/page0001.djvu

			INFORMATOR
•
OZAROWSKI
illi���i�§5 .•.
Nr:i\'·
.��Ji�
. BIULETYN RAnY MIEJSKIEJ OŻAROWA MAzOWIECKIEGO
Wieści Gminne
Wybory Prezydenta RP
5 listopada w Gminie Ożarów Mazowiecki
frekwencja wyborcza wyniosła 60,54 % (8507 osób
na 14 050 uprawnionych). Kandydaci na
Prezydenta Rzeczypospolitej uzyskali następującą
liczbę głosów:
',ech Wałęsa -3373 (40,7%)
Aleksander Kwaśniewski -2042 (24,64%)
Jan Olszewski -1069 (12,9 %)
Jacek Jan Kuroń - 539
Waldemar Pawlak - 341
Tadeusz Stanisław Zieliński - 258
Janusz Ryszard Korwin-Mikke - 238
Hanna Gronkiewicz-Waltz - 213
Jan Pietrzak - 127
Andrzej Lepper - 71
Kazimierz Wojciech Piotrowicz - 9
Tadeusz Koźluk 6
Leszek Bubel 2
Z uprawnionych do głosowania mieszkańców
Gminy:
5543 (39,58 %) - nie wzięło udziału w wyborach
5415 (38,66 %) - opowiedziało się za Lechem
Wałęsą (24,08%) lub za Aleksandrem
Kwaśniewskim (14,58 %)
2873 (20,51 %) - opowiedziało się za kandydata­
mi, którzy nie zakwalifikowali się do II
tury
219 (1,25 %) - oddało głosy nieważne.
"Ożarowianka" górą
Po jesiennej rundzie "Ożarowianka" przewodzi w
lidze okręgowej piłki nożnej
ta
Dodzickcwanic
!:?yrektor Szkoły Podstawowej w Płochocinie
dZiękuje Dyrekcji i Radzie Pracowniczej Mazo­
wieckich Zakładów Wytwórni Wódek i Drożdży
"POLMOS" w Józefowie za przekazanie 5 tys. zł
na rzecz szkoły.
Pieniądze zostały wykorzystane na zakup
komputera.
Urszula Piechal
III Mazowiecki Festiwal Muzyczny
Pod patronatem Wojewody Warszawskiego:
Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego,
Urząd Gminny i Ośrodek Kultury "Uśmiech" w
Ożarowie Mazowieckim oraz Towarzystwo Śpie­
wacze "HARFA" w Warszawie, organizują kon­
certy w cztery kolejne piątki o godz. 1830 w Koś­
ciele p.w.Miłosierdzia Bożego.
• 10 listopada, w przeddzień rocznicy odzyskania
Niepodległości, odbył się koncert Muzyki Polskiej
w wykonaniu Zespołu kameralistów polskich
CAMERATA VISTULA.
Zespół CAMERA TA VISTULA został założony
w 1986 roku przez znanego solistę i kameralistę
Andrzeja Wróbla.
• 17 listopada: GŁOSY NAJMŁODSZYCH. Wy­
konawcy - WARSZA WSKl CHÓR CHŁOPIĘCY.
Warszawski Chór Chłopięcy przy Akademii
Muzycznej im. Fryderyka Chopina w Warszawie
powstał w 1990 roku z inicjatywy rektora uczelni
prof. Andrzeja Chorosińskiego. Założycielem i
pierwszym dyrygentem chóru jest wykładowca i
pracownik naukowy katedry dyrygentury chóralnej
Krzysztof Kusiel-Moroz. W chórze śpiewają
chłopcy w wieku 8-12 lat, uczniowie warszawskich
szkół podstawowych.
• 24 listopada: HARFA i FLET. Wykonawcy
Urszula Mazurek (harfa), Elżbieta Gajewska (flet).
prof. Urszula Mazurek studia odbyła w Akademii
Muzycznej w Warszawie; doskonaliła swą sztukę
na kursach mistrzowskich w Sienie oraz na stypen­
diach Rządu Francuskiego w Konserwatorium Pa­
ryskim. Od 1962 r. podjęła działalność koncertową
w całej Europie, a także w Ameryce. Jest profeso­
rem Akademii Muzycznej w Warszawie.
Prof. Elżbieta Gajewska studiowała w Akademii
Muzycznej w Warszawie u Henryka Bartnikow­
skiego. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała
w 1969 r. Następnie kontynuowała naukę
"INFORMA TOR OŻAROWSKl"
Strona: 1
		

/page0002.djvu

			•
u J.P.Rampala i A.Mariona w Paryżu, oraz u Gezy
Novaka w Pradze. Jest profesorem Akademii Mu­
zycznej w Warszawie.
+ l grudnia: POLSKA PIEŚŃ.
Wykonawcy Chór Męski im. Wacława Lachmana
Towarzystwa Śpiewaczego "HARFA" w Warsza­
wie.
Chór męski działa nieprzerwanie od 1906 roku.
Założony przez grupę warszawskich entuzjastów
śpiewu i Wacława Lachmana, zyskał szczególną
sławę w polskim życiu muzycznym i środowisku
śpiewaczym. Przez przeszło 50 lat zespół prowa­
dził Wacław Lachman, a po Nim Jerzy Kołaczkow­
ski. Obecnie od sierpnia 1994 roku dyrygentami
zespołu są Krzysztof Kusiel-Moroz i Lech
Zadrożny.
Koncerty prowadzi Zbigniew Pawlicki muzyko­
log, działacz muzyczny, publicysta, organizator
życia muzycznego.
Urząd Miasta i Gminy dopłaca 4.000,- zł do
organizowanych koncertów.
W stęp na wszystkie koncerty bezpłatny.
tap
Dofinansowanie szkolnictwa
Kuratorium Óświaty przekazało na budowę
szkoły w Ożarowie Mazowieckim 300.000,- zł a w
Płochocinie 30.000,- zł.
Nina Wawrzak
Sukces ucznia z Płochocina
Łukasz Rybak, uczeń klasy V Szkoły Podstawo­
wej w Płochocinie zajął trzecie miejsce w Między­
narodowym Konkursie Kartograficznym w Barce­
lonie. Jego praca konkursowa pt. "Moje postrze­
ganie świata" została wysłana do Paryża gdzie być
może zostane wydana na kartkach UNICEF
Urszula Piechal
Ożarów na antenie WOT
W cyklu Kurier Podwarszawski w sobotę 4
listopada WOT wyemitował program o mieście i
gminie Ożarów Maz.
Przypomniano historię i najnowsze osiągnięcia
dwudziestotysięcznej podstołecznej Gminy. Mówio­
no o mieszkańcach, zatrudnionych w ponad 20 za­
kładach, o znikomym bezrobociu ale też o
problemach, jak rozkopane ulice, brak parkingów,
co zmieni się w niedługim czasie, w miarę realizo­
wania kolejnych inwestycji.
Z prac Rady Miejskiej
Widzowie obejrzeli nowoczesną Fabrykę Kabli,
fermę niosek super zdrowych jaj z Duchnic dos­
tarczanych m.in. do najlepszych warszawskich ho­
teli. Także piękną szkołę w Płochocinie i budowę
nowej w Ożarowie. Próbkę swoich możliwości za­
prezentowały dzieciaki z przedszkola w Broniszach
oraz nasi super-strażacy na comiesięcznych
ćwiczeniach.
Kto jeszcze nie wiedział, gdzie kupić wyselekcjo­
nowane nasiona, teraz na pewno uda się do PNOS­
-u, a po drzewka i krzewy do "Hodowli roślin"
Najtańsze i najlepsze warzywa i owoce będzie
można niedługo kupić na giełdzie w Broniszach.
To największa obecnie inwestycja w Gminie, nowy
rynek pracy, zbytu i znaczne dochody w gminnym
budżecie.
hag
24 października odbyła
Miejskiej. W trakcie
następujące uchwały:
się XII Sesja Rady
posiedzenia podjęto
Uchwała nr 113/95
o zmianach )V budżecie Gminy 1995r.
Dokonano zwiększenia dochodów o kwotę
67.913,- zł oraz zmiejszenia o 11.300,-zł, związa­
nych ze zmianą dotacji celowych na finansowanie
zadań zleconych.
Uchwała nr 114/95
o wynagrodzeniu burmistrza
Od l listopada 95r. wynagrodzenie burmist.i.a
wynosi 2.665,- zł (brutto).
Uchwała nr 115/95
o wynagrodzeniu zastępcy burmistrza
Od l listopada 95r. wynagrodzenie wynosi
2.485,- zł (brutto).
Uchwała nr 116/95
o nieodpłatnym oddaniu nieruchomoset w użyt­
kowanie na rzecz Społecznego Towrrystwa
()ś}viato}vego.
Wyrażono intencję przekazania nieodpłatnie za­
budowanej działki (nr ew.2/2) o pow. 5964 m2
położonej w SHR Płochocin (stare bloki) z przez­
naczeniem na szkołę dla dzieci specjalnej troski.
Strona: 2
"INFORMATOR OŻAROWSKI"
		

/page0003.djvu

			Uchwała nr 117/95
o sprzedaży działek stanowiących własność
Gminy Ożarów Maz: położonych pr7J1 ul. War­
szawskiej we wsi Płochocin.
Wydzielono 13 działek pod zabudowę usługowo­
handlową.
Uchwała nr 118/95
o sprzedaży działki nr ew. 581/2 położonej we
wsi Płochocin będącej HI użytkowaniu wieczystym.
Uchwała nr 119/95
o zmianie uchwały nr 6W95 Rady Miejskiej IV
Ożarowie Maz. z dnia 25 kwietnia 1995 roku w
sprawie sprzedaźy w trybie bezprzetargowym
"ziałki stanowiącej własnosć gminy.
Uchwała zmienia tryb przetargu na ograniczony.
Ponadto radny Eugeniusz Zawadzki odczytał i
przekazał posłanie na ręce przewodniczącego Rady
M iejskiej dotyczące budowy kanalizacji na oś.Zię­
tarówka. Rada zaleciła Komisji d/s Gospodarczych
zbadanie i wyjaśnienie przyczyn opóźnienia w
realizacji tej inwestycji.
Przewodniczący Komisj i dis Gospodarczych
radny Zdzisław Saliński odczytał opinię Komisji w
sprawie projektu ustawy Klubu Parlamentarnego
PSL o gospodarstwach rodzinnych w Polsce.
Zwrócił się również do Rady i Zarządu Gminnego
o spowodowanie udrożnienia kolektora ściekowego
przy ul. Poznańskiej we wsi Ołtarzew części rowu
rzecinającego tę ulicę.
Od kilku lat część posesji w Ołtarzewie jest
zalewana wodą i ściekami z tego kolektora.
Zdzisław Sali/iski
z . prac Zarządu
.• <{.
Decyzje finansowe
• :. o wypłaceniu częściowej refundacji wczasów
pod gruszą dla pracowników Urzędu w kwocie
6,3 tys. zł
• :. zaakceptowano wniosek Naczelnika Wydziału
Oświaty o wypłacenie nagród nauczycielom
oraz pracownikom szkół i przedszkoli na łączną
kwotę 10.790,- zł oraz propozycję nagród
burmistrza w kwocie 2.800,- zł.
·:·omówiono realizację remontu ulicy
Żeromskiego w Ożarowie Maz. i przyjęto do
wiadomości uzasadnienie wzrostu kosztów
budowy, związanego ze zwiększeniem zakresu
prac. Planowane nakłady - 85.000,- zł. Koszt
całkowity - 126.000,- zł.
Zaakceptowano propozycję przekazania na bu­
dowę ulicy Żeromskiego nie wykorzystanych
środków przeznaczonych na budowę ul.
Kolejowej.
.:. oceniono realizację budowy chodnika w Broni­
szach i przyjęto uzasadnienie wzrostu kosztów o
8.530,- zł.
.:. uznano za celowe dofinansowanie o 3.900,- zł
zakupu drugiego radiowozu przez miejscową
Policję.
Ostateczną decyzję o dofinansowanie podej­
mie Rada Miejska.
.:. wystąpiono do wojewody Warszawskiego o
dofinansowanie o 100.000,- zł budowy dróg
wiejskich w Gminie Ożarów Mazowiecki.
.:. zaakceptowano propozycję Wydziału Gospo­
darki Komunalnej rozwiązania umowy z najem­
cą lokalu użytkowego Zbigniewem G. Zalega on
z opłatą czynszu na dzień 30.09.95r 4.696,50 zł.
.:. zaakceptowano wniosek mieszkańców Strzy­
kuł o refundację 2/3 kosztów dojazdów dzieci
do Szkoły Podst. Nr 2, ponoszonych przez
Gosp. Rolne Skarbu Państwa w Strzyku łach.
.:. załatwiono pozytywnie wnioski:
- Ryszarda S. o umorzeniu odsetek po zapła­
ceniu zaległości podatkowych
- Tadeusza K. o umorzeniu 74,7 zł. z tytułu I, II
i III raty podatku
.:. nie wyrażono zgody Tomaszowi M. na umo­
rzenie 223,4 zł podatku
Oczyszczanie ścieków w Pilaszkowie
Fundacja Kościelnej Rady ma zamiar wybudować
w Pilaszkowie oczyszczalnię dla Ośrodka Interni­
styczno-Stomatologiczno-Rehabil i tacyj nego wraz
ze zlewnią ścieków dla obsługi okolicznych miesz­
kańców .
Zostaną podjęte działania o pozyskanie od A WR
Skarbu Państwa gruntu pod budowę oczyszczalni
ścieków w Pilaszkowie .
Lokale dla szkoły średniej
Przedyskutowano możliwość dalszego funkcjono­
wania szkoły średniej w Ożarowie Mazowieckim
"INFORMATOR OŻAROWSKI"
Strona: 3
		

/page0004.djvu

			działającej w pomieszczeniach Fabryki Kabli
"Ożarów".
Uznano za celowe istnienie jedynej szkoły śred­
niej w Ożarowie Maz. Gmina jednak nie ma lokali
na przeniesienie szkoły.
Stanowisko Zarządu przekazali przedstawiciele
władz Gminy na spotkaniu z Zarządem Fabryki
Kabli "Ożarów".
Komu autobus
Na ogłoszonym przetargu nie udało się sprzedać
autobusu JELCZ.
W ocenie Zarządu są małe szanse zbycia pojazdu.
Poszukujemy chętnych, którym wymieniony
autobus byłby przydatny.
Zezwolenie na sprzedaż alkoholu
.:. Przedłużono o 2 lata zezwolenie na sprzedaż
napojów alkoholowych dla:
-Anny i Jerzego K., Ożarów Maz. ul
Mickiewicza,
-Mari i Wandy J., Wieruchów
-Barbary F., Ożarów Maz. ul.Poznańska
-Anny i Dariusza K., Ożarów ul.Poznańska
Płochocin
.:. W związku z rezygnacją Marzeny Ś. przyzna­
no tzw. "limit" dla pierwszej osoby z listy ocze­
kujących tj. Henrykowi F.(sklep w Święcicach).
Przetargi rozstrzygnięte
·:·zaakceptowano propozycję komisji
przetargowych na wybór wykonawcw do realizacji
następujących zadań:
-obsługę geodezyjną wodociągów przez firmę
WPG Grodzisk Maz. we wsi Wolskie za 4.578,­
zł, a we wsi Ołtarzew za 18.965,- zł.
-wykonanie połączenia ulicy Nowoparkowej z ul.
Szkolną w Ożarowie Maz. o łącznej pow.
413 m2 przez firmę "BUDROG" z Grodziska
Maz. po 18,20 zł za 1m2.
-wykonanie wodociągów we wsiach Ołtarzew,
Koprki i Michałówek przez firmę "EL TOR" za
414.903,- zł z VAT.
.:. me zaakceptowano proPOZYCJI komisji
przetargowej na projekt zabudowy obecnego
targowiska w Ożarowie Maz., uznając że podane
przez oferentów koszty wykonania projektu są.za
wysokie.
Nina Wawrzak
.� ... ;.:�. Przetargi'
.�.
+ Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowiec­
kim ogłasza przetarg na wynajem lokalu użytkowe­
go w budynku przy ul.Poznańskiej 354 w Ołtarze­
wIe.
-lokal składa się z dwóch pomieszczeń o łącznej
powierzchni 43 m2,
-lokal wyposażony jest w instalacje wodno­
kanalizacyjną i elektryczną,
-lokal przeznaczony jest na prowadzenie wyłącz­
nic działalności handlowej,
-oprócz czynszu najmu, najemca będzie pokrywał
koszty zużycia energii elektrycznej i opłaty z tytułu
wywozu nieczystości stałych i płynnych,
-cenę wyjściową najmu ustala się w wysokości
15,00 zł/m2.
Oferty powinna zawierać cenę najmu za l m2 po­
wierzchni użytkowej lokalu i deklarację o rodzaju
działalności.
Wadium w wysokości 500,- zł należy wpłacić w
kasie Urzędu najpóźniej w dniu poprzedzającym
otwarcie kopert.
Wadium przepada na rzecz Urzędu Miasta i Gmi­
ny jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta
uchyli się od zawarcia umowy w terminie 7 dni od
wyboru oferty.
Oferty w zamkniętych kopertach należy składać
w sekretariacie UMiG do dnia 24 listopada br. do
godz. 1600
Publiczne otwarcie i rozpatrzenie ofert nastąpi
w dniu 27 listopada br. o godz. 1000
+ Urząd Miasta i Gminy ogłasza przetarg
ofertowy na sprzedaż działki położonej n.
os.KsJ.Poniatowskiego.
Działka ta oznaczona jest nr eW.310 o powierz­
chni 390 m2 i uregulowana w KW 2945. W planie
zagospodarowania przestrzennego działka przewi­
dziana jest pod zabudowę szeregową. Działka leży
w strefie gazociągu/pozwolenie na budowę możli­
we po przełożeniu gazociągu/.
Projektowana zabudowa musi być zharmo­
nizowana z zabudową sąsiednią.
Działka nie została sprzedana w dwóch prze­
targach.
Cena wywoławcza 15 tys. zł.
Oferty na kupno w/w działki należy składać w
zamkniętych kopertach w sekretariacie Urzędu do
dnia 30 listopada 1995 r. do godz. 1600.
Oferty zostaną otwarte w dniu 5 grudnia 1995r.
"INFORMA TOR OŻAROWSKI"
Strona: 4
		

/page0005.djvu

			� -eŻ, -:"i:::;'!.� KronikaPo!i9yjlHr:· :"',," ..
W październiku ożarowscy policjanci wymierzyli
29 mandatów na sumę 550 złotych za różne
wykroczenia. Najbardziej pijany kierowca
prowadził "Uno" na tyle nieprzytomny, że nie
mógł dmuchnąć w alkomat. Zawartość alkoholu we
krwi potwierdziła dopiero specjalistyczna
ekspertyza.
Zginęły dwa samochody, dwa także odnaleziono.
Zatrzymano dwóch poszukiwanych przez
prokuratora do odbycia kary.
Dwóch ludzi zatrzymano na gorącym uczynku
przestępstwa.
Samobójstwo przez powieszenie 6 l-letniego
mieszkańca na siatce ogrodzeniowej.
W Piotrkówku Małym rolnik wykopał niewypał.
Przybyła na miejsce policja powiadomiła saperów
; Kazunia. Żołnierze mają 72 godziony na usunię­
cie niewypału. Przyjechali prawie na w ostatniej
mmucie.
Zdarzyło się sporo wypadków i kolizji drogowych.
Wszystkie były wynikiem wymuszenia pierw­
szeństwa pojazdu.
Po raz kolejny wandale obrzucili kamieniami po­
ciąg, tym razem pod Płochocinem. Ranna została
jedna pasażerka.
Więcej pracy miała policja w związku z wybora­
mi prezydenckimi. Nasza Gmina to teren spokojny.
Nie odnotowano żadnych incydentów.
Z życia slraży
W październiku strażacy wyjeżdżali do akcji czte­
,y razy. Trzy to były niewielkie pożary i ćwiczenia.
Natomiast 31 października ożarowscy ogniomistrze
gasili naprawdę gróźny pożar w Pruszkowie.
Na Żbikowie, w warsztacie tapicerskim, gdzie
znajdowały się wagony (ok. 200m3 pianki) wokrą­
glych belach i 100m3 materiału obiciowego, ma­
szyny do zgrzewania. Spawacz "poprawiał" system
centralnego ogrzewania. Zapruszona iskra wznie­
ciła ogromny pożar budynku. W środku znajdowa­
ły się też cztery butle gazu propan-butan po 30 kg i
jedna II kg. Powstała chmura toksycznego dymu.
Na nieszczęście z Pruszkowa na miejsce pożaru
przyjechała tylko jedna jednostka. Ożarowiacy byli
dwie minuty po nich, trzema samochodami. Z og­
romnego zagrożenia zdawali sobie sprawę chyba
tylko oficerowie pożarnictwa. Jedna mała butla ga­
zu może spowodować wybuch czterokondygnacyj-
nego budynku mieszkalnego. A w tym pożarze by­
ło ich tyle, że cegły z okolicznych domów "przele­
ciałyby" na pewno do Ożarowa. Nasi strażacy
przygasili ogień, wynieśli butle z gazem, po uga­
szeniu wyrzucili resztę materiału z warsztatu. Po
raz kolejny narażali życie bo ktoś niefrasobliwie
podszedł do swoich obowiązków i nie dopełnił
podstawowych zasad bhp. Tak mało brakowało do
prawdziwej tragedii.
Warlo wiedzieć
MOGIŁA POWSTAŃCZA
W BRONISZACH
Mało kto wie, że we wsi Bronisze w parku,
podworskim znajduje się mogiła z czasów Powsta­
nia Listopadowego, kryjąca prochy kilkuset pole­
głych w 1831 1'. powstańców.Ze źródeł historycz­
nych wiadomo, że pod Broniszami była bitwa Od­
działów polskich z wojskami rosyjskimi. Działo się
to w ostatniej fazie powstania, gdy ponad siedem­
dziesięcio tysięczna armia rosyjska przekraczająca
Wisłę pod Toruniem, podążała w kierunku Warsza­
wy przez Gostynin, Łowicz, Sochaczew, Błonic,
aby zaatakować powstańców od strony Woli.
17 sierpnia 1831 1'. naczelnik polskich sił zbroj­
nych generał Henryk Dembiński wydał w War­
szawie rozkaz przeprowadzenia rozpoznania przed­
pola Woli, obsadzenia powstańcami Włoch i Jelo­
nek oraz odparcia zasłony kozackiej, która znajdo­
wała się w tym rejonie.
Polecenie przeprowadzenia rozpoznania powie­
rzono francuskiemu pułkownikowi Le Gallois przy
pomocy 2 batalionów 2 pułków piechoty linio­
wych, 2 oddziałów pieszych, 3 szwadronów dru­
giego pułku jazdy kaliskiej. Oddziały powstańcze
napotkały czaty kozackie w rejonie Włoch i posu­
wając się za nimi przekroczyły wieś Bronisze. Tam
natknęły się na prowadzone przez gen. Berga Pułki
Ułanów Ukraińskich i Nowo-Archangielskich, Ir­
kucki Pułk Huzarów i Atamański Pułk Kozaków
wraz z 4 działami konnymi.
Pułkownik Le Gallois, widząc przeważającą siłę
jazdy rosyjskiej, obawiając się odcięcia od Warsza­
wy, rozpoczął odwrót. Z dwóch batalionów piecho­
ty uformował czworoboki. Artylerię umieścił w
środku czworoboku a jazdę kaliską ustawił na cze­
le. Gdy Polacy wyszli na otwarte pole, kawaleria
rosyjska uderzyła na nich ze wszystkich stron. Pod
naciskiem huzarów irkuckich, jazda kaliska rzuciła
się do ucieczki, piechota zaś wprawdzie odparła
"INFORMA TOR OŻAROWSKI"
Strona: 5
		

/page0006.djvu

			kilka szarż, lecz w końcu jeden czworobok został
rozbity, drugi zaś poddał się. Rosjanie stracili 33
żołnierzy. Wzięli do niewoli płk.Le Gallois, 16 ofi­
cerów oraz 1322 szeregowych i zdobyli 2 działa.
Po stronie polskiej poległo kilkuset powstańców,
gdyż kawaleria rysyjska mordowała ich już po rzu­
ceniu broni i po poddaniu się. Tak zakończyła się
bitwa pod Broniszami pozostawiając wiele ofiar,
których prochy kryje powstańcza mogiła w parku.
Mieszkańcy Bronisz od wielu pokoleń opiekowali
się tą mogiłą oddając w ten sposób hołd poległym.
W 1987 r. pracownicy Stacji Hodowli Roslin Og­
rodniczych dotarli do źródeł historycznych. Wyko­
nali we własnym zakresie pomnik kamienny z tab­
licą i krzyżem stalowym. Pomnik został poświęco­
ny podczas polowej Mszy Św., którą odprawił przy
mogile Ks.proboszcz parafii w Gołąbkach.
Warto o tym wspomnieć teraz, gdyż w tym mie­
siącu obchodzimy rocznicę wybuchu Powstania
Listopadowego, a historia bitwy pod Breniszami
jest mało znana nawet mieszkańcom naszej gminy.
Dobrze byłoby, aby młodzież naszej gminy, a
szczególnie harcerze zainteresowali się tym
historycznym miejscem i przejęli nad nim opiekę.
Jan Sowidzki
Ogłoszenia
Prenumerata
Wielu Czytelników zainteresowanych jest stałym
otrzymywaniem "Informatora Ożarowskiego".
Obecny system kolportażu tego nie gwarantuje.
Spełniając życzenia Czytelników kontynuuje się
prenumeratę, zapewniającą regularne dostarczanie
"Informatora" pod wskazany adres.
Opłata za prenumeratę 12-tu kolejnych numerów
(od stycznia do grudnia 96r.) wynosi:
8 zł l egz.
12 zł 2 egz.
15 zł 3 egz.
18 zł 4 egz.
20 zł 5 egz.
Wpłatę prosimy dokonywać w kasie Urzędu Mia­
sta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim,
ul.Kolejowa 2.
Opłata przeznaczona będzie na pokrycie kosztów
przesyłki.
Tania Książka
Bogaty wybór:
romanse+sensacja- horrory. kryminały. science
fiction+powieści historyczne. biografie • literatura
dziecięca. lektury szkolne .atlasy. mapy.
encyklopedie. słowniki • leksykony
Każdy znajdzie coś dla siebie.
Ożarów Maz. ul.Poznańska 83
Sklep "WSZYSTKO DLA DOMU"
ZAPRASZAMY
Otwarte: w godz. 10-17, soboty do 14
"ARDOMET" sklep A. G.D.
pralki,kuchnie,lodówki,zamrażarki
ARDO,POLAR,WHIRLPOOL,BOSCH,
WROZAMET
TANIO! TRANSPORT GRATIS!
Sprzedaż ratalna bez żyrantów
Ożarów Maz. ul.Poznańska 207
tel. 722-34-89
ZAPRASZAMY:
w godz.900-1800;
soboty do 900-1S00;niedzicla 900-1300
URZĄD MIASTA i GMINY
Ożarów Maz.
zatrudni do Wydziału Technicznego:
l)inspektora nadzoru z uprawnieniami w zakresie
robót sanitarnych
2)technika budowlanego do prowadzenia spraw
związanych z dokumentacją techniczną i
rozliczeniami budowlanymi.
Oferty należy składać
w sekretariacie Urzędu - ul.Kolejowa 2
UWAGA ROLNICY
Składnica Maszyn Rolniczych w Sochaczewie
ul.Spartańska 12/14
ogłasza 10% obniżkę cen na:
kombajny ziemniaczane "Anna"
kombajny ziemniaczane .Bolko"
Kombajny po obniżomych cenach można zakupić
w Składnicy Maszyn Rolniczych w Sochaczewie w
terminie do 30.xI.1995r.
Zainteresowanych rolników
ZAPRASZAMY tel. Sochaczew 0-494-22821
Przygotowali do druku: Hanna Gutkowska (tekst). Regina Krupniewska
(sekretarz redakcji. korekta) Tadeusz Panczesnik (redakcja), Leszek Sroślak
(skład)
ADRES DO KORESPONDENCJI: UM/G OŻARÓW MAZ.,UL. KOLEJOWA 2. POK.
306.05-850 OżARówMAZ. TEL. 722-22-07 wEw:236
Strona: 6
"INFORMA TOR OŻAROWSKI"