/page0001.djvu

			Mija właśnie 35 lat od czasu, gd 'aJ stka "
i pionierów ruchu sportowego w P. ce.,
seckim na czele, położyła fundame Jod P''
goń" we Lwowie.
Święcimy dzisiaj gody jub rszowe
wszystkich, którzy razem z
liśmy wszelkich starań, ab
milszy pobyt we Lwow ':
. aj "Pogoni" i witalny
dział wezmą. Dołoży­
ciom zapewnić jak naj­
-' iedociągnięcia, wybaczcie
. , nagrodzilny !
wilach zwykło się u nas robić
iego, co się w ciągu długich lat
. 4 się wiązać przeszłość z terazniej­
. szlość.
ogoni" - rachunek ten jest prosty:
ostała spisana w Księdze Pamiątkowej.
obaczycie na boisku.
p.
MIESIĘCZNY
BIULETYN
SPORTOWY
L.I(.S •• POGO
NASZE
GOD
nam, KocIlani ! Gorący � .�, e �t-rl:� :', ., .
W takich podnie -. eh i urr
rachunek sumienia, 'Leglc:ld
zdobyło, zasłużył, wykon"
szością i stawi. lor osko ' ,
W nasz: tarcj l
Prze
ł "
.I o s r-
Te
I r r z y s
·ZYSZłOl":
c' ać dale" .
'tępv �
- .-
ROK 5 Nr
6
27-g0
M
J A
1939 O
CENA MER
"
entuzjastów
eniuszem Pia­
• sportowy ."Po-
u Boga" Być, może, ze danym nam będzie pra­
SPORTU POLSKIEGO i wychowywać, Iizycznie
lej i zdvscyplinowanej młodzieży. Ale może się też
rótce, gdy OjczyzIla tego zażąda, zamienimy sprzęt
4 ń, a konkurencje boiskowe na WyCZylly żolnierskie.
4 dobnie jak przed laty - w szeregach nie zabraknie nas,
zdaJ'z) {: I
SI)OI·t .
A
" P
" !
• J więc dzisiejsze uroczystości jubileuszowe "POgOIli" dadzą
�az naszej dojrzałości i gotowości do C Z Y N U i niech W as
zą w wierze, że lny, "Pogończycy" pozostanielny wiernymi świe­
tradycji Klubu i icleałom obywatelskim, jakie mu przyświecały od
-wszej chwili jego powstania.
		

/page0002.djvu

			t
ł
2
•
PROGRAM UROCZYSTOSCI
"CRACOVIA", KRAKóW. Stoją od lewej: Lasota, Pawłowsloi, Góra Griinberg, Pająk,
S zeliga , Skalski, Płachta, Korbas, Roczniak, Majeran.
SOBOTA, 27 MAJA 1939
Godzina 9-ta: Nabożeństwo żałobne za dusze poległych
i zmarłych Członków klubu w kościele św. Zofii
przy ulicy św. Zofii.
Godzina 18-ta: Zebranie jubileuszowe w sali Rady
Miejskiej w Ratuszu:
1. Otwarcie zebrania i powitanie Gości.
2. Marsz "Pogoni" - wykona Lwowski Oktet
Wokalny pod kier. Dyr. Kołaczkowskiego.
�. U czczenie 40-letniej pracy na polu wychowania
fizycznego Prof. Dr. Eugeniusza Piaseckiego,
Członka Założyciela i Członka Honorowego
Klubu.
4. Wręczenie dyplomu Członka Honorowego Klubu
Gen. Inż. Aleksandrowi Litwinowiczowi, Wice­
ministrowi Spraw Wojskowych .
.J. Odczytanie listy odznaczonych Odznaką Jubi­
leuszową i wręczenie dyplomów.
6. Przemówienia Reprezentantów Władz, Organi­
zacyj Społecznych, Związków i Klubów Spor­
towych.
7. Odczytanie nadesłanych życzeń.
8. Zamknięcie zebrania.
"WISŁA", KRAKóW. Stoją od lewej: Brudny, Szrumilas; -FHeIk II, Filek I, GierCiZyńslci, Jurowicz, Kotlarczyk,
źak (członek Zarządu), Sivko, Habowski, Habrda (kierownik sekcji). - Klęczą od lewej: Gracz, Woźniak
(Artur), Łyko.
NIEDZIELA, 28 MAJA 1939
Godzina 9-ta: Uroczysta Msza św. w kościele św.
Zofii przy ul. św. Zofii.
Godzina 15.00: Park Sportowy Imienia Marszałka
Śmigłego-Rydza: Turniej piłkarski o nagrodę
Prezydenta Miasta Lwowa JWP. Prezydenta
Miasta Lwowa JWP. Dra Stanisława Ostrow­
skiego: "WISŁA" - "JUNAK".
Godzina 16.30: Defilada członków i zawodników
klubu.
Godzna 17.15: "CRACOVIA" - "POGOŃ".
PONIEDZIAŁEK, 29 IvIAJ A 1939
Park Sportowy Im. Marszałka Polski Edwarda
Śmigłego - Rydza:
Godzina 16-ta: Finał turnieju piłkarskiego o N a­
grodę Prezydenta Miasta Lwowa JWP. Dra
Stanisława Ostrowskiego. "CRACOVIA"-"JU­
NAK".
Godz. 17.30: "WISŁA" - "POGOŃ". Po turnieju
wręczenie nagrody zwycięskiej drużynie.
W dniach 27, 28 i 29 maja br. zebrania towarzyskie
uczestników Zjazdu Jubileuszowego w salach
hotelu George'a o godz. 20-tej.
Wystawa nagród sportowych klubu w Firmie
Zalewski przy ulicy Akademickiej 10.
"JUNAK", DROHOBYCZ. Stoją od lewej: Prezes Mubu mjr dr Młotek, trener T. Krasoń.
Wśród graczy stoją i: ldęezą: Bentkowski, Kruczek, Gerula, Hemmel"limg, 'I'rojan, Mako­
maski, TaJl"�OW1Slci, Stańczy!k, Fujarski. Habowski, SzeW'czylk, Górsloi, Pusio.
		

/page0003.djvu

			- .
- ..:.. ' .
.\
"'.,' .. .:
.• �".;
., .� .
��d' #�.#��4'.
��/ /#$�$
\.� ", '
f .
'.'" '\
MARSZAŁEK POLSKI EDWARD śMIGŁY - RYDZ.
Protektor Jubileuszu 35-lecia Lwowskiego Klubu Sportowego "Pogoń"
		

/page0004.djvu

			4
N I B Y
Stało się tak, że odwiedziłem niedawno,
pewne młode małżeństwo.
, Ano, taka jest już dola starego kawa­
lera. Zaprosili mnie na obiad.
- Jak to byczo, że przyszedłeś! - za­
wołał już na progu pan domu.
RECENZJA
Leżało tam jakichś pięć funtów ludz­
kiego ciała. Żywe to było. Ale jakie?!
Chude, niezgrabne, niedołężne. Łyse! Nogi
powyginane jak u jamnika, skóra po­
marszczona jak na pieczonym jabłku.
Noworodek!
R()k 1912. GRUPA LEKKOATLETóW "POGONI". Stoją od lewej: Wł. Kuchar,
śp. Fastnacht, CybUJlski, Garczyński. Romanowski, Latawiec, T. Kuch ar, śp. Sko­
pro, śp. Kampiec, Glaas, Ś!p. J ajus, J aworskd, Kempski, śp. Zwoliński, Fabian.
Po chwili wbiegła do pokoju urocza pani
Zosia.
Pokażemy panu dzisiaj coś c u d o w­
n e g o ! ! - zapowiedziała entuzjastycz­
nie.
- Coś cudownego? '" - pomyślałem
sobie. - Hm ... to albo oryginalnego Rem­
brandta skądś zaiwanili, albo też pan
domu złapał karpia na trzy kila, jako że
co soboty z' wędką na ryby jeździ...
Małżeństwo poprowadziło mnie na pa­
luszkach do sypialni i pokazało... kołyskę.
Zaglądnąłem do środka.
- A co, zatkało cię? - zawołał tryum­
fująco kolega.
- Czy to nie piękne? - postawiła re­
toryczne pytanie pani Zosia.
, Miałem już na końcu języka odpowiedź,
ale z kuchni zaczęły dolatywać boskie wo­
hie...bitki cielęce... sałata majowa... Mo­
żna tu być bezstronnym?
--.:. Dzieciak jest naprawdę piękny­
rzekłem poważnie.
- A z twarzy zupełnie do mnie podo­
bny, prawda? - poddał mi pan domu.
Popatrzyłem na buziak dziecka. Przypo­
minał mi... szympansa.
- Hm, masz rację. Podobieństwo istot­
nie nadzwyczajne.
N astała chwila milczenia.
Małżeństwo w niemym zachwycie pa­
trzyło na noworodka, a ja - czekałem na
bitki cielęce.
*
Kochani "Pogończycy" i mili Goście J u­
bileuszowi! Z pewnością zapytacie, po
jakie licho nudzę ja Was dzisiaj noworod­
kiem i tymi bitkami cielęcymi?
Oto, wyobraźcie sobie, nie minęły
jeszcze dwa tygodnie od owego pamię­
tnego obiadu, a ja sam znalazłem się
w analogicznej sytuacji, jak to młode
małżeństwo: mianowicie mam opisać pew­
nego noworodka, w stosunku do którego
ojcem wprawdzie nie jestem, ale ... tak po­
wiedzmy ... przyjacielem domu.
A noworodek ten, to nie taki, ot sobie
zwykły miglanc, jakich kopa codziennie
we Lwowie się rodzi. O nie! To nie byle
co! To jest naprawdę cudowne dziecko!
TO JEST NASZE WSPÓLNE DZIECKO!
DZIECKO WSZYSTKICH "POGOŃCZY­
KóW"! A nazywa się ono:
KSIĘ:GA PAMIĄ.TKOWA L. K. S.
"POGOŃ".
Właśnie wyszła z druku. Okładka jak
marzenie, 548 stronic pisma, 578 klisz.
Naszej "poganiackiej" rodzinie przybył
potomek, z którego wszyscy możemy być
dumni.
Czy jednak wszyscy go znamy?
Czy wiedzą wszyscy "Pogończycy", jak
to przed 35 laty "Pogoń" powstawała?
Czy wiedzą, kto ją stworzył? Kto ją bu­
dował? Kto wspierał?
Czy pamięta dzisiejsze społeczeństwo,
jak to "Pogoń" w roku 1912, poprzez ów­
czesny kordon rosyjski przybyła do War­
szawy, aby z rodakami pod zaborem mo­
skiewskim nawiązać kontakt sportowy
i nici szczerej, gorącej przy-
jaźni?
Nadeszły czasy wojny świa­
towej. Legiony. Potem Obro­
na Lwowa. "Pogończyków"
nigdzie nie brakło. Na żadnej
pozycji. Na żadnym okopie.
Wielu ich poległo, oh, bardzo
wielu. Imiona tych znajdzie­
cie w Księdze Pamiątkowej.
A i ci, co zostali w kocha­
nym Lwowie, nie próżnowa­
li. Skupili dokoła siebie mło­
dzież i pracowali. Zawody
sportowe zaczęły przynosić
dochody. Co robić z pieniądz­
mi? Ano, niech idą na zboż­
ne cele. Grała więc "Pogoń"
dla Legionistów, dla ubogich,
dla sierót, dla młodzieży.
Ładna' sumka, bo okrągło
36.700 koron i złotych zosta­
ło oddanych rozmaitym ko­
mitetom. A więc i na sztan­
dar dla Legionistów Polskich,
na wdowy i sieroty po Legio­
nistach Polskich, po Obroń­
cach Lwowa, na ochronkę
im. Józefa Piłsudskiego we
Lwowie, na Towarzystwo
Ochrony Młodzieży i wiele,
wiele innych celów. Dawała
"Pogoń" na Czerwony Krzyż,
na Polski Biały Krzyż, na
budowę Lotniska we Lwo-
DRUżYNY PIŁKI NOżNEJ "POGONI" WOJSKOWE I CYWILNE W ROKU 1917. Stoją od lewej: Schindler,
Kroguiski, Fodor, Owsionka, śp. Kustanowicz, Słonecki, Nadel, Hawiing, Fischer, Rop as, Schneider II, Schneider I,
Romanowski. Ignarowicz, Błahuta, Golda, Lachowicz, Bacz, Bodzioch J., Żemanek Adam, Kuniczak Prugar, Scott E.,
Heber. - Siedzą: Blaustein, Lorberg, Bendel, Szeremeta, Lachowicz (bramkaez ), H o lllic: z er , Singer, Korcy!. - Sie-
dzą na ziemi: Baszniak, Kurkiewicz, Mar gold, Ci1':ińJSIkd, Szeremeta II, Bendel II.
		

/page0005.djvu

			5
wie, w Krakowie, a w dniu 1 grudnia
1918 roku złożył klub Zarządowi Szpi­
tala Obrońców Lwowa na Politechnice,
całą, posiadaną w kasie gotówkę, w kwo­
cie 1.042 koron austriackich.
Oczywiście, sypały się za to pochwały,
uznania i listy dziękczynne. Jest nawet
jeden list od ówczesnego Dowódcy 1 p. p.
Legionów Polskich, pułkownika Śmigłego­
Rydza, dzisiejszego Marszałka Polski!
O tak, znajdziecie ten
Klis�, d "Pogpońc�YtCkY'" �, r
SIę ze amią owej :
*
Skończyła się wojna.
"Pogoń" pojechała na
Górny Śląsk. Propagan­
dę robić. Nie ulotkami,
nie przemówieniami, nie
agitacją. Chłopcy nasi
robili to ... nogami. Gra­
cami. Prali niemiaszków
li w piłkę nożną z Niem­
ile się wlezie. A patrzył
na to robotnik śląski,
patrzył górnik, patrzył
mieszczuch. Patrzył i za­
czynał kombinować:
- Ej, chyba to nie
jest tak źle w tej Pol­
sce, kiedy taka mocna
i twarda. I zdrowa ...
W szystko to w Księ­
dze Pamiątkowej opi­
sane.
A dziś?
skiego ująć w ramy krytycznej i źródło­
wej pracy historycznej i przekazać ją
potomności jako wzór do naśladowania.
A była to praca, naprawdę syzyfowa.
Ileż to godzin stracił prof. Wacek na szu­
kaniu po archiwach, ile czasu spędził red.
Kobiak w bibliotekach uniwersyteckich,
aby, na podstawie pożółkłych już dzien­
ników i czasopism sportowych sprzed
30-tu i więcej lat, uzgodnić jakiś szczegół,
Może powiedzą jedni, że ma .krzywe
nogi jak jamnik i skórę pomarszczoną !jak
pieczone jabłko. Może orzekną inni, że
dziecko ma buzię szympansa i jest łudzą­
co podobne do ojca ... Ale, może też znajdą
się i tacy, co naszego miglanca pochwalą,
dadzą mu klapsa w pośladek i powiedzą:
"Byczy jest!" Kto wie ...
Tak czy owak, my "Pogończycy" mamy
już n� "Księgę Pamiątkową".
f�"f 't' ;�
"Pogoń" zwycięża w roku 1920 podczas objazdu propagandowego na Górnym śl�skiu niemiecką dJrurżYlIlię "Diamę" w Kato­
wicach 5 : o. - Stoją od lewej: sędzia dr Hipp, Marion, Słonecki, Garbień, Kopeć, śp. Mietek KUJCIha:r, Wacek Kuchar, Bacz,
Gulicz, śp. Wójci�ki. - Leżą: Pi otrowski , Schwarz i Hawling. - Z ty�u stoją pośrodku: T. Kuchar i Misiński. - Gracze
"Diany" w czarnych spodenkach,
Dziś święci "Pogoń" jubileusz 35-lecia
swego istnienia. Klub, skrzepły w swej
organizacji i sile ,otrzymał w darze Księgę
Pamiątkową - jubileuszowy p r e z e n t
od kilku zwariowanych entuzjastów, któ­
rzy całe dwa lata, ciężkiego i niewdzięcz­
nego trudu poświęcili, aby tę świetlaną
przeszłość "Pogoni" i sportu małopol-
znaleźć jakąś notatkę, jakiś brakujący
wynik. ..
I tak to, dzięki żmudnej a idealnie
b e z i n t e r e s o w n e j pracy, powsta­
lo d z i e ł o!
Ten noworodek jubileuszowy pójdzie
sobie teraz w świat i zaczną go ludzie
oglądać.
I my ją k o c h a m y !
Bo to jest n a s z e d z i e c k o !! Ro­
zumiecie?! N A S Z E W S P Ó L N E
DZIECKO!!!
LOU-LOU
Rok 1925. "Pogoń" I w naJj'Silniejszym i najlepszym składzie w swej historii u szczytu sławy li. powodzenia. - Stoją od lewej: Fichtel, Słonecki, Gebar­
towski Hanka, Wacek Knchar, o learezyk , Garbień, Gułicz, - Siedzą: Bacz, Gorlitz, Szabakiewicz,
		

/page0006.djvu

			6
NASZE
OSTATNIE
WYNIKI
Piłka nożna
LIGA PAŃSTWOWA
Dnia 3 maja br. w Krakowie, przegrała
Pogoń z Wisłą w stosunku 1:2 (1:1). Bram­
kę dla naszych barw strzelił Wolanin.
l«
�
:J
•.. �
-
tJIh
, ..
Dnia 7 maja br. w rozgrywkach o mi­
strzostwo Ligi PZPN. zremisowała "Po­
go" na własnym boisku z drużyną Union
Touring w stosunku 2:2 (1:1). Gra była
bardzo słaba u obu drużyn. Bramki dla Po­
goni strzelił Matyas II.
Dnia 14 maja br., w miejsce Warsza­
wianki, zagościł do Lwowa mistrz Polski
"Ruch", którego nasi pokonali w stosunku
3:2 (1:0). Bramki strzelili: Wolanin, Ma­
tyas II i tenże z podania Majowskiego,
którego piłkę bramkarz gości wypuścił
z rąk.
LIGA OGRĘGOW A
Dnia 14 maja br. we Lwowie pokonała
Pogoń I B rzeszowską Resovię w stosunku
2:1 (2:0). Bramki strzelili: Schmydt i Bo­
rowski.
Lekka atletyka
Bieg Narodowy w dniu 3 maja br. wy­
Borus. N a drugim miejscu przyszedł do
grał we Lwowie biegacz Pogoni, Adam
mety nasz Korzeniowski, na trzecim Pie­
trzak.
W zawodach eliminacyjnych przed wy­
jazdem do Tarnopola, urządzonych dnia
6 maj a br. na boisku Pogoni, uzyskali nasi
lekkoatleci następujące wyniki:
Bieg 100 mtr:
Orlewicz - czas 11,8, miejsce II
Bieg 200 mtr:
Orlewicz - czas 23,8, miejsce II
Bieg 800 mtr:
Bieniasz - czas 2:12,0, miejsce I
Lenartowicz - miejsce III
Bieg 1500 mtr:
Palus - czas 4:16,2, miejsce I
Korzeniowski - czas 4:17,1, miejsce II
Borus - miejsce III
Bieg 5000 mtr:
Dąbrowski - czas 17:09,2, miejsce II
Lempert - miejsce III
Skok wzwyż:
Niemiec - wynik 1,72, miejsce I
JUBILACI "POGONI" W R. 1928.
Słynna środkowa trójka napadu,
która obchodeiła Jubileusz lO-lecia
giry w reprezentacyjnej drużynie "Po­
goni", - Od lewej: mź. Mieczysłruw
Bacz� Dr J ózef Garbień, Wacław
Kuchar.
Skok w dal:
Niemiec - wynik 6,32, miejsce I
Kula:
Begaj - miejsce III
Dysk:
Łupak - wynik 36,42, miejsce I
Oszczep:
"Pobóg" - wynik 45,65, miejsce 1.
Dnia 18 maja br. wzięli nasi lekkoatleci
udział w reprezentacji 'Lwowa, która wy­
jechała do Tarnopola na zawody propa­
gandowe. Wyniki, osiągnięte tamże przez
naszych, przedstawiają się następująco:
Kula:
Begaj - wynik 11,84, miejsce II.
Dysk: .
Begaj - wynik 37,99, miejsce I.
Oszczep:
"Pobóg" - wynik 48,86, miejsce I.
Skok w dal:
Drużbiak - wynik 6,32, miejsce I.
"Pobóg" - wynik 6,17, miejsce II.
Bieg na 100 mtr:
Orlewicz - czas 11,2, miejsce L
Bieg na 200 mtr:
Orlewicz - czas 23,7, miejsce I.
. Bieg na 800 mtr:
Korzeniowski - czas 2:04,9, miejsce I
Dąbrowski - czas 2:15,0, miejsce II.
Bieg na 1500 mtr:
Korzeniowski - czas 4:37,8, miejsce I
Dąbrowski - czas 4:44,0, miejsce II.
Bieg na 5000 mtr:
Borus - czas 15:50,6, miejsce I
Dąbrowski - czas 17,07,0, miejsce II.
Wynikiem 15:50,6 pobił Borus rekord
okręgowy, który przez długie lata należał
do Sawaryna.
Piłka ręczna
W rozgrywkach o mistrzostwo okręgu
w piłce ręcznej, osiągnęli nasi następują­
ce wyniki:
Pogoń-II. L. D. H. Ł. 5:3 (1:2). Bramki
strzelili: Ciupryk 4 i Zieliński.
Pooon-s-Czarni 5:3 (3:3). Bramki strze­
lili: Ciupryk 2, Mierzwiński, Bogusz i Kra­
sucki.
Pogoń-A. Z. S. 6:9 (2:3). Bramki strze­
lili: Ciupryk wszystkie.
Pogoń-A. Z. S. 4:3 (2: 1). Bramki strze­
lili: Ciupryk 3 i Jaworski.
Pogoń-Czarni 5:0 walkover z powodu
niejawienia się przeciwnika.
Tenis slołowy
Po kilku latach nieczynności, została
w tym roku, dzięki staraniom naszych
członków: pp. Jerzego Pana sa i Zdzisława
Piękosia, z powrotem uruchomiona sekcj a
tenisa stołowego "Pogoni".
Władze sportowe zaliczyły sekcję do kla­
sy B, po czym zawodnicy nasi, nie mając
jeszcze rutyny ani obycia turniejowego,
pr zystąpili niezwłocznie do rozgrywek
o mistrzostwo, osiągając następujące wy­
niki:
Dnia 15. I. - Pogoń-R. K. S. 3:2
" 29. I. - Pogoń-Strzelec 1:4
" 2. II. - Pogoń-Zniesieczanka 0:5
" 5. II. - Pogoń-Jutrznia 0:5
" 12. II. - Pogoń-Menorah 1:4
" 19. II. - Pogoń-Fleszar 2:3
1. III. - Pogoń-Samson 0:5
3. III. - Pogoń-Samson 2:3
5. III. - Pogoń-R. K. S. 0:5
" 8. III. - Pogoń-Strzelec 0:5
" 15. III. - Pogoń-Zniesieczanka 3:2
" 21. III. - Pogoń-Menorah 5:0
" 23. III. - Pogoń-Jutrznia 5:0
" 29. III. - Pogoń-Fleszar 0:5
" 30. III. - Pogoń-ż. Zup. 5:0
" 2. IV. - Pogoń-ż. Zup. 4:1
Obok zawodów punktowych, rozegrali
nasi również zawody towarzyskie, w szcze­
gólności:
Dnia 21. II. - Pogoń-Gimn. Kupieck. 4:2
" 23. II. - Pogoń-Polonia 4:2
" 25. II. - Pogoń-XI. L. D. H. 4:1
Ogółem rozegrano 19 zawodów, z czego
10 przegrano zaś 9 wygrano. Z zawodni­
ków najlepszym okazał się Popowicz, ma­
jący w swym dorobku sportowym najwięk­
szą ilość zwycięstw.
Zarząd sekcji urządził już dwukrotnie
Turniej wewnętrznoklubowy o Puchar
Przechodni. Do drugiego turnieju stanęło
24 uczestników, przy czym tabela finało­
wa przedstawia się następująco:
l. Popowicz 5 4:1 9:3
2. Bachman 5 4:1 8:5
3. Preisner 5 3:2 5:5
4. Trofyn 5 1:4 4:10
5. Kuchar 5 1:4 2:10
W turnieju pierwszym zdobył puchar
Ciupryk, w drugim Popowicz. W drugim
turnieju rozegrano 93 partyj z ogólną licz­
bą setów 354.
Sekcja liczy obecnie 41 członków, z cze­
go 20-tu zostało zgłoszonych do P. Z. T. S.
		

/page0007.djvu

			Zarząd sekcji pinpongowej, która jest sa­
mowystarczalną, tworzą pp.: Jerzy Panas
(z ramienia zarządu Klubu), Piękoś Zdzi­
sław jako kierownik, Starzewski Stefan,
sprawujący funkcję skarbnika i kapitan
sportowy p. Tadeusz Popowicz.
Inwentarz sekcji tenisa stołowego obej­
muje: dwa stoły, pełny sprzęt sportowy
i 6 szt. reprezentacyjnych kostiumów za­
wodniczych.
Łucznictwo
Dnia 14 maja br. odbyły się na torze
łuczniczym "Pogoni" zawody o Mistrzo­
stwo Powiatu w grupie III-ciej. W zawo­
dach tych łucznicy nasi osiągnęli następu­
jące wyniki:
Osiecki Tadeusz punktów 140, miejsce I
Sytków Emil punktów 103, miejsce II
Klimkowicz Edward punktów 78, miej-
sce V.
Zespołowo I-sze miejsce oraz tytuł Mi­
strza Okręgu Nr VI. zdobyła "Pogoń".
Dnia 13 i 14 maja br. wzięli nasi łucz­
nicy udział w Korespondencyjnych Zawo­
dach o Mistrzostwo Klubowe P. Zw.
Łuczn. W imprezie tej zajęła drużyna
"Pogoni" w składzie: Bedlewicz, Kuchar,
Kamiński I-sze miejsce z wynikiem 2.138
punktów.
Jednostkowo, wyniki naszych przedsta­
wiają się następująco:
Bedlewicz T. (grupa I) punktów 872,
miejsce I
Cieśla Stef. (grupa II) punktów 225, miej­
sce I
Lemieszczuk (grupa II) punktów 221,
miejsce II
Sytków Emil (grupa III) punktów 103,
miejsce L
Dnia 18 maja br. odbyły się na torze
łucznym "Pogoni" zawody w strzelaniu
do figur ruchomych. Z zawodników na-
szych, w ogólnej punktacji, III-cie miejsce
zajął Bedlewicz, mając 78 punktów, przed
Prugarem 69 pkt. i Drohobyckim z 56
punktami.
Pływanie
7
dzów i przyniosły naszym pełny sukces
w postaci wszystkich pierwszych miejsc.
I tak:
Bieg 100 mtr. st. dow. panów:
Klimko - czas 1:16,2, miejsce I
Kuśnierz - czas 1 :20,0, miejsce 1.
Bieg 100 mtr st. klas. panów:
Chorzewski - czas 1:28,0, miejsce I
Pepłowski - czas 1 :32,5, miejsce II.
Bieg 100 mtr. st. klas. pań:
Wójcicka - czas 1:52,8, miejsce l
Zajączkowska - czas 1 :54,0, miejsce II.
Sztafeta 5 X 50 mtr styl. dow. panów:
"Pogoń" - czas 2:38,3, miejsce I
(Rogoyski, Kuśnierz, Wójcicki, Peter,
Klimko).
Po konkurencj ach odbył się pokazowy
mecz piłki wodnej obu drużyn "Pogoni".
Zarząd L. K. S. .Poqcm" na posiedzeniu
w dniu 15 maja br. uchwalił wyrazić
podziękowanie:
1) Drużynie lekkoatletycznej Klubu
z Pp. Borusem, Korzeniowskim, Pietrza­
kiem, Garncarzem i Dąbrowskim na czele,
za zwycięstwo w Okręgowym Biegu Na
Przełaj i zdobycie pięknego pucharu
Ośrodka WF i PW DOK VI.
2) Drużynie piłkarskiej, ligowej za pię­
kną grę i zwycięstwo nad "Ruchem".
3) Drużynie piłki ręcznej za dzielną
postawę w rozgrywkach o mistrzostwo
okręgu w szczypiórniaku.
Podziękowanie
Zarząd L. K. S. "Pogoń" składa gorące
podziękowanie Komitetowi Redakcyjnelnu
"Księgi Pamiątkowej L. K. S. "Pogoń"
w osobach pp.: Dr Stanisława Polakiewi­
cza, Red. Mariana Kobiaka, Prof. Ta­
deusza Dręgiewicza a przede wszystkim
Prof. Rudolfa Wacka, którzy b e z i n t e­
r e s o w n i e i z całym poświęceniem pra­
cowali przez dwa lata nad treścią, formą
i układem księgi, będącej historią Klubu
� ruchu sportowego w Małopolsce Wschod­
niej.
Lwów, dnia 15 maja 1939 r.
ZARZĄD L. K. S. "POGOŃ"
Dnia 26 marca br. w ramach Jubileuszu
35-lecia "Pogoni" odbyły się w Krytej
Pływalni Miejskiego Ośrodka WF i PW
zawody pływackie między drużynami A.
Z. S. Warszawa i "Pogoni".
Przed rozpoczęciem zawodów powitał
drużynę stołeczną, imieniem Klubu, Prof.
Tadeusz Dręgiewicz, po czym wręczył
akademikom pamiątkową statuetkę.­
W imieniu A. Z. �u odpowiedział Mgr
Baranowski.
Wyniki naszych zawodników były na­
stępujące:
Bieg 100 mtr st. klas. panów:
Chorzewski - czas 1:24,6, miejsce I
Pepłowski - czas 1 :32,0, miejsce III.
Bieg 100 mtr st. dow. panów:
Kostański - czas 1:27,0, miejsce III
Bachman - czas 1:29,0, miejsce IV.
Bieg 100 mtr st. grzb. panów:
Klimko - czas 1:28,4, miejsce I
Majewski - czas 1:35,0, miejsce III.
Sztafeta 3 X 100 mir. st. zmiennym
panów:
"Pogoń" - czas 4:08,0, miejsce II
(Majewski, Chorzewski, Klimko).
Sztafeta 5 X 50 mtr st. dow. panów:
"Pogoń" - czas 2:56,0, miejsce II
(Bachman, Majewski, Peter, Furga, Ba­
tsches).
W meczu piłki wodnej, po interesującej
i wyrównanej grze, uległa "Pogoń" go­
ściom w stosunku 2 :3.
W konkurencji pań, na 100 mtr styl. kla­
sycznym osiągnęły nasze pływaczki na­
stępujące wyniki:
Wójcicka - czas 1:52,4, miejsce I
Zajączkowska - czas 1:52,6, miejsce II
Batschesówna - czas 2:06,0, miejsce III.
Dnia 6 maia br. odbyły się w Krytej
Pływalni Miejskiego Ośrodka WF i PW
propagandowe zawody pływackie z udzia­
łem zawodników "Pogoni" i "Hasmonei".
Zawody te zgromadziły wielką ilość wi-
Jak znalazłem się w szeregach "Pogoniłł ...
Jako młody nauczyciel gimnazjalny,
t. zw. "suplent", przeniesiony zostałem
w r. 1909 z gimnazjum w Krakowie - do
gimnazjum IV. we Lwowie.
Już wtedy byłem w kontakcie z redak­
c:ją "Słowa Polskiego" a zwłaszcza z re­
daktorem działu sportowego, śp. Z. Kło­
śnik-Januszowskim, zasilając jego dział
wiadomościami sportowymi z Krakowa
i Żywca i pisując pierwsze felietony z po­
dróży po Europie i z wycieczek kolarskich
po kraju.
Pewnego razu, z ciekawości, poszedłem
na tor saneczkowy "Pogoni", urządzony
na Drodze Kisielki, u stóp Wysokiego
Zamku. Zastałem tam kilkunastu mło­
dych ludzi, odgarniających łopatami śnieg
z toru. W śród starszych nie brakowało
również i mundurków studenckich. Spo­
między pracujących wpadł mi w oko rosły
brunet, odziany w świtkę i jasną, baran­
kową czapkę. Był to Tadeusz Kuchar.
Po chwili usłyszałem skierowany pod
moim adresem apel:
- Panie w świtce! A weź pan łopatę
j popracuj trochę! Popołudniu mamy za-
wody, a pan stoi bezczynnie i tylko się
patrzy!
Nie było rady. Wziąłem podaną mi ło­
patę, a przedstawiwszy się tym młodym,
zawzięcie nad uporządkowaniem toru pra­
cującym, ludziom, zacząłem i ja śnieg od­
gartywać.
Poza nazwiskiem Tadeusza Kuchara,
nie mogłem się zorientować w nazwiskach
innych współpracujących. Słyszałem tylko
nawoływania: Magot!, Słoń!, Duda!, Raf­
ciu! itp. Zawziętość, humor i ochota,
z jaką ci młodzi ludzie pracowali, bardzo
mi się podobały.
Była to "Pogoń", a właściwie pierwsza
jej drużyna piłkarska.
Minęło kilka tygodni i oto zjawiła się
u mnie pewnego dnia delegacja złożona
z czterech młodych ludzi, odświętnie
ubranych, z odznakami "Pogoni" w kla­
pach anglezów. Byli to: Tadeusz Kuchar,
Medard Kawecki, Marian Steifer i Orest
Dżułyński.
Nie wiedząc w pierwszej chwili, czego
chcą ode mnie ci dziwni goście, i zawsty­
dzony, iż nie mam nawet dla nich wystar­
czającej ilości krzeseł w moim suplenc­
kim "salonie", rychło jednak poznałem,
że są to moi dobrzy znajomi z Toru Ki­
sielki.
- Przyśliśmy tu, prosić pana profesora
do Wydziału "Pogoni" - zaczęła się prze­
mowa Tadeusza Kuchara.
- Wielki to zaszczyt dla mnie - od­
rzekłem - ale nie mam pojęcia, kto mnie
w ten interes wpakował?
- A, to pan redaktor Kłośnik dał nam
adres pana profesora. A zresztą pan pro­
fesor już z nami pracował, na torze sa­
neczkowym, w zimie.
Nie było apelacji.
Posłuszny wezwaniu, stan�łem do pra­
cy.
I tak, kochany panie Tadeuszu, i Ty
Dudo (Kawecki), i Ty Magocie (Marion),
i tylu Was innych, których tu wyliczyć
niepodobna - dotrwaliśmy na posterunku
do dnia dzisiejszego, wierni zawsze hasłom
i ideałom .Pogończyków'' .
Prof. Rudolf Wacek
		

/page0008.djvu

			8
Dotychczas na Księgę Pamiątkową L. K. S. "Pogoli" - wpłacili:
PT. Pocztowa Kasa Oszczędności, Lwów
, Państw. Urząd WF. i PW., Warszawa
, Komunalna Kasa Oszczędności m.
Lwowa
WP. Kapper Hugo, Warszawa
" Bar. Horoch Ludwik, Warszawa
, Ppłk. Sokołowski Władysław, War­
szawa
" Płk. dypl. Kaliński Władysław, Poznań
PT. Bank Cukrownictwa, Lwów
WP. Płk. dypl. Dżułyński Orest, Zam­
brów
., Prof. Dr Piasecki Eugeniusz, Poznań
" Inż. Wajnberg Bernard, Łódź
." Dyr. Czaban Mieczysław, Warszawa
, Dr Garbień Józef, Chrzanów
, Ppłk. Sterba ł+'elicjan, Kraków
, Dr Białkowski A. Bolesław, War-
szawa
_, Włodek Stanisław, Poznań
" Szyc Stanisław, Lwów
" Dr Piasecki Adam, Nowogródek
PT. W. K. S. "śmigły", Wilno
" "Drago" S. A., Warszawa
" Dyr. Ulam Andrzej, Lwów
WP. Dr Ignarowicz Tadeusz, Lwów,
" Prof. Dr Rencki Roman, Lwów
" Prugar Bruno, Lwów
" Płk. Latawiec Zdzisław, Rzeszów
, Mjr dypl. Szymański Władysław,
Warszawa
, Kysiak T., Lwów
" Bachowski Maksym., Andrychów
" Kpt. Bereźnicki Karol, Lwów
" Pułk. Fijałkowski BoI., Lwów
I Wacław Drojanowski, Warszawa
500.-
300.-
300.-
300.-
100.-
100.-
75.-
70.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
50.-
40.-
40.-
40 . ...!...
35.-
35.-
25.-
20.-
20.-
20.-
20.-
" Gen. dyw. Fabrycy K., Lwów
" Dr Łoziński Roman, Warszawa
" Dr Ignarowicz Tadeusz, Lwów
" Dr świątnicki Henryk, Przemyśl
" Dr Łaba Roman, Przemyśl
" Dr Kreicarek Szczepan, Przemyśl
" Dyr. Kapko Tadeusz, Lwów
" Nadkom. Penkala Karol, Warszawa
PT. Pułk Lotniczy, Kraków, Rakowice
WP. Marion Edmund, Lwów
" Mgr Kruszelnicki Ludwik, Lwów
" Dr Miszczak Tadeusz, Przemyśl
." Szancer Antoni, Przemyśl
" Dr Wiślański Kazimierz, Lwów
" Mgr Bauer Edmund, Lwów
" Macieboch Marian, Lwów
" ślepecki Zbigniew, Lwów
" Witoszyński Józef, Warszawa
" Fabrowski J., Lwów
" Dr Mazurkiewicz Ludwik, Lwów
" Inż. Dudryk - Darlewski M., War-
szawa
" Wierzbowski Tadeusz, Warszawa
" Seńkowski Aleksander, Warszawa
" Dr Platowski Kazimierz, Warszawa
" Ppłk. Dr Poręb ski Tadeusz, War-
szawa
" Starosta Protassewicz Kaz., Moło­
deczno
" Kpt. Baran - Bilewski Józef, War-
szawa
" Bieniecki Aleksander, Warszawa
" Nadel Arnold, Warszawa
" Kaufhold Jan, Lwów
" Mgr Lehnert Stanisław, Warszawa
" Nadinsp. Geib Juliusz, Warszawa
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
20.-
PT. WCKS "Junak", Drohobycz 20.-
WP. Prof. Niewiadomski, A. Stan., Haj-
nówka 20.-
" Dr Wałukiewicz Bronisław, Lwów
" Jakubowski Zbigniew, Warszawa
" Kpt. art. Sobolta Eugeniusz, W-wa 20.­
" Mgr Hatt Paweł, Warszawa
" Supiński Bolesław, sędzia gr., Ja-
nów Lwowski 20.-
" Dr Orłowicz Mieczysław, Warszawa 20.­
" Dr Nowak-Przygodzki Antoni, Lwów 20.­
" Inż. Stadler Mieczysław, Lwów 20.­
" Dr Scipio deI Campo Stefan, W-wa 20.-
" Friedrich Schindler, Bratislawa 20.-
" Chorzewski Józef, Lwów 20.-
" Pfau Jan Kanty, Lwów 20.-
" Hr. Baworowska Kat., Skomorochy 20.­
" Wałukiewicz Bronisław, Warszawa 20.-
" Sabatowski Antoni, Lwów 20.-
" Piątkiewiczowa Jadwiga, Brzozów 20.-
" Olearczyk Władysław, Lwów 20.-
" Inż. A. Schacherl 20.-
" Dr Mękarski Stanisław, Warszawa 20.-
" Juras Antoni, Lwów 15.-
" Por. Sobolta Zygmunt, Stryj 15.-
" Głowacz Franciszek, Przemyśl 10.-
PT. K. S. "Strzelec", Janowa Dolina 10.-
WP. Konarska Teresa, Warszawa 5.-
" Kpt. Piotrowski Rafał, Równe 5.-
" Dr Hołówka Władysław, Przemyśl 5.-
" Puchaiski Roman, Warszawa 5.-
" Sadowska Ina, Warszawa 5.-
" Kpt. Szyba Władysław, Lwów 5.-
" Kozłowski Józef, Lwów 5.-
" Kpt. Misiński Jerzy, Warszawa 5.-
" Kpt. Sobolta Zygmunt, Stryj 5.-
" Kpt. Zimmer Gustaw, Warszawa 5.-
" Soewy Rudolf, Kraków 5.-
" Bieniasz Eugeniusz, Lwów 3.-
20.-
20.-
20.-
u W A. G A! Zniżka kolejo�a, przyznana przez Ministerst�o KOD'lunikacji za­
D'liejsco�yD'l uczestnikoD'l Zjazdu Jubileuszo�ego "Pogoni", �y-
nosi fi6% "'" o b i e s t r o n y t. zn., że przy przyjeździe do L'-Vo�a,
płaci się fifiOjo ceny biletu norD'lalnego, a �rftca ze L�o�a b e z­
p ł a t n i e. Blankiety zniżko�e ","raz z biletaD'li na �szystkie
iD'lprezy sporto","e "Pogoni" "'" czasie jubileuszu, ","ysyła Sekre­
tariat kJubu, L�ó�, ul. Piekarska t b. po olrzyD'laniu należytości
"'" k","ocie fi-- złotych .
•
Sp. Mieczysław Kuchar
Podporucznik rez., urzędnik TE SP w Ka­
łuszu, Obrońca Lwowa, odznaczony Meda­
lem Niepodległości, Krzyżem Obrony Lwo­
wa, Orlętami, z m a r ł w Kałuszu, prze­
żywszy 38 lat.
Obrzęd pogrzebowy odbył się we Lwo­
wie, dnia 16 maja 1939 r., o godzinie 15-tej,
z Krypty przy Kościele 00. Bernardynów
na Cmentarz Obrońców Lwowa.
Śp. Mietek - jak Go popularnie nazy­
wano - jeden ze słynnej 6-tki braci Ku­
charów - był naszym członkiem, bram­
karzem naszej słynnej I-szej Drużyny
w okresie od r. 1918 do 1924. Bronił on
również sportowych barw naszego grodu,
występując wielokrotnie jako reprezenta­
cyjny bramkarz Lwowa. Należał do słyn-
nej "Jedenastki Pogoni", która, z Garbie­
niem, Wackiem i Batschem na czele, wy­
walczyła Mistrzostwo Polski przez 5 lat
z rzędu.
Po przeniesieniu ze Lwowa do Kałusza,
śp. Mietek stał się organizatorem i głów­
nym filarem ruchu sportowego na tamtej­
szym terenie.
Kryształowy charakter, sportowiec bez
skazy, odszedł od nas w sile wieku, osie­
rocając wdowę, 7 -letniego synka, siostrę
i 5-ciu braci.
CZEŚĆ JEGO P AIUI�CI !
Zarząd Pogoni, pragnąc uczcić parmęc
śp. Mietka Kuchara, zamiast kwiatów na
trumnę, ofiarował 50 złotych na F. O. N.
KSIĘ:GA PAMIĄTKOWA L. K. S.
"POGOŃ"
Zapowiadana od dłuższego czasu "Księga
Pamiątkowa Pogoni" wyszła już z druku
i jest do nabycia w Firmie "Maraton"
przy ul. Akademickiej 22 w cenie 20 zł
za egzemplarz.
Ci wszyscy, którzy wpłacili już po 20 zł
za egzemplarz, otrzymają "Księgę Pa­
miątkową" w dniach najbliższych. N ato­
miast egzemplarze w cenie 50 i 300 zł
rozesłane zostaną w terminie nieco póź-
mejszym, a to ze względu na oprawę
księgi, wymagającą dłuższego czasu i wię­
kszego nakładu pracy.
Oprawy "Księgi Pamiątkowej" podjęła
się znana firma introligatorska J. Lege­
żyński we Lwowie.
Koszt wydawnictwa "Księgi Pamiątko­
wej", obliczany początkowo na 15.000 zł,
przekroczył znacznie tę preliminowaną
sumę z powodu: 1) zwiększenia ilości ar­
kuszy z 50 na 64; 2) zwiększenia ilości
klisz; 3) kosztów okładki. W związku
z tym, Komitet Redakcyjny, nie chcąc
podwyższać ceny egzemplarzy 20-złoto­
wych, zmuszony był do zaopatrzenia ich
w okładkę tekturową. Korni tet zaznacza
przy tym, że na tych egzemplarzach L.
K. S. "Pogoń" nie ma prawie żadnego do­
chodu.
OD KOMITETU REDAKCYJNEGO
KSIĘ:GI PAMIĄTKOWEJ
Tym wszystkim, którzy pomagali nam
w red_akcji i wydaniu "Księgi Pamiątko­
wej LKS. POGOŃ", a zwłaszcza Pp. Mgr.
Ludwikowi Kruszelnickiemu i Edmundo­
wi Marionowi, j ak również tym wszyst­
kim, którzy Komitetowi Redakcyjnemu
dostarczyli cennych zdjęć (Pp. Tadeusz
Kuchar, Kazimierz Cybulski, Medard Ka­
wecki, Stanisław Włodek i w. i.) i JWP.
płk. dypl. Dr. Franciszkowi Polniaszowi
za pomoc finansową - składamy serde­
czne "Bóg zapłać".
Komitet Redakcyjny
"Księgi Pamiątkowej LKS. Pogoń"
Numer jubileuszowy Biuletynu
L. K. S. »P O G O Ń «
Zredagował: Mgr Ludw!k Kruszelnicki
Zarzqd drukarni: Dyr. Ludwik Szulc
Łamał numer: Edward Fiałkowski
Wydaje z ramienia LKS "Pogoń" i za całość odpowiada Mgr HENRYK PANAS. - Związkowe Zakłady Graficzne, Lwów, ul. Piekarska 18.