/page0001.djvu

			Nr. 1
dnia 20 października
Rok I
DZIENNIK URZĘDOWY
ZARZĄDU TERENÓ\V PRZYFRONTOWYCH I ETAPOWY,CH.
Cena numeru 5 m k , "Dziennik Urzędowy" przyjmuje ogłoszenia instytucji społecznych i użyteczności
publicznej; od osób zaś prywatnych tylko takie, kt6re wynikają ze stosunku do władz rządowych i powyż­
szych instytucji. Cena za wiersz jednoszpaltowy 5 mk.
Redakcja i Administracja -- ul. Wielka 35.
Treść: I. 1. Rozkaz Naczelnego Wodza W. P. z dnia 9 września 1920 r. o zniesieniu Urzędu Komisarza Generalnego Ziem
Wschodnich oraz Urzędu Naczelnego Komisarza Ziem Wołynill i Frontu Podolskiego.
2. Rozkaz Naczelnego Wodza W. P. z dnia 9 września 1920 r. o utworzeniu Tymczasowego Zarządu na terenach
przyfrontowych i etapowych.
3. Rozkaz Naczelnego Wodza W. P. z dnia 9 września 1920 r. o:Łmiancwaniu p.�Wladyslawa Raczkiewicza Szefem
Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych.
4. Rozkaz Naczelnego Wodza W. P z dnia 15 września 1920 r. w przedmiocie określenie kompetencji Ministra
Spraw Wewnętrznych w sprawach Z. T. P. i E. oraz rozgraniczenia kompetencji władz cywilnych i wojskowych
na tych terenach.
II. 5. Roz porz ąds enie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 16 września 19::0 r.-do rozkazu Naczelnego Wodza W. P
z dnia 9 września 1920 r. .0 utworzeniu Tymczasowego Zarządu nil terenach przyfrontowych i etapowych­
oraz z dnia 15 września r. b. "w przedmiocie określenia kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawach
Zarządu Tymczasowego Terenów Przyfrontowych i Etapowych oraz rozgraniczenia kompetencji władz cywilnych
i wojskowych na tych terenach".
6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 20 paź daierruka 1920 r. w przedmiocie ogłaszania i wy­
konywania przepisów prawnych obowiązujących na terenach przyfrontowych i etapowych.
7. Instrukcja Czasowe Ministra Spraw Wewnętrznych dla delegatów Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapowych
przy Dowództwach Armji.·
VI. 8. Ruch służbowy.
-- -- -
I.
1.
ROZKAZ NACZELNEGO WODZA W. P.
Z dnia 9 .. go września 1920 r. o zniesieniu Urzędu
Komisarza Generalnego Ziem Wschodnich oraz
Urzędu Naczelnego Komisarza Ziem Wołynia i
Frontu Podolskiego.
Niniejszern rozkazuję:
Art. 1
Powolane do życia rozkazami moimi z dnia
12-go �aja 1919 r. i 29-go maj d 1920 r. (Dz. Urz,
Z. C. Z. W. poz. 15 i 1057) oraz z dnia 17 stycz­
nia i 29 maja 1920 r. (Dz. Urz. Z. W. i f. P. poz.
1 i 168) Urzędy Komisarza Generalnego Ziem
Wschodnich i Naczelnego Komisarza Ziem Wołynia
i Frontu Podolskiego znoszą się.
Art. 2
Minister Spraw Wewnętrznych w porozumieniu
z interesowanymi Ministrami wyda zarządzenia po­
trzebne celem zlikwidowania Urzędów, instytucji
i spraw podlegających likwidacji Zarządów Cywil­
nych Ziem Wschodnich oraz Wołynia i frontu Po­
dolskiego.
Warszawa,
35Lł ll1�3)(()j4 .�)
dnia 9 września 1920 r.
(-) J. Piłsudski.
Wódz Naczelny W. P.
2.
ROZKAZ NACZELNEGO WODZA W. P.
o utworzeniu Tymczesowego Zarządu na Tere­
nach przyfrontowych i etapowych.
Niniejszym rozkazuję:
Art. 1
N a terenach przyfrontowych i etapowych, poza
obszarami objętymi Rozporządzeniem Rady Mini­
strów z dnia 7 marca 1919 r. (Dz. Praw Nr. 24 poz.
240), Ustawą z dnia 1 sierpnia 1919 r. (Dz. Praw
Nr. 64 poz. 385), Ustawą Tymczasową z dnia 2 sierp­
nia 1919 r. (Dz. Praw Nr. 65 poz. 375) oraz Usta­
wą z dnia 15 lipca 1920 r. (Dz. Ust. Nr. 73 poz.
497) Minister Spraw Wewnętrznych powoła do ży­
cia Zarząd tych ziem.
Szef tego Zarządu będzie przezemnie miano­
wany na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych.
Art. 2
Ministrowi Spraw Wewnętrznych przysługiwać
będą wszystkie uprawnienia, kt6re należały dotąd
do zakresu działania Generalnego Komisarza Ziem
Wschodnich, oraz Naczelnego Komisarza Ziem Woły­
nia i frontu Podolskiego.
Uprawnienia powyższe Minister Spraw We­
wnętrznych władny będzie przelać na Szefa Żarzą-
		

/page0002.djvu

			du Tymczesewego Terenów Przyfrontowych Eta-
powych.
Warszawa, dnia 9 września 1920 r.
(-) J. Pilsudski
Wódz Naczelny W. P.
3.
DO PANA
Władysława RACZKJEWiCZA
Naczelnika O!�I'ęgu Mińs:	
			

/page0003.djvu

			prawo i obowiązek noszenia munduru według wzoru
ustalonego przez Ministra Spraw Wewnętrznych.
Art. 6
Prawa i obowiązki Delegatów Tymczasowego
Zarządu przy armiach i dowództwach będą okre­
ślone osobno przez Ministra Spraw Wewnętrznych
po porozumieniu z Necrelncm Dowództwem.
Warszawa, dnia 15 września 1920 r.
(-) J. Piłsudski
Wódz Naczelny W. P.
II.�
5.
ROZPORZĄDZENIE
Ministr?\ Spraw Wewnętrznych' do rozkaz '. Na­
czelnego Wodza W. P. z dnia 9 września 1920 r.
,,0 ut�orzeniu Tymczasowego Zarządu na tere­
nach przyfrontowych i etapowych", oraz z dnia
15 września r. h. "w przedmiocie określenia kom­
petencji Ministra Spraw Wewnętrznych w S�l'a­
wach Zarządu Tymczasowego terenów przyfron­
towych i etapowych. orez rocgreniczcnia !wm;le­
tencji władz cywilnych i wojskowych na tych
terenach",
W wykonaniu powolanych w tytule rozkezćw
Naczelnego Wodza, zerządzern co następuje:
Art. L
Wszyst!�ie rozkazy oraz rozporządzenia ('gło­
szone w Dzienniku Urzędowym b. Zarl.ąuu Cywil­
nego Ziem Wschodnich oraz w Dzienniku Urzędo­
wym Zarządu Cywilnego Ziem Wołynie i frontu
Podolskiego, o ile nie zostały zniesione późnlej­
szymi rozkazami i rozporządzeniami, względnie nie
utraciły mocy prawnej wskutek rozkazu Naczelnego
Wodza z dnia 9 września 1920 roku ,,0 zniesieniu
Urzędu Korniserze Generalnego Ziem Wschodnich,
oraz Urzędu Naczelnego Komisarza Ziem Wetynie
i frontu Podolskiego," rozkazu z dnia 9 września
1920 r. ,,0 utworzeniu Tymczasowego Zarządu na
terenach przyfrontowych i etapowych," rozkazu
z dnia 15 września r. b. "w prz edruiocie określenia
kompetencji Ministra Spraw Wewnętrznych \\' spra­
wach Zarządu Tymczasowego terenów przyfronte­
wych i etapowych, oraz rozgraniczenia kompetencji
władz cywilnych i wojskowych na tych terenach,"
oraz wskutek niniejszego rozporządzenia, czasowo
pozostają w mocy.
Art. 2.
Na Szefa Tymczasowego Zarządu preclewam
wszystkie uprawnienla, nadane mi powolanymi w ty­
tule rozkazami NDczelnego Wodza, zastl'zegają� so­
bie do de(,yzji na zasadzie wniosków op:'ecowy­
wanych prze! Tymczasowy Zarząd następujące
sprawy:
3
a) zasadnicze sprawy polityki Zarządu we
wszystkich dziedzinach jego działalności i wydawa­
nie rozporządzef z mocą ustaw w tej mierze,
b) zatwierdzanie preliminarzy wydatków i co­
chodów i wyjednywanie kredytu dla Tymczasowe­
go Zarządu,
c) ustalanie zasad organizacji Tymczasowego
Zarządu i jego organów, oraz etatów urzędników
i funkcjonarjuszów,
ci) mianowanie i zwalnianie Starostów, oraz
urzędników wszystkich działów administracji powy­
żej kategorji VI,
c) mianowanie i zwalnianie sędziów, bez
względu na kategorję etatu.
Za sprawowanie czynności W poruczonym mu
przezemnie zakresie Szef Zarządu bęr'z ie odpowie­
dzie.lny przedemną.
Art. 4.
Zadanie swoje Szef Zarządu Tymczasowego
wykonywa przez:
a) Swego zastępcę;
b) Centralę Tymczasowego Zarządu terenów
przyfrontowych i etapowych;
c) Starostów powiatowych;
d) Delegatów przy Dowództwach t\rmji i grup
wojskowych;
e) Organa samorządowej
f) Organa sądowej
g) Urzędy dla poszczególnych działów admi­
nistracji, utworzyć się mające w miarę potrzeby.
Szef Zarządu Tymczasowego określi zakres
uprawnień swego zastępcy.
Starostom przysługują te same uprawnie:,ia,
które należały do zakresu działania tych urzędów
w b. Zarządzie Ziem Wschodnich, oraz Ziem Wo­
Iynia i frontu Podolskicgo.
Art. 5
Krój munduru oraz odznaki urzędników i funk­
cjonarjuszów Zarządu Tymczasowego ustali Szef
Zarządu w porozumieniu z czy.mikemi wojskowerui.
Warszawa, dnia 16 września 1!:;20 i'.
I'1inister Spraw Wewnętrznych
(-) Sku/ski.
6.
ROZPOn.zr�DZE)nB
Nini::tr.� Sp�C.w Wcw�:;:!.rznych z dnia :ZO ;"2Z­
d�ie,'nika .". przedmiocie Qgła�zan�a i wy!-:onywa­
ma przeprsow prawnych obowlązujących na cere-
nach przyfr-ontowych i etapowych,
Art. 1.
Rozporządzenia z mocą obowlązujęcą i roz­
porz.adzenia wykonawcze, które wcbcd7'1 w życie
na obszarze Terenów Przyfrontowych i Ltćpowych
o::;!Bsza Zarząd Terellów Przyfrontowyc.h i,Et(lpowy�h
ZZł pomocą Dziennikc Unędo·.vego ZarzqGu Te!-enow
Przyfrontowych i EtBpovvych.
		

/page0004.djvu

			Art. ł.
Dziennik Urzędowy wychodzi w języku polskim.
Każdy numer Dziennika zaopatrzony jest w datę wy�
dania. Ogłoszone przepisy oznacza się liczbami po­
rządkowemi.
Art. 3.
Zawarte w Dzienniku Urzędowym rozporzę­
dzenia uważa się za prawnie ogłoszone z dniem
wydania tego numeru Dziennika, w którym są
umieszczone.
Rozporządzenia nabierają mocy obowiązującej
z dniem 21-ym po wydaniu odnośnego numeru
dziennika, o ile nie zawierają odmiennego w tym
względzie postanowienia.
Nikt nie może usprawiedliwiać się nieznajo­
mością przepisów, o ile je prawnie ogłoszono.
Art. 4.
Dziennik Urzędowy obowiązane są prenume­
rować wszystkie władze Zarządu Terenów Przy­
frontowych i Etapowych oraz urzędy gminne.
Warunki prenumeraty ogłoszone są w samym
Dzienniku.
Art. 5.
Starostowie obowiązani są rozpowszechniać
przepisy zawarte w Dzienniku Urzędowym, czy to
przez umieszczanie ich w wydawanych przez się
Dziennikach Urzędowych, lub prasie codziennej,
czy też przez plakatowanie, umieszczanie na tablicy
urzędowej i t. p.
Sposób ogłaszania pozostawia się uznaniu
Starostów, przyczem uwzględniać należy miejscowe
zwyczaje i język w danej części kraju powszechnie
używany.
Art. 6.
Wykonanie ogłoszonych rozporządzeń należy
do władz i organów Zarządu Terenów Przyfronte­
wych i Etapowych, oraz od organów gminnych sto­
sownie do zakresu ich działania.
Warszawa, dnia 20 października 1920 r.
Minister Spraw Wewnętrznych
(-) Skulski.
7.
INSTRUKCJA CZASOWA
dla delegatów Zarządu Terenów Przyfrontowych
i Etapowych przy Dowództwach Armji.
Art. 1
Zadaniem delegata Zarządu Tesenów Przy­
frontowycl:\ i Etapowych przy Dow6dztwie Armji jest:
1. - Pośredniczenie między Dowództwem Woj­
skowem, a ludnością cywilną;
2. Uzgodnienie działalności Zarządu Terenów
Przyfrontowych i Etapowych i Dowództwa Woj­
skowego w sprawach dotyczących ludności cywilnej.
3. Przestrzeganie stosowania przez odnośne
władze rozkazu Naczelnego Wodza z dnia 16-go
4
września r. b. o rozgraniczeniu kompetencji Władz
Zarządu T eren6w Przyfrontowych i Etapowych
i Dowództw Wojskowych.
4. Doz6r i kontrola działalności Starostw
w sprawach dotyczących bezpośrednio potrzeb i za­
potrzebowań wojska.
Art. 2.
W wykonaniu powyższych zadań, . delegat po­
woduje się następującemi wskazaniami:
a} Na obszarze operacyjnym, obejmującym
pas 25 --30 kilometr6w poza linje frontu, a wyzna­
czonym przez Dowódców Armji, Władze Wojskowe
uprawnione są do wydawania w zakresie potrzeb
.bojowych zarządzeń i rozkazów administracyjnych.
Jednak rzeczone prawo władz wojskowych winno
być uważane jako wyjątek mający na celu stwo­
rzenie dogodniejszych warunków dla działań wojen­
nych - z reguły zaś Władza Administracyjna i na
obszarze operacyjnym spoczywa w ręku Władz Te­
renów Przyfrontowych i Etapowych.
b) Wszelkie- sprawy odszkodowań i skarg
lud�ości cywilnej, wynikające z działania WOj5\-:,
mają być przez odnośne władze cywilne i wojsko­
we kierowane do delegata przy Dowództwie Armil
a ten załatwia je IN porozumieniu z rzeczone�
Dowództwem, przeprowadzając w razie potrzeby
dochodzenie na miejscu osobiście, lub przez odnoś­
nych starostów.
c) Wszelkie sprawy zapotrzebowań wojska do
władz Zarządu Terenów Przyfrontowych i Etapo­
,,",,-ych powinny być skierowane do sterostow, wćj­
tow l�b magis.trat6w bezpośrednio i tą że drag,!
zełetwiene, a Idące ze Sztabu Armji przez delegata;
d) I?elegat przy Dowództwie Armji rozpatruje
dochodzenia, lub meldunki w sprawach konfliktu
władz lub osób cywilnych z władzami wojskowemi
pośrednicząc celem złagodzenia ich, załatwienia r.�
miejscu, lub też nadejąc właściwy kierunek decho­
dzeniom po sprawdzeniu takowych w razach wa­
żniejszych - z załączeniem swej opinji,
Art. 3
Delegat informuje odnośne Dowództwa o go�
spoderczych, społecznych i ekonomicznych warun­
kach, a także ustawach i prawodawstwach obowia­
zujących na terenach przyfrontowych i etapowych.
Art. 4
?elegat ma miejsce stałego urzędowania przy
Sztabie Dowództwa do którego jest wydelegowcny,
Art. 5.
\
Władze wojskowe obowiązane są dostarczać
Delegatom środków loko mocji i łączności.
Art. 6.
Delegaci korzystają z mieszkań, kantyn i me­
naży oficerskich na równi z oficerami.
Minister Spraw Wewnętrznych
( -) Skulski.
		

/page0005.djvu

			VI.
8.
RUCH SŁUŻBOWY.
Jernontt Mac:iej - powołany na stanowisko
Wice-Szefa Zarządu Terenów Przyfrontowych i Eta­
powych.
DELEGACJE
A. W Zarządzie Terenów Przyfrontowych i Eta�
powych. .
Dworakowski Tadeusz - na stanowisko Na­
czelnika Departamentu Prezydjalnego od dn. 20/IX.
Krzyżanowski Tadeusz-na stanowisko Naczel­
nika Departamentu Administracyjnego od dn. 24jIX.
Rogiński Wacław-na stanowisko Naczelnika
Departamentu Dóbr Państwowych i Lasów od
dn. l/X.
Radojewski Jerzy-na stanowisko Kierownika
Wydziału Personalnego od dn. lO/IX.
fryzendorf Ernest - na stanowisko Naczelnika
Departamentu Technicznego i Robót Publicznych
od dn. 26/lX.
liouwalt Witold - na stanowisko Naczelnika
Kancelarji Z. T. P. i E.
Ronba ł\onstanty - na stanowisko Prezesa
Głównej Komisji Odbiorczej od dn. 20/lX.
Terajewicz Wacław-na stanowisko Członka
Głównej Komisji OJbiorczej od dn. 20/IX. �
Witkowski Lucjan - na stanowisko Sekretarza
Osobistego od dn. 20/IX.
Weyssenhoff Henryk - na stanowisko urzędni­
ka do zleceń Szefa Z. T. P. i E. od dn. 20,'IX.
Raczyński Józef - na stanowisko Sekretarza
Osobistego Wice-Szefa Z. T. P. i E. od dn. l/X.
Iszore Wacław - na stanowisko Naczelnika
Kancelarji Zarządu Z. T. P. i E. od dn. 1;X.
Kiszczyński T'1ichał - na stanowisko Referenta
Departamentu Prezydjalnego Z. T. P. i E. od
dn. 25 IX.
Uziębło Adam-na stanowisko Referenta Biu­
ra Prasowego Z. T. P. i E.
Brzeska Janina-na stanowisko J1ł. Referenta
Wydziału Personalnego Departamentu Prezydjalne­
go od dn. 26/1X.
Chowańska Zofja - na stanowisko St. Kance­
listki Wydzialu Personalnego Departamentu Prozy­
djalnejo od dn. 23 'IX.
Z6rawska Janina - na stanowisko Sto Kance­
listki Wydziału Personalnego Departamentu Prezy-
djalnego od dn. 23/IX. •
Mostowski Zygmunt-na stanowisko Kierowni­
ka Biura Prasowego Z. T. P. i E. od dn. l/X.
Piwocki Antoni - na stanowisko Naczelnika
Wydziału Samorządowego Departamentu Admini­
stracyjnego od dn. 2/ X.
Leszczyński Heronim - na stanowisko Naczel­
nika Wydziału Wojskowego Z. T. P. i E. od
dn. l/X.
Malukiewicz Henryk-na stanowisko Referen­
ta Wydziału Wojskowego Z. T. P. i E. od. dn. 20/lX.
Parfjanowicz Marjan - na stanowisko Kierow­
nika Wydziału Administracyjno-Karnego w Departa­
mencie Admninistracyjnym od dn. 20/IX.
5
Wigure Konstanty - na stanowisko Naczelnika
Wydziału urządzenia lasów, statystyki i ochreny la­
sów prywatnych od dn. 1 jX.
Ziembowicz Marja - na stanowisko Sekretarki
w Departamencie Dóbr Państwowych i Lasów od
dn. l/X.
Piotrowski Adam Marjan-na stanowiska Na­
czelnika Departamentu Przemysłu i Handlu Z. T. P. i E.
od dn. 25· IX.
Gettel Paweł-na stenowisho kierownika Wy­
działu Opieki Społecznej Z. T. P. i E. od dn. l/X.
Dr. Mączyński Stefan-na stanowisko Kierow­
nika Wydziału ldrowia Publicznego Z. T. P. i E.
od dn. 3/X.
Korwin-Piotrowski Ludwik - na stanowisko
Kontrolera Urzędów Z. T. P. i E. Rejonu Połud­
niowego od dn. liX.
Kwiek Lucjan-na stanowisko Naczelnika Wy­
działu Szkolnictwa Średniego i Zawodowego Z. T. P. i E.
Inż. Sierpiński Stanisław - na stanowisko Za­
rządzającego Centralnym Autogarażem i Autowar­
sztatami Z. T. P. i E. od dn. S;X. (Kontraktowo
zaangażowany).
Górski Wacław - na stanowisko mechanika­
mentera przy Ceutralnym Autogarażu Z. T. P. i E.
od dn. 6/X. (Kontrektowo zaangażowany).
Juckiewicz Antoni - na posadę Szofera
Z. T. P. i E. od dn. 19/IX.
Głębicki Stanisław - na posadę Szofera
Z. T. P. i E. od dn. 19/IX.
Brągorzewskl Stefan - na posadę Szofera
Z. T. P. i E. od dn. l8/IX.
Sikora Wincenty-na posadę Szofera Z. T. P. i E.
od dn. 28/IX.
Łączyński Walenty--na posadę woźnego przy
Z. T. P. i E. od dn. 29/IX.
Kiełek Władysław - na posadę woźnego przy
Z. T. P. i E. od dn. 29/IX.
B. W Okręgach Zarządu Dóbr Państwowych
i Lasów.
Baraniecki Ignacy - na stanowisko Naczelnika
Okręgu Południowego Dóbr Państwowych i Las6w
od dnia 29jIX.
Szreders Jan - na stanowisko Naczelnika Okrę­
gu Brzeskiego Zarządu Dóbr Państwowych i Lasów
od dnia 21jIX.
Karczrnerczyk Pius - na stanowisko Nadleśni­
czego' Królewskiego Nadleśnictwa Puszczy Biało­
wieskiej, od dnia �l/IX.
Lenczowski Stanisław - na stanowisko Nadle­
śniczego Starzyńskiego Nadleśnictwa Puszczy Bia­
łowieskiej od dnia 21/IX.
Ruszczyc Bohdan - na stanowisko Nadleśni­
czego Browskiego Nadleśnictwa Puszczy Blałowie­
skie], od dnia 21/IX.
Bark Ewald-na stanowisko Leśniczego BIOW­
ski ego Nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej od dnia
21jIX.
Herczim Stefan - na stanowisko Leśniczego
Królewskiego . Nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej
od dnia 21/IX.
Soszyński Wacław-na stanowisko Leśniczego
Browskiego Nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej od
dnia 21/IX.1
		

/page0006.djvu

			Górski Wiktor-na stanowisko Leśniczego Nei­
nowsklego Nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej od
dnia 21;IX.
Koperkiewicz Józef-na stanowisko Leśniczego
Nejnowskiego Nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej
od dnia 21jIX.
Pogenko Leon - na stanowisko Podleśniczego
Browskiego Nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej od
dnia 21/IX.
Braun Henryk - na stanowisko Podleśniczego
Starzyńskiego Nadleśnictwa Puszczy Białowieskiej
od dnia 21 lIX.
Budkowski Seweryn-na stanowisko Zerzęd.=­
jącego Cukrownią "Maków" od dnia 27/IX.)
C. W starostwach.
Rutkowski Stanisław-na stanowisko Starosty
pow. Sarneńskiego od dnia 28jIX.
Szymański Bronisław-na stanowisko Starosty
pow. Wołkowyskiego od dnia 27/IX.
Sieńkowski Marjan -- na stanowisko Starosty
pow. Słonimskiego od dnia 29/IX.
Andracki florentyn - na stanowisko Starosty
pow. Kobryńskiego od dnia 27 lIX.
. Czarnocki Jerzy-na stanowisko Starosty pow.
Prużeńskiego od dnia 27 lIX.
Brzostowski Kazimierz-na stanowisko Starosty
pow. Włodzimiersklego od dnia 27, IX.
Henszel Bronisław - na stanowisko Starosty
pow. R6wieńskiego od dnia 27;IX.
Baczyński Henryk-na stanowisko Starosty pow.
Krzemienieckiego od dnia 27 lIX.
Rozen Alfons - na stanowisko Starosty pow.
Grodzieńskiego od dnia 27 JIX.
Walleki Tadeusz-Józef - na stanowisko Staro­
sty pow, Dubieńskiego od dnia 27/łX.
Spława-Neyman Radosław-na stanowisko Sta­
rosty pow. Łucklego od dnia 28;IX.
Wieihorski Cezary - na stanowisko Starosty
pow, Kowelskiego od dnia liX.
6
Bukraba Stanisław-na stanowisko Burmistrza
m. Kobrynia od dnia 14/IX.
Baliński Karol - na stanowisko Burmistrza
m. Równego od dnia 28/IX.
Sienkiewicz Jan-na stanowisko Starosty pow.
Brzeskiego od dnia 27/IX. .
JeIlinek Józef - na stanowisko Starosty pow,
Nowogrodzkiego od dnia 9/X. .
Głowacki Józef-na stanowisko Starosty pow,
Pińskiego od dnia 5/ X.
Zdanowież Stanislaw- na stanowisko Starosty
pow. Łódzkiego od dnia I/X,
Rodzyn Henryk - na stanowisko Zastępcy Re­
ferenta Samorządowego we Włodzimierzu Wołyńskim
od dnia 2jX.
D. Przy Dowództwach Armji.
Sulistrowski Kazimierz - na stanowisko Dele­
gata Z. T. P. i E. przy Dowództwie II Armji od
dnia 29/IX.
Chyliński Kazimierz - na stanowisko Delegata
Z. T. P. i E. przy Dowództwie III Armji od dnia
30/IX.
Czapski Emeryk+ na stanowisko Delegata Z. T o.
P. E. przy Dowództwie IV Armji od dnia 20/IX •
Skinder Wacław-na stanowisko Delegata Z. T.
P. E. przy Dowództwie VI Armji od dnia 30/IX.
Pężko Władysław - na stanowisko Referenta
przy Delegacie Ill�ej Armji Z. T. P. i E. od dnia 2tX.
Jastrzębski Jęrzy - na stanowisko Referenta
przy Delegacie IV-ej Armji Z. T. P. i E. od dnia 2/X. t!
Przenies(enia:�
Brągorzewski Stefan-szofer Z. T. P. E. do
Urzędu Starostwa pow. Prużańskiego.
Zwolnienia:
Houwalt Witold - Naczelnik Kancelarji Z. T.
P. E. zwolniony na własną prośbę z dniem 1jX
Drukarnia Państwowa, Nr. 11255. 18-X. 20.