 ,tlormittog� 3 U;�'t ,im 19inlne .:bief,er o godzinie 3-ej przed południem, w myśl niniej-
'�er.ol'bl1u,n�}.' szego rozporządzenia.
Public�ne zegary nalety w dniu 16 kwietnia
.:3)re offenUidJ (l,ngebradjten l1TJ1'!�l1 finb am 16. �(l>riI 1917 r. przed południem posunąć z 2-iej na 3-cią, '
] �17 __ uormi.tt'łl-g� 2 ltC)l' '. a·uf 3 urJt �'O'�ltf�eIlen,. �m zaś 17 września 1917 r. o godzinie 3-iej przed po-
17. I�Cl-"f.c.lltbet 1�17 tlotm��tng!8 3 UC)r 'lm 6tnn� btC'1er łudniem w myśl niniejszego rozporządzenia cofnąć
metorbntttt'O ,o1tf ..... ltr)t ·3Utucf.lufteIIen. wstecz na godzinę 2· ą.
. § 3. I § 3.
mOlt ber om 17. 9cptembcr 1917 b-oppert erfdJe.ittreltlbell1 Z występujących dnia 17 września 1917 r.
25tunbe bon 2 bie 3 UC)t \tlorntiUan� -ltlirb -bil� etf�e '6t·u'ttlbe I od 2-3 przed południem dwukrotnie godzin ozna­
ar� 2 A, 2 A 1 9JHn. Uflll. 1{,i!8 2 A 59 min., -bi,c 3'llleire oI� cza się pierwsza jako
2 :ę, 2 B .1 ,min. ttflll. bi§ 2 B t59 BRin. be-wirI}ne.t. 2 A, 2 A 1 min. i t. d. do 2 A min. 59, zaś druga jako
.m\ f ..r.. '2 B, 2 B 1 min. i t. d. do 2 B min. 59.
'iW a r u.) a u, ben 31. ·9RCit.3 19.17.
Warszawa, dnia 111 marca 1917 r.
§ 12.
�itfe m,eror,blt'ulng triit ant 1. �ptiI 1917 in Rrnfł.
ms n r f cIJ o u. ben 23. młłitd 1917.
i)er �eneraIgoutlern,'ur
bon �efdft.
288.
m:enberunłl
bet .uifn�tungiJjeftimmungen aUt 3iinb�ol�fteuetotbnung
bont 18. �uti 1916.
�óraiJ 2 bcś § 4 .ber �htś1iHJlIl1.ltg·§lóeftitll'mun.gen �1tr
,8unbtIjoIafteu,erorbnullig bom 18. �uLi 1916 cm. sr. 9lr. 89
6. 21) ler1)iict fo!genbe 5nffun'g:
�er ,8itnbIjoI3'ftcltCt unterHegen n,udj bile gitlW=
qóIaer, bie au] �tultb Orei § 4 giftf-er 1-3 ber goll=
Ot,bnl1lt-g eom 2. 3n.nu.n,r 1917 3011frC'i eingefitCJrt
werben.
aD n r f cIJ n u, oen 18. �łira 1917 ..
$Der �nerttlaItung§cIJef
óeim �enetalgounernement mlnrfcIJnu.
�. m.: ltdJelfdjan.
289.
ł
l\erorbnltnłl
łi6et bie geftglidje 3eit -innedJG16 bet utift bom 16. .�iI
Jjii 17. Se.,tembef 1917.
ijitt :bie im § 2 borgcfoIJ'ruc ge-itfl'tlInnc ift bie glefei=
IidJ-c .8eit i,m .�rltera(g01ttlel·'l1!emcnt mlatfcIJall ble mitUerc
60llolt'et!łCit -b:c!8 -breibigfbl'n 2iinOe"ngt,o-be3 ofUirfj u·on �rcCln=
loidj Cl9()1lt.nter3'eit).,
198 -
§ 12.
Niniejsze rozporządzenie nabiera mocy obo-.
wiązującej w dniu 1 kwietnia 1917.
War s z a w a, dnia 23 marca 1917 r.
Jenerał-Gubernator
482/17]
von 8eseler.
288.
Zmiana
przepisow wykonawczych do przepisów, dotyczących
poboru podatku, od zapałek z dnia 18 lipca 1916 r.
§ ti ust. 2 przepisów wykonawczych do prze­
pisów, dotyczących poboru podatku od zapałek
z d. 18 lipca 1916 r. (Dz. rozp. Nr. 39 str. 21),
otrzymuje następujące brzmienie:
. Podatkowi od zapałek podlegają również
l te zapałki, które na mocy § 4 cyf. ł -3 ordy­
nacji cłowej z dnia 2 stycznia 1917 r. zostały
wprowadzone bez cła.
Warszawa, dnia 13 marca 1917 r.
Szef Administracji
przy Jenerał-Gubernatorstwie Warszawskiem
423/17] w. z. Ueberschaer.
289.
Rozporządzenie
'j
�er ��nlernr'fiolt'berlteottr
bon eefeIn. 289/17]
Jenerał-Gubernator
von 8eseler.
---.----_._-- -----_ .. _----
Niemiecka druka.rnia rządowa w Wa.rszawie.