/page0001.djvu

			.. "l.� •. :-: •• '. }.,,;' ....... ,': :.;:: .�,� _ ._ ..... �:-:, -lO ' •• ' i-o ',-:- - "": '.-. _. -------.-. - ---:---._- ---
-'. \.�'··.t, .:. ".,. :':"_ .: :
DZIENNIK URZJ3DOWY ����;�t�(�- �; •
•
.. ; ...
l�' .
RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY
r---------------------
l:.; Warszawa,
f;'
It".:
:�
F� ,
�r TREŚĆ
t�'
l. ...
� ,
dnia 20 czerwca 1969 r.
Nr 6
Poz. 31-39
UCHWAŁY RADY NARODOWEJ
"l�
.�.. I- ,.;..., ••
poz. 31 - Nr 100 Rady Narodowej m. sto Warszawy z dnia 10 maja 1968 r. w sprawie częściowej zmiany uchwały
Nr 71 RN m. st. Warszawy z dnia 6.X.1967 r. dotyczącej nadania nazw ulicom.
32 - Nr 119 Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 31 stycznia 1969 r. w sprawie nadania nazw ulicom.
33 - Nr 120 Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 31 stycznia w sprawie zmiany uchwały Nr 18 Rady I'1a­
rodowej m. st. Warszawy z dnia 29 grudnia 1965 r. dot. ustalania wysokości opłat targowych na t3l�-
gowiskach m. st. Warszawy.
UCHWAŁY PREZYDIUM RADY NARODOWEJ
34 - Nr 173/1481 Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 7 stycznia 1969 r. w sprawie ustalenia
stref opłat taryfowych za przewóz taksówkami osobowymi na obszarze m. st. Warszawy.
35 _ Nr 173/1482 Prezydium Rady Narodowej m. sto Warszawy z dnia 7 stycznia 1969 r. w sprawie odznak ho- . 4
norowych m. st. Warszawy "Za zasługi dla Warszawy"
36 - Nr 173/1483 Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 7 stycznia 1969 r. w sprawie nadania
odznak honorowych m. st. Warszawy "Za zasługi dla Warszawy". '
37 - Nr 173/1485 Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 7 stycznia 1969 r. w sprawie nowolania
Przewodniczącego i Zastępców Przewodniczącego Komisji Dyscyplinarnej przy Prezydium Rady Narodowej
m. st. Warszawy oraz w sprawie powołania Rzecznika Dyscy.plinarnego i Zastępców Rzecznika Dyscy-
plinarnego.
KOl\fUNIKAT
poz. 38 _ Przewodniczącego Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 22 marca 1969 r. dotyczący spra­
stowania nazwiska w uchwale Nr 167/142Q Prezydium Rady Narodowej m. sto Warszawy, opublikowanej
w Dzienniku Urzędowym Rady Narodo:!Ł:S�:� Nr 20, poz. 91. . �!2:' .. :� . ..::" � .. .':.�!'" � t ... •• �1� -:-1
poz. 39 - Kierownika Wydziału Architektury, Nadzoru Budowlanego i Geodezji Prezydium Dzielnicowej Rady Naro- . "':""-1
dowej Warszawa-Mokotów z dnia 21 lutego 1969 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do decyzji z dni!!. . • j;..ll
10 lutego 1966 r. o wszczęcie podziału nieruchomości. .
Ir..
poz.
� .
poz.
,.
�
poz.
. '
� .
poz.
poz.
�
"
...
poz .
�
:r
..
I
�. '.
r'
. ;
UCII\VAŁA Nr 100 RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY
� '�t
�.:;�:��, .��
�
1_.' .... , z dnia 10 maja 1968 roku
w sprawie częściowej zm!any uchwały Nr 71 RN m. st. Warszawy z dnia 6.X.1967 r. dotyczącej nadaula nazw
ulicom.
- ""-t
.{�'! .,�: :'t�: >.1 :
Na podstawie art. 43 ust. 1, lit. "p" ustawy z dnia 2a.3.
1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorial­
nego (Dz. U. Nr 35, poz. 294), w związku z rozporządzeniem
Prezydenta Rzp. z dnia 24.10.1934 r. o ustalaniu nazw miej­
scowości i obiektów fizjograficznych oraz o numeracji nie­
ruchomości (Dz. U. Nr 94, poz. 850 z 1934 r.; zmian:! Dz. U.
Nr 36, poz. 251' z 1948 r.) - Rada Narodowa m. st .. War-
szawy uchwala, co następuje: .. :4'-
§ l.
_, W u�hwale Nr 71 Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia
6 października 1967 r. w sprawie nadania nazw ulicom
wprowadza się następujące zmiany:
� W § 2 skreśla się ust. 1 w brzmieniu: '"! L. :
,. ,,1. Franciszka Salezego biegnąca od \u!. Potockiego w kie­
runku północno-zachodpim na nazwę: Alberta Schweit-
zera".
-A.
1.' .
oh ••
J,_
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Architekturv
N.adz��u Budowlanego i Geodezji oraz Wydziałowi Kon1u� r
nlkacJl.
§ 3.
.r , ,�
. -.-
'(; .
... Jł ...
� !t:; .. ,
...... " -_ ..
( ł łto
f • • ':.'. : -,._ri-
'... - / ">;�:. •• ':("'; 1i § 4. -; � � _4
Uchwała �ymaga publikacji w Dzienniku Urzędowym Rady
NarodoweJ m. sto Warszawy.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
'��"
... ��.�
PRZEWODNICZĄCY PREZYDIU!v! RN
�;.: ł-/' f ,� \; inż. Jerzy Majewski
fe "ł'4-r�
PRZEWODNICZĄCA OBRAD -.
Barbara Koziej-Zul(owa.
'i .
� .' "",
�;,:r,i-.. �'.. 32 "
1..��J,,!l: 'L�·::· UCH\VAŁA Nr 119 RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY
',:.l� I:;:)';:·:�:��'�'''�'':��-:l. � z dnia 31 stycznia 1969 r .
• -�� : ::; .. -J,-:.ł.;. ..... ift
• ł '. ;; �'" -' .... ' w sprawie nadania nazw ulicom.
" .:;::. ��l: ..
t' �
. u"· ,
Na podstawie art. 43, ust. 1 lit. "p" ustawy z dnia 23.111.
1933 r. o częściowej zmianie ustroju samorządu terytorial­
nego (Dz. U. Nr 35, poz. 294) w związku z rozporządzeniem
Prezydenta Rzp. z dnia 24.X.1934 r. o ustalaniu nazw miej-
�-./;'!
.... .:.
scowości i obiekt6w fizjograficznych oraz o nunleracji nie­
ruchomości (Dz. U. Nr 94, poz. 850 z 1934 r.) zmiana (Dz. U.
Nr 36,' poz. 251 z 1948 r.) Rada Narodowa m. st. Warszawy
uchwala, co następuje:'
t ..
,..
Jf.' ••
. ..
� t � • j. .
.e �' .
		

/page0002.djvu

			Str. 2
...
" ..
Nr 6/32
DZIENNIK URZĘDOWY RADY NARODOWEJ M. ·ST. WARSZAWY
17. ulicy, o nazwie roboczej "Przedpole", biegnącej od
ul. Łopuszańskiej, drugiej równoległej do ul. Diałkowej
po jej stronie wschodniej
6. ulicy, o nazwie roboczej "Ostaszewska", biegnącej od I' nazwę: ul. Przedpole
ulicy określonej w ust. 4 nin. § do ul. określonej w ust. J
5 nin. § Dzielnica Warszawa-Mokotów
nazwę: ul. Ostaszewska MB -4\vierzbno
... ":: �.� 18. ulicy, o nazwie roboczej "Abramowska", biegnącej od
Wola _ Zoliborz Al. Niepodległ.ości do ul. M. Modzelewskiego, pierwsze]
., ��;i. j;;.: równoległe] do ul. Ksą,.werów po jej stronie poludnio-
!>lt1" )."1·' .... '. wei
.1- .. : .. f�.�1" nazwę: ul. Edwarda Abramowskiego
j.·ul
. ., .'
t ..
Dzielnica Warszawa Praga-Południe !-
RE _ Grochów-Południe - "eJ
, 23. ulicy, biegnącej od ul. Cyrklowej do ul. Motoro\,Tej
WH _ Bemowo-Północ nazwę: ul. Franciszka 2ymirskiego
11. ulicy, o nazwie roboczej "Laserowa", biegnącej od RK - Wawer ·
ul. Ebro do ul. M. Sobczaka �:l(;i 24. ulicy, o nazwie roboczej "Przedwiośnie" � biegnąceJ od
nazw�: ul. Laserowa :� .' '.- ul. Zegańskiej (około 70 m. na wschod od wylotu
. _ .. ł.S .. ':G:;jłlt �l?�.�· ul. Jeleniej) w kierunku południowym
1 Dzielnica Warszawa-Ochota .. (!o�i:..; Jtl...U � t b4 nazwę: ul. Przedwiośnie
OC - Szosa Krakowska .. '. ; ... ::.-;. .... - RA - Saska Kępa
12. ulicy,' o nazwie roboczej '"Zbarska", biegnącej od RE - Grochów-Południe i:....,r._
ul. Żwirki i Wigury do ul. Mołda\vskiej, pierwszej RB - Kamionek ..' ł":. !�fJ: •. �.". ,&: � ". ��.) <
1; :<.::,·;,i ... r=- .. �'·t'�r:�.; H t'·' - .. :." .:�!" \:.- ... \; •....• :·�·�r-'·
§ 1.
Nadać niżej wymienionym ulicom następujące nazwy.: �.
.. ,.
,Dzielnica Warszawa-Zoliborz
./ ZE - Bielany
1. ulicy, o nazwie roboczej "Literacka", biegnącej od ul.
G. Daniłowskiego do ul. st. Przybyszewskiego, pierw­
szej r6wnoległej do ul. L. Rydla, po jej stronie połud­
niowej
nazwę: ul. Księgarzy
2. ulicy, biegnącej od ul. A. J arzębskiego do ul. "Vi. Bro­
niewskiego, drugiej równoległej do ul. L. Rydla po jej
stronie południowej
nazwę: ul. Starej Baśni �.!	
			

/page0003.djvu

			Nr 6/32-34
str. 3
DZIENNIK URZĘDOWY RADY NARODOWEJ M. ST. WARSZAWY
25. ulicy, o nazwie roboczej "Praska - NS", biegnącej od
Wału Miedzeszyńsklego do granicy Dzielnicy Praga­
Północ
nazwę: Aleja Tysiąclecia
Dzielnica Warszawa Praga-Północ
PD - Szmulowizna
PC - N owa Praga
26. ulicy, o nazwie roboczej "Praska - NS·'. biegnącej od
granicy Dz. Praga-Południe do ul. S. Starzyńskiego
(dalszy ciąg' ulicy określonej w ust. 2;) nin. §)
nazwę: Aleja Tysiąclecia
PJ - Zacisze
27. 'ulicy, o nazwie roboczej "Uznamska·'. biegnącej od
ul. Pszczyńskiej w kierunku północno-wscnodnlm do
ul. Krynoliny ,
nazwę: ul. Uznamska
I.
PF - Bródno
28. ulicy, o nazwie roboczej "Suwalska·'. biegnącej . od
ul. Hieronima do ul. Chodeckiej, pierwszej równoległej
do ul. L. Kondratowicza, po jej stronie północnej
nazwę: ul. Suwalska
29. ulicy, o nazwie roboczej "Turlnoncka". biegnącej od
ulicy określonej w ust. 28 nin § do ul. Wincentego,
pierwszej równoległej do ul. TortIlYskiej, po jej stronie
południowej
�fJ nazwę: ul. Turmollcka tr- r�?r
• JO!: �" r..'I �. '.. " . ..,.�-'
��i ;;'''�f-' l..1J$! �ł:.i: ł!
30. ulicy, o nazwie roboczej "Rohatyńska", biegnącej od
-1 ulicy L. Kondratowicza do ulicy określonej w ust. 29
nin. § między ul. Chodecką i ul. Łabiszyńską r._
nazwę: ul. Rohatyńska �
;.. tQ .:.:�.
PN - Tarchomin
31. ulicy, biegnącej od ul. Dorodnej do ul. Familijnej,
pierwszej równoległej do ul, Modlińskiej po jej stronie
zachodniej (Projektowana)
nazwę: ul. Podsto1ińska :�,,-�. t. ·.#�.i.!ł .: � � _ ...J:.,.
t� «: •• "-:"� ··'l. -. 1.-.!-0 • .J \" .1.'
.�:k::�Jl�j ... ,I.�M.' . -_�. ���"or;';�·�. § 2. ·ć\ ... :,..: ... ...,.··, •
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Architektury,
Nadzoru Budowlanego i Geodezji oraz Wydziałowl Komu-
nikacji. \"\<, , .\ .. I�.i.." r.: ·,; ... r..
. �f�c.I.��'tlj p ... �r:>: '(t �r
§ 3.
,.
ł'
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. ).�
." ,-: :';o:':��.f:ł:"· .�'.-;-::.:';.ó: r,·r-l.S.: § 4. "J'�r ';:." '\� �'lu�i.}.' n:. .
11(· .... •
Uchwała wymaga publikacji w Dzienniku Urzedowvm
Rady Narodowej m. st. Warszawy.
-j:�·�:,;tJ:O·.,.;", ;:{��'l PRZEWODNICZĄCY · PREZYDI1Jl\'I RN
.�:-.�, ;::�": ;�!:(\:" . .. inż. Jerzy Majewski
..,ł J � "�';'If ..s�i) .• "').:,f1
A\\-:f	
			

/page0004.djvu

			Str. 4
Nr 6/34-35
DZIENNIK URZĘDOWY RADY NARODOWEJ M. ST. WARSZAW'Y
.. : • � '!- � ... : :... .. .". �.*....::
"'of� -, :;., .'\.�.:
�.
!:' •
skiego - Jana Olblachta - Antka Rozpylacza - Pu­
stola - Baltazara - Wolska - Gizów - Jana Kazi­
mierza - Ordona - Gniewkowska - Mszczonowska -
- (torami PKP do dworca Zachodniego) - Kopińska -
- Szczęśliwteka - Dickensa - Bialobrzeska - Koro-
tyńskiego - Gróiecka - Łopuszańska. - (Działko­
wa) - Krakowiaków - Krakowska - 17 Stycznia -
- Wirażowa - Sasanki - Taśmowa - Cybernetyki -
- (i Postępu) - Obrzeżna - Bokserska - Kłobucka -
- Wyczółki - Puławska - Wałbrzyska - Dominikań-
ska - Nowoursynowska (Łukowa) -- Bonifacego -
- Sobieskiego - (Ndłęczowska) - Powsinska - Okręż­
na - pl. Rembowskiego - (Jeziorna) - Bernardyń­
ska - Powsińska - Czernakowska - Solec - nad­
brzeżna . - most Poniatowskiego - Miedzeszyńska -
- (południową krawędzią lotniska Gocław w kierunku
Płowieckiej) - Płowiecka - Korkowa - Weselna -
- Bychowska - Śnieżki - Korkowa - Begonii -
- (linią prostą w kierunku Marsa do skrzyżowania
z Chelmżyńską) - Chełmżyńska - Chłop'cldego (wzdłuż
torów linii mińskiej do zbiegu Zamienieckiej z Nałęcz)-
- Nałęcz - Dźwińska - Niesulicka - Zgrzebna -
- Nieświeska - Jesiotrowa - Swojska - Ziemo\vita-
(po linii Ciżemki - Bieżuńska do Ił adzymińskiej) -
- Trocka - Św. Wincentego - Kondratowicza - Łu­
biszańska - Toruńska· - Rembelińska - Odlewni­
cza - Marywilska - Toruńska - Modlińska - sta-
lingradzka - Starzyńskiego - most Gdański - Wy­
brzeże Gdyńskie - Gwiaździsta (do brzegu Wisły).
Ulice wymienione w ust. 1 należą do I strefy opłat ta­
ryfowych, z tym że ul. Wolska należy do tejże strefy na
odcinku do ul. Sieradzkiej. .
3. Pozostały obszar miasta należy do II strefy opłat ta­
ryfowych.
.....
· ...
....
�� \AF
.�
� l..��'�j.::
�·t
, ������:':
.. _ 7 _ .... _.
�·4�ł'{:
§ 3.
Granice stref opłat taryfowych wymagają odpowiedniego
oznakowania.
§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Komuni­
kacji.
§ 5.
Uchwała nie wymaga złożenia sprawozdania z jej reali-
zacji.
§ 6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 1969 r.
§ 7.
Traci moc uchwała Nr 35/585 Prezydium Rady Narodowej
w m. st. Warszawie z dnia 31 lipca 1951 r. dot. zezwolenia
na pobieranie opłat wg II taryfy za przejazdy taksówkami
osobowymi poza obręb b. granic m. st. Warszawy.
l
Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Rady Narodowej m. st. Warszawy.
PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM RN
inż. Jerzy Majewski
SEKRETARZ PREZYDIUI'� 'RN
Kazimierz Olejniczak
. ...
.����}�:;j:�
UCHWAŁA
NR
173/1482
PREZYDIUM RADY NARODOWEJ m. st. WARSZ.l\\VY
; ;::.ł:��:':' t;;': t": z dnia 7 stycznia 1969 r.
�".
.- .. , .
w sprawie nadania odanale honorowych m. st. Warszawy "Za Zasługi dla \Varszawy".
).--- . .,,: .�r
·f::!:···��t
\."' .
oa",
· ::_� Na podstawie pkt 5 uchwały Nr 1 Rady Narodowej m. st.
;::.: Warszawy z dnia 12 stycznia 1960 roku w sprawie ustano­
. wienia odznaki honorowej m. st. \Varszawy - Prezydium
Rady Narodowej m. st. Warszawy postanawia:
§ l.
"f\I:I
--tr_:" Nadać odznaki honorowe m .• st. Warszawy "Za Zasługi dla
�... Warszawy" osobom wymienionym w załącznikach z okazji
· " . ..;: rocznicy Wyzwolenia Warszawy.
,. .. "t"'��·i:'
� ...
Tekst uchwały należy opublikować w Dzienniku Urzędo­
wym Rady Narodowej m. st. Warszawy.
• �.�2-. �; .-;:� PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM RN
� !!": � -: .:.(':-� � :;.. .nż. Jerzy Majewski
:���rt;l��f' ''""1'. SEKRETARZ PREZYDIUM RN
, Kazimierz Olejniczak
.iJt
�.:_. Załącznik do uchwały Nr 173/1482
z dnia 7 stycznia 1969 r.
Złote Odznaki IIonorowe "Za Zasługi dla Warszawy" otrzymują:
•• � ło...�ł .. ,
Michał Ceroń , �;i� t .. � _., � Zygmunt Dzięciołowski ��\
Kazimierz Chęcielewski .: .... �: .... ��ł: �,;. Irena Fijałkowska :��-
Jan Chłodnicki ·ó .f";.. .. ... � 	
			

/page0005.djvu

			Nr 6/35
DZIENNIK URZĘDOWY RADY NARODOWEJ M. ST. WARSZAWY
i -r
':'��\.:"
Wacława Iłasierowska
Bolesław Jagiełło
Mirosław Jankowski
Zenon Jarkiewtcz
Szymon Jarzębkowski
(� �li������e; �����::�Ski
Józef J ędrys
Stanisław Jezierski
Stanisław Kacprowicz
\ Antoni Kamiński
Stefania Karosińska
( Feliks Kędzia
Edmund Kiełczewski
Tadeusz Kijko
Tadeusz Klarner
Franciszek Klentak
4 Edmund Klimek
Stanisław Kłodziński
Zbigniew Kobiałko
, Maria Kochanowska .
Lucyna Kochcińska � .. \ ....... :
Irena Koliska
Zygmunt Komorowski
.Jan Konieczny
... WładYf3ław Konratowicz
Władysław Korman
} Zbigniew Kornas
.' Tadeusz Kossowski
. Stanisław Kotarba
Jerzy Kotwiński
Józef Kowalczuk
Adam Kozak
Eugeniusz Kozłowski
Witold Kozłowski
Józef Kretowski
. Zygmunt Krupiński
Stefania I{rzemińska
Mieczysła\v Krzynicki
Stansiław Książkiewicz
Stanisław Kulisz
Jerzy' Kusiński
t Teobald Kuś
.Jadwiga Kwapiach
� Roman K\viatkowski
.. Franciszek Labuda
Gustaw Lang
Kazimierz Leśniewski :-
Grzegorz Leśny lo ... ti�·:.. ':.	
			

/page0006.djvu

			str. 6
DZIENNIK URZĘDOWY RADY l\fARODOWEJ M. ST. WARSZAWY
Nr 6/35-37
Maria Tarczewska '�'�"�'
Edmund Wicik ':'L';
Józef Wincentak 'ł�} i
Sylwester Wnenk .::�i:hi·i:,;1;'.1. ;iC:) .. 1
.,,'t'�:t·ł;'" ��Fc'
:.1i! �.T.-,'" "-:��:. :;j
�: ,: '!�!1 ,�'�:;'
r.; t;f�
:"il&l!!�·I ��� • _ :�
36 :�'�i�v't � ,,(-.r;�.�u:. ":.
Tadeusz Woźniak
Władysław Ziemba
Ryszard Zwoliński r
" .... ,.
" ! .
;�tJ' t::"'�':
::�.�·4
UCHWAŁA NR 173/1483 PREZYDIUM RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAlVY
ł�:-i:;::
.�
z dnia 7 stycznia 1969 r.
"
w sprawie nadania odznak honorowych m. st. Warszawy "Za Zasługi dla \Varszawy"
Na podstawie pkt 5 uchwały Nr 1 Rady Narodowej m. st.
Warszawy z dnia 12 stycznia 1960 r. w sprawie ustanowie­
nia odznaki honorowej m. st. Warszawy - Prezydium
Rady Narodowej m. st. Warszawy postanawia:
wa - z okazji jubileuszu ich wieloletniej
miasta pracy i działalności.
owocnej dla .
,
§ 2.
Tekst uchwały należy opublikować w Dzienniku Urzędo­
wym Rady Narodowej m. st. Warszawy.
" .. ··vl-.V • oj , PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM RN
�;,({"}',,, � �,.,tt ' ,(-y inż. Jerzy l\JIaje\vski
·'.c·;-'ftł '�'U�l:' SEKRETARZ PREZ��DIUIVI RN
.'a.';' .. ;_: rj.':-P.-
(-) Kazimierz Olejutczak ._
;. "
.' i
Nadać odznaki honorowe m. st. Warszawy "Za Zasługi dla
Warszawy!': wymienionym w załączniku pracownikom Za­
kładów Wytwórczych Aparatury Rozdzielczej im. Dymitro-
�,,� ..... ::.�;:�.� .. ;t;.�·
. ;!r�.ł��.�t.J :'tr:�t�:
· � �'.·: .. r::· 'I�«: .• i .. �
, !�t,
': ::'"'\ ·6'- "
. - �:
Załącznik do uchwały Nr 173/1483
Prezydium Rady Narodowej
m. st. Warszawy z dnia 7.1.1969 r.
Odznaki Honorowe "Za Zasługi dla Warszawy" otrsvmufą:
:[: ,,?- _ f
F��: ,.:;
Zbigniew Bośkowski i�;�P.:·,· t-'�::'.! •. '
Wiesław Kiermasz ��i.��:�·_':&.;-li!!jłR'.
Franciszek KubaIski ;�.�."(r .)it .'�:�
• ::�:' -t( }-!il �!t�
r�"l � .. t. ·rltr L""!'"
. �v j •• �r::
ł·�łJc7'\:il .'1��
... � ;;:.�·���t ����:l;�.\
UCIIWAŁA
Nr
Eugeniusz Kujawski q .•. ".";s:hi r�
Wacław Saganowski ��-:łlą.:::;��:i�'1r::·
Zdzisław Stajuda _ . �{)?q . ?·::.;�:r ..
: "1''/' � 07ł\:-; r. "1
�. # • ..!q-- .... :v;�: �r.: .
l t .. ' f,> � i,'" 1 ;'!�tt"l!�
37 �.: �:� .. ;!'{! ����:;
173/1485
Józef Szablewicż .. ,"I
Helena Ustymowicz ;.� ....
� ... ot., :","",,!�\���1''''i
�3: ·It'ł.·· .<-:-: � ··.!I\'�;' ;:;k'<�
.:J.· ... f ·l
z dnia 7 stycznia 1969 r. 1-f�
�".
.J
PREZYDIUM ItADY NARODOWEJ m.
st. WARSZAWY
4 ·1$ ... � �
... �':.. �.- .. A __
't. ""I
:. .
Na podstawie § 10 ust. 1 pkt 2, § 11 pkt 1, § 12 ust. 1 pkt 1
i § 16 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia
3 grudnia 1968 r. w sprawie odpowiedzialności służbowej
i dyscyplinarnej pracowników rad narodowych (Dz. U.
Nr 44, poz. 319) Prezydium Rady Narodowej m. st. War­
szawy uchwala, co· następuje:
'"''
.. •• ;. J § 1 .. 1
.t .... r�'-· .... ",.� . .., .�.�.� • ... :
Powołać z dniem 1 stycznia 1969 r. ob. Władysława-Witolda
SPYCHALSKIEGO - Zastępcę Przewodniczącego Prezy­
diU·m RN m. st. Warszawy na stanowisko Przewodniczące­
go Komisji Dyscyplinarnej przy Prezydium Rady Narodo­
wej m. st. Warszawy, zwanej dalej Komisją Dyscyplinarną.
•. "� ..... .§ 2. :,r.
.. "; l
Powołać z dniem 1 stycznia 1969 r.: ob. ob. Halinę ZA­
BRODZKĄ - Członka Prezydium RN m. st. Warszawy
i Zygmunta KRUPIŃSKIEGO - Członka Prezydium RN
m. st. Warszawy na stanowiska Zastępców Przewodniczą­
cego Komisji Dyscyplinarnej. .�:":. ..
�.,� ł i-
�: '.�� .: !";'1:.. � § 3. U
._ . ..- ....
Powołać z dniem 1 stycznia 1969 r. ob. mgr. Andrzeja WOL­
SKIEGO - Radcę Prawnego Prezydium na stanowisko
Rzecznika Dyscyplinarnego przy Komisji Dyscyplinarnej.
',- § 4.
Powołać z dniem 1 stycznia 1969 r.: ob. ob. Alicję CZAJ­
KOWSKĄ - Kierownika Oddziału w Urzędzie Spraw We­
wnętrznych i Benedyktę KRUK - Kierownika Oddziału
w sprawie powołania Przewodniczącego i Zastępców PrzeWOdniczącego Komisji Dyscyplinarnej przy Prezydium Rady
Narodowej m. st. Warszawy oraz w sprawie powolania Rzecznika Dyscyplinarnego i Zastępcó\V Rzecznika Dyscy­
plinarnego
w Wydziale Zatrudnienia na stanowiska Zastępców Rzecz­
nika Dyscyplinarnego przy Komisji Dyscy:plinarnej.
§ 5.
Obsługę techniczną Komisji zaIJCwni Oddział Spraw Oso-
bowych Wydziału Organizacyjno-Prawnego. �:f 'ft
§ 6.
Wykonanie uchwały powierza się Wydziałowi Organiza­
cyjno-Prawnemu.
§ 7 .
Uchwała nie wymaga złożenia sprawozdania z jej reali­
zacji.
§ 8.
.-! .. =
l. ""'.1
ft.z .Ą
i�:='�:::' "
Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1969 r.
§ 9.
,
Uchwała wymaga opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Rady Narodowej m. st. Warszawy.
,.:··jrr-:::�
,,,,:.;;�;.
PRZEWODNICZĄCY PREZYDIUM RN
" inż. Jerzy Majewski
SEKRETARZ PREZYDIUl\f RN
'. Kazimierz Olejniczak
		

/page0007.djvu

			Nr 6/38-39
DZIENNII{ URZĘDOWY RADY NARODOWEJ M. ST. WARSZAWY
Str. '7
KOMUNII{AT PRZE\VODNICZĄCEGO PREZYDIUM RADY NARODOWEJ m. st. WARSZAWY
"
ił)J.':' 4 r' lo .:., •••• ;;;: G '-'��"lI J s : - � ": ;.,
• ł! rr: '*8 .. ; ... 1'1 .... ·{,l-. .1·',7 �n!, � ... '" .
z dnia 22 marca 1969 r. � .. �A' .
� f\'lr',,:
dotyczący sprostowania nazwiska w uchwale Nr 167/1420. Prezydium Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 19 lis­
topada 1968 r. w sprawie nadania imienia patronów niektórym szkołom medycznym, opublikowany w Dzienniku
Urzędowym Rady Narodowej z 1968 r. Nr 20, poz. 91.
..
W uchwale Nr 167/1420 Prezydium Rady Narodowej m. st.
Warszawy wprowadza się następujące sprostowanie:
w '§ 4 ust. 1 w wierszu 3 zamiast nazwiska "Wolf" winno
być "Wolff".
ł, ..... ;.
•• � .l..! ... �-,.
• ,"'l" ;.�_
39
DECYZJA
z dnia 21 lutego 1969 r.
w sprawie wprowadzenia zmiany do decyzji z dn. 10 lutego 1966 r. o wszczęciu podziału nieruchomości położonych
f w dzielnicy Mokotów na terenach wchodzących w skład obszaru określonego w załączniku do uchwał; Prezydium
Rady Narodowej m. st. Warszawy Nr 169/1122 z dn. 27 października 1964 r. pod nazwą "PyrY-Ludwinów".
Na podstawie przepisów § 5 Rozporządzenia Rady Minis­
trów z dnia 12 grudnia 1958 r. w sprawie postępowania
przy podziale i rozgraniczeni u nieruchomości na terenach
buaownictwa domów jednorodzinnych (Dz. U. Nr 1, poz. 1
z 1959 r.j w oparciu o Uchwałę Nr 169/1122 Prezydium
Rady Narodowej m. st. Warszawy z dnia 27 października
1964 r., w sprawie wyznaczenia terenów pod budownictwo
jednorodzinne, oraz w nawiązaniu do: 1) Uchwały Nr 88/823
z dnia 4 kwietnia 1967 r. Prezydium Rady Narodowej
m. st. Warszawy w sprawie zabezpieczenia terenów pod'
budownictwo jednorodzinne w latach 1967-1970 realizowa­
ne ze środków własnych ludności oraz przyspieszenia za­
budowy tych terenów, 2) Uchwały Nr 547/126 Prezydium
Dzielnicowej Rady Narodowej Warszawa-Mokotów z dnia
13 listopada 1968 r. (Dz. U. RN m. st. Warszawy Nr 20,
poz. 94) w sprawie aktualizacji planu szczegółowego osiedla
domów jednorodzinnych "Pyry-Ludwinów" Wydział Archi­
tektury Nadzoru Budowlanego i Geodezji koryguje prze­
bieg granic terenów pod budownictwo jednorodzinne, ujęte
decyzją WANBiG z dnia 10 lutego 1966 r. znak A.B.G.
1/8/1966 a mlanowicig:
- wszczęty podział nieruchomości, położonych na wyzna­
czonych terenach osiedla "pyry-Ludwinów" jest ogra-
n�wny: .
- od północy: linią graniczną biegnącą południową grani­
cą projektowanej ulicy Moczydło-Krasnowola ..lul. Cho­
dzonego) od punktu, położonego przy tej ulicy, a stano­
wiącego wschodni narożnik nieruchomości KW 2501,
objętych podziałem, zatwierdzonym decyzją W ANBiG
PRN Warszawa-Mokotów z dnia 21 września 1963 r.
Nr Arch-KEM-18471· - w kierunku wschodnim od ul.
Puławskiej.
- od wschodu: zachodnią linią rozgraniczającą ul. Pu­
ławską w kierunku południowym do północnej granicy
nieruchomości wyłączonej - KW 3358, a następnie li­
nią łamaną:
. - północną granicą nieruchomości wyłączonej KW 3358 w
kierunku zachodnim do ul. Tanecznej, przy czym od
strony ul. Puławskiej z nieruchomości tej wchodzi do
obszaru, objętego budownictwem jednorodzinnym trój­
kąt o powierzchni około 200 m2•
- wschodnią granicą ul. Tanecznej w kierunku nołudriio­
, . wym wzdłuż nieruchomości KW 2501, a następnie
- wzdłuż granicy południowej nieruchomości KW 3358 w
kierunku wschodnim linią łamaną do ul. Puławskiej,
przy czym do obszaru objętego budownictwem jedno­
rodzinnym wchodzi z tej nieruchomości trójkąt o po­
wierzchni około 250 m2 przy ul. Puławskie].
- zachodnią linią rozgraniczającą ul. Puławską w kierun­
ku południowym do punktu położonego w odległości oko­
ło 95 m, przecinając nieruchomość KW 2755 i nier. Ry­
bickiego Hipolita do punktu odległego od wschodniej
granicy nieruchomości ostatniego około 10 m,
- linią prostą na południe od ul. Wędrowców linią roz­
graniczającą ulicy Transportowców, przecinając ul. Wę-
-
!
•• ł
dro��ów do punktu położonego na tej krawędzi w odle­
głości około 60 m na południe od ul. Wędrowców.
- na wschód wzdłuż północnej granicy nieruchomości
KW 3277, na odcinku około 50 'm, załamując si� w kie­
runku północnym na 5 m i dalej w kierunku wschod­
nim linią równoległą odległą około 5 m do północnej
granicy nieruchomości KW 3275 do ul. Puławskiej.
- zachodnią linią rozgraniczającą ul. Puławską w kierun­
ku Południowym aż do ulicy Akustycznej, przecinając
ulice: Dźwiękową, Ludwinowską, Głuszca.
- od południa: północną linią rozgraniczającą ul. Aku­
styczną w kierunku zachodnim na odcinku 'okoto 235 m
przecinając nier. hip. "Willa Pory Zameczek", "Osad�
Zdrowie", i nier. Ob. Tschirschnitza do zachodniej gra­
nicy wyżej wymienionego.
- od zachodu: wschodnią 'linią rozgraniczającą ul. Farbiar­
ską wzdłuż zachodnie] granicy nieruchomości ob. Tschir­
schnitza na odcinku około 185 m do ul. Głuszca,
- południową linią rozgraniczającą ul. Głuszca w kierun­
ku wschodnim na odcinku około 40 m,
- w kierunku północnym od ul. Głuszca wzdłuż zachod­
niej granicy nieruchomości ob. Tursiewicza, os. Jadwi­
nówka, KW 6751 i os. Modra aż do ulicy Ludwinow­
skiej,
- ul. Ludwinowską w kierunku zachodnim po jej północ­
nej linii rozgraniczającej do ul. Farbiarskiej,
- ul. Farbiarską wschodnią linią regulacyjną tej ulicy
w kierunku północnym na odcinku około 34� m docho­
dząc do ul. Wędrowców,
- ul. Wędrowców południową linią rozgraniczająca tej
ulicy w kierunku wschodnim na odcinku około 150 m,
- w kierunku północnym wschodnim brzegiem istniejącej
na gruncie ul. bez nazwy (łączącej ul. Wędrowców i ul.
Gawota) do ul. Gawota,
- w kierunku wschodnim na odcinku około 10 m północną
linią rozgraniczającą ul. Gawota,
- w kierunku północnym na odcinku około 50 m przeci­
nając nieruchomość KW 6856 (wzdłuż zachodniej ściany
rozebranego budynku gospodarczego),
- w kierunku północno-zachodnim na odcinku około 25 m,
a następnie w kierunku północnym do ul. SzopienieCkiej,
przecinając budynek gospodarczy przy południowej kra­
wędzi tej ulicy,
- wierunku zachodnim północnym brzegiem linii rozgra­
, niczającej ul. Szopieniecką na odcinku około 80 m, '"
- w kierunku północnym aż do ul. Chodzonego: .wzdłuż
wschodniej granicy nieruchomości KW 2501, objętej po­
działem zatwierdzonym decyzją WANBiG· PDRN War­
szawa Mokotów z dnia 21.09.1963 r. za Nr Arch. KEM -
18471 aż do punktu wyjściowego.
Jednocześnie wszczyna się z urzędu rozgraniczenie nieru­
chomości położonych na, wyżej wymienionych terenach.
Ternlin rozgraniczenia nleruchomości zostanie podany do
wiadomości zainteresowanych przez Warszawskie Przedsię­
biorstwo Geodezyjne, mieszczące się w Warszawie przy
		

/page0008.djvu

			· ...... ··r
• J.:.
. .:..: �.
DZIENNIK URŻĘDOWY RADY NARoDOWEj M. st. WARSŻA WY
tt�··-:.
�-.� .. �
. "",. --=---
�_:�j ----------------------------------------------------------.�------------------------------------------------------------
:,y.�!_l· Prenumerata roczna ze skorowidzem wynosi zł: 18,-; p6łroczna -
1��-� bez skorowidza zł: 10,-. Cena pojedynczego egzemp'larza do 4 stro­
� � nic druku - zł 0,90. Przy więksej ilości stronic - o zł 0,30 wię­
;- .... ;. cej od każdej drukowanej stronicy.
� " Ogłoszenia - zł 2,27 za wiersz mm l szp. Za układ tabelaryczny
.... : ' .. ': doUcza się 100°/0._ ._ •. _....... _ r" .. '
���::,:..: ,ł.� .;-; .1-"�� " ;'f:{··:�> .. :-f .�� '::��:L;;;J"_�S; Cena zł 2,10
'1.
'1·>"';'
r,
I;'"
ul. Nowy Swiat 2. W związku z powyższym na podstawie
przepisów § 6 ust. 2 cytowanego rozporządzenia wzywa się
.,: osoby zainteresowane do dostarczenia wyżej wymienionemu
Przedsiębiorstwu posiadanych wypisów z ksiąg wleczys­
�. - tych, map oraz innych dowodów potrzebnych do przepro­
� J- wadzenia podziału ..
� ::- Od decyzji niniejszej nie przysługuje odwołanie.
Jednocześnie uchyla się decyzję W ANBiG z dnia 10 lutego
1966 r. Znak ABG/l/8/1966 r. o wszczęciu podziału nieru­
chomości, położonych w dzielnicy Warszawa Mokotów, na
terenach wchodzących w skład obszaru określonego w Uch­
wale PRN m. st. Warszawy Nr 169/1122 z dn. 27.10.1964 r.
- � pod nazwą "Pyry-Ludwinów".
;
'. �
• 1.-
.. � to'#
.:� .. :.;!r.: -
�.t. �
�'.;; .-.
� .... ;'.:'�t='
"łt:,;
l��
t";'
.-! jo�: r-:.r:::
.'
.-.�.:\:�'
9,...! ..,
. �
�:.�.i:
- ;"?;-'.�
.'"' ....
..
--·4 ........
. "
t�
•• - ł
t;��· :�� .
.s l�.-
'-:":.;�:1-; - :�
, IS::'�.
i j'
'. �
�.�:-.
f J'ł _ ot
- ...... - ... ,.
.'.,
... f -t
Str. B
Decyzja zgodnie z art. 18 pkt 2 Ustawy z dnia 22 maja
1958 r. o terenach dla budownictwa jednorodzinnego w
miastach i osiedlach wymaga ogłoszenia w Dzienniku
Rady Narodowej m. st. Warszawy i na tablicy ogłoszeń
PDRN Warszawa Mokotów
Z-ca KIEROWNIKA WYDZIAŁU
d/s GEODEZJI
mgr inż. St. Fonfarskl
Kierownik Dzieln icowe]
. Pracowni Geodezyjnej
�- .
,� .
< .. ' .
- ... �-
"""':.�:"
�;';i. ', t.�
.�L��
. .. ;.�
... "
. - ·'« .• ,.:...4 .. , •• '::-J'
f'oi" .. ' �:��::: .;; ":-r' �
l}_.-;'; - �� .• ł.�
- -"7(1
"}.
- ...... �
. .....
.... , � a
- �
" .
. � ....
Adres Redakcji i Administracji: Prezydium Rady Narodowej w m.st. Warszawie, pl. Dzierżyńskiego 3/5
Konto: Narodowy Bank Polski VII Oddział Miejski, nr 1531-94/2-359 .
ODBIORCA:
�.)I;
.,'.
�� ......
��
'.'\-
DruJkarnia Nr l, W-wa. Zam. 730/69 - 1200 - P-lS. -�
tt"-4·· •
. .....
::. "._. "!e
"f.,' .
-., ..
� .....