/page0001.djvu

			KS. ZYGMUNT TROSzffiSKl
urodził się w Rudzie Marymonckiej
dnia 4 grudnia 1886 r. Odciec
jego .był wójtem Rudy, Marymontu,
Bielan i kilku innych połączonych
gmin. Matka umarła, gdy miał pół
roku, ojca zaś stracił mając 17 lat.
Od 1907 r. studiował matematykę na
Unlwersytecle Ja,giellońskim i we
Fryburgu Szwajcarskim. Uświadomi­
wszy sobie powołanie kapłańskie
przeszedł na teologię, Iktórą od 1910 r.
kończył w seminarium duchownym
w Warszawie. Wyświęcony w 1913 r.,
po dwóch latach wstąpił do nowicja­
tu Księży Marianów na Bielanach.
Z duszpasterstwem w parafii bie­
lańskiej był ks. Zygmunt związany
w latach 1917-1949, z kilku małymi
przerwami. Od 1927 r. rezydował przy
kościółku na ul. Gdańskiej, zajmując
się -w szczególności ludnością Mary­
montu, która wymagała nie tylko
opieki moralnej, ale w znacznej mie­
rze także pomocy materialnej. Zakła­
dał organizacje społeczne i charyta­
tywne, 'świetlice, kuchnie, dożywianie
dzlecl w szkołach, rozdawnictwo ży­
wności i odzieży. Z całkowitym zapo­
mnieniem o sobie poświęcił się bie­
dnym, oddając im nawet własne
ubranie i żywność, żyj ąc w hero-
icznym ubóstwie, na wzór św. Fran­
ciszka.
Tak w czasie działań wojennych
1939 r., jak i 'Podczas całej ()'kupacji
opiekował się żołnierzami, organizo­
wał wysyłkę paczek do obozów je­
nieckich oraz pomoc partyza·ntom.
Był jednym z najbardziej zasłużo­
nych kapłanów stolicy w ratowaniu
Zydów oraz najlepiej znanym czło­
wiekiem na ZoliJborzu i Marymoncie.
W powstaniu działał jako !kapelan
(pseudonim .. Alkazar") 8 -Dywizji Pie­
choty Armii Kraj owej im. Romualda
Traugutta. Był dziekanem wojsko­
wym w stopniu pułkownika. Służył
powstańcom w ogniu walk opieką
duchową i sanitarną. W zabudowa­
niach kościelnych urządził 'Punkt
szkoleniowy i kontaktowy, ukrywał
sprzęt i mundury do akcji powstań­
czych. Pod koniec powstania został
ranny i przebywał w szpLtalu.
Po powrocie na Marymont 19 stycz­
nia 1945 r. natychmiast wznowił dzia­
łalność duszpasterską i charytaty­
wną. Urządził bursę dla sierot po po­
wstańcach im. gen ... Grota", z której
korzystało około 60 chłopców. Poma­
gał w potrzebie byłym żołnierzom
Armii Kraj owej ..
Aresztowany 17 stycznia 1949 r. zo­
stał 'skazany na 6 lat więzienia, po-
nieważ - jak opiewał wyrok -
..usiłował przemocą usunąć ustano­
wione organa zwierzchnie] władzy
Narodu oraz zmienić ustrój Państwa
Polskiego". '\Vyrok mówi, jakich
środków w tym celu używał: .. Współ­
działał w urządzaniu ... wspólnych
herbatek, opłatków, święconego ...
omawiał przebieg prac komitetów
ekshumacyj nych oraz opieki nad gro­
bami powstańców AKu•
Zwolniony z więzienia w styczniu
1953 r. nie mógł sprawować funkcji
kościelnych aż do rehabilitacji, któ­
rą uzyskał w marcu 1957 r. Sąd
wówczas stwierdził, że skazanie
i uwięzienie ks. Trószyńskiego .. jest
wyrządzoną krzywdą dla tego czło­
wieka, który ma za sobą pięlk.n.ą
kartę działalności kapłańsko-chary­
tatywnej",
Po powrocie z więzienia ks. Tró­
szyński należał do klasztoru na Bie­
lanach, potem na Pradze i .ponownie
na Bielanach. Od jesieni 1958 r. był
kapelanem Sióstr Urszulanek Sza­
rych w Młocinach.
W lipcu 1963 r. obchodził 50-lecie.
kapłaństwa. Główna uroczystość od­
była się w kościele na Marymoncie
przy bardzo licznym udziale przyj a­
ciół i wiernych. Od kwietnia 1964 r.
przebywał w szpitalu w Warszawie,
		

/page0002.djvu

			KOSCIOŁ MATKI BOSKIEJ
KROLOWEJ KORONY POLSKIEJ
NA MARYMONCIE
a następnie w Domu Księży w Otwo­
cku, gdzie zmarł 22 czerwca 1965 r.
Pogrzeb odbył się na Marymoncie.
Pochowany został na cmentarzu ma­
riańskim w Wawrzyszewie.
Ks. Trószyński posiadał wiele od­
znaczeń wojskowych, poczynając od
Medalu za opiekę duchową i sani­
tarną w wojnie bolszewickiej.
MODLITWA ZA KSIĘDZA
ZYGMUNTA TROSZylQ"SKIEGO
Miłosierny Boże, spraw, aby Twój
sługa, ksiądz Zygmunt, którego w
ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym
posłannictwem, radował się wiecznie
w ·niebieskiej chwale. Przez Chrystu­
sa Pana naszego. Amen.
PAMIĄTKA NABOZElQ"STWA
W 25 ROCZNICĘ ŚMIERCI
KS. ZYGMUNTA TROSZylQ"SKIEGO
w kościele Matki Boskiej
Królowej Korony Polskiej
na Marymoncie
9 czerwca 1990
KS. ZYGMUNT· TROSZYŃSKI
Marianin
1886-1965