/page0001.djvu

			;;;�� � l: Jedy�y,. wy tw o,rn 1; nOWbCze�nx.
� � ��� ',i TEAIR',' REWJI' HA PRADZE
"BOMBA"
UL, ZAMOJSKIEGO Nr 20.
TEL, 10,04-61
własność małżonków
STEFANJI i JAKÓBA KRZYPOW
·t
TEATRÓW WARSZA:WSKIC.H
T, Faliszewsklego.
ma zaszczyt 'zaprezeatować nową
gigantyczną rewję
humoru. piosenki i tańca w 24 .. ch
o b r a z a c h - 2-ch częściach
'p i ó r a: Krystiana, Stacha, Rapackiej, A. Własta
Walerego Jastrzębca, Jerrego, Jurandota, Starskiego
i Tim:Tonlł�, l
m u z �y k a: Piotrowskiego, Białostockiego, Warsa.
Karasińskiego, Markusa. H. Rapackiej, Z, Wiehlera
k om p o z y t o r ó w:-= . z a g r a n i c� z n y c h.
I
;..-----A�M O Ż E
� �,
l�. � �
PRZYJDZIESZ
DZISIAJ DO MNIE!
{ijl�'�
ti:...�
.j.
'1-
I
. J .'
-'. PROGRAMNr7
""-,-'4'PŁ AT N V
�� _ .. � t "łn_t.' _
� f t
		

/page0002.djvu

			--J; i.--�--""'----������
....;...a, .:: �-- � ---- - �-� - ���---�-- < -----� - - =---��-- - -;.-�_�--.-:<� 9
i .. - .-: J
! �
CZęŚĆ I-sza ,
l, Orkiestra
I moie IrlJi�li�ll �li�iii �� ninie I;:i����.�·· 'i --�:�'l----"-'�';�';�� -('��; t :.),::::t�, � I:: �
.1 Część II-g:!
1:
I
8.
I
!
9.
I'
10.
t
II
1 ;
! I
�
:
2, Prolog wypowie Jerzy Kersen
I
3. Foxtrot - Irena Jedyńska i K. Matuszewski
\1
4. M6J chłopiec (piosenka) - Żenia Magierówna
5.
--�,
N a 40 piętrze
groteska pióra Haliny Rapackiej
Ona.. . .• H. Rapacka
On • T. Faliszewski
t­
, ,;
t
12. -Orkiestra
13.
TajemDica - migawka
wyk, H. Rapacka i T. Faliszewski
l
Prz7jaci61Ki - skecz ':;'i -��-
6,_ Adieu madame - Jerzy Kersen
sł. A Lachowicza, muz. A. Piotrowskiego
7.
Na zrost .alllob6jca - skecz
Pechman T. Pilarski
P(\�ower" M. Mirski
14.
Ż, Magłerówna
I. Różvńska
M. Mirski
l·
15, Czemu ja Die umiem śpiew.ć� T, Falszewski
słowa i muzyka A. Rapackiego I,
16, TaDiec holenderski - Je dvńska i Matuszewski
Źenia.
Irena.
Franciszek •
17.
�
Szczęście bez ciebie =: H. Rapacka
i
!
; .
i'
l:1
ZOIta. - Irena Różyńska
sł, Starskiego. muz, Wiehlera
Bro.arna - Tadeusz Pilarski
recytacja Jurandota
�'
A może przyjdziesz dzisiaj do mnie
tango sł. Krystiana, muz, Wieblera
Pani
PaD
H. Rapacka
T. Faliszewski
18.
19,
20.
sł. Stacha, muz. Karasińskiego - v.
jJ
Zb6je" - T. Faliszewski i !:t Mirski
l� �
Hall01 skarbie mój - Irena Rożyńska
Ił
,t
) sł, Jurandora. muz, Markusa J
11.
ogólD8 raadez-voGS - półfinał
Studentka
Student.
Kupiec
Sabina
Mania
Wicuś
Ż. Magier6wna
J. Kersen
M. Mirski
I. Różyńska
I. Jedyń�ka
T. Pilarski
l
Chwilka szczęścia .,,- walc
21.
22.
wyk, I. .Iedyńska, Ż. Magierpwna i J. Kersen
'l: .�. �",. A!
Dancing napisał i wykona M� Mirski
ł
Na zmianę wyk, Tadeusz Pilarski
sł. Bebra. muz, Al Piotrowsk iego
23. On raz i my raz wyk,
24, Orlliestra
Kierownik art -lit. Tadeusz Faliszewski
Kierownik muzyczny prof. /lI. Piotrousski.
Dyrektor odpowiedzialny: Jakób Kreupou.
1:1 ,
Choreograf ja i ewolucie: Ir-ena Jedyńska.
Dekoracje: Tadeusz Piechura
,-- ---'-
- - 5=7
		

/page0003.djvu

			Słowa: Krqstjana,
Muz,: Z, Wiehlera.
� .-
Refrein:
może przyjdziesz dzisi aj do mnie
Na kawę skromnie,
Gdy padnie mrok?
I nim potępisz nieprzytomnie,
W mych szczerych oczach utopisz wzrok,
Wierzyłaś dawniej szczerze i niezłomnie
W serdeczną prawdę, wszystkich moich słów
it
� Więc może jednak przyjdziesz dzisiaj do mnie
I może mi uwierzysz znów,
\Mszysty uczęszczają �
- do wytwornego zakładu fryzjerskiego
M. CHOMENTOV/SKIEGO
r.
Praga. Brukowa 35a
Czytajcie
jedyny tygodnik poświęcony teatrom rewii
druk .w r re . hL3S" ul zlot.) 8� .'.:....