/page0001.djvu

			(J A O g Ą 9 s .r. EIllLIOTf.KA Pu!Ji,ICŻNA
.. . .� . . , li .J •. fi ,s Z A 1 A
12
MIESIĘCZNY
BIULETYN
SPORTOWY
ROK 5 NR. 1
1-g0 M A R C A
1939 ROKU
CENA NUMERU 10 GR.
Z Księgi Pami�lkowej L. K. S. "POGOŃ"
Drużyny piłkarskie ,,\\1 i s ł y" i "P o g o ni" przed zawodami
rozegranymi w grudniu 1924 f. W Krakowie, w obecności
MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO. Spotkanie to zakoń­
czyło się zwycięstwem "Pogoni" nad "Wisłą" w stosunku 3: 2.
�����������������
�iI�-�����-��-��-��-��-��.��.��.��-��.��.��.��.�-�
�����a��a��a��a��a��a��a��a��O��Q��a��a��a��a��av��
Zatn6'-Viajcie Księgę Parn.iątko�ą Pogoni, przekazując �platy
na konto P. K. O. Nr. 510.412 "Wacek Rudolf .
..
..
		

/page0002.djvu

			2
L. K. S. "POgOńłł w sezonie
•
zimowym
1938/1939
Ponieważ ostatni numer naszego Biuletynu uka­
zał się z końcem ,paździer:ruiika ub. r., uważamy
za swój obowiązek podać naszym Czytelnikom,
w formie możliwie z,wię�lej. i treściwe], iprzebieg
dlzdlałalności sportowej HPOg()lni" w miesiącach:
listopadzie i grudniu 1938 r.()Iraz w styczniu
i lutym roku bieżącego.
Piłka nożna
LIGA PAŃSTWOWA
Dnia 3 października 1938 r. rozegrała "Pogoń"
na własnym boisku zawody ligowe z wileńską
drużyną "śmigły", wygrywając to spotkamae w
stosunku 3:2 (1:1), po słabej i nieciekawej grze.
Bramki dla naszych strzelili Wolawn dwie i Ma­
jowS!ki.
Dnia 13 1.stopada 1938 r. w reprezentacji Lwo­
wa, która IpO/k()lnała ZłoczÓiw w stosunku 3:1 (0:1)
brali ud�iał z "PogonJi": ALbańskU, J eż"ewski, Ha­
nin, Sumaira i W olan:iJn, przy cZyim ci dwaj ostat­
ni strzelili po jednej brruffilce.
Dnia 27 listopada 1938 r. w l1epl'lezentacji Lwo­
wa, która pokona�a Kraków w stosunku 5:1 (1:1)
i zdobyła tym srumym Puchar Pana Prezydenta
RzeczY'pospolitej, grali z "Pogoni": Lemiszko, Je­
jJewski, SUllllara, SzmY'd, Majowski li Matjas II,
'Prz.y cZYIm Majowsk:i strze�ił 3 bramkii.
LIGA OKRĘGOWA
Dnia 30 października 1938 r. w zawodach o
mistrzOlstwOI Ligi Okręgowej. zremisowała "Po­
�Dń I B" z Ozarnymi w stosunku 1:1 (1:1). Gira
ostra. BraJillkę dla �,J>ogoll1i" SitI1zelił SZllllyd.
Dnia 13 Ilstopada 1938 r. w zawodach o mi­
strzostwD Ligi OkręgO'Wej .pokonała "Pogoń I B"
przemyską Po.lonię w stosunku 6:1 (2:0). Bramr
'ki dla naszyah strzeli]i: J aIllilkoWlSkli 3, Matjas I. 2
li SZlmyd. Zwycięstwem tym· weszła "Pogoń �. B."
na II -gie miejsce w taJbeli.
Dnia 20 listopada 1938 r. zremisowała "Pogoń"
3:3 (1:3) w zawodach towarzYlskich z Teamem
ŚWliteź--1Zniesieńczarnka. Bramki strzeliJli: Szmyd,
J aTIli�owski i Matjas I.
Boks
Dnia 6 listopada 1938 r. pokonała "Pogoń"
dll1UżY'TIę "Lechii" w stoSiulllku 10 :6, przy czym .wy­
IlIiIki ,poszozególnych wag' były następujące:
Waga musza: Modlinger (P) wY'Pulllktował Bo­
dzińskiego.
Waga kogucia: walkover dla "Lechii".
Waga ptórlwwa: Zagrodnik (P) zwydężył na
punkty Hausnera.
Waga lekka: BrYCiki' (P) przegrał w techn.
k. o. w I. rund. dOi J agodz,ińskiego.
Waga półśrednia: Jeżek (P) wY'PUlnktował
SZlffiyda.
Waga średnia: Biłyj W. (P) wygrał walkove-
rem.
Waga półciężka: Niemiec (P) wygrał walko-
verem.
Waga ciężk.a: W1alkover dla "LechIiti".
Dnia 19 listopada 1938 r. przegrali nasi bokse­
rzy w Rówmym do tamtejszej "Has:rrrolIlei" w sto­
sunku 6:8 w następujących wagach:
Waga musza: Modlingar (P) Iprzegrał ndesłu­
sznie do Semenluka na .punkty.
Waga kogucia: Kusiak (P) przegrał na punkty
do Łatndka.
Waga piórkowa: Wróbel (P) zremisował z Szy­
murą,
Waga lekka: Jeże'k (P) wypunktował Kollen­
dera.
Waga półśrednia: Samborski (P) uległ Ganu­
szczakowi na punkty.
Waga średnia: Cygański (P) zremisował z Sa­
pożaukowyen.
Waga półciężka: Niemiec (P) znokautował w
I r. Rybarczuka.
Dnia 20 listopada 1938 r. zremisowała "Pogoń"
ze "Strzelcem" w Janowej Dolinie w stosunku
7 :7. Poszczególne walki hj,ły następujące:
Waga musza: Modlinger (P) wypunktował'
Tyrnczuka.
Waga kogucia: Sobolewski (P) został znokaut,
w II. rund. przez Chatysa,
Waga piórkowa: Wróbel (P) wygrał preez dy­
skJwalifikację Fronczaka.
Waga lekka: Jeżek (P) wypunktował Paster­
naka.
Waga półśrednia: Samborski (P) zremisował z
Siwkiiem.
Waga średnia: Cygański (P) został znokaut.
w I rund. przez Kowalczyka.
Waga półciężka: Niemiec (P) został niesłusz­
nie wYlpunktowany ,przez Rączkę.
Dnh 8 stycznia br. w zawodaClh towarzyslkich
'Pokonała "PaogOń" tutejszy Rekord w stosunklu
9':7 rozgry,yc>: astępU'jące walki:
Waga mI lVIod1inger (P) wypun.ktował
Jollesa
Waga kcguóa: .Dobolewsk� (P) wypwnktował
RottenRteina.
Waga piórkowa: Małochleb (P) przegrał na
punkty do Eisena.
Waga lekka: Głuś (P) przegrał do Schoirn­
steina ·na punkty.
Waga półśrednia-: Jeżek (P) wypunktował wy­
soko Reissa.
Waga średnia: SaJmborski (P) wypunktował
Strruuchlera.
Waga półqiężka: walkover dla "Rekordu".
Waga ciężka: Niemiec (P) z.remisował z Ka­
rianem.
W dniach 20, 21 i22 stycznła br. odbył się we
Lwowie "Pien'JIszy Krok Bokserski" do którego -
"Pogoń" wystaJwiła 7 zawodników. Z tych doszio
6-ciu do pólfina�u, 4-ch do finału. MistrzolStWOI
zdobyli Spuż.aJk w waJdze muszej. i Milkusiński
w piórkowej.
Dnia 29 stycznia br. gościli nasi bokserzy w
TarnDpolu, gdzie zremJiJsowali z tamtejszym ż.
R. K. S.-em, odbywszy naJstępujące walki:
Waga musza: Modlinger (P) W)11punktował
Hawsa.
Waga kogucia: Dobolewski �P) przegrał iIla
'PlUmikty do Selingera.
Waga piórkowa: ZwgrodniJk (P) zr·emisDwał z
Jasińskim.
Waga lekka: Veit (P) zmusił do ,poddinia się
MiazuI'lkiewieza.
Waga- półśrednia: Jeżek (P) znokautował w
II- rund. Zimmera.
Waga średnia: Samborski (P) poddał się w II
nund. HaTIlsoWlt.
Waga półciężka: BHyj (P) został wypunktowa-
ny Iprzez Fleisahfarba.
W dniach 3, 4 i 5 lutego br. odbyły się we Lwo­
wie imdywidlllalne MstrZlostwa juniorów, w ra­
mruch którY1cih, w wadze 'Piórklowej, Grochowski
(P) poddał się Sprintzerowi a Mikusińslei (P)
został zwyciężony vna punkty przez Anstera. W
wadze lekkiiej G�uź (P) pokonał Gawła przez k.
o. w III rundzde. W wadze półśredniej świerk
(,P) ipOkDnał Mażwijowa, a poza konkursem So­
kołowski (P) wypunktował' W ójcika, również za­
wodnfka ,�Pogoni".
Definitywnie bokser "Pogoni" Mieczyeław So­
kołowaki zdobył misbrzostwo młodzików w wa­
dze średniej.
Hokej
na lodzie
Dnia 26 grudnia 1938 r. zasnaugurowała "Po�
goń" sezon hokejowy zawodami towarzyskimi z
Lecihiią rozegranymi na własnym torze. Zawody
te zakończyły się zwycięstwem naszych w sto­
slUr:nJlru 3:1 (1:0, 1:1, 1J:0). Bramlki strzelili: Ja­
st rzębsku, Korzeniowski i A. J ałowy.
N a Nowy Rok wyjechala nasza drużyna do
Krynicy, gdzie wzięŁa udział w Mi'ędz,ynaIlodo­
wyro Turnieju Hokejowym, osiągając następują­
ce wyniki:
"Pogoń" - "FTC. Bud�peszt" 3:2 (0:2, 1:0,
2:0). Bramiki: Sabiński 2, Korzeniowski.
"Pogoń" � "Re.prezentaJcja Krynicy"" 0:2 (O :1,
0:1, 0:0).
(�,Pogoń" � ,,,Telef011lcLUlb Romana" 0:0.
"Pogoń" - "Akad. Zw. Spont." 2:2 (1:0, 0:2,
1:0). BramkJi: Korzeniowski, SaJbińs'kli.
W tUll1nreju tym Zlajęła "Pogoń" trzecie miej­
sce, tracą;c miejsce drugie wskutek gorszego sto­
sUnJku bramek.
Dnia 7 stycznia br. w zawodach o mistrzostwo
okręg"U w kI. A. uległa ,�Pogoń" zesrpoŁowti ligo­
wemu Czrurny1ch w StOSUlTIikJU 1:4 (0:0, 0:2, 1:2).
Bramkę honorową strzelił w ostatniej, minucie
gry Sabiński. Był to 5-ty 'z. rzędu mecz, grany
przez nas'z.ych w tym ty1godniu.
Dnia 8 stycznia br. [lokonJała "Pogoń" w Dro'"
holbYlczlll tamtejszego "Junaka" w stosumku 3:2
(1:0, 2:0, 0:2). BraJmki: Korzeniowski:, Jałowy,
KO/lasa.
Dnia 4 lutego br. w rozg;rywkach o mistrzostwo
kI. A. ule�ła "Pogoń" "Lechii" w stosunku 1:3
(0:1,0:1,1:1), pl'lzy ozym jedyną bramkę dla nas
strzelił KolaIsa.
Dnia 5 lutego br. Ulrządztiła "Pogoń" z okazjd .
35-1ecia swej działalIności Jubileuszowy TIurniej·
Hokejowy z udziałem .czerniowiJeclciej Dragos
Vody, lwowskILch Czarnyah i Lechii. Twrniej too
został w drug1im dniu 'PrzerwaIliY z, powodu od­
wilży. W ,pierwszym druu zmierzyła się "Pogoń"
z Dragos Vodą, fOI1ma1nym mistrzem Rumundi
z r. 1938 i w wyniku tego spotkania zremisowała
w stosunku 1:1 (1:0, 0:0, 0:1). Bramkę dla na­
sZY'ch strzelH Orłowski.
,
�
.
,
r-:
Piłka ręczna
Dn;a 6 listopada 1938 r. w rozgrywkach o mi)..
surzostwo okręgu w ptiłce koszykolwej pokonała
"Pogoń" ze�pól II. LwowskUej DrużY'TIY Harcer­
skiej Łączności w stosunku 31:29 (16:18). ·Kosze
dla naszych barw strzelili: Wnuk T. 13', CiU!pfY'k
7, Niebylski 4, Wnuik W., ZielińskJi i Bogusz po
dwa i Babijozuk 1.
W dniach 12 i 13 listopada 1938 r. w rozgryw­
kach o mistrzostwo kbsy B. w siartJkówce, uzy­
skaJła drużyma "Pogoni" następują.ce wyniki:
Na WIelkanoc b. r. gościć będzie we Lwowie SłOlA8Cka drużl'na K. 8. B R A T I S L A W A
..
•
		

/page0003.djvu

			3
"Pogoń" - "T. S. L." 1:2 (31:40).
"Pogoń" - "Strzelec-Bandrurski" 2:1 (38:34).
�,Pogoń" - "K. P. W/' 1:2 (25:42).
Dnia 20 listopada br. uległa ,,POigoń" w koszy­
kówce drnżymIie A. Z. Si-u w stosunku 19 :24
(9:8). Kosze dla nas stnselili: Zieliński 9, Wink
II. 6 i CiUipr�k 4.
W dniach 3 i 4 grudnia 1938 r. grała "Pog'QN'
o mistrzostwo okręgu w piłce kos zylli: owej , w kla­
sie A, osiągając następujące wyniki:
"Pogoń "-"Cz arni" 42:9 (17:1). Kosze strzelilć:
Ciup ryk 16, WiI1lk W., Wlink T. po 8, Zieliński 5,
Bogusz 3 i Niebylski 2.
��Pogoń"-"Sokół-Macierz" 27:20 (15:8). Ko­
sze: ZielińskJi 13, Wirnk T. 7, Cill1pr�k 3, Bogusz
i Niebyłski .po dwie. .
W dniach 18 i 19 grudnia 1938 r. uzyskała "Po­
goń" następujące wyniki w rozgrywkach misbrzow­
skioh w siatkówce, w klasie B:
,,,Pogoń"-,,Dror" 0:2 (23:30).
"P-ogoń"-"Sokół Macierz" 2:1 (39:34).
"Pogoń II"-�,Hasmonea" 2:0 walkover.
Dnia 14 stycznia br. w mistrzostwach koszyko­
wych kl. A uległa "Pogoń" zespołowi "Droru"
w stosunku 17:30 (5:13). Bramka: Ciupryk 10,
Wink 5, Zieliński i Bógmsz IPO jednej.
W klasie B uległa "Pogoń II" "Lwowskiej
Druż, Harc. Łączn." w stosunku 21:23 (19:9).
Dnia 4 lutego br. uległa "Pogoń" w ko!Szyików­
ce drużyn�e A. Z. S.-u w stosunku 18:31 (6:13).
Bramki: CiUlpryk 8, Wink .6, Babijczuk i Zieliń­
ski po dwie.
Dnia 12 lutego br. 'pokonała "Pogoń" w kosz,y­
kówce drużynę "Sokoła Macierzy" w stoslUJllku
42:19 (24:8). Kosze s'brzeli'li: Ciupryk 18, Zieliń­
ski i Wink po 8, Babijczuk i Nie:bylski po 4.
Po zwycięstwie tym, zajęła "Pogoń" w ogól­
nej punktacji IV miejsCle, mając stoslUlllek pun­
krtów 5:5 i koszów 220 :234.
Lekka allelyka
LEKKA ATLETYKA
Dnia 30 października 1938 r. startowali dwaj'
nwsi zawodnicy Drużbiak i Oisłn, indywidualrne
w zawodach o Puchar śp. Petera, osiągając na­
stępujące wymiki:
Bieg na 200 mtr:
Drużbiak czas 24,2 miejsce I
Dysk:
DrUlŻJbialk
wyniJk 27,22
miejsce V
Oszczep:
D l'1uŻJb i ak
w�ik 36,14
miejsce IV
Skok w dal:
Cisło
wylnik 633
milejsce I
Druź,biak
wynJik 628
miejsce II
Dn�a 7 stycznia br. w zawodach, U/rządzonych
prZlez LOZLA w Krytej HaJLi Sportowej, osiągnęJi
nasi następujące wyniki:
Bieg na 3000 mtr:
Boms CZalS 11 :16,2 miejsce I·
Bieg 35 mtr przez płotki:
C�SlłO' miejsce II
Skok w dal:
CilsłO'
Skok wzwyż:
CiJsłO'
Trójskok:
Cisło
w�ik 610
miejsce II
wymJik 153
miejsce I
wY1nik 11,58
miejsce II
W dniach 11 i 12 lutego br. drużYIIl:a nPogoni"
złożona z 12 zawodników brała udział w VII. Zi­
mowych M�strzostwach Lekkoatletycznych w
Przemyślu. Wyprawa na te zawody nie powiodła
się. Sztafeta nasza 6X50 mtr zgubiła pałeczkę,
zaś niedysponowany Kucharski dwukrotnie od­
stątpił od biegu: raz na 3000 mtr, drugi raz w
sztafecie 3X800 mtr. W sprintach biegacze nasi
Cisło i Orlewicz odpadli już w przedbiegach. Nie­
miec zdobył wicemistrzostwo w biegu przez płot­
ki na 50 filtr, mając zresztą b. 'SłaJby czas. Tenże
zawodnik uplascwał lS;ę na Il l-cim mdejscu w
skolou w zwyź, wynikiem 177. Cislo w skoku w
dal uz�skał zaledwie 5,,97� J edynie Borus zają.ł
w silnej konkurencji III-me ,miejiSce w biegu na
3000 mtr, mając czas 9,42.
TENIS STOLOWY
świeżo zorganizowana drużyna tenisa stołowe­
gO' rozpoczęła w tym roku rozgrywki w kl. B.
Dnia 22 stycznia br. pokonała "PogO'ń" zespół
R. K. S. w stosunku 3 :2.
Księga Pamiqlkowa L. K. S. »POGOŃ"
jesl już w druku!
Spieszymy podzielić się z naszymi Czy­
telnikami wiadomością, że Księga Pamiąt­
kowa L. K. S. "Pogoń" została już całko­
wicie opracowaną przez Komitet Redak­
cyjny w osobach Pp. Prof. Rudolfa Wac­
ka, Prof. Tadeusza Dręgiewicza, red. Ma­
riana Kobiaka i Dra Stanisława Pola­
kiewicza. - Gotowy materiał oddano do
drukarni i w chwili obecnej odbito już
150 stron druku i 60 tablic z fotografiami,
obejmującymi historię "Pogoni" od począt­
ku aż do roku 1921. Poza tym złożono
czcionkami dalszych 100 stronic i wyko­
nano następną partię klisz, liczącą 150
sztuk a odnoszących się do lat 1922-1939.
W najbliższych dniach pójdą pod prasę
dalsze działy księgi, a to: SPORT W LE­
GIONACH, uzupełniony cennymi uwaga­
mi i wspomnienianli Gen. Dr Roupperta,
płk. dypl. Dr Franciszka Polniaszka oraz
Dr Józefa Garbienia, następnie KRóTKI
RYS HISTORYCZNY PRZEDWOJEN­
NYCH KLUBóW SPOR'fOWYCH W MA­
ŁOPOLSCE bogato ilustrowany zdjęcia­
mi przedwojennych drużyn piłkarskich,
wreszcie ciekawy DZIAŁ FELIETONO­
WY, którego zestawieniem zajął się p.
Mgr. Ludwik Kruszelnicki. Działowi
W HOŁDZIE POLEGŁYM poświęcono
naczelne miejsce w księdze, umieszczając
około 30 zdjęć członków "Pogoni", którzy
w latach 1914-1920 padli na polu chwa­
ły. Nie zapomniano też o siostrzycach
"Pogoni". Każdy klub sportowy w Polsce,
który nosi lub nosił nazwę "Pogoni", znaj­
dzie w Księdze Pamiątkowej swą historię
i wzmiankę o swoich zawodnikach, dzia­
łaczach i działalności. Tekst księgi został
urozmaicony świetnymi karykaturami
Zdzisława Czermańskiego. Księga zawie­
rać będzie ponadto fotografie zasłużonych
działaczy, zarówno przedwojennych jak
i z lat ostatnich, a zakończy ją alfabetycz­
nie i nader przejrzyście ułożony SPIS
CZŁONKÓW "POGONI", obejmujący po­
nad 5.000 nazwisk osób, które na przestrze­
ni 35 lat działalności Klubu, do niego na­
leżały.
J ak z powyższego wynika, Kochani na­
si Czytejnicy i Zwolennicy "Pogoni", m y
ze swej strony dołożyliśmy wszelkich sta­
rań i uczyniliśmy wszystko, aby stworzyć
dzieło, godnie odpowiadające wielkiej tra­
dycji Klubu i mogące przynieść poważną
korzyść przyszłemu historykowi sportu
polskiego.
RESZTA NĄ.LEŻY DO WAS!
I Z A L E Ż Y OD WAS!
Umożliwcie nam doprowadzenie tej pra­
cy do końca! ZAMAWIAJCIE KSI�G�,
WPŁACAJ ĄC JUZ TERAZ NALE­
ŻYTOŚĆ, w całości lub ratami!
Pamiętajcie o tym, że koszta wydania
Księgi Pamiątkowej wyniosą PONAD
15.000 złotych i że z sumy tej conajmniej
10.000 złotych musi być pokrytych g o­
t ó w k ą już w c z a s i e d r u ku! Klub
nasz tak wielkiej kwoty nie posiada i w
chwili obecnej nie może liczyć na żadną
pomoc oprócz WASZEJ!
Załączamy do dzisiejszego Biuletynu
czeki P. K. O. - Oby się żaden z nich nie
zmarnował!
Przypominamy, że cena Księgi Pamiąt­
kowej wynosi zł 20.- za egzemplarz nor­
malny, zł 50.- za egzemplarz w wykona­
niu wytwornym i zł 300.- za wydanie
luksusowe, numerowane.
DOlychczas na Księgę Pamia;lko­
wa; L. K. S, "Pogoń'· - wpłacili:
PT. Państw. Urząd WF. i PW. zł
W arslZawa; 300
Miejska Kom. Kasa Oszczędności
Kraków 300
WP. Kwpper Hugo, Wal'1szawa 300
" Bar. Horoch Ludwik, Lwów 300
" Bpłlk. SokO'łowski WładY'sław, W-wa 100
PT. Bank Cukrownictwa, Lwów 70
'WP. Płk. dYlPI. Dżułyń!Ski Orest, Zambrów 50
" Prof. Dr PiaJsec.ki EugenlliU/sz, Poznań 50
" Inż. Wajnberg Bernard, Łódź 50
" Dyr. Czaban Mieczysław, Warszawa 50
" Dr Garbień Józef, Chrzanów 50
" Ppłk. Stel'ba Felicjan, Kraków 50
" Dr BiaAJkowski A. Bolesław, Warszawa .j0
" Włodek SuwnisŁaw, Poznań 50
, PrO'f. Dr Rencki Adam, Lwów 40
, Prugar Bruno, Lwów 40
" DYlI'. Andrzej Ulam, Lwów 3l)
" Dr Piasecki Adam, Nowogródek :W
" Kysiak T., Lwów 2:'
" Dr Łoziński Roman, Wal'1szawa 20
II' Dr Ignarowicz Tadeusz, Lwów :;:1)
, Dr śwdątnidk!f Henryk, Przemyśl 20
, Dr ŁaJba Roman, Przemyśl 20
" Dyr. Kwpko Tadeusz, Lwów 20
" Penkala Kall"ol, Warszawa 20
" Marion EdmUllld, Lwów 20
" Dr Wiślański Kazimierz, Lwów 20
" �gr. Baoor Edward, Lwów 20
, MacieboICh MalI"ian, Lwów 20
, ślepecki Zbigniew, Lwów 20
" WitOlszyński Józef, Lwów 20
" F3ibroWlSkii J., Lwów 20
Dr MazurkJiewicz Ludwik, Lwów 20
, Inż. Dudrylk-Darlewlski Maksymilian,
Warsza'W1a 20
, Wierzb()(Wski TadelU�S'z, Warszawa 20
., Seńkowski\ Al elks aJnd er, Warszawa 20
" Dr PlatO'Wski Kazmel1z, Wal'szaJWa 20
" ppłk. Dr Porębskd. Tadeusz, WaliSlZawa 20
, Starosta Protassewicz Kazimierz,
MoJJodecznQ 20
, Kpt. Baran-Bilewsilci. Józef, Warszawa 20
" BienJiecilci Aleksamder, Warszawa 20
lubileusz "Pogoni�� objęty zosta.ł prograrneD1. iInprez, orga.nizo�a­
nych pod haslern "MA.J"WE L"WOWIE��. Dla uczesłnikó,v pl.ze�idziane
są zniżki kolejo""e.
		

/page0004.djvu

			4
" Prof. Niewdadomski St. Adam,
Hajnówka
" Dr Wałukiewiez Bronisław, Lwów
" Jakubows1ci Z bigniew, Warszawa
" Mgr. Kruszelnioki Ludwik, Lwów
" J uras Antoni, Lwów
" Dr MisZQzruk Tadeusz, Przemyśl
" Kpt, Bereźnioki K3IrO'l, Lwów
" Por. Sobolta Zygmunt, Stryj
" Dr Mękarski St., Warszawa
" Konarska Teresa, Warszawa
" Kpt. Piotrowski Rafał, Równe
" Dr Hołów ka WładysŁaw, Przemyśl
Puchalski Roman, Warszawa
20
20
15
15
10
10
10
10
5
5
5
5
s
zł
2.310
Razem
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
WYDAWNICTWA KSI�GI PAMIĄTKO­
WEJ L. K. S. "POGOŃ"
Przychody:
Subwencja z L. K. S. "Pogoń" zł 1.458,85
Wpłaty zamawiających, przez
PKO.
Pożyczka prywatna
Zadatki na ogłoszenia
2.310,-
4.000,-
240,-
Razem zł 8.008,85
Rozchody:
Pożyczono L. K. S. "Pogoni"
Wykonanie klisz
Papier
Drukarnia
Wydatki redakcyjne adm.
Gotówka w kasie
zł 1.511,30
2.850,67
1.303,-
1.300,-
740,73
303,15
Razem zł 8.008,85
We Lwowie, dnia 24 lutego 1939 r.
Prof. Rudolf Wacek
Komunikat
Na Walnym Zgromadzeniu Ligi P. Z. P.
N., odbytym w dniu 21 stycznia br., po
wyjaśnieniach złożonych przez delegatów
A. K. S. z Chorzowa i L. K. S. "Pogoń"
zlikwidowany został całkowicie i ku za­
dowoleniu obu zainteresowanych klubów,
konflikt, który w jesieni ub. r. wywołały
czynniki i osoby nieodpowiedzialne.
Przyjazne stosunki,. jakie z powrotem
zostały przywrócone między oboma klu­
bami, znajdą swój wyraz w zbliżającym się
sezonie piłkarskim, podczas gościny "Po­
goni" w Chorzowie i Chorzowian w na-
szym mieście.
Zarząd L. K. S. "Pogoń"
Kronika Jubileuszowa
JUBILEUSZOWY KOMITET
WYKONAWCZY L. K. S. "POGOŃ"
Nowowybrany Zarząd L. K. S. "Pogoń"
zorganizował na jednym ze swoich pierw­
szych posiedzeń Jubileuszowy .. Komitet
Wykonawczy, którego zadaniem będzie
bezpośrednie przygotowanie uroczystości
jubileuszowych Klubu, jakie się zaczną
w maju roku bieżącego.
Na honorowego prezesa tegoż komitetu
uproszono WP. Gen. Bryg. Juliusza Zu­
laufa, zaś godność honorowego sekretarza
zgodził się przyjąć WP. Mjr. dypl. Stani­
sław Zemanek. Generalnym sekretarzem
Komitetu został WP. Mgr. Tadeusz Zale­
ski, na którego wniosek podzielono Komi­
tet na następuj ące sekcj e: gospodarczą,
finansową, sportową, propagandową, od­
znaczeniową i sztandarową. Do każdej z
wymienionych sekcyj wchodzą obowiąz­
kowo członkowie Zarządu "Pogoni" przy ..
dzieleni przez Prezydium Zarządu Klubu.
L. K. S. "POGOŃ" OTRZYMA WŁASNY
SZTANDAR
Delegacja "Pogoni" w osobach Pp. Dyr.
Inż. Jana Rusina, Prof. Rudolfa Wacka
i Prof. Tadeusza Dręgiewicza uprosiła
JWP. Dyrektorową Kozicką o łaskawe
przyjęcie godności przewodniczącej sekcji
sztandarowej i zorganizowanie Koła Pań,
któreby się zajęło sprawą sztandaru, ma­
jącego być wręczonym Klubowi podczas
uroczystości jubileuszowych.
JUBILEUSZOWE ODZNACZENIA
"POGONI"
Z okazji swojego jubileuszu przygoto­
wuje "Pogoń" specjalną odznakę honoro­
wą, którą odznaczeni zostaną zawodnicy
oraz osoby zasłużone dla Klubu. Przewi­
dziane zostały 4 stopnie tej odznaki, a to:
1) Odznaka Złota z wawrzynem
2) Odznaka Złota
3) Odznaka Srebrna
4) Odznaka Brązowa.
Odznaki nadawać będzie Zarząd "Pogo­
ni" na wniosek Sekcji Odznaczeniowej,
w skład której weszli Pp. Prof. Rudolf Wa­
cek, Prof. Tadeusz Dręgiewicz, Edmund
Marion i Giebartowski.
UWAGA!
N aszych Członków i Przyjaciół, zamie­
rzających wziąć udział w uroczystościach
jubileuszowych "Pogoni", które odbędą
się w dniach 28 i 29 maja b. r., prosimy
o nadsyłanie swych adresów, wypełnio­
nych czytelnym pismem, abyśmy mogli
przesłać im zaproszenia.
Również już teraz wskazanym jest zgła­
szanie zapotrzebowania na kwatery, a to
z tego powodu, że w tym samym terminie
przewidziany jest we Lwowie cały szereg
innych imprez i spodziewany bardzo liczny
zjazd osób zamiejscowych, co znowu spo­
woduje brak pomieszczeń w hotelach,
Odznaczenie
,.Pogończyków··
Walne Zgromadzenie Ligi P. Z. P. N.
uchwałą z dnia 21 stycznia 1939 r. nadało
p. Mjr. Eugieniuszowi Ślcpeckiemu, b.
kier. sekcji piłkarskiej i b. prezesowi L.
K. S. "Pogoń" Odznakę dla Zasłużonych
Działaczy Piłkarskich.
. Długoletni bramkarz "Pogoni" p. Sp i­
rydion Albański odznaczony został Srebr­
nym Krzyżem Zasługi za pracę na polu
sportowym.
Władze L. K. S. »Pogoń((
w Roku Jubileuszowym
Walne Zgromadzenie Członków L. K. S.
"Pogoń", zebrane w dniu 10 stycznia 1939
r. dokonało wyboru następujących władz
klubowych: prezes - Dyr. Dr Jerzy Ko­
zicki, prezes urzędujący - Dyr. Inż. Jan
Rusin, wiceprezes organizacyjny - Prof.
Tadeusz Dręgiewicz, wiceprezes sporto­
wy - Prof. Władysław Olearczyk, wice­
prezes gospodarczo-finansowy - Nacz.
Władysław Kut, skarbnik - ,i,': :��ys�L.'".
Ryk, członkowie zarządu: Dl ':..·ycil.el·�IA:
Assmann, N acz. Bernard Bień, .: :1"0 BJ.: I>
nisław Cena, Janusz Dobrudzl � I ,�'ł. 1:�.'2j
told Iłłakowicz, Stanisław Jarl �:: Iv.!a:rb.:J.
Kowalski, Mgr. Ludwik K :'.: j�'elnRdi'
Edmund Marion, Jerzy Panas, Józef Po­
czątek, Mieczysław Porth, Bruno Prugar
i Roman Semenowicz.
Sąd Polubowny: Nacz. Franciszek Kallik,
Mgr. Tadeusz Zaleski i Wacław Kuchar.
Komisja Dyscyplinarna: Inż. Włodzimierz
Mańkowski, Roman Semenowicz i, w miej­
sce chorego Kazimierza Chrobaka, Hugo
Redlich.
Komisja Rewizyjna: Kpt. Kaźmierczak,
Jan Nowakowski, Radca Józef Bałłaban,
Roman Łukasiewicz i Marian Wyrwa.
Kierownikami sekcyj zostali zamiano­
wani: piłki nożnej - Prof. Rudolf Wacek,
piłki ręcznej - Roman Semenowicz, lek­
koatletycznej - Mgr. Ludwik Kruszel­
nic ki, pływackiej - Jan Kaufhold (w miej­
sce przygotowującego się do egzaminów
p. Englerta), bokserskiej - Józef Kozłow­
ski, łuczniczej - Alfred Kamiński, kaja­
kowej - Sergiusz J armoliński, hokejo­
wej - Inż. Witold Iłłakowicz, tenisowej -
Jerzy Panas, ping-pongovrej - Jerzy Pa­
nas, strzeleckiej - Red. Witold Starża­
Majewski.
NASZ KALENDARZYK PIŁKARSKI
Drużyna ligowej "Pogoni" grać będzie
w nadchodzącym sezonie mecze o Mi-
strzostwo Ligi PZPN -
we Lwowie:
Dnia 2 kwietnia - z Garbarnia
23 kwietnia - z Polonią c,
7 maja - z Union Touring
14 maja - z Warszawianką
18 czerwca - z Cracovią
2 lipca - z AKS-em
3 vvrześnia -- z VVartą
24 września - z Wisłą
8 października - z Ruchem
na wyjeździe:
Dnia 16 kwietnia - z Ruchem
" 30 kwietnia - z Wisłą
21 maja - z Wartą
11 czerwca - z AKS-erh
25 czerwca - z Union Touring
15 sierpnia - z Cracovią
20 sierpnia -- z Polonią
10 września - z Warszawianką
" 1-5 października - zGarbarnią.
ODPOWIEDZI REDAKCJI
WP. Prof. A. St. Niewiadomski,
H a j n ó w k a. - Za bardzo miły list i ...
żubra serdecznie dziękujemy. Zapowie­
dziany felieton, z powodu braku miejsca,
musieliśmy odłożyć do następnego nu­
meru.
OD REDAKCJI
N astępny numer Biuletynu ukaże się
w dniu 2 kwietnia br., tj. na pierwszym
meczu ligowym, jaki w tym roku roze­
grany zostanie we Lwowie między "Po­
gonią" a krakowską "Garbarnią".
Redakcja i administracja:
Lwów, ul. Piekarska l. 1 B, I p. tel. 237-94
(skr. poczt. 176)
przyjmuje w poniedziałki i wtorki od 18
do 20. Opłatę pocztową uiszczono gotówką.
Prenumerata: rocznie zł 1.-, z doręcze-
niem do dom u zł 1.20
Ogłoszenia wedle wedle umowy
Wydaje z ramienia L. K. S. "Pogoń" i za całość odpowiada Mgr LUDWIK KRUSZELNICKI. - Związk. Zakł. Graficzne, Lwów, Piekarska 18.