/page0001.djvu

			, 'r-.;;-�- ....
, .: ....
W DZISIEJSZEM WYDANIU=
ROK II. Nr. 259.1
WARSZAWA
PONIEDZIAŁEK, 21 WRZEśNIA 1925 ROKU
Lat. nasz Orle. te �ornym ",azie.
Staune, l-olBce. $WICllU siut.
l-l/arBzawianka, Dżeśń z r. 1831
L. R:dziejowski: Niepokój Ukraińców.
Nowiny i Odgłosy: Surowy Porachunek
Z Dnia: Głosowanie w Senacie.
St. Kiedrzyński: Żona i nie Żona.
A.: Jesienny Targ w.T)radze Czeskiej.
K. Gościckis Podważanie Podstaw,
T. Ciświcki: Odpowiedź p. sen. Posne: ,',
Prof. Fr. ZolI: Prawo i Bezprawie w z.
mierzonej Ustawie Rolnej .
Rzeka Przeznaczenia.
Prof. Ign. Chrzanowski: Ostatni Rcczr'
Pamietnika Literackiego.
I. Pannenkowa: Czy nie Krzywda.
literatura i Sztuka.
Sensacyjna Part ja Bridża.
Ruch Wydawniczy.
Wyścigi Konne.
Sport.
Wiadomości Bieżące.
. �.
Opłata pocztowa 'lttDAKCJA W WARSZAWIE: NOWY śwąT 22, TELĘ.fONY: 273-42 i 273 .. 48. Konło c7ekowe 9 fi 6 O
alnczona ryc7ałtem. ADMINlS;l'� ACJA : MARSZALKOWS�"� <", 1 t.O. tELEFON 142-67. P. K.O.
I KATOWICACH: MłC�e·rt5�2ttO VI KRAKOWIf: Duu��i�;���o 'I WE lWOWIE: Zvbl::te::: 5 W POZnAnIU: Miel�ts��t� 25 \ W WllHIE:Pi6��L8��812\ YJ PARYlil3 ruep��i:r�)mont
MIESIĘCZNIE l zŁ. 58 GROSZY Z ODNOSZENIEM I PRZESYŁKĄ POCZTOWĄ 4 ZŁ •• ZAGRANH'A 6 Zł ... Cf�<�:\ T\F1MERU is GROSZY,
NIEPOKÓJ UKRAIłłCÓWI ,", :u:::: �O:::H::: ��!�::!, ���!�I�a�O!!r�tn�����!�ia
Zaledwie zazysowu;!\ca się motU.. . ----�,.-....,..,,----_. _ _,.__;:�-.,---:::::__c__:_ Poseł Kozicki, z kt6rym rozmawiałem współżycia kulturalnego, uregulowanie, t
,. ł k . ki t- I d' d f' Dzisiaj, w poniedziałek, dnia 21-go b. l:'
wość porozum.terua pO S o-sowlec te- , O wynikach dwutygodniowych obra życie gospo arczo .. maasowego, pomoc przystąpi Senat do głosowania nad usta':':
go W związku Z doniesieniami o odwie- I Ligi oświadczył mi, co następuje: I międzynarodowe w razie wielkich ka- rolną, po przeprowadzeniu w ubiegłym tygo-
Cłzinach p, Cziczerina W Warszawie i 11 � Nie należy wymagać od Ligi rze- tastrof żywiołowych. prace w zakresie dniu rozprawy ogólnej i szczegółowe;. Podo-
zmianą stosunku pism sowieckich do czy niemożliwych, przechod.zący. ch jej prawo.daws,tw.a robotno Iczego, s. pO, lec, z- bno na wstępie mają się pojawić dwa wnioski
_1- • koił b6 d J I L ogólne. Sen. Buzek (P. S. L.-Piast) zamierza
Pol�i, ogromnie zamepo Ol a o z U-I siły. Uchwałą czy rezolUCJą me mo- nego 1 hyglenlcznego 1 t. • eze liga przedstawić wniosek o przyjęcie całej ustawy
kramski W Polsee, kt6ry dotąd wła, żna zmienić praw fizyki politycznej. Narod6w zajmie się takiemi sprawami, w; brzmieniu seimowem bez żadnych zmian,
śnie na zaognionych stosunkach Poląki Jak nie można postanowić, że przesta- at strzedz się będzie od dążenia zape- a Klub Ukraiński zamierza zgłosić wniosek o
.. Sowietami budował swe bujne rOJ"e- • b' ć'·' " , ń poko'u to ma odrzucenie całej ustawy przez Senat. Oba te
&o nIe np. o OWlązywa prawo Clązemal, WDlenle wleczneEjo J , wnioski ogólne będą niewątpliwie odrzucone.
�a O przyszłości. Obóz ten przy każ- tak samo nie można wykluczyć z obra- przed sobą, jak się przekonałem w 0- poczem Senat przystąpi do głosowania nad
dej najmniejszej sposobności nie prze- chowa6 tradycji historycznych i ukła- be cnej sesji, rozległe pole pożyteczne- poprawkami, z kt6rych znaczną część przyję-
stawał podkreślać, te Traktat Ryski du Europy. Dlatego też Liga Narod6w go działania. A. la już Komisja.
i wytknięte przez akt ten granice są powiDna się za;ąć głównie zagadnie- POMNIK KOŚCIUSZKI
tytko zjawiskiem tymczasowem, z kt6'- W KATOWICACH
rem Sowiety nigdy się ostatecznie nie
pogod� ł że przyj§ć' musi chwila re­
,wizji tych granic. A chwilę wybiorą
kiedyś same Sowiety.
Dlatego też wiadomość o złagodze­
niu napięcia Warszawy z MoskwC\ i
,współpracy na gruncie gospodarczem,
;wychodząca z Moskwy, musiała wy­
,wołać mr6d Ukraińców wrażenie pio­
runu z jasnego nieba.
Lwowskie "Diao", pismo nacjonali­
stów ukraińskich, dnia 17 .. go b. m. w
attykule p. t, ,.Kazirodztwo", stara się
.wyjdnić obecną sytuację międzyna­
rodoWĄ, popychającą Warszawę w i
�bjęcia .Moskwy i Moskwę w objęcia 'I
if/anzawy, jako następstwo sprawy
paktu gwarancyjnego i polityki W.,
Brytanji względem Sowiet6w.
Motn:a.by przypuszczać, pisze "Di­
lo", że Z. S. S. R. tylko straszy Niem­
cy przymierzem z Polską, a Polska,
m�jdująca się dziś w gorszem jeszcze
położeniu, w ten sposób chce wywrzeć
nacisk n'a Angł;ę,·, by' gw·arantowała
polskie granice zachodnie. Ale przy­
jazd p. Cziczerma do Warszawy świad­
czy, że chodzi tu nie o przebiegłą grę
tylko, lecz, te są na porządku dzien­
!tym bardzo doniosłe sprawy.
"Ukazanie się p. Cziczerina w stolicy pol­
skiej je.t zanadto ważnem wydarzeniem, by
motna było je zlekceważyć. Widoczne jest, że
rokowania pomiędzy Moskwą i Wars:r;awą za­
Izły jut dość daleko. jeśli kierownik jednego
E największych Mocarstw świata urzędownie
rapowiada sw6j przyjazd do Warszawy".
Zresztą twierdzi "Diło", że idea pol ..
/ ska-sowieckiego porozumienia nie jest
czelnŚ zgoła nowem. Zawsze, jakoby,
gdy tylko na terenie międzynarodo ..
wem położenie układa się dla Polski
• ,I niep<>n1yśłnie, idea ta przybiera kształt
wyratniejszy"
Niemasz. powiada "Diło", na świe­
cie nic niemożliwego. Zasady zasada­
mi, a życie pozostaje tyciem. 9'ospoda­
rze czerwonego Kremla są genjuszami
kompromisu. Są oni klasycznymi ugo ..
Qowcami i d8;Żl\ do porozumi�nia z ka­
idą siłą, którą mogą wyzyskać dla ko ..
rzyśc.i własnej il wzmocnić tą drogą
swe stanowisko chociażby tylko Ha
krótko. Ale:
z
D N I A
GŁ OSOWANfE \\1' Sf!NACIE
Tel. wł. GENEW A. 20-go września.
Wczorajszą sobotę zaliczyć należy do
jednych z najważniejszych dni w obec­
neJ sesji Zgromadzenia Ligi. Po pięk­
nych słowach wygłoszonych na pierw­
szych pełnych posiedzeniach Zgroma­
dzenia Ligi, ciężar pracy przeniesiony
zosłał do Komisji i tam też zapadają
doniosłe rozstrzygnięcia.
Wczorajsze ranne posiedzenie Ra­
dy Ligi przyniosło Polsce wyjątkowo
pomyślne i zaszczytne wyniki. Przy­
znaję to wszyscy. Bezpodstawne rosz­
czenia W. M. Gdańska doczekały się
wreszcie należytej": oąprawy. P. Sahm
długo popamięta sobie wczorajszą so­
bołę i zapewne nie prędko pokusi się
o podobne beznadziejne wystąpienie,
P. STEEG Jak wczorafsze,
Francuski Minister Sprawiedliwości.
p ARY�, 20. 9. P AT _ Minister Sprawie- Popołudniowe posiedzeaie Rady Li-
cliwośc; p. Steeg, przemawiając w Dieppe na gi zako6czyło się odesłaniem sprawy
uroc,;ysfości odsłonięcia pomnika poległvch w Mossul przed Trybunał Haski. Jest to,
czasie wojny zaznaczył z akcentem żalu, że jak to Jaż w Jednej z poprzednich mych
długi okres. braterstwa międzys�iusz;niozego dAftAaz apowłedzw.m: ale ,odrocze ..
zakończył Się surowem ·regulowaruem rachun- i:'-U, f.
k6w. Minister dodał: Francja prowadzić hę- D�m spora aogielsko-łurecktego, lecz
dzie rokowania w sprawie długów w jaknaj- tylko odroczemem chwili, w której
lepszej wierze, jest Jednak zdecydowaną przy. spór ten pr�ybierze formę 'niepokoją­
jąć tylko takie zobowiązania. które będzie
mogła dotrzymać.
CZY ROWNQCZEŚNIE
Z OBRAD 6ENEWSKICH PAT .. iczna donosi z Katowic:
W dniu wczorajszym odbyła się w Kato.
DONIOSŁA SOBOTA wicach uroczystość odsłonięcia pomnika Ko-
ściuszki, połączona ze świętem powstańców.
cą- Trudno się łudzić: zatarg istnieje, O godz. lO-ej rano odbyła się Msza polowa
a Trybunał Haski nie zdoła go złago- w parku Kościuszkowskim u st6p dawnej wie-
dzić, a tern mnieJ' załańodzić. ży Bismarka. W czasie Mszy św. poświęcono
Ej sztandar grupy katowickiej powstańców ślą-
Nieobojętnemi wypadkami dnia skich, poczem po przemówieniu Jlrezesa ko.
wczorajszego były nadto posiedzenia miletu Piechulki p. Wojewoda BiIski doko"
T ' - D" W K " nał odsł<>nięcia pomnika. Pomnik umieszczo-
Komisji rzeclej I rugiej. om1- ny na frontonie wieży w formie płaskorzetby,
sji Trzeciej toczyły się obrady nad przedstawia wizerunek Kościuszki. Pod nim
projektem francusldm w sprawie prly- napis: "Tadeuszowi Kościuszce m. i pow. Ka­
gotowań do Międzynarodowej konie .. towice 1925". Po poświęceniu pomnika ol.
rencJ'j RozbroJ' enioweJ", natomiast w brzymi poch6d związków powstańczych, hal­
lerczyków, sokołów i harcerzy przeszedł ulir'
Komisji Drugiej zastanawiano się nad, cami miMta,
zwołaniem Międzynarodowe; Kon­
ferencji Gospodarczej.
W obydwu sprawach Delegat An­
glji zdradził zamiary obstrukcyjne.
AGglja najwidoczniej nie myśli popie­
rać żadnei obcej inicjatywy, kt6ra
przyczyniĆby się mogła do wykaza­
nia żywotności i pożytku Ligi. Z tego
powodu w kołach przyjaciół Ligi,
zwłaszcza w kołach francuskich panu­
je wielkie rozczarowanie.
Z ust bardzo poważnych usłyszałem
nawet zdanie, że podobna obstrukcja
ze strony angielskiej może wpłynąć
ujemnie na przebieg Konferencji Reń-
skiej. . A.
GENEWA, 20. 9. PAT - Szwajcarska A­
jencja Telegraficzna donosi:
VI kołach zbliżonych do Ligi Narodów
wczorajsze narady w sprawie Mossulu wywo.
łały tywe uwagi. Zdaniem tychże k6ł, oswiad�
czenia złożono przez Delegację Turecką stwa­
rzają sytuację bardzo poważną, kryjącą duże
niebezpieczeństwa. Istnieje wszakże nadzieja,
że zatarg da się zaże�ać.
W PRZYSTĘPIE OBŁĘDU y
P. A. T-iama donosi ze Lwowa:
Wczoraj rozeszła się po mieście wiadomoś(
o morderstwie, dokOlD.anem w klasztorze Oj.
ców Karmelitów. Mianowicie ksiądz, tego kla"
sztoru Ojciec Adam, o nazwisku świeckiem
Józef Kopacz, który przed 3-m.a laty wstąpił
do klasztoru Karmelitów; zamoro:ował siekier�
kapelana wojskowego z Lublina. ks. ppułk.
Ideca. b8iwiącego we Lwowie w przejetdzie
z odpustu w Obroszynie.
Mordu dokonał sprawca w sobotę o godz.
U-ej w nocy. GdV ks. Idec potegnał się z
przeorem i wehodził do przeznaczonej dlań
celi, ks. Kopacz. który zaczaił się nań w celi.
uderzył go kUka razy w głowę. kładąc ks.
Ideca trupem na miejscu.
Morderca zgłosił Się o godz. 6-ej rano sam
do policji. Uezy on 38 lat. Był swego ez;asu
z powodu objaw6w Jliemmna.In08ci usunięty
z probostwa z djecezji przemyskiej. Leczył
się przez p�ien czas w zakładzie dla ner­
wowo chorych· dr. Piłtza w Krakowie. '.
,Tylko dzięki szczęśliwemu przypadkowj
morderca nie zdołał wykonać drugiej zbrodn'
w tym samym ezasie i mięjscu. Zakradł si,
bowiem w chwili, gdy wszyscy w k1as�torz.
już spali, do celi przeof"a, a pomewu z po ..
wodu ciemności nie m6gł się zor;enłowa(
gdzie stoi łóżko przeOf'a. wywrócił w czasie
skradania się krzesło i łoskot obudził przeorą..
Ten zaalarmował klaszt,Of i dzięki teząu ob�
władniono mordercę.
GRO%NV P02AR
Londyński "Daily Telegraph" z dnia16-go
b. m. na naczelnem miejscu pisze:
,,- Pragnieniem naszego Rządu ograniczenia
się wyłącznie d,o spraw paktu reńskiego spo­
tkało się nakoniec z uznaniem ze stron'Y
Sprzymierzonych. Nie znaczy to, aby dalsze
zagadnienie systemu traktat6w arbitrażo­
wych między Niemcami i ich wschodnimi są­
siadami nie b.yło wcale podejmowane na
przyszłej konferencji. Mężowie stanu Polski
i Czechosłowacji będą obecni, aby wzl�ć u­
dział w omawianiu tego zagadnienia. Ale ma
ono, oczywiście, o wiele bardziej zawikłany
charakter niż zagadnienie paktu reński�o.
Będzie ono omawiane w następstwie i od­
dzielniE (subsql.1ently and separately) i nie
będzie w niem mowy o wzięciu na siebie
przez Wielką Brytanję jakiejkolwiek odpo­
wiedzialności, dotyczącej mającego dojść do
skutku porozumienia. Stanowisko nasze wo­
bec tych rokowań będzie nacechowane s er­
decznem zainteresowaQiem i sympatją, gdy1!
przedstawiaJą one drugie stadium w zadaniu
. zapewnienia pokoju w Europl ie. Będ� one
.. Dojście do porozumienia warszawsko-mo_ ...
skiewskiego na długo ustaliłoby stosunki na leżały jednak poza polem bezpośredniego
Wschodzie. potwierdziłoby istnie.jące granice. współudziału brytyjskiego w konferencji.
aż do chwili, gdy Moskwa tak opanuje War- której członkowie zejdą się w pełnem poro­
szawę, tak Wosunie daleko swój protektorat, zumieniu co do swych zamiarów i swego Ma-
k d . 1 nowiska
te naFZ- oj ow o: grywać zacznIe to: ę Stanowisko Niemiec obJ' aśnia berliński ko-
Sztakielberga lub Repnina .....
',' respondent "Times'a" dnia 16-go b. m.. w
"DUo'· na,jwidoczniej jednak nie sposób następujący:
bardzo wierzy we własne proroctwa ,- W pewnych niemieckich kołach panu­
co do możliwości przeistoczenia się, w je, widocznie, pragnienie, aby propozycje w
dzisieJ'szej Polsce, p, Wojkowa, w któ- sprawie paktu wschodniego były omawiane
II z Polską po zawarciu paldtt ::achodniego. co,
regoś z ambasadorów Katarzyny -ej przypuszczają tu, dałoby NIemcom korzyść
i po złośliwych horoskopach dla Pol- odsunięcia się od nich w pewnej mierze
ski, wnet wpada w ton m:norowy: Francji wobec załatwienia głównego zagad_
nienia bezpieczeństwa na Zachodzie" .,.
"Takie kazirodztwo polityczne obecnie w O POCZTĘ POLS" "Ą 'I.I ł!n. Ił. �Ie J:.fU
okresie rozpanoszenia śię moralności powojen- i"'W!1'8'�A .' .'W UUMI,. .... �'r\
ne; nie jest wyłl\czone. Takie wzajemne przy- jący jaskrawe objawy wzajemnej nie- ROZGORYCZENIE W KOtACH NIEM5ECK�CH
ciąganie się dw6ch ostateczności moie bardzo chęci, nie oznacza, i nie może ozna- I
poważnie zaważyć na naszem położeniu i wo- c7a' c' . Polski do d GDA ... ..,SK, 20.9. PAT. _ Gdańska prasa m'e- bność wydania ",rm·oku, który takte z me- �
góle na losach narodu ukramskiego i jego wal- � ,wprzęrzenm... ry wanu !'C . J'
kach. Przeto: caveant consules ,o ile Traktat III-ej Międzynarodówki i wysłttgiwa- miecka przyjęła wczorajszy wyrok Rady Ligi mieckiego punktu widzenia odpowiadałby za- ,
. . W Kl' Na.rod6w z WielIdem oburzeniem i rozpoczęła sadom prawa i sprawiedliwości. Liga Naro-!
RYlSki ma stdokrA°tnlb'e dOdnioślejsze znl aczenieak°dt ma Się arszawy rem OWI. Ale sa- ..tfesor
Uniwerystetu Wileńskiego i p. Poniński, sekre';.
tarz Ambasady Polskiej w Paryżu.
GDAŃSK. 20. 9. PAT - Pisma tutejsze doel systemu politycznego, lecz ograniczy się
noszą :z; Kowna: prawdopodobnie do przegrupowania w łonie
PtUłiloale �abin.we nie omacza zmiany dotycix:zasowego gabinetu..
		

/page0002.djvu

			2
WARSZAWTANKA'
Nr. 259
Największą podnietą do pracowitoś- stronnictw posiadają odpowiednie
ci i oszczędności obywatela jest prze- kwalifikacje poselskie, więc nie pozo­
świadczenie że rezultat jego pracy bę- staje im nic innego, jak demagogia w
dzie zabezpieczony od wszelkich za- masach nieaświeconych wyborc6w.
kus6w .. wywłaszczeniowych. Gdy tej Że jednak na takiem samem stanowi­
pewności .niema, na nic wszelkie nau- sku stoją niektóre stronnictwa prawi­
ki i rady. Cały nasz dotychczasowy cy, posiadające w swem gronie duży
system. rządzenia opiera się na nega- zastęp inteligencji, to da się objaśnić
cji wymienionych cnót, to też rezulta- chyba tylko hypnozą zatrutej atmo­
ty są i będą coraz bardziej ujemne. sfery sejmowej.
Panuje u nas pod tyra względem ja- Wsp6lna działalność Rządu ze
kieś przedziwne zaślepienie nawet w stronnictwami, oddającerai się takiej
tych kołach inteligencji, kt6re, zda- demagogji, podważa całkowicie funda­
wałoby się, te elementarne zasady ro- menty pracowitości, oszczędności no i
zumieć powinny. praworządności. Trudno zatem sobie
Bo że . tych rzeczy nie rozumieją wyobrazić, jak może na takiej podsta­
Stronnictwa P. S. L.-Piast, Wyzwole- wie powstać trwały gmach rodzimego
nie i inl. pokrewne, to daje się z łatwo- kapitału, tak nieodzownie konieczny
ścią wytłumaczyć ich przemożną chę- dla ,ratowania naszej sytuacji gospo­
cią pr�odobania się wybOrcom, a darc�j i walutowej.
poniew�ż �e wszyscy pr�ewódcy tych Kazimierz Goicleki
ZGON DERWISZóW
Ijb] \Iv'. przykrem dla wielbicieli wschodnie!
tradycji, planowem niszczeniu zestarzałych iIl­
stytucy] i obyczajów dotarł Mustafa K':.-n:�l
do prawdziwie rewolucyjnego zamachu na pru­
stare, potężne zakony derwiszów. Wkr0tc�. li­
kazać. się ma rozporządzenie, nakazujące
zamknięcie wszystkich tych zakonów, obec­
nie zaś już ogłoszono ' zakaz noszenia !yhllt;
derwisza, oraz zniesienie odwiecznych r:P:�i.
wilejówz tytułem tym związanych.
Jak wielkie znaczenie mieć będzie ten f oz­
kaz wskazuje liczba tych zakonów, utnyp:t'�
iących święte miejsca pielgrzymek i maljZf'�"�,
W samym Konstantynopolu jest ich około trzy­
stu, a na obszarze Państwa całego mnoc .e tv.
siące. Mustafa Kemal zamie.�za wszystkie te
budynki przeznaczyć. na szkoły.
Gł6wną przyczyną tego zamachu na lrady­
cje, który niewątpliwie wywoła duże oburze­
nie wśród prawowiernych Turków, jest .. ła­
nowisko tych klasztorów podczas ost'ltnif'j
kontrrewolucji. Proces przeciwko p·zYWÓd;:'OUl
.' .f\1ało-Azjatyckiego powstania wykazał bo-
ODPOW' łED4 P SE'UATOROWI POSNER"WI wiem, te ukrywali się oni w budynkach lda-
. . .. L·. I. . fl.ft ,ztornych i doznawali jaknajdalej idące; po-
mi polemicznemi, oddawna z:estawioncmi mocy ze strony derwiszów. Ponadto stw:e-r­
przez Schopenhauera w "Sztuce Prowadzenia dzono, że przeciwnicy nowych l'ząd6w prze-
� .. brani za derwiszów wędrowali po wsi:} �h i
�por6w • . b l' l d . b d k
Je:teli między projektem ustawyoreformie untowa 1 u nośćptzeclw o ecnemu y ta-
rolnej, a Konstytucją jest sprzeczność, to tej torowi, niszczycielowi mahometańskiej wiHry.
Z praktyczno-politycznych względów zarzą­
sprzeczności nie zmieni się przez uchwalenie dzeDi� te mają niewątpliwie słuszność, ale nie
ustawy o reformie rolnej, taksamo, jak nie można myśleć bez przykrości o zanikaniu kra­
mogłoby się usunąć sprzeczności z arytmeły- iny bajek tysiąca i jednej nocy i (,) tern, że
ką, uchwalając, te dwa razy dwa r6wna się pozostanie ona jedynie w powieściach l..oti'e­
pięciu.
Szereg profesorów prawa twierdzi, że go i Claude Farrere'a.
sprzeczność istnieje. Nad takiem twierdzeniem
nie wolno przechodzić do porządku dzienne­
go, lecz nalety zarzuty te zbadać.
Sąd Najwytszy na mOcy istniejącego prawa
jest powołany do interpretacji prawa. Raz, ;uż
wyjaśniał znaczenie art. 126 Konstvtucji.
Niechże izby prawodawcze zażądają od .Mini­
shCl Sprawiedliwości, aby zwrócił się do Sądu
Najwyższego o wyjaśnienie znaczenia art. 98
Konstytucji. Zapytuję. co będzie jeżeli teraz
nie pytając się Sądu Najwyższego o interpre­
tację art. 98 Konstytucji uchwali się ustawę,
pótniej poszkodowani zwrócą się o pełne od­
szkodowanie na drogę s,!:dową, a Sąd Naj­
wyższy uzna ich powództwo za dopuszczalne,
stwierdzając temsamem, że Wy złamaliście
Konstytucję? .
Tadeusz Ciświeki,
Doktór prawa i dyplomowany inżynier.
JESRENNY TARG W PRAD,·!E CZESKIEJ
Weszło już w zwyczaj, że jesienny twa. odzieży, wyrobów rnechanicz­
Targ Praski posiada wiele rozmachu nych, chirurgicznych i laboratoryj­
zagranicz?egc;, któr� się przejawia za- nych. Bogato był reprezentowany
�ów�o wlelklI? u�Zlałem wystawców, dział wydawniczy (księgarnie i wy­
Jak l olbrzynum z�azdem �upców: Na dawnictwa], galanterja, radio: perfu­
obecnych, przed kilku własme dniam: met-ja, przybory fotograficzne, Bońskie
zakończonych Targ.ac� P�as�ich (�VV) jed�abie i t. p. Na czele tej ekspozycji
można było zauwazyc wielkie zainte- stoi p. Farnel, vice-prezes Zarzadu Na,
resowanie z��ranicy, szcze�ólnie ze rodowego dla Handlu Zagranicznego.
��ony F.rancJl, W�.och,. A,!gIJI, Rumu- Włoska reprezentacja była mniej
11Jl, Węgl.e�, Austr}!, Nl;mlec � nawet liczna (przeszło 20 wystawców). Wy­
północne] I I? ołudmo.weJ Afryki. Tego, stawiono na sprzedaż wyroby przemy­
roc�e . TaTgl �raskIe znalazły �o�re słu artystycznego, majolikę, tarrakotę,
p�ZVJęcle w mlędzyt;tarodowym swie- porcelanę, ale głównie jadalne oleje,
Cle han�lo�, a naJleps.zym t��o clo- wina, konserwy, sery, jabłka, likiery i
wodem Jest, ze brało w nIch udZIał 262 galanterjr włókienniczą.
wysta�ców z�granicznych,. któr� to Pierwszy raz na Targa.ch wzięła u­
cyfra J.�st praWIe o całe 100 fIrm wIęk- dział delegacja litewska. Wyslawców
sz't ruz w .ro�u zeszłym. , było 201 wystawiających prz�W'ażnie
ogólnej ltczby 2260 wystawcow produkty rolnicze. Jugosłowianie
przypada �a, przemysł budowlany również zawitali pierwszy raz w cha­
(targ materJałow budowlanych} 92 wy- rakterze wystawców. Dotychczas byli
staweów, na przemysł metalowy 549, tylko óośćmi
elektrotechnikę, optykę i mechanikę b.' •
"193, wyroby drzewne i m:eble 231 InowacJą pewnego rodzajU był �arg
przemysł wł6kienniczy 152, konfekcyj� arty�ułów spo�towycq, urz�d�ony Ja�o
ny 92, �alanteryjny 125, skórzany 86, �tdz�elny IJwl)on. (�Hwar�Hd Jego zhJe­
szklany i ce,ramiczny 120, artystyczny g o hę z z d�ncze�le,i mk� hzynarp 0-
�2, chemiczny 70, spożywczy i płodów ;ryc ńawlb ow V:'l�S ars tC w �a­
rolnych 124, mstrument6w muzycz- �e. o, ł ;-zymlc wsrost ro�mla­
nych 33, zabawkarski 58, poHlJraficz- droYVłrozrd?s S1ę wt pro�a zonlky. Zhwtosd�ą
�y 110, zegarmistrzowsko-jubilerski ZIa ra ,l0apara ow 1 wsze lC :a JO
't5 mieszany 168 przyborow. Wystawa urozmaIcona
Rz�telny obr�z rozwoju Tar�ów b�ł� świetnemi produkcjan;i wokalne­
Praskich pod względem udziału 'Wy- 111:1 1 �utzyc�nemll a w cłzasdt: todbhy�a­
sławeów daje następująca statystyka ma SIę a:�ow prze�ys ra JO ec ntCZ­
udziału firm. cze.chosłowackich i zagra.. ny ur�ądZlł cykl radJowych pogadanek
nicmych na wszystkich odbytych do- o radJo.
t2\d targach: Zajmujący był wyodrębniony z' 0-
g6lnego targu dział leśniczy i łowiec­
ki, w którym demonstrowano przyrzą­
dy dla leśniczych, geometrów, a tak­
że przer6żne �atry, obrabiarki dla
drzewa, urządzenia dla przenoszenia
łatwego drzew i t. p. W dziale mebli i
pianin Czechoc;łowacy wykazaIiznacz;
ny postęp, gdyż ·wystawili pianina aż
18 fabryk. ;"1·,1.
Całość sprawiała bardzo dobre; wra-
żenie, a przedewszystkiem każdego·
cudzoziemca zdumiewała wzorowa or­
ganizacja i doskonała s.łużba informa": r'�.��
cyjna. A.
TaJlg: Wystawcy zagraniczni raum
krajowi
I. 1838 97 1935
n. 2150 118 2268
III 2161 113 2274
rv. 2126 112 2238
V; 1974 206 2180
VI. 1836 117 1953
·VII. '1777 145 1922
VIII. 1855 118 1973
IX. 1956 168 2124
X. 2024 156 2180
XI. 1998 262 2260
. Powszechną uwagę zwracał liczny
ttdział Francuzów. Głównie byli to
kupey i przemysłowcy gałęzi spożyw­
czej, ogólno-przemysłowej, kolejnic ..
W mowie wypowiedzianej w Senacie, a po­
dane; w Nr. 257 "Robotnika" zaczepił mnie
p. senator Posner w słowach następujących:
.,f\'iedawno czytałem w "Warszawiance" ar­
tykuł pewnego inżyniera, który polemizuje z
prof. Nagórskim.Ot6ż proł. Nagórski stoi na
stanowisku, że . ustawa o reformie rolnej nie
jest sprzeczna z Konstytucja.. Prof. zaś Sta­
rzyńskI, kt6ry nietylko jest profesorem, nIe i
posiadnczemziemskim, jest zdania wprost
przeciwnego. Ten inżynier w "Warszaw1ancc"
dowodził prof. Nagórskiemu, że sam prof. Sta­
rzyński twierd�i, :że ustawa jest sprzeczna z
Konstytucją".
., ·Przedstawił p. senator Posner dwukrotnie
autora artykułu polczr..izującego z p. Na�ó:'­
skim,. jako inżyniera a zatem nieprawnika.
Dlaczego nie powiedział słuchaczom, że je ..
stem nietylko inżyriierem, ale i prawnikiem,
O' czem Pan wiedział? Dlaczego nadto 7'ataił
przed słuchaczami; że treścią mojego' artvku­
łu było stwierdzenie, że niema analogji mię­
dzy ustawami górniczemi, a projektem ustawy
o reformie rolnej, jak to twierdził mylnie p.
Nagórski, a co ja zbiłem, przytaczając treść
artykułów ustaw górniczych o odszkodowaniu
za za,jęcie gruntów?
Brak argumentów rzeczowych dla poparcia
tezy o zgodności projektu ustawy o reformie
rolnej • Konstytucją; lilu·si się łatać wybiega-
RZECZY CIEKAWE
Rót J BIELIDŁO NA PRZESTRZENI
. WIEKóW
(ib) Dziś, gdy róże, pudry, pomadki do ust
wyszły z ukrycia gotowalni kobiecych na
światło dzienne i używane są powszechnie w
miejscach publicznych, warto przypomni'!ć lo­
S'f ich w ciągu ubiegłych stuleci.
Cofać się trzeba daleko aż do Rzymianek,
które nie tylko obsypywały włosy złotym pU4
drem. lecz i ze sztuką różowania twarzy n:oc ..
no były oswoj.one.
Z czasem, a czas ten liczy się wiekami, roz-
wijała się sztuka różowania coraz bardZl�j. �
XII-tym wieku, owym okresie escety.:z;n�J
skrornr.ości, Angielki nakładały na twar;: �ru­
be podkłaay popielatego bielidła, poi �l,ns,
gdy Francuzki starały się o jaknaJzyws1!8
sztuczne rumie{lce na policzkach.
Na dworze Ludwika XIV-go przebywa nie-
zbędny, otoczony wszelkiemi łaskami człowiak,
który nosi tytuł ,,"accorn.odeur du visag� de
la n'ine" (poprawiacz oblicza królowej). r)fi ..
cjalnie był on powołany tylko do rótowania'
królowe;. lecz i inne damy na dworze uhie­
�ałv sie o jego względy i usłu�i. Za Ludwika
XV .. go nawet mężc�yźni przyjęli te system.,
upięksnniasię i wówczas w użyciu były
szminki o zupełnie niesamowitych tonach at
do fioletowych. i zielonych. Pr�y końcu
XVill-go wieku nastąpiła .jednak d:ęściclwa
reakcja i powrót do barw naśladujących natu ..
ralne.
Minio szeroko rozpowszechnionej mody znai·
dowały się, zawsze przeciwniczki tych "grze ..
�zn,�� mdod". Do nicą należała aust.riacka
cesarzowa Marja Teresa, któr� swym uamom
, dworu· zabronił� malQwania się.
. ;
.:- .... _�_( .• ��IJB1rl':':tD _"" ....... ..-�
-." "'. .
Zadaniem ł probierzem prawdziwe- ny� przed wrogiem potrzeba jest 'prze ..
go m�ża: starit!'�je'st umiejętność prze.. dewszystkiem pieniędzy� piertiędzy i'
widywania na daleką metę. Gdy ci. jeszcze raz pieniędzy. Dobrobyt i pie­
którym przypadło w udziale kiera. niądz są rezultatem wielu czynników,
wtticŁwo nę.wy państwowe;, tej zale- z których najważniejsze są pracowi�
ty są pozbawieni,gdy poza tern nie tość i oszczędność obywateli.
chcą czy· też może nie umieją prze-' Pal1stwa, których. obywatele. tych
ciwstawić się zachciankom elemen- cech są pozbawieni, lub z iakichkol:­
t6w żerujących na demagogji, to nie- wiek powodów rozwinąć ich u sie bi.e.
odwołalni e muszą nastąpić przewroty, nie mogą w stopniu dorównywuią­
które przyczynić się mogą tylko do cym sąsiadom, muszą popaść w nie­
upadku pa.ństwa, a to tembardzie;, wolę ekonomiczną, za którą z niell­
gdy posiada ono silnych i dobrze zor- błaganą koniecznością idzie i po!lly­
ganizowanych wrogów, których pierw- czna. Gdy czynniki k1erowD.icze nie
szym celem jest zniszczenie sąsiada. umieją wytworzyć w państwie takich
Starą jak świat prawdą jest to, że I warunków, by te podstawowe cechy
�ą państwa jest przedewszystkiem I niez8JQżności gospodarczej mo�ły się WIEDEŃ
• ó' d d ..ł. Zastepstwo P. L. L.
Jego rozw l gospo arczy i złączony z rozwijać, prowa zą one państwo w 'P RI E.W u Z T Wiedeń Tgetthof 72-5.75
nim dobrobyt obywateli, bo do obro- niewolę. .;.. .. �ckw """'.----------'K:J'I�-
t : .•
; ,:
Praga, we wrześniu.
D
spotkanr.e swą białą dłotł, którą on u- ba - odpowiedział z lekkiem podnie-I się pan ze mną ożenić?
jął skwapliwie. ceniem w głosie. � Pani. która rni�sz- I dość drwiącym tonem.
-- .Tutaj, kolo mnie! - powtórzyła. k�ła �41 Paryżu .trz� Ia�a, zape:v.ne wie Stał chwilę, milcząc, poczem rzekł
19) Młodzieniec stał chwilę przed nią, rowme dobrzeJ�k: Ja, ze Paryz Jes,t fa- stanowczo z pewnym odcieniem dumy
nie puszczając jej ręki z obu swych bryką, przerabIającą co rok 200.000 w Iłłosl"e'
Uśmiechnął się drwiąco i dodał, t· 1 1 h dł . d' . . l h ł d . 5 •
sp eClOnyc '1 mocnoj rozpa�onyc om. zlew�.zyn wleJs,d� na �')e ne w Zlę- _ Taki
przesuwając drżącą ręką po czole: - Pani Ireno - wyszeptał błagał- ku peute-femme In. "Mozna tam zna-
- Pani mi nie wierzy! Naturalnie. nie, całując jej rękę raz po raz. - Pa- Ieźć wszystko, co iest najlepszego w - Bagatela! - zawołała ze śmie-
Pani traktuje mnie jak rozkapryszone- ni Ireno! -- Czuł pod ustami jej deli. tym rodzaju", jak mówią amerykanie. chem. - Pod tym względem nie różni
go smarkacza, któremu niepodobna· katne, chł.odne palce; niby mocne zwi- Ale ja nie szukam kobiet!... Ja czekam się pan zatem wcale, drogi panie Rai­
ufać. Wszakże może za kilko chwil tki różanych płatków, i jaldś rozko- na paniąl Ochl Widzę, że pani marsz- mundzie, pod wszystk.ich innyc� dmę�­
lub dni zmieni swe upodobania, pra- ,,,zny oma:l zamraczał po, -- Pani Ire- czy brwi! Na Boga! Proszę mi wyba- czyzn. rzyznam Się panu Je. naK
wda? Czy zasłuz'yłem . d k I C . b ' t k bl' l , .. l' . d . ł ,. t szczerze, że J'edeście mocno zabawni
.... Je na. na po- no... .,0 za męczarma yc·o.. lS {O czyc, )cz.e l povne zla em cos mes o-
dobne traktowanie? Czy jestem nie- ·qani i być obcym, obojęlnym czlowie- sowneQO _ zawołał z przestrachem. --:- z tern obdarzaniem na.s swą najwyższą
dowartonym młokosem? M.am już kiem! Znajomym!. .. -- dodał zdławio- Lepszym ,dyplomatom odemnie zdarza łaską· polef!ającą na posiadaniu na
dwadzieścia sześć lat - a to iest wiek, nym �łosem. _._ Przyciągnięty l�kkim' się powiedzieć nierównie większe zawsze! Istotnie przypuszcza pan, że
w którym mężczyzna odpowiada za ruchem jej 1'.;:ki usiadł na kana.Dce i głup��two -::- zawołał, nadrabiając hu- to jest takie przyjemne być żoną? ...
swe czyny. z\v!esił p10Wę na piersi. -- To okrop- motem. _. Niech pani tylko przypo- Sądzę,' że posiadanie kogoś na wła-
Słuchała jego głosu z zachwytem. ne! -_.--1o�d !1�en:l.'wd0. zr:.r�biony. mni sobie co mówił Lloyd George, Nie sn.ość, .z. obov:iązkiem dochowywani.a
Były to słowa, których treść słyszała -- Y. L. ·L.
Lotnisko- \li rzeszcz 415-31
zapytała
NELSON, NAJNOWSZY OKRĘT
WOJENNY ANGIELSKI
W Anglji tysiące tłumów przypatrywało sł�
niedawno spuszczeniu na wodę pierw8z�go od
czasów wojny zbudowanego statku bojoWE,>go,
jednego z dwóch, na które zezwala kt'tt'lwencja
waszyngtońska. Okręt, który kontował 7-8
miljonów funtów .. (funt 27 złotych) wykon,ano
według planów Si�a Eustace: Eyncourt'a, do-'·
radcy technicznego Admiralicji· i' dyrektora
. budowli marynarki w latach 1912-1923. O­
kręt. posiada wiele nieznanYQh dotychez". u·
lepszeń, czyniących go odpornym na wszelkie l·,
"taki, Budowano tlo przez dwa i p6ł rąk,!, a.
dla zupełnego wykończenia potrzeba 'iesze:z:e
12 miesięcy. \Vtedy jako najpotężniejszy Z ist­
niejących na świecie olqętów bojowych b,­
dzie miał również najcięższą dotychczas zna-
ną artyle7ję okrętową.
Sądząc z pani odpowiedzi na mo­
ją propozycję, jest pani wogóle zdecy­
dowaną przeciwniczką małżeństwa -
rzekł po długiej chwili milczenia.
- Doświadczenie uczy rozumu naj.
głupszych - odpowiedziała, patrząc
na niego z pobłażliwością guweman.
tki, rozmawiającej z dzieckiem. - Zre­
sztą miałam już raz tę przyjemność.
Może dlatego jestem tak rozgoryczona.
- Pani niechęć zapewne wypływa
z tego, że pani swego· męża nie ko­
chała?
- Przeciwnie, kochałam I - za-
przeczyła poważnie. - Kochałam na­
wet w pewnym okresie czasu bardzo.
Była to moja pierwsza istotna miłość
i jako taka miała uroki, kt6re się już
nie powtarzają.
- Więrzy pani zatem w tę naiwną
teorję pierwszej miłości? - zapytał z
niezadowoleniem. - Jeżeli istnieje nJ!
świecie to zdecydowane kłamstwo, to
tylko dlatego, że każdą miłość, którą
przeżywamy, jesteśmy ,skłonni nazy­
wać prawdziwą, a zatem pierwszą, ja­
ka nami owładnęła. W rzeczywisto­
ści pierwszą miłość przeżywamy mĄ­
jąc lat czternaście, albo i mniejł T.
się wprawdzie nie powtarza, jak wiele
dziecinnych głupstw. Przychodzą jed.,
nak po niej inne, te kt6re nas olśnie ...
wają, kiedy jesteśmy zdolni zrozumieć
niesamowitą potęgę tych uczuć, które
porywają nas jak wicher porywa
źdźbła spotkane na swej drodze. Wte­
dy nie myślimy o niczem innem, tylko
o tej jedynej, niezastąpione; 'kobiecie,
tej najdr:oższej ...
- Jaką np .. ja jestem dla pana 1 -­
wtrąciła, patrząc na niego wyzywa ..
jąco.
D. e. JL
		

/page0003.djvu

			Nr. 259
PRAWO I BEZPRAWIE gOS�r.s�w przez sąsiadujące z �emi �af a �znaczam .przytem,. te tej luki tych, co ją chcą posiąść, nakazują ka-jOn na wywłaszczenie właścicieli ziem-
DnBRO I ZŁO posiał ojCl, .przyczem przedmiot.e� me mozna wypełnić ana�?gJą, gdyż raz sować z reguły wielką własność, nale- skich także ze względów socjalnych
U l m WVW. asz�ze�a mogą być tak mnleJ- brak. p�staw do analogii między �ks- żącą do Państwa i różnych związków i a wówczas będzie można uzasadniĆ
W ZAMIERZONEJ UST A WI E ROLNEJ sze, '-\ 1 d W1ększ� • obszary, a t�ll!sa: propiacrą, podyktowaną względanu na korporacji, a poszczególnym obszarni- konstytucyjne przepisy w projekcie
� _ mem ę ą musIeli by� pozbawtem wyższą .gosp.odarc� twórczość a kom pozostawić prawidłowo ( o wy- Sejmu wyrażone. Albo, jeżeli się chce
�odnoszono)uż w pismach, zda�em ii7ch e: poszczeg61m .obywatel�, względamI socjalnemi, p��t6�e dl�te- jątkach nie mówię, bo 0!le, jak np. art. pozostać tylko na gruncie obowiązują­
motem, trafnie, że odszkodowanIe w I ub o�o l y priw�,. p�o!el�ze rol nt , go, że w . drodze. analogJl me �ozna 5 ust. 2 naszego zasadniczego zarzutu cej Konstytucji, trzeba rozdzielić w
przypadkach wywłaszczenia powinno u J 'dle cJ w aŚ1Clk et: Ił �: ro�zerzac przepisów natury WVJ_tko- nie osłabiają) obszary określone art. 4 projekcie to, co dyktowane jest wzglę­
być po myśli art. 99 Konstytucji pełne, e en Jest ty ,o ,e�zg �y w�- wet, a wywłaszczenie jest w naszym (po 60, 180,300 ha), bez względu na to. dami gospodarczemi, od tego, co opie­
skoro artykuł ten nie mówi o odszko- d:! .k.ond\rUCYJDOSCl � rod�Ju �. 99 . oparte na przepisie :poję�m czy w danej gminie istnieją gospodar-, ra się na względach socjalnych, pierw­
dowaniu częściowem, przepisy zaś ż byg � srd" 6,,!: : �. w em Jes�: Jako wYJ2łtek od zasady wysunięte] na stwa karłowate, uniemożliwiające sze części w odpowiedni sposób pono­
art. 27 i nast. projektu, względnie po- � , e ogl � , r 1 "użytec�ośc czoło art. 99, .uznające; nietykalność prawidłową wytwórczość. czy więc wDie zredagować, a drugie z projektu
wołanego w nich rozp. z dnia 15 listo- ztenu, t. %D. JeJ. "wytw?rczość po- prawa własnoścI. zachodzi gospodarcza (nie socjalna) zupełnie usunąć. Innej drogi w pań-
pada 1923, nie dają wcale gwarancji �ęks�d' ł a �e poum�eJ.�ylyf by z Na podstawie tak ustalone; tr�ści potrzeba zabierania jec:lnym, by dać stwie praworządnem niema.
pełnego odszkodowania. " ep��w, OWe) uczymły Ją "prawi- artyku�u 99 K?Dst., rzućmy teraz okIem drugim, bez względu na to, czy przez
Podnoszono ró",nież. że dotknięty dloW4 .• W�łaszeze.1Ue zgodne z Kon- na prOJekt seJmowy, a uderzy nas zu- to zabieranie nie zmniejszy się mote --
wywłaszczeniem będzie w wielkiej sŁytucJą tYlko takim �oslK!darczym pełne. pomi�szani� w nim dw?ch ele� znakomicie urządzonych i zagospoda- Stpjąc. na .stanowisku. Konstytucji ?-
ftuerze zależał od dowolności władz I ce},em ��e być uzasadmone 1 tylko w ment6w legislaCVJnych, wyteJ zazna- rowanych warsztatów pracy. o ogrom- bowiązuJąceJ, muszę Jednak zwrÓCIĆ
administracyJnych i nie będzie mógł teJ mysh 1 w tym �ucbu ustawo�o ure- czonych: eksproprjacji dla wyższej u- nej może intensywności i nie zmniej- uwagę jeszcze i na to, że. jak z jednej
odwołać się do sądu, co się nie zgadza gulcm:ane, Natoullast Kon.stytucJa na- żyteczności i eksproprjacji ze wzglę- szy się siły ich wytw6rczości. Nie po- strony' projekt sejmowy wychodzi zna­
z Konstytucją. I ten zarzut jest, zda- dSza Dle zna wywłaszc%erua ze wzglę- d6w socjalnych: pierwsza, jak wyzej trzebu;ę wymieniać przepis6w, kt6re cznie poza określone wart. 99 Kon­
niem mojem trafny. skoro kwest ja, czy 6w czysto .pole�ych, zwłaszczA w zaznaczyłem, jest z naszą Konstytucją mam na myśli; wystarczy, że wskażę stytucji granice wywłaszczenia, tak z
i w jakich rozmiarach wywłaszczenie tym celu, by usunąć s!,upienia �j,t- zgodna, druga jest z ni4 niezgodna. U- przykładowo na przepisy, mieszczące drugiej .strony nie spełnia tego zadania,
ma mieć miejsce, powinna być po lnY-I kó'Y li t;.ku bogatyc� Jednostek! Wlę- zasadnionym jest więc prawie w cało- się wart. 2. 3-im, 6-ym ustęp I i t. p. na kt6re Konstytucja nieŁylko zezwa­
�1i art. 99 Konstytucji w ustawie zu- s�edJ �z l� o�ywateh '!Dlożebnić po- ści art. 1 projektu, a zwłaszcza jego Jakaż konsekwencja mych dotych- la, ale nawet wskazuje jako niezbędny
pełnie skreślona, takt by władze ad- S18 ame Z1e�., C:zy to Jest luką usta- alinea b w ustępie 2-i,m o upowiększe- czasowych wywodów? korrelat wywłaszczenia ziemi, celem
�nistracy'jne nie miały zakresu dla � kons!ytucyyneJ, czy ten bra.� uwa- niu istniejących. karłowatych gospo- Oto. że dwiJe są drogi możliwe, jeżeli l u�wc:n-zellia i zapewnienia dalszego ist­
dowolności, tylko stosowały ustawę. tac n�leZ'f za wadę Konsty�ucJI, w tę darstw do rozmiaru samodzielnych je- mamy postąpić zgodnie z zasadami .. 'ema gospodarstw rolnych, zdolnych
Projekt, pozostawiając im wbrew ,,:a- �westJę Dl� wchodzę .. bo me jest mo- dnostek gospodarczych", czyli, mó- państwa prawożądnego i uszanować,.: ::.' prawidłowej wytwórczości. Oto
sadzie art. 99 szeroki zakres "Iv ładzy Jem zadaruem bada�e �ytań de lege wiąc sło�ami Konstytucji "zdolnych prawo, a zwłaszcza prawo naczelne, �rt. 99 tak w ustępie pierwszym, jak
dyskrecjonalnej, pozbawia wywła- fer�nda. pytań P?lltY�l ustawodaw- do praWIdłowej wytw6rczości ... go- t. j. Konstytucję. Jeżeli się chce przez Jeszcze stanowczej w ustępie 2-im
szczonego w tym zakresie możności od.. czeJ. czy to socJalneJ,. czy nawet spodarstw rolnych", bo w ten sposób wywłaszczenie osiągnąć cele socjalne przewiduje konieczność ogramcze'
wołania się do sądów administracyj- c�sto prywatno-prawneJ. J�o pra- powiększy się uużyteczność ziemi"; (może chwalebne, w to nie wchodzę) w obro�ie ziemią. Dlaczego to czyni?
nych lub zwykłych, a więc pozbawia wnik mam .tylko dać odpo�edź de uzasadniona jest też eksproprjacja. uwłaszczenia jaknajwiększej możliwie Odpowledt jest prosta: chodzi o to, by
go .środków I?rawnych, które Konsty- le�e l�ta, .to Jest podać znaczeme ob�- "!' �r8:nicach .t�go celu potrzebna; ale li.czby włościan przez obdzielenie ich wywłaszczeni� �e było tylko środ­
lucJa zapewma każdem.u obywatelowi WlązuJ�eeJ ustawy. I 4lateg� og.ranl- Ja�zez z tresclą art. 99 Konst. pogo- ZIemIą na własność, a usunięcia z Pol- klem na usUllięcle złego na czas krót­
\V artykułach 73. 98 1 1.21 p, np. art. 3, c� Sdlę v.: tych wvwodac� J��ynte do dZlć dalsze liczne przepisy projektu, ski bogaczy ziemskich, trzeba naprzód ki. Jeżeli przez eksproprjac;ę utwo-
5 i inne projektu, a nav.rct C0 en kwe- �twier �ma, ,te eksproPfJa�1 p�yk- które abstrahują od gospodarczych w drodze konstytucyjnej, wskazanej rzy się zdr�we jednostki gospodarcze
stji wysokości pclszkodowania dziwnie to.waneJ WYŻ�J zaznaczonenu SOCJalne- momentów. a, stając na stanowisku art. 125, zmienić i rozszerzyć znacznie i usunie. do prawidłowej gospodarki
zredagowany art. 29, ustęp 3-d, tak. mI względaull Dasza KODstytucja nie czysto osobistem właścicieli ziemi, lub treść art. 99 Konsł., tak, by dozwolił niezdolne, karłowate lub zbyt małe
jakby i tu odwołanie się do sądów mia. posiadłości, trzeba w drodze ustawy,
lo być tylko wyjątkowo tolerowane. - ograniczającej dowolny obr6t ziemią,
Porów. także art. 25 ust. o zakresie· a więc dowolne alienacje umowne i
Clziałania Ministra Reform Rolnych z R Z E K A P R Z E Z N A C Z E N I A dowolne działy spadkowe" zapobiec
dnia lI-go sierpnia 1923 r. Nr. 90 Dz_ nazaws�e temu. by w przYszłości ale
,u. P. po'z. 706, uchybiający art. 73 451 '814 _ WRZESIEtl 1914 powstawały znowu takie niezdo1ne do
Konst. prawidłowej wytw6rczości jednostkt
Pisano wreszczie, co najważniejsze, Czyż Sejm zapomniał o tym tak waż-
'dość wiele o tern, że akcja wywłasz- nym postulacie? Gdzież są jednolite
czeniowa, określona projektem, nie I dla całei Polski przepisy, któreby.o-
jest zgodna z art. 99 Konstytucji, gdyż, graniczały raz na zawsze prawo do-
myśl prz�wodnia projektu idzie tylko I �\T,?l�e�� �Qdziału posiadłości wło-
w tym kierunku, by jednym zabrać i sCIans.KIch 1 wprowadzały w tym celu
dać drugim, przyczem or,!ab,5 sle wy- także zmiany VI prawie spadkowem'l
twórczość ziemi, wygłodzi miasta,
zmniejszy siłę podatkową społeczeń­
stwa, podkopie eksport produktów
rolnych, uniemożliwi samowystarczal­
ność i t. d.! że więc chodzi o akcję, ktć-I
ra nie jest podyktowana dobrem ogółU!
i Państwa, ale interesem jednej tylko
warstwy społeczeństwa, a dla dobra I
ogółu i państwa jest niebezpieczną. I
Art. 99 Konstytucji, uznawszy w za­
sadzie nieŁykallW}ść prawa własności,
jednak dopusz.cza wywłaszczenia VI
dwóch grupach przypadków: raz, by
podnieść "użyteczność" dóbr (zwłasz­
cza nieruchomości), powtóre, gdy
"pożytek ogółu" wymaga, żeby dobra
zostały własnością wyłącznię Państwa.
Przypadek drugi, który może być pod­
stawą wywłaszczenia np. kolei żelaz­
nych, patentów z dziedziny wojskowej
obrony Państwa, kopalni węgla i t, p.
na rzecz Państwa, nas tu nie obcho­
dzi, W projekcie idzie o wywłaszcze­
nie na rzecz jednostek, a nie na rzecz
'Państwa. a więc podstaw jego przepi­
sów można szukać jedynie w pierw­
szej grupie przypadków, to znaczY,
gdy wywłaszczenie nastąpić ma flze
względów wyższej urzyteczności". Co
znaczy ta wyższa "użytecznosć", jest
rzeczą jasną, a co do "ziemi" nawet
obin,sniollą przez ustawudawcę w ustę­
pie drugim art. 99. ,Jeżeli mianowicie
dobra pewne, a zwłaszcza ziemia -­
ja.k wynika z ustępu 2-go art. 99 -
nie są należycie wyzyskiwane.! jeżeli
zwłaszcza 1,wytwórczość" ziemi nie
jest "prawidło"i'Ya�', natenczas można
w drodze ustawy wprowadzić wywła-!
szczenie w' tym celu i w taki sposób, ,I
by podn-ieść Hużyteczność" dóbr, a
zwłaszcza, by Hwytwórczość" ziemi I
uczynić "pra·widłową". Oto zasada art. !
99 Konst.
Jeżeli zatem ustrój rolny w Polsce
doprowadził do tego, że istnieją kar ..
łOviatl gospodarstwa! zwłaszcza tak I
drobne, że ich posiadacze nie są w I
stanie utrzymać z jej dochodów siebie I
i Svvą rodzinę i odać część owoców I
iU.t rzecz ogółu, ;eżeli przez po- I
d:dały pO-'''lsiały szachowlilice, na któ-I
rych jednostkom niepodobna racjonal-I
nie gospodarować i dlatego komasacja I
, .t. l" l
J":'L (omeCZ;:1a 1 t. p., natenczas mo-
;'(� być: "Nyrhna zgodnie z Konstytu-j
e1<1 l1stC1.V!:l, która.by takie stany me- :
prawidłowe nsun�jai a temsamcm:
. t /'11'" d' ł W··· I
qtlzy ecz:no�r; aoo1' po �ll{os a. jalU �
� :;-osób mo_ to r:.astąpić, o tern Konsty- I
; ��cja nic dt: r:.1ó'Nl, to znacZY1 że po- '
zwala u;.t,n',>odt:;wcy z DomOCil zwy­
kłych usiaw wybr3;6 drogi najv,;�aśchv-
. 'd ':1" l h
-.;:;o;c I naJo pOVl!.cam2}SZe VI c anyc
vlarunkach ,a WIęC np. za1):1iany kon,ic­
,:�!1e dla ��pov'rl;ćh�lej komasacji'. (p;
zgodn.ą z h.OD.stylUCJą u.stawę o sca­
laniu z r1�1. 31 Iipća 1923 Nr. 92 Dz.'U.!
poz, 718), 'pbł"ięks�enia karłowatych ł
l'
(a) Mowa o rzece Marnie: wpada- szedł tą samą drogą, któr� przed 11
jącej o kilkadziesiąt kilometrów od laty, następca Atyli, cesarz WiJ­
Paryża do Sekwany. Bieg jej nie jest hełm II, zmierzał przez Langres, Arras,
długi, bo wynosi około 150 kilometrów. Si. Quentin. Laon, Reims do serca
Etymolodzy . wy�odzą nazwę Marny F ra ncjL W'iódł też za sobą bardzo po­
od star���lńs�lego słowa M�trona. l debne hordy barbarzyńskie, znaczące
RzeczywIscle mIała ona znaczeme ma- pochód swój rabunkiem okrucień­
cierzy :ue. t:ylko dla Francji, . ale dla stwem, zniszczeniem i po�ogą. W6w­
całego SWlata. W r. 451 nasze] ery, tu czas, przed piętnastu blisko wiekami,
z�trzymano pochód Hunnów, na któ- stał się pierwszy "cud nad Marną",
rych czele szedł wówczas Atyla. A' pod rozkazami wodza rzymskip'" 'to Ae-
Qprócz dwóch, prze zetTl'.m e ' tu na­
! szkicowanych zasadniczych :wad, czy
.: _ ". " ' l brakó� projektu z punktu w!dzenia
� •• łP, Qil I Konstytuc!i1 t. j: raz, że opie.ra on wy:'
" :' I właszczenIe nie tylko na pIi.Zyczynach
'-: gospodarcz'ych, ale także, ,gdzie tych
t.� I przyczyn br�k, na nieprzewidzianych
ID I ko�tyt�cyjni� . przyczynac�' wyłącznie
�r SOCJalnych, powtóre, że me wprowa-
l' l �.za norm zasadniczych o �azie .d��­
)f : lenia posiadłości włościatiskich poni-
. f!. : lej pewnego minimalnego cbszarlf,
nie mogę pominąć' milczeniem, i te:;
okoliczności, że w projekcie wiele
rzeCZJ\ < me zostało uregulowanyC&/;
chociaż w ustawie powinny być uregu-:
l owan:e , że .sam projekt zapowiada pod
tym względem jeszcze ustawy dodat.)
kowe i rozporządzenia wykona wcze,
tius'a, który, jak mówili ówcześni dzie .. lub pomija wazne sprawy milczeniem,
jopisowie, "sam wart był tyle co ar- te wreszcie mieści się w nim niejeden
mja". Na jego głos i wezwanie, legjo- przepis dla potrzeb praktyki i życia:
ny rzymskie, choć już wahające się, prawnego niewystarczający. Nie wy ..
nabrały nowego serca i odwagi' i nie- nika stąd. bym lekceważył pracę. kt6�
spodziewanem a silnem uderzeniem re; rezultatem jest projekt. I owszem;,
zmusiły Hunnów do odwrotu, a stało uważam ją za wysiłek wielki, p()waf�
się to, podobnie jak przed 11 laty, po- ny. na wiad0lI!0ściaeh Jac,howych 00'
między Reims i Argonne. pa;ty. ale wysłłek! który me doprowa4i
Jeszcze jeden moment dziejowy I �ł leszc�e do d�ła go�owego. PrOool
przypomina się z okazji Marny: to rok Jekt pOSI na �oble w �lełu punktach
1814, a zatem o sto lat właśnie poprze- znanuona. poś�lechu, �to� w tak bar ..
dzający wielkie dni wrześniowe w r. d�o dOnlos!e1 spra,!"e Jes� l'l.ag�y.
1914-ym. Były to o�tatnie zmagania Nie w�lno sple�zyć SIę. gdyz chodu.ó
się Napoleona z armją sprzymierzoną.: zasadmczą ZMIanę n�z�go �stroJu
I tu rzeka Marna ważną odgrywała rolne�o! a w następstwle � s�Oiecz�e-.,
rolę. Była chwila, kiedy ówczesny go. N�eJa�ne ustawy są, tez nlebezpl�-.
kronprinz pruski notował w swym pa- c�ne I z Innych względow: . wywołarą'
miętniku, że "gwiazda Napoleona I nl�pew,ność . prawną, zat�gi! nies�a- ,
znów błyszczeć zaczyna", a Bliicher I skI, �t?re rueraz potęguJą SIę do me­
wątpić zaczynał o zwycięstwie i o mo- naWlSCI, a nawet rozstroju społecz-
żliwości dotarcia aż do Paryża. Sprzy- nego. .
mierzeńcy głosili wówczas, że przy .. I Kończę me uwagi: potrzeba nam re­
chodzą Francję wybawić z p�d wła- formy rolnej, choćby już dlatego. by po
dzy d�spoty i 'VI ten sens pisali: "Sko- I myśli art. 99 Konstytucji usunąć karło­
ro WOjska nasze znajdą się pomiędzy l'wate gospodarstwa, które liczne ob­
wami, ustać powinna wszelka łączność ·szary ziemi wyłajawiają i czynią bez ..
z rządem cesarskim. A kto nie podda warŁościowerJ,li ze stanowiska gospo­
się temu, zostanie, jako zdrajca, sk\a- darstwa spółecznego. Ale wielkie
zany na śmierć". Na pierwszem mi�j- dzieło reformy rolnej powinno być 0-
scu tej odezwy podpisany był car Alę- parte na fundamentach silnych, jakie­
ksan�er I, w roli o�wobodziciela, � m! są przepisy konstytucyjne, i po­
druglem, król pruskI, Fryderyk Wlt- WInno być wzniesione z materjału
helm III. Napoleon w swej odezwi�, prerwszon:ędnego, doskonale obrobio­
'będ�cej � Odpow�edzią na. cudzoziemski neg. i d?brze i mądrze złożonego na
m�fes\., apel�Je d? patrJotyzmu Fran� podstaWIe planu do najdrobniejszych
cuzow, zapOWIadaJąc, że śmi,erć kaz- szczegółów przemyślanego i opraco­
dego obywa�Ia francuskiego pom- wanego. A wtedy dzieło to wyjdzie n:1
szczon� będZie .takąż �miercią je�ca kor.zyść nietylko stanu włeściań.skie-
i z a.rm)1 sprzymIerzoneJ. Po zWyClę�, go, ale i Rzeczypospolitej. W pl'zeciw­
. sh�le Napole�na pod Craonne i POd� nym razie, gdy zbudujemy dzieło na
L8:0n, na�tqplła. klęska pod Fere. 'P!asku lotnym. i z materjału lichego.
Cham�enolse, a kIedy wkrotce potem me tylko osłabImy poczucie prawne i
200 t�$ię�zna. armja :spr�ymierzona I zasady państwa praworządnego, ale
znal�z.�a Się u braa;n Paryza, zastała jl,nadto będą wkrótce narzeltali na bil-
I tam JUZ tylko 15 tysięcy obr��c?'Y" l'fł0"NDiczych ci, którzy się do budowli
:\!e Marn,a, w sto lat pozmeJ, po- \ wprowad�ą i d!a których została
I msctła klę�kę. Napoleona, wybavviw-.,!,,,/iriieSiona.
szy �rancfę 1 Eut"OPJ� od nastę]J.Cy,·. FS'�'dr:rJlu .�.! :1
Hunnow. Profesor Uniwersytetu Jagiellol1skiego
RENE VIVIANI
Prezes Rady Ministrów we FrAncji w pierw­
szych miesiącach wojny w czasie bitwy nad
MaIną w 1914 r., który zmarł dnia 7-go b. m.
'W rocznicę tej zwycięskiej bitwy.
20csekrctarz Stanu D'Ossola, przedstawiciel Rządu Francuskie�of na cmentarzu w Villc­
roy, gdzie spoczywają polegli w bitwie nad Marną�
" Nabożeństwo w roc:znic� ZWyCl\�S � \'. a \\ s HU Li:t} i.�.\:,;i Kąte:�rze w Mau,X.
		

/page0004.djvu

			..
Nr, 259
.'� , '. l�·;. ::4.f��
CZV NIE KRIY,\��i D Jl !/\Y/ danym wypadku ów średni brat za swoją Część druga, zajmująca' około 10-ciu arku, I wą pana Z - drugą. 'z . jego. ,JPewnvch:' li�'l/�e' się \a,k;',wyraźę! operetkowa. A co
: dobrowolną służbę na froncie, okupioną nie- szv druku, stanowi świetnie ujętą monogra- I z<:.nl!D p�n Z dos�dł do ,�ewy,. z�łnęł1 nędz- uchodzi vr' NOWOŚc1,lCh" to nicza-
,': ," , " ną śmiercią w .,kr:tyzowym ··ogmu )e�tc7�' dwa l '. !f •• ' ' .•
" �; maI że kalec�wem, ma być ukar�ny w �umie fJQ Diderota Jako estetyka na tle owczesnej jego kara i jego 'król treflowy, i -pah Z zrobił I·wsze' bywa .na miejscu w teatrzvku
Państwo nowoczesne ma dwa rodzaje or-I', aż czteroletnią przerwą w studjach uniwer- epoki, \Yf części trzeciej, ostatniej. anal�zujc tylko .swo!e sie�em, l;w. at�ltowyC!�: �zamiast ?-rty:'�yczno-Ltei.·ac!dm. �o"do p. 0-
gan6w obronnych: arrnję zbrojną i naukę, syteckich. {2 la'ta zabrała my wojna, a teraz prof. Folkierski pisma teoretyczne Lessinga. zapowiedzianych dziesięciu, l, "leza. rrz y :j1� I łędzkiego, to powinien sie stanow-czo
ł R 1 ki t k '. . 1 ., t l' h zy - prawda że bez kontry. ł 't ' ;. 1" ,,-
broń fizyczną i umys ową. o a nau 1, z ej· znów ma służyć 2 jata}, gdy normalnie a a- rozwaź a.ac Je w ZVJ1ąZKll z tcorjami a ClC !. " .' ,I wYS' ara c O Jałnes mmej rnęczą:;c za-
�o punktu widzenia brana, jest ogro mn a., dernik. który nie musiał czy też nic chciał estetykó\'.', jak ShaHesbury, Dubos, Richard- !.CIPba�l .Whl·lttehet�db' 'dc,zło!1ek Kntick�frbóckerl jęcie i ze sceny.raz l;Cl 'zawsze 7..fC7y-
d ' . , . . . . , ,I U il 1 ., 1 -et'a . rt zowy Z amaore .wa; po- , , p " <, ,- �:
znaczenia jej nie trzeba już chyba dowo zti:. (tych ostatnich jesŁ niewielu zapewne,. jeśli son, Harl"ls, Dld8rot 1 l., oraz ocema1ąc obje- I ciał· cały rozkład kart w tej sansacyjnej 'pólC- :l1nowac. ·ara Qaletowa f.taogÓł ntc-
Rzeczą jest więc szczególp.ie ważną, aby, w wogólc są .. ,) bić się za Polskę, obo'\viązany ;dywni8 war�cść. i,�h dla rozwoju estetyki II tji, w kt9rej sam. był "koł�iem",., , .. ' l szczególna. .
razie konfliktu między obowiqzkami pracy jest tylko do półtorarocznej służby w '",oj- nowocz-csnej. N0. końcu dziela zn<1.jdujcmy Pan A. E, .Mannin& Fosfer, zawodowy "eks-" Z nowych na S�,Jków" OV1 Pro 0'10
d . . :1 • ,,o' "'... �� rl ·ocrt bddżdwy" autor całeoło t:lererlu ksia- _. 'l .:!' J - , '- :" >,;!.
umysłowej z je nej strony, l pracy WOJf,,!\:O- sku. s,:,sk .. natyczulc zcstawlon<: lne,atUlC; p.,t..e�i-!: k b 'd " .!'\ I ń klf . ' t:)�' pan pterwszy '\vvsUTNa SIC �:',111'JW-
d· . t b' , . . -":1-' d k . k I7.C, o r1 tu, Ea pls!namł am�ry V 1.', - a a, Zl'lP.: pozycJe Ja o, ogromme CC'l1ny doro ek w, : l b t t" B d l . r"""t 'l .,,.le {tc .. u, z".. .� .Jld a a ez zas uzone
wersyŁeckich, .ie, niewątpliwie, ieśl� zacho- Prz 1 ł d może uchod�ić do pe�vn"�o stop- ki . 1 I "Jecna ez a u a. �o pr�y a s;teJ 1"1 UOJ ",,1rl l' P D "'1 �'}"
y{ a Je .V, .w!.'cpejs.·em piśmiennictwie n�u/;:o.\vcm. z i pun Z mia� w każdym razie możność puej�"'ł!., as. (1, • ymsza. n1CZ e nao.�oL lm1-
cłzi tu jaki konflikt, to jest on tylk,) wyni- nia la typowy, �dyż tego rodzaju wypadki tej dziedziny, Zadaniem ninieiszej notatki i {;cia do pików, a w tym wypadku po "dwóch tu��, � Boda i jest równie*, nabytkiem
idem nieporozumienia albo niedo;;,atneniR. zapewne nie są zupełnie wyjątkowe. mogło być rzecz prosta jr:dyn�c z'wrócenie i kiCIach" pana A, pan' 'X' mająca�a ki�r v: raczej korzystnym, p.' BelSki {o il�
r . k . t b w· zki'em p';'-m zwra Jeśli w tem tkwi nieporozumienie albo . . " , 1 ,., I ręku był wprost zobOWIązany zadeklarowac mi' w·...,Aomo absol, - ..... """t c ... l ol 'd . '
em Wlę szym Jes o o Ią . '",!i - uwag l cz.ytaJącego ogolI( na LLd: pOJllwIeniil I "dwi'e bez aŁuta", poczem pan Z mógł .. na l 0.;";' c , \'''',1'1, .�L.,,{. y; ,ranl�-
eać uwagę na fakty, budzące w Hej mierze niedopatrzeriie, należy rzecz wyjaśnić. się tak poważnej publi1'::,lCji i na 'treść fej. i pewniaka" licytować aż do ezterach bez a_,tyczn�!) nla '.dosko.nały dar Imttowa111a
w�tpłiwOŚć. Irena :,:l' �;;�imms. u wa ,wobec panującej obecnie..-oj sztuce mody I h�t�, Licytacja panów. A i � była' n�jzup�ł- �łost1' rnapewllo SIę W zespole przyda.
Taki fakt właśnie mamy do z�notowania. ---- klasycyzmu, wysoce aktualna. I mej w po;ządk!l' ale hcytacJl� patIa Z wobec (' 'Ze ',;statej 'gwardH" teatru pozostały
Jest łrzech braci, w wieku koJ��jno lat 25, LITERATURA � SZTUK, m., M' I stałego mIlczema. pana Y. była �yzyl(Owna. �r; > • . l" d k" ł' '" d ' k'
�"�� .1. T. I porządku �yło t��, za�ranle �arow pt�:t: pana j.l1a p ,a;u o� ona, � Je yn�cz t . pp.
a3 i 19. Najstarsz:y skończył proarwo, ma po- i A, bo z hcytac)l mogł wmpskować,'żc pan I OrdonCPNna 1 Z1mm,ska, ktore Są la�
sadę we Lwowie, praca jego jest niezbędna e'�!l},.ff'" A fUJ�' In. nfl. I!!"\T fUl Bonft't Jl. Z ,nie ma ,kier6w. w rękUj w iJorz�dku .�:.yło zwykle doskonałe.' P. Gierasieńśki' VI
do utrzymania rodziny, gdyż oj<#iec nie żyje. �Iasycyzm i Romantyzm. Władysław Fol- ';'l);; ... ,!1·I'�N\;.. � i�;,,,! !rH:T:j: .\lM n u,,,&.. Cd'l tez zagrame trefh przez pana B, ' .. . swym"· dość niesmac . l fJ
, d k k f U' J' II ń k' ń __ ··i· Joker ' . znym �ono o�u
matka ma laŁ 65, babka 85-le�ia ma zale - iers i, pro esor . mw. agle o s le",o, wy- . miał niezłe momenty, P. Cza.rtoryska
wie 30 złotych miesłęcznie, ja�:o wdowa po dał w języku francuskim spore', 600 stron W Knickerbocker Club w Nowym Jorku, ·i.-p. HaIitz,: by.li :noprawni'. Wreszcie
1863 Dr· b t" t t d k l' d . ło p t EnŁre le Classi Slyt111Vn, ze sweJ' eksluG, YVvl1ości, wydarzyła się I Q U � Q O O J l t
powstańcu z r. -go, ug!. ra ,es s u- ru u lczące Zle .." . -., P rt O . " p. arossy 'Wy {azał "sw, e niepospol'1'łe
, .. (K k P Ak niedawno p:;,zy stoliku do kart sensacja, kt6- ' !I'\ •
'dentem IV roku medycyny, n�Jmłodszy zdał cisme et le Romantisme ra ów" a- ra obiegn obecnie cały świat anglo�saski. W. lo. 'idolnoścl artystyczne zarówno w do-
w tym roką. maturę. demja Umiejętności - Paryż, Librah'e An� świecie tym brid;{" tak iak przed nim wist, .. I skonale prowadzon�j conferencierce,
Dwaj starsi służyli obaj, ja1fio ochotnicy. w cienne H, Champicn), Jest to gruntowne stu- trakto.wany iest pówainic i "naukowo", na OT�'''ft,Rr,:a� 5e,ZO�, ą. ,� jak � i � dueta,c,.h ,,1 miss" i ;,Szlagiero-
wojSlie bolszewickiej. prz-ez m miesięcy. dJum. owoc głębokiej erudycji, poświęcone równi. z k�żd'ym. il1ny;n. sporten:!, stanowiącym • \ 'weJ pIOsence '
N· Di .. tars'7:V zo.,tał teraz p-L..'''ołany do wOJ'- _...... XVIII . b'tnie' y 'eJ' przed uprzyjemnienie 1 włascn .. ·y cel pobytu na tyn1 Nadszarpn:�te przez anaaa.si$. czą- I '. : l'
�.. -;,'" �... e::>,�,yce 'Iv-. l wy I JSZ m I· - ziemskim p:J.dok, SensacJ'ą tą była ,.1e�cnd, a ł Q p Q . Dobr ł Q p Q
'M" I' '- " śeiswel1 ... o zespo uui ro,· UO\,· niC., _" ze zac,!,e,'�,o _,"" Ul., ,r,o ,u,o
sCa, łodzi. me mogąc st�łjować bez jego sławicielom. bez trzech" w ;)(!klaracji czterech pików na ' },I -" - kI
,f) n'" b' t 1..... d ł b ł rękę, która wydnwała się "murowaną". upadło Jednak na ,duchu. Dowodem '9w .... oJ sezon, �OL� ,�1�� zen wy Uje Ja-
:QOtUlocy, zpOS 1 S1ę o aJ aKie os uż y Au:tor wychodzi m, i. z za ożenia, że na to, tego, iż uraczyło nas w sobotę w Jd� napra ,�,rd,r.� . p'01s.kl . ka.ba�et Hterac-
wojskowe;, ale tam dowieid:meli się. że . aby' do1)rze poznać jakiegoś człowieka, trze· >; Pnn y (kolek) mi ... ł; l L Li ko f t kt·· h lk f
\tĄ J"es'11' ·ter'. ws't�.ft1.·ą do r;�V'M'sk.a. m·e p, .. z:"V'� k 'ł' Pik: 1Idne. swych podziemi!tć1ł�''* Gi\ ertł1t��'e"'- . -B.T v?� .y.cz�y, • Oł'y� ,c �WLOIVt., 'o, a-
�'I 'U'" .��, CLJ ba wiedzi�ć, ja ie są jego zamlOWamaj w f;::; er: IlS. 6. b .' dy 7. nas od 'C""D."-U M 1 tyłł
�ie im prawo pół.toraro, cznej służby woj- konsek'wettc.J: Prof. F6lkierski infonnuje do- �::��: �b,\,\,4},' ;: urga, programem, otwleraJ�cym �e- ... : ""�":'. .�' /':-: . !;� ,0 �:l.sa" ,,\:O'''J
::al -, ,.. zon �l1nowy 1925/26 r. a ktory pozlO_'f,:"ecntt�n01.e.wulzl w� s�:!.�... ",
DIow:ej. bęaa. musieli słu� po 'dwa lata., kładnie czytelnika o charakterze i właściwo- p&U A miał: �'; .. ,c·Y--"·---I: Pa. n B. �iał: l 1., • .,.. "Ił ł
L..,.j.$_,� b t . . �c l" I . k I Pik' li 4 2 I Pk 7 ,. 3 mem. swym niewątp iwje przewyższa ",):, '.' ,r..a ••
CfDeWU ta me mlal!l.Jy za lczone�o ant ściach smaku estetyczneoło w XVI I wie ·u, K' '. K' '1' . I t' : 1: , ,). ' . , .,_",.�
l; Hl!. ro, Wf. 6, : A B l K!tlr: c1l1m:l, 10,9.4.2. W niektórych swych częściach,:' �-'
; dnia z jego,;p,ółtonarocznej służby n:1 mówiąc zar6wno o ówczesnych upodoba-, .8. 7. 5, 3. I : .. :' . �,
, --...t.. d";' , al' 1.·'.. ' . Ka.ro. walet, 10, 9,5. : Z : KalO. zarlno. to, cosmy w teatrze tym Wl- � '�" �ll nr 'Mi
, '�,"" �as g, y naJ�tarszemu z Iczono?U��h 1. o .lde�łach este�yczn:ch :Wlek� o�- Trofl: ż!ldne. L , --.-_.: TrefI: !lI, 9, 7, 5, 3, dzieli w roku ubiegłym. Jest bez- ��:�",H '4fflY[U),ViftB�[lY ,,-
miesięcy. . W1ecema, Jak I o reflekslach I teoTlach, Jakle P�n Z mtał! ,. ł' 't .. " , ,,_.
�._:'L.., 'r6A.,.,.;.ca 'trakt . ik . 1. ' k �. d t . Pik: loS. kr61, da.m... sprzeczną za:! ugą umielę neJ.ł· 'pOłłły- .
_�&�, • u".na :c.l,J:Iq "'§:�"'" . 7" ',',,' owo ama wrn.. a" snu l na ten temat naJzn'Ct or�h,,�H prze 8 aWl- w.Iet, lO, 9, 8. ł···· '�.. . '.
t!rl� 1:1 r.l M :..... "'1 .. d S OWe) retY,serp, or�z 'sprę�yl\e, l.,.org. a, -' Bluszcz. Na czele noweóo (38-"'o) nUITIńr"
u, :L-0. n� mocy I r.ozpol'..Ząuzema p. tn��ra ciele literatury, filozofji i kultury artystycz- n er:; .. a ne. d . I l:> I:> '" �
, �sk! ' "11' n br' . , :Karo. at, król, darnI!., nizacji,\.�na in.ej całemu .:' progtamdVl1 i "Blu;zCzu",. arty.Jn1ł C. Walewskiej p. t. "Pr.z, e·
. Fww, �YYIVJ OYo/:c z lp'Ca, , r. za 1cza siJę De; owej doby,.:;' Tron: krbl, dama, waIet. przez dyr., Boczkowskiego '1 pi· J,,- I CZUCle, czy brakI kadr przygotowawczych", la.
:��bę wojsk�ą"(�.�:nu� ? miesięcy). t�, We wstępie do swego dzieła aułor for�u_· ��. Z" -.:.. podni6słszy jako rozdający kar� 1'OSS 'eICo a onadto 'edn m dctw.qdem 16łu'l:.O�8. Pu�1icyst�a; podnosi "! nim �prćlwę
:l'łórzy uczestmczyll' w wOJme bolszewlc�ęJ. ł' --l, • d' a proble charaI,tenr� ty I p�rwszy deklar@t,-takąl'ę!{ę,uważał,.Y. 6' p. J . ,Y ,... udzlał:tt kob�et w zJązdach ogolno-krajowych
,�. . " ,'.,' uJe UlU:p@wlenl08mm,..·Jż ... ···ób·"·b't··"dkIWlęCeJCO 'Inoze przy medoQtateCZt11e " . :l-' d' 5'· t "
:l.aK: ,tylko 'Ufod:Zony;m'W r, 190t, 1900 ,itd. . kt:· f k' XVIII . k e �Loe . eJsc SIę e� "orJen ,acYJneJ e a- , ' .' ' .. . �. 1 nawoJuJe ozywszego Z2m ereso,wall1a �H�
'.' t P·;;··· 'ów' dni bta" ,zuJe asycyzm ra.p.cuS 1 ''ile u, po- racJl l Zadeklarował .. Jedno pIk". Na to pan Jeszcze żgranym zespole yCZYIl:1Ć, wY- I ł\:westią naszych uzdrowisk. O "Rodzinic,)ak.o
� et:. �D1ewa .'W:!� ,sr.e ,.t :�.()oO .czem 'daje Żywy 'ODraz jedynej w swoim ro- A, g�acz. na lewo, za4eklarował ,.'dwa kiery", trawna ręka ,dyrekt9ra 1 reżysera. Po- I czynmłm wyc�owawczYn: 1· społe�znym . �1 ..
OD1 SIę, ,�� SlWof,e!: �;e��cle, o 'Pl!fę ,lnie- dzaju r6wnowagi europejskiej, k�6ra zasa- I a panQWle y (pa�tner pana Z) 1. B (p1\rłne.� 't ł ż t ł' d te SZ(' J, H. Zawlszanka dai{' recenZję z k .. :ązkl
,s1�Yl 2:aiPó� bQ W,t'1� 1:902, przetp ,Je� za- ·d A. XVW f' uzien' E o I pana Al paspwah. D,alszy prz�bleg h.:yhlCJl pro! s u prf>gram hau O ony .z�S'ta :' o� O-II.l. Deit�IIa o Joannie Da;:c. \'t/ dziale beletry-
�ł o@ołn{cz."" j�n:'�tui.ba: Ol-�� .ż b'ro- ZłRallę w ,w. na zranc . lU ur. - I był:. " :. :.i'�.' .. na c, tworząc rw" ną 1 In er�Sl,lJ4\�ą stycznym utwory JJo8cphn Cont'uda" Ąnnie
,'!:'t, 1011' ��,. lir ,ty·�.ua. .. �"", r. ,]!y. i na. równoczesnem sk'osmopolttyzow-amu), Pan Z: .. dwa piki", panowie A i Y: "r,:'ts", całość, wartą zobaczenia. ; '\ ':��, ,'.,: ... ,:: Vivdnti, Marii Dąbrowskiej, M, Gl'Os�l!'!k­
�� W' rę ,:tos1aJ'e: �-e es ona, � le,z,: 'Francji. ;'�' . pan B:, .. trzy kiery". :' 'c Zacząć wypada odrazu od' �s�yst- �(oriYckiej, 'Y} , Miłaszewskici, K. Bielal'lskiej i
"�ę . zupełn�e. DOda!mr, � �d� naistars� 'W części pie�szej, na tle filozoficznych Pan .Z: fft�Zy piki ..... pan A: "cztery' kiery", l' h l" b'" d" ',., J.nny-ch.
\ Dr.at wyszedł z WOjt;ljY bet szwank� średnI fA'd . ,. ki h· ki h ' panOWle Y l B: "pas. �IC !la e la y tern WIęcej uwy atmc .
• , .••. 1})'·' ,--.A pogNł ów pISarzy memlee c , franCU!ł c, 1 . Pan' Z: .. cztery pUd!', � w ni,:w tym m�cle:. Je- wyms - roztacza �dzom zd:tttm:�-. ;�;�,��}Y ��c�7.;'�. �dZl�C'znosć. �zkoda
.-.--:---.- . . le�owsIncJ (i,MtclueWICz a G�ctte ) Jest! dc;n ,sredp.l��,��ny poe.ta. Po.cJńsklf w ł� całą sW;ą�fas� 1 �r;z��ych". ą�y'. ����o, że w;sr'�d. naJstar�zy.ch 1 star-
J Pnm���,mk Llte;acki; .czasopismo. kwar- � �:rttntowna: syst:matyczna 1 wykazu-j "'!leku XV! ,eluk.ubra�'Ja . �lersz	
			

/page0005.djvu

			"�·Jr. 259
5
l3-TY DZIEf� WYŚCA(O�M KONNven W WARSl�Wł1E
EGZAM�N'I NA r'·; AUCZYCIEll I
Pogoda. Tor dobry. Gonitw mniej śliwie prowadzonego Sovala i Arala. UROCZ', �T�![A SŁUtSY Bf. . P�ur[lr: ssr �
i pola mniejsze niż w sobotę., Program dnia rozpoczął handicap! ,v7 spr�v�ie uproszczonych egza:ni:! Dziś widzieliśmy ich maszerujących I peHr.:-l'.1:::rski. Pietraszkiewicz oraz
Gwoździem dnia był wyścig o nagro- w którym startowało trzy konie. no\\: 'pans:wowy�h na nauczycIel� I w doskonale sformowanych a świet- wielu innych.
dę "Rzeki \Visły" , przeznaczonej dla Wszystkie uczestniczyły w walce na szk�ł sr�,dmch ogólno - k.ształcący�h.l i nie wyćwiczonych szeregach, w peł- Kiedy Warszawę zajęli Niemcy, ta
klaczy. Jak przewidywaliśmy, prze- finiszu, rozstrzygniętej z niewielką s;m.maqow nauc.z�;lelskl.ch ,p'. M1n�1-! nej paradzie, ze świetną muzyką na nagle, jak z pod ziemi wywinięta
bieg jednej z największych gonitw je- przewagą na korzyść Blue Mountain . .ster �Vyznań Rehgl1nych 1 Oswlece�la czele. To byli ci sami, którzy przed Sb-aż Obywatelska, wprosi ich zdzi­
siennego sezonu był "fałszywy": ża- Dwuletni Dollar łatwo pobił Lube Il, Pubhczllego. zarządzlł, co następuie: lO-u laty powstali zniczegol odrucho- wiła .. My§l eli , �:e zastaną stolicę bez­
dna z kandydatek nie chciała forsować Irun zaś zaledwie o szyję zwyciężył . Do egzammu uproszczonego w cza- wo prawie, w poczuciu tylko spełnie- radną, ogołoconą ze wszystkego. Nie
wyścigu, który ostatecznie rozegrany Uzdę. Trzeci wyścig dla koni dwulet- sle, do dn. 30 czerwca 1929 r. mogą nia obowiązku obywatelskiego. Na w myśl im to poszło, a jednak, bądź
został tylko na ostatnim kilometrze, nich zakończył się nietylko zawziętą bye dopuszczone: sformowa.nie pierwszej Straży Obywa- co bądź musieli się przynajmniej na
dając po raz pierwszy w tym roku walką. ale i wielką niespodzianką: 1) osoby, które przed dn. 1 stycznia telsklei dali jeszcze "pozwolenie" u- razie, liczyć z faktem dokonanym.
przewagę starszej generacji: wygrała Alaska prze�rała, a dobrze finiszujący 1.923 r. były czynne, jako nauczyciele stępujący z Warszawy i z Polski 1vlo- Pierwsze zaraz dni przeszły Straży
łatwo Perichole z ulgową wagą (- 4 Samum nie zdążył minąć Darlinga, w szkołach średnich ogólno-kształcą- skale. Pozwolili, bo nic im innego do na ciężkiej służbie, zwłaszcza podczas
kg.) od Atiny, który utrzymał pierwszeństwo o łeb. eych lub seminariach nauc�yciel�k�ch I zro�i�nia nie p.o�ostawało. �rzy'po- trzech po. �kupantach. następujących
Nagrodę dla ogierów, trochę mniej- W ostatniej gonitwie przez cały czas na obszarze Państwa Polskiego, jeze- mmec w tern mIeJSCU należy, ze pier- nocach, kiedy ustępujący Moskale,
szej wartości, zdobył pewnie Demon, przodował Promienny. li: wszym ośrodkiem Straży byli Sokoli wycofawszy już całą swą (na szczęście
bijąc Edzia, Moh orla , dosyć nieszczę- a) posiadają obywatelstwo polskie, I Polscy. �la Warsz��y) artylerję, � k!erując
WYNIKI GONITW b) ukończyły szkołę średnią ogólno- Tym s?osobem p� 150 latach panb- Ją �a. Brzesc, .powstrzymac Jes�cze
l. 1200 zł., 1600 mtr.: r 1. P erich ol e (t. Magdalińsld) .M. Róga, 2. kształcącą, lub seminarjum nauczyp wama roz�vch koml�rzy, okoł?docz� cl�cleh, następujących 1m .na pIęty
�. BIue :M0ntai� M. Bers,ona (ż. Magdatiń- Atina., 3. Dyletantka, 4. Mary, 5. Donna ROM. cielskie, n�ch, r�wlrowych, .stÓJkowych I t. d., Nlemc��,. a prz:dewszystk�e� prze-
skI), 2. Śmt, 3. Blthur. Wygr. o trzy czwarte I Wygr. o 2 dług. w 2 m. 31 s. Tot. 491 fr 28 ) k ń ył d d 1 t miała SIę utworzyc własna, polska szkodzlc lIn, chocby na dm ktlka, w
dług. w 1 m. 44 s. Tot. 20. i 32. : • C 1�2� c�51 �r�e. n. -rn, s vcz- Straż Bezpieczeństwa, a powstać mu- przejściu przez Wisłę.
111. 0180011 zł.{,. Upoo �tr':k) A Ol k' I VI. 800 zł., 800 mtr.: I mad} dbrł' a dZYdcla ort az a tO . siała na prędce, bez przygotowań, bez Wśród tej strzelaniny pomiędzy.
. o ar. z. as�erna . szows lego,· D l' ( Ch' '\VI CI ł k' O Y Y orze n. -ym s ycznta l' b .,. ł'b W P ł'
2. Luba II 3. Gagatek 4 . .Jeanette II M. Róga 1. ar mg ż. atisc;::,'I �'" lar UP! lego, l' 1923 :'.. 3 l t . k 1 wyszko enla, ez znaJomOSCI S uz y-, arszawą a ragą przesz y p1erwsze
5. Urodna'. Wy gr. o i dł. w 1 m. 9 i pół ,: 2. Samum, 3. Alaska, � :,,"'�::'1r, 5 .. t:skorta, , " r. conaJmmeJ . - e mą 8Z o ną tylko dla tego, że samorzutnie po- dni służby świeżo sformowanej Stra-
Tot 13 fr 12 i 15 6. MoUy, 7. Cochera, 8. _.y. (l, 9. EmH;la. Zo- I praktykę nauczycleską, uznaną t' . ł ży ObywatelskieJ'
IIi. 3000 zł., 1600 mtr.: stał na. starcie Haidamak.�/ygr. o łeb w 50 I przez Ministra W. R. i O. P. za zada- ws �ac mu.sla a. . .. Z' ł' '. ..
1 D (. Ck) A h M r i pół s. Tot. t99, fr. 34, 13 1 14. l . . " . 14; Stało Się to w CiężkieJ, przełomo- gmą wowczas, tuz przy ZJeźdZIe,
2 Edzi:Oj M:kszt�łcącel lub semlnarJum na- I �ózki. konie. bydło,armaty, piechota, nowi okupanci znaczenie i doniosłość
3. Alfa II. Wygr. o SZY1ę w 1 m. 9 s. Tot. 14. I dł. w 2 m. 21 s. Tot. 37, fr. 18 l 22. uczycleIskiem, albo k k al . tk 'eka Polsk1'eJ' Straz'y bezp'eczeństwa pu
V 5000 zł 2200 mtr' ozacy, aw erJa. wszys o tlC1 • . l •
. ., .. e) od�yły przed upływem 1928 r. jące na gwałt, co sił i tchu starczyło. blicznego. Po kilku już ntiesiącach co-
conajmniej '3 .. letnią praktykę nauczy .. przed sŁojącym jut za rogatkami Pru- raz więcej było na mieście policjan­
cielską szkolną, z czego conajmniej 2 sakiem. Od strony Mokotowa. Ra- tów pruskich. z których prawie żaden
Jata w szkole średniej ogólno-kształ- kowca i Woli grzmiały jf!szcze działa po polsku nie umiał. Aż nareszcie ro-
PILICA NO�łN� '1 l' ." ł b' b cącej lub seminarjum nauczyciel- niemieckie i widniały łuny pożarów. :!';wiązała się Straż Obywatelska.
Wa;:�'1 .-l Ścihi}% Dane� i Nieć. Sędzia p. Kub�ńskl. I przewidżianej 'przez paralłraf' ninie,'-
ne) wytrvvałoścl 1 s11e flzyczne), uzyskUje de- WiadomOŚCI z Krakowa. -. Cracov.a poko- •. er>.
cydującą o. mistrzostwie bramke. Tym r.l'OSO-11 llała po ładnej �rze AmatorskI K. S. (Kr6Ie,!. s�y p:aktykt s.zkolneJ, tertl'un odby�
bem mistrzostwo i l'uhar w�drowny M. S. ska Huta) w stosunku 5: 1 (1 :0). \V d':"u:iv'Olc CIa tej praktyki przedłużyć do końca
\Vojs-k. pro raz drugi dostaje się D. O. K. miejscowej wyrótnił się Kałuta, zdobywca 1924 r
Nr. VII Poznań. II trzech bramek Inne wyniki oiłkarskie: Cra. •
Wilno-Warszawa 3 : 1 (3 : 1) w WilnIe. - covia-Wawel 2:0 (sobota), Uranja-Jutrzen­
Mecz reprezentacji Wilna i Warszawy zakoń- ka 2:1, \Visła-Olsza 1:2 ..
l.EKKA ATLETYKA
Mistrzostwa lekkoatletvczne W. P: - Za· czak (58 pp.) 3.40 mtr., 2) aied. Zac�mvc (2t
kOllczenie mistrz.ostw lekkoatletycz.nych \'{I. Pp.) 2.70 mtr. Skok wdal 1) olut. Wasl�k (Szk. Z CZTERECH ARMJI
P .. przyniosło następujące wyniki: biel! 50D? Poclch.) 6.27.5 mtr., 2) kpt. Dobrowolski (6 pp.)
I11tT.: l} Lachucik (79 pp.) 17:09.2, 2) Zal�wl')kl 620 rotr. Biel! 400 mtr. 1) �pr. W�is� (Szk. Pokoik służbowy sierżanta, będący zarazem
(21 pp.) i plut. Biernat (3 p. s. p.l. Oszczep Podch.) 51. sek. re!{ord PolskI,. 2) Blenlakow-j poczekalnią' kancelarji p. majora Rysia. Przy
t) SmakuIski {56 pp.} 46.44 mtr., 2) kpt. Do- ski. Bieg 800 mtr. 1) Jabłoński (36 pp.) 2 m, st,,1i.ku siedzi siertant i pisze zamaszyście ja-
browolski (6 pp. leg.) 44.61 mtr .. 3) Cejzi'< (36 8.3 sek. kieś zaległe wykazy służbowe. Słychać ostro ..
pp.) 43.17 mtr. Skok o tyczce: 1) chor. Adam- me pukanie do drzwi, poczem wsuwa się dłu-
_tH\.'4W*41{.fi;r.:lłfl'?mi.iWł4'IW;M!i'ł't*,!'.)!i;J1m\�}J;""!1:��:fNi�$5JiliiIilIlilli4Mil iWJ.':;R�_ ga zgarbiona postać p. podpułkownika z roz.
SKŁADAJCIE OSlClĘOtłOSCI :f;�:!�IL�= bp�d�l;���,S .. I:.�b�::
• ---- ------ - Czołem panie sierżancie. czy pan major
Ryś ddś przyjmuje?
Nie trzyma'd� �Jąn'��z.J \V domu. Lo!tulclą o!!;:rc!'1no�cł·..., Pocdow:eł - Przyjmuje panie pułkowniku, ale chwi-
��ilsl .. Oszczędno§ci. Wszystkie Urzędy Pocztowe w Państwie przyjmują wkłady i wydalą lowo jest zajęty ...
ksiąteczki oszczędnościowe . - Jest a ot i dobrze, że jest, ale czy 011
POCZTO'�E;.J !(ASY OSl(����,���(� je� Tat�lie,h�:%Z;�kowniku, było kilka
Wkłady aprocentow�n"! lM $łosUTlłf.u .... iJ!oc. (dzłewię6 dotych od stu roc�· telefonów, jeden pilny od .narzeczonej.
nie). Wła.fclci�l książeczki może w każdym UrzędZie Pocztowym podnosić hezwłocz me - E to moh przyjdę ja kiedyindziej ...
sumy do 50 złotych dziennie. Wyższe liumy podnosić mo�na VI Urzędach Pocztowych Sierżant mruczy do siebie, no ten to z ar-
po przesłaniu do PKO w Warszawie. Jasna 9. wypowiedzenia ze wskazaniem Urzędu mji rosyjskiej.
Pocztowego, kt6rv wypłatę ma uskutecznić. Kas, pKO", Warszawie wypłacają bezzwłocznie Za chwilę słychać hałas w sieni i podn.łe-
I sumy bez ograniczenia ich wysokości. Właściciel ksiąteczki żadnych podatl<6w z tytułu siony głos wchodzącego:
posiadanych oszczędności lub nobieranych procentów nie płaci. Korespondencja z P.K.O. - Wstawać! Czy przyjmuje p. major Ryj?
wolna je!! od opłat pocztowych. 465 - Tak panie kapitanie I
NAJNI:l;SZY WKŁAD NA KSIĄZECZKĘ OSZCZĘDNOŚCI WYNOSI JEDEN ZŁOTY - Rozkazuję zameldować' panu ma!orow;'
_�. __ "* ""',.--r .. =_.-.. ..... ---- ------------ ........ "' ...... --=- że pan kapitan Gomółka będzie u nieco o 17,Ó·
______ ------ -...-.---ą stej. Wychodzi trzukajl\c dr:lwiaml.
Sierżant wzdyeha i m6wi p6łgłosem:
- W tej armji au�trjackiej to u:w.ze było
trochę za dużo krzyku! ...
Po kilku minutach wkracza do pokoju sier­
żanta powatnym krokiem dętki, przysadko.
waty p. porucmik w dutych rogowych okula­
rach ł nic nie m6wi21c, rozglll,da si, po .ali.
po�em przychodzi od �ciany do ściany i wy ..
czytuje dokładnie wszystkie rozkazy i obwie­
szczenia. Następnie wyci�a notes i coś skrzę.. Onegdaj w siedzibie Tow. N!\uczycieJi I Sprawa ta, mająca niezwykle donio6łe .a·
tnie zapisuje, wres.zcie chowa notes, poprawia Szkół grednlch i Wytlzych odbyło się pie'w- clenie dla całego nauczycielstwa szkół pr.y­
sobie guziki od munduru i wychodzi. ,ze powaka.cyjne zebranie delegatów szkół walnych, którego starość bądł niezdolDOŚc do
Sierżant patrzł\C na niego mówi do siebie: średnich prywatnych. Zebrało się około 100 pracy nie ma u nas żadnego zabez.pieczenia,
-- No to armja pruska I
Wreszcie otwierają się z trzaskiem drzwi od delegatów, reprezentujĄcych przeszło 50 szkół wywołała na zebraniu wczora.;szem ożywione
sieni, wchodzi jakiś roześmiany poruczn;k, średnich prywatnych męskich i żeńskich. i długotrwałe rozprawy. Ubezpiec.z.ente to o­
którego pierś zdobi" liczne odznaczenia i Przewodniczył zebraniu proł. Kazimiet'z Zie- parte o przymus (sprawa ubezpieczenia bo·
..• �"., ...... _------------------- .... -----� - krzyc:�: I k' t__ •
1"""""-- '" B - Servus sierżant ... Czy Qla;or Ryś jest? ids 1, seM"etarzowała p. Zofja Wołowska. wiem została połączona przez. KomisJę norm
Z I E M, I A N' S K I I - Tak jest panie poruczniku. ale chwilowo Na porądku dziennym była sprawa ubez- z uposażeniem nauczycieliL spotkało się: dość
It,�,. �W K· . zajęty. pieczenia nauczycieli s:r.kół prywatnych w no- znacznym oporem ze strony niektórych .z.kM.
- Co zajęty? ... Nic nie szkodzi. .. M6will,c wopowst'ajĄc�m "Tow. Wzajemnych Ubezpie- Krytycy projektu występowali jedyni.
(EMTr·łALA W WAR' SZAWIE UL KREDYTOWA 1 to otwiera drzwi i wchodzi do kOlleetafli m .. •
U"I , • f jora, wołając: -, czed na życie nauczycielstwa polskiego", przeciwko przymusowi, godz8,c się jednak na
tel. 22.18, 67-95. - ServUI R.y'... co słychać? Papierosy Poseł dyr. Lipski vr szczeg6łowo oprac.Owa- zasadę ubezpieczenia nauczycielstwa.
O D D Z I A Ł M I E J S K I _ KOPERNIKA 30. masz? Ale ... Bój się Boga Ry6. kto ciebie zro· nym referacie przedstawił sprawę zawielania Z pośród krytyków (a było ich kilka ..
bił majorem? umów ubezpieczenia 'na życie. Każdy nauczy. ledwi�J jeden tylko prof. Stanisław D21brow.
t l 150 26 Siada i zapala papieresa. . . . . . .
e , -. _ Słucha.j RyW. jestd dohrze z tym jen.ta.- c�el szkoły średsleJ prywatnej, udZielający w ski wystąpił z rzeczowem uzasad01en'em.
lem, .�.a6aj z nim i wyci�ij:cie mnie z te; Ulej conajmniej 24 godzin lekcyj tygodniowo, I Na wszystkie zarzuty odpowiad_H i7E:CZOWO
prowlncJl.:.. . •. podlega ubez.pieczeniu na sumę 15.000 zł. Po- i wyczerpująco: referent poseł Henryk Lipski
Po Bch6�� !Bc::azkwtlęk��:n ;d�m�elłm� łowę składki płaci szkoła, drugą połcw� .:as! oraz pp.: dyr. Ronthaler, pro!. Ad. Szpadkow-
- J SI' .... a. o e ..... e ny.,�"", ma.. I •
jorem? potrąca z WYI1&jfrodzenia nauczyciela ubez·1 ski, dyr. Al. Szymankiewicz, Wł. TopoUósk,.
Ruatan . pieczonego. prof. K. Zieliński i inni.
.",',
Uroczystość obchodu lO-lecia wła- sprezentowano broń. Po Ronbzon:-ej
snej polskiej Straży Bezpieczet\stwa, Mszy św. o 11 .. tej, oddziały b. Str&.9
rozpoczęła się. jak doniosło nasze pi- i policji zaczynają fonnować defiladę.
smol od służby Bożej w Archikatedrze. Na wstępie p. Prezydent Rzplitej, ot�
Po Akadem� w wielkiej sali Ratusza., cz	
			

/page0006.djvu

			6
'\fI A RSZA �'T A NT< A
Nr 259
Jt .
B I E Z A C � W NURTACH WISŁY l Narodowy: Dziś "DalllY i Huzary" Al. Fre-
� W'czoraj o godzinie S-ej rano skoczył do dry, z Kamińskim, Frenklem i Jaraczem w re-
.'" Wisly z mostu Ks. Józefa Poniatowskiego w I lach głównych.
�owyc� bruków na wsp�mnl�nych 11- l celu pozbawienia się życia ślusarz i b. Wła-II- TEAiR inNI
hcac.h Jeszcze "!' . sezonie bieżącym. I ŚC1cieJ domu, 52-letni Bogumił Just (Sejmowa I
�a�lstra� zgod�!ł SIę na to z zaśtrze- I Nr. 5). Ponieważ Just umiał dobrze pływać, DZiś
zemern, ze częsc kosztów pokryta bę-j przeto mimowoli nie mógł utonąć i z biegiem ,.CODZIENNIE O 5-eJ" ,
dzie z budżetu roku 1926. Wisły płynął w stronę mostu Kierbedzia. W
Zamiast kostki drewnianej ułożona Letni. Dziś i dni następnych komedja uCo-
b d ł k k chwili, kiedy desperat przepłynął obok przy- dziennie n 5.el·" z pp.: Brydzińską, Gelłówną,
ę zie trwa a ost a granitowa. ....
stani komisarjatu wodnego, zauważyli go peł- Lenczewskim, \';'aitetem, Hryniewiezćweą,
AUTOMATY TELEFONICZNE niący tam służbę posterunkowi Jan Pajdow- Rolandem, WlnkJ�H'r"l i Rapackim w rolach
W najbliższym czasie w telefonicz- ski i Walenty Szymczak, którzy szybko wsko- �ł6wnych.
nych rozmównicach publicznych u- I czyli do łodzi i popłynęli mu na ratunek. Po beWz kPoteałnym toku próby ze sztuki "Myszy
d d k .. Wieniawskiego, oraz z najnowszej
stawione bę ą automaty, o tórych krótkiej walce z samobójcą, policjanci wyra- komedji S. Krzywoszewskiego .Pan Mini.
pragnący korzystać z telefonu wrzu- towalt go i przewieźli do Komisariatu Wod- ster".
cać będą odpowiednie należności w bi- nego. Tam po udzieleniu pierwszej pomocy
lonie. i po sporządzeniu protokółu, przewieziono
KIEROWCY Justa do szpitala Przemienienia Pańskiego,
W KARBACH PRZEPISóW Pytany o powód rozpaczliwego kroku, oświad·
Wydział Ruchu Kołowego Komisa- czył Just, że przyczynił się do tego silny roz­
rjatu Rządu opracował projekt prze- strój nerwowy spowodowany niepowodzeniami
pisów dla dorożek samochodowych, życiowemi.
regulujący sprawę t. z. jazdy okreż­
nej przez szoferów zamiast wyboru
drogi najkrótszej, ruewłaściwego za­
chowania się wobec pasażerów, po­
stoju dorożek i t. d. Przepisy te zaka­
zują między in. zabierania podczas ja­
zdy z pasażerem pomocniików, palenia
przez szoferów podczas jazdy papie­
rosów etc. Ustalają one równiez, że
kierowcami dorożek samochodowych
mogą być wyłącznie pełnoletni (po u­
kończeniu 21 roku tycia), podczas
gdy według dotychczasowych przepi­
sów zawód kierowcy uprawiać ··mogą
osoby, które ukończyły 18 lat. Projekt
ten musi być jeszcze uzgodniony z Mi­
nisterstwem 'Róbót Publicznych, p.
Komendantem Policji i Związkiem Za­
wodowym Kierowców.
TOWARY KOLONJALNE
Na posiedzeniu przedstawicieli związków i tak nieszczęśliwie, że odłamek zranił go w
stowArzyszeń kupieckich ustalono nowy cen- prawą dłoń. Spowodowało to ogromny upływ
nik towarów mączno-kolonjalnych, który pod- krwi. Pogotowie przewiozło Pienczatowskie­
wyższa ceny: kryształu z 1 zł. 15 gr; na' t :!ł. 'go w sianie ciężkim do' szpitala św. Rocha.
25 gr., kostki prasowa�ej z 1. zł. 30 gr. na t
zł. 45, gr., ryżu "Patna U" z 90 gr. na 96 gr"
obniża natomiast ceny:' mąki'żytriiei 50 proc.
z 39 gr. na 38 gr
. '
Ofillrą własnej nieostrożności padł Edward
pienczatowski, 39-letni stolarz (Rynek 15). Pę-
kła mu bowiem butelka w czasie otwierania Mały gra codzień świeżo wystawioną kome-
dję Aleksandra Czaplickiego "Bajka", w wy-
konaniu pp.: Marji Malickiej, Wesołowskie�
go, Warneckiego i NeubeIta.
Wezorajszy dzień był szczególnie krwawy.
Piętnaście ofiar bohaterów dziesięciu, bo jak
i napadów oparło się. o Pogotowie, szuk[t wi�rSl mm 60 �r Da łr"dk(;""vch !lłron .... ('h , .. den W1ł?rsZ mm. 40 � .. na l)��illnit'; ,tr!lnie ,\'dn/,\ ie:/ Sl 111m 20 ':
","",,':�.j�.;;,-'.:' '';'''i,-� 1>0571.I,j", .nlr pUL:V S �I \\'.r;.l. 7.!łnłiarowanj�> {l!ll(\' \\ :,gł(l�I!'nidch drohn'lch ht7płałnie nOh".t:'nia I�!;M":'I( na "slatni�, � i'l"lhv
DTllk'unia Literacka. No� Świat Nr,. 22
I'ziś, poniedziałek, 21-go wrzesnra, Matau.
.. Ap. Wschód słońca o g. 5 m. 19, zachód
O g. 5 m. 41. Długość dnia g. 12 m. 22, ubyło
g. 4 m. 22. Wschód księżyca o g. 8 m. 41 ra­
no, zachód o g. 7 m. 27 wiecz.
Jutro, wtorek, 22-go września, Tomasza. B.
STAN POGODY
Temperatura najwyższa wynosiła wczoraj w
Warszawie 21.8, najniższa 10 st., w Zakopanem
dość pogodnie, temperatura rano 11 st., naj­
niższa 3 st., naj wyższa onegdaj 15 st.
W dniu dzisiejszym: Ciepło, chmurno, drob­
ne deszcze (przeważnie na półn-ocy kraju],
słabe, na północy umiarkowane wiatry pOILI.d­
niowe i południowo-wschodnie.
DZIESIĘCIOLECIE
SŁUżBY BEZPIECZENSTW A
Dzisiaj o godz. l-ej po południu odbędzie
. lię na przystani przy moście Kierbedzia po­
kaz Policji Rzecznej.
Dnia 23-go b. m. o godz. 11-ej rano odbędzie
się odsłonięcie tablicy pamiątkowe� ku czci
poległych cdonków b. Straży Obywatelskiej
'l Policji Państwowej w gmachu Komendy
Policji w Pałacu Blanka.
�.
ODDA WANIE PIENIĘDZY
POCZTOWYCH
W skutek uwag zamieszczonych w
naszem piśm'ie w wydaniu z dnia
17-go b. m., sprawa braków w pacz­
kach z pieniędzmi papierowymi i w
woreczkach z monetą brzęczącą zaję­
ły się władze pocztowe. Wskutek sta­
rań władz pocztowych pieniądze prze­
lewane z poczty do Kasy Banku Pol­
skiego będą sprawdzane w czasie od­
dawania Bankowi w obecności dele­
gata Poczty.
UNIWERSYTET WARSZAWSKI
W bieżącym roku szkolnym przy­
jęto na wydziały medycyny i przyro­
dniczy Uniwersytetu Warszawskiego
po 100 nowych słuchaczów, z liczby
800 kandyda tów. .
W obecnym stanie rzeczy wydziały
te dać mogą naukę tylko 25 proc.
zgłaszającym się. Powodem tego jest
brak odpowiednich pomieszczeń na
wykładowe i laboratorja. Rozszerze­
nie Uniwersytetu jest niemożliwe z
braku odpowiednich funduszów. Z po­
wodu obecnej sytuacji gospodarczej
sprawa zaciągnięcia pożyczki inwe­
stycyjnej zagranicą uległa zwłoce.
Wobec tego dalszy rozwój Uniwer­
sytetu Warszawskiego jest zahamowa­
ny tembardzieL że nawet najdrobniej­
sze roboty inwestycyjne nie mogą być
obecnie wykonywane ze względu na
szczupłość budżetu. W tym roku, nie
odnowiono nawet kilinik mimo nie­
zbędnej potrzeby, przyczem zaledwie
jedna trzecia część tegorocznego bud­
żetu inwestycyjnego jest dotąd wyko-
NA POGOTOWIE RATUNKOWE ).'
POD POCIĄGIEM
Na stacji Pilawa pod pociąg Nr. 924, dosła­
ła się 28-1etnia Anastazja Jaroszowa z Lubli­
na, której koła obcięły prawą no�ę i zmiaż­
dżyły prawą rękę. Ofiarę wypadku w słanie
ciężkim przewieziono pociągiem na dworzec
\Vi schodni, a stamtąd do szpitala Przemienie­
nia Pańskiego.
ZATRUCIE GRZYBAMI
Lała rodzina Przybyszów (ul. Tarczyńska
Nr. 11), złożona z 4-chosób padła wczora,j
ofiarą grzybów. Po zjedzeniu g�zybów przy
obiedzie wystąpiły u wszystkich czło.nk6w ro­
dziny objawy zatrucia. Stan Przybyszów nie
jest na szczęście ciężki.
PRZY OTWIERANIU BUTELKI
POD ZNAKIEM NO�A
nana.
.... 2k.n .. � ....... 4 .. 4 .............
TEATR�
.. ':JlI1I=
DRU�ARN1A TECHNICZNA
Warszawa,
ul. Czackiego 3/5
tel. 14-67
Wy:';o Jywa W S Z e I k i e roboty
w zakres drukars twa wchodzące
SOLIDNIE, PUNKTUALNIE, NA
DOGODNYCH WARUNKACH
Redaktor: Marian Gr7ei!orc�vk
.'
PORAOY I SROOKI LEKnRS�IE
I
Dr. med ..
RER�ST�'N MAKSYMllJAt-'
Choroby wenervczn�. C;��I!";"J�. ntamee
�łclo\Ha, kosm@tykz:t lek. '''9�t'ilna f;�
m. 1, tel. n?-11 od 9 - 1. 4 - 8 pp.
Panie 1-2. 700
---------------�
64S
LEKARZY S�Ef:JIlUSTOW
I--:rEATR IM. BOGUSł.A WSKlEGO" --I
. ,,JAK �i� cS�tp�·DOBA�
dla przychodzących chorvch. Por"li.h �,
wszystkich s"�thh'1]�ri ol !fodz. 9-ei rano
do S-ej wie cz. ;)rzy lecznicy zakład terapii
fizYkalne; (kw·arc. c:'ollux, diatermja, masa te
elektryczne. !t�bin� Rent�enolo�tczny. '. '9-
cze"'� ,a�·?.,,�'" 1Ą"1';)q,Zlf ·�'�a,:"ę�1�.
Szczepienie ospy codziennie od 10 do 11 r'
I MARSZAŁKO'�WS'tA o.łr. 'lJl
R�g. Af •• ':::lro'!onmę{� ,=1 �:1, t�lel. 76-64
-
Im. Bogusławskiego. Dziś i codzienilie arcy­
dzieło komedjowe W. Szekspira "Jak wam się
podoba" w 6-ciu odsłonach, ujęłych w porny'
słowe dekoracje W. Drabika.
--"�.r'
." .. - _----:
nA TR POLSIO I
Dzl�
"Proboszcz włr6d bogaczy"
�----------- STIJnEl1T solidny"korepetytor, były wy-
Polski jeszcze tylko trzy razy, t. j. dziś, jn. U ... i!'a .., chowawca bursy 7. dobremi
t�o i pojutrze grać będzie. komedję CI�ment świadectwami i referencjami zajmie się dzieć­
Vautela "Proboszcz wśród bogaczy" z p. Sam- mi inteligentnej rodziny - wzamian mieszkanie­
borskim w roli tytułowej. ewentualnie utrzymanie. Fotograf ja w Admi-
\'(i czwartek premjera sztuki Pirandella nistracii. - Oferty pod ,.Solidny" Marszałkow"
Ż M k" R . . Al W . k ł ska 140. :;' 1523
., �ywa as a. ezyseru)e . ęgler 0, e-
koracje przygotowuje Karol Frycz. Główną-
��l!sk:.ęską odegra Kazimierz Junosza-Stę- �{UPN 11:
NA·UK� � \NYCHO\NaNIE
.' ft� AS'Y lly do szycia znane "Kasprzyckie­
�r.L�� p� Q\'! go" z aparatem do haftu. Spła­
ta w 12 ra tach. Polecamy tanio. The Kas­
priycki Co.mpany. Warszawa, Marszałkowska
Nr, 153, Chłodna 28. telefony 104-51. 113-51,
Prowincja moż� zamaw jać listownie. 1490
I
---------------------------
TEATR MAŁY
"zi�
",8 A J K Al'
::a::�t& .. ::c:.z::z:w::::__ Mol
l O �� A l E
______ """-:;r.__..,"' .............. """. ------1
----------------------------- .....
M;eSZ!{2�lie �est 'f.�Q wyn:rlf.?cia - tylko
di� uc:zą1:ych sili patio Tarczyńska 26.
m. 12. 1499-a
TEATR NOWOśCI
pod dyrekcią W. Szczawiń.skielto
Bie'ańska 5 I
--------------------------------�
··l7.'Ś
CÓ RKA ZA TYSIĄC FRANKÓW
z ELNĄ G15TEDT
BIURO ELEKTROTECHNI CZN!:
Z" BAJ�TELSK" INŻYNIER
WARSZAWA
Kopernika 23, tel. 64-32
INST A LACJE ELEKTRYCZNE,
ŻAROWKI. ORAZ WSZELKIE
MATERJAŁY \V ZAl\RES ELEK­
TROTE('HNIKI WCHODZACE.
----------------------------------
"PERSKIE OKO··
Nowy Świat 63
2 przedstawienia 7.15 ; 9.30 W.
"P E R S K, I E O K O"
wielka rewja w 2 akt. 16 obrazach.
�
"
,..,. ............ ""� ..... � _�1!',.,.�.-,.., .. ·_ ........... 't, •• �"."*' .... 1I1� ... 'I1'U,.,.r,� ... 7":.".� •
'l t� S T R " · )Ie>",.�-��-- S li.: Y B Y
Zarz"d':i Składyl Walszawa, ul. Hoża 41, tel. 111-52
Fabryka lusterl Warszawa, ul. Hoża 50. :-; :-: :-: ./
H UR T.. C E N Y F A B R Y C Z N E. D E T Ą L.
� mEDB .
........................................................
BA�ZNOŚ�'"
Zwraca się uwagę na ogłoszenia przetargu nieogranic�onego na sprzedaż sprzętu.
mabriału. !;waterunkowego, jak: pusżki. chustki. młyski do kawy, umywalki, parowniki,
kuchnie polowe. szkła. palniki. beczki. wagi stołowe. dziesiętne. setne, pudowe, waga do
ważenie' bydła •. czajniki. imbl·yki. garnki, miski, miseczki, szklanki. tłocznie do owocÓw
dzbanki. dzbanuszki, kotły, wialnia, maszynki do dziurkowania blachy, termosy-kociołki i t. p.
odpadki blaszane. żelazne, różne, emaljowane, z blachy cynkowej, umieszczone w .. Polsce
Zbroinej". i ,.Monitorze Polskim" z dńia 21-go września r. b.
. 4 Okręgowe Szefostwo Intendentury
• w Łodzi, Al. Koiciuezki Nr. 4.
____ ar..� ..... _., ..... -.',";" .... " ·,'f .., .. ��.� ��r:.,�ą-,:""�:" � p; F*łtUP�:Jł1·_a,F.:N!łłl!iGIj�IiilD§iJi!wl!l!'JD .. __
1506
--
•
,
NI·E TRUDZ ZE SIĘ, PIESKU
MIŁY,
NAD14nEMNIE TRACISZ
SIŁY,
PRAC� BĘDZIE. .
ZMARNQWANI4,
BO GRRNITUR OD
"KURCANA'
:DŁUGR 50
.'1: e:.; ,
t.!kście. D robn ... 10 Qr wyraz.
. , .: ", ;, il