/page0001.djvu

			M-r E S I Ę C Z N I K M I A S T A I G M I N
O· .>?' .,::
- � ...
��. ,.
o::: " ..... ,./.: . łt�·
. • '\. ?/ph
:�
r � "Wtf �.'. ().""
� �.� �� :i��,
::j *. t..\ {",,' \ �
� ., tf � �
f.. . ..
•
.. . ;� .
ntormator
no
·14
luty
OŻARÓW MAZOWIEC�
NR 2(101) LUTY 2001
...
. "
. "
,.
'/
I
		

/page0002.djvu

			•
I
.l/oja rniłu ina cudne u-it cc zk:o
rn. CI u s' t r c z k (L j n k: u: o < e n n e T a 11 o
\ moja tn.iłu jest CCLtc� nieioiiu: .>
g ci z u: ś tui łulcui.h i kiiiulu.ch. spieiuin«:
-p -
.... ł � � •
Aa us'teczkCLChL,nO)p') '111i1e) oczy
ziniisaj«, jak na polnum kiu.ecie E
mo] Ci uiiłti j (;: S' t S' i LLOTZ o rin na t o,
uby przez nic! śn u: o LII n uin siiii.cit..
� ""t 'ł' I
Kozitn urz Pr z er un l'etrnu.jc ,
•
To święto zakochanych, kochanych, kochających, podkochujących się, kochliwych, ; .
Początki walentynek sięgają średniowiecza, a wywodzą się z Anglii.
.Jego patron, czyli św. Walenty, był biskupem rzymskim,
który miał moc uzdrawiania chorych. Tak przynajmniej mówi legenda.
I
4
�
J ,�
Walentynki szczególnie sprzyjają nieszczęśliwie lub niefortunnie zakochanym, �
którym brakuje odwagi lub nie potrafią wyznać swoich uczuć. , .
W Polsce Walentynki obchodzone są zaledwie od kilku lat. c > r ,
Obchodzi je każdy bez względu na to, ile ma lat i jakiej jest płci. =. J J1
Walentynkowe wyznanie można ukradkiem włożyć do kieszeni, wsunąć do skrzynki lub wysłać pocztą. 'I
Otrzymują je najczęściej osoby, które darzymy ciepłym uczuciem, czyli np. przyjaciele ,nauczyciele czy sąsiedzi.
Przodkiem tego święta w Polsce były "Kupały".
W tym czasie panny na wydaniu, aby zwrócić uwagę kawalerów stosowały magiczne sposoby np.
wrzucały im do herbaty kostkę cukru, którą wcześniej przez 9 dni nosiły pod pachą.
patron
o
I
J-
0vv. Walenty (czczony 14 II, bo pod tym imieniem Martyrologium rzymskie wspomina 8 świętych) był męczennikiem,
który poniósł śmierć jako biskup Tern i pod Rzymem w czasach cesarza Klaudiusza II Gota ok. 269r.
Sam opis śmierci oraz okoliczności poprzedzających męczeństwo w barwnych słowach przywołuje m. in. ks. Piotr
Skarga, Święty Walenty w czasie prześladowań uzdrowił ze ślepoty córkę jednego ze sług cesarskich i doprowadził
do nawrócenia całej jego rodziny. To sprowadziło na niego gniew władcy, który kazał biskupa bić maczugami,
a póżnej ściąć. Kult świętego dość szybko się ożywił. W miejscu, w którym męczennik został pochowany,
już IV w. papież Juliusz I kazał wznieść bazylikę. Za sprawą historii świętego, ale także legend z nim związanych,
kult świętego biskupa rozszerzył się szybko w całej chrześcijańskiej Europie. Święty Walenty czczony jest jako
patron chorych. Jedna z hipotez powiada, że przypisano mu tę dziedzinę za sprawą podejmowanych na gruncie
języka niemieckiego prób etymologicznych. Wywodzono bowiem znaczenie imienia świętego od niemieckiego
bezokolicznika fallen - padać. To, że św. Walenty zakorzenił się w polskiej tradycji religijnej jest skutkiem niemieckich
właśnie wpływów.Kult świętego przywędrował do nas z Bawarii i Tyrolu. ,
Na zachodzie Europy święty patronuje zakochanym co najmniej od XV w .
• Jedni wyjaśniają to zbieżnością dnia świętego z porą łączenia się na Wyspach Brytyjskich ptaków w pary.
Może dlatego jest tak dużo motywów związanych z nimi na wysyłanych kartkach (glównie gołębie).
Inni uzasadniają to adaptacją przez chrześcijaństwo pogańskiego zwyczaju wypisywania przez chłopców
(w dniu bogini dziewcząt, 15 lutego) imion swych ukochanych .
...
zdjęcie na okładce: Małgosia i Łukasz - uczniowie Zespołu Szkół w Ożarowie Mazowieckim
•
, i
� .•
I
		

/page0003.djvu

			,. MIESIĘCZNIK MIASTA GMINY OZARÓW MAZOWIECKI
D z prac rady miejskiej, z pracy burmistrza
•
Okres zimowy to czas kiedy w Urzędzie rozpoczy-
nają się prace związane z wykonaniem planu
rocznego gminy Wszystkie wydziały zajęte są
_ przygotowywaniem decyzji w zakresie finan­
- Uchwała Nr 26/03 w sprawie wyborów do organów sowym, inwestycji, ochrony środowiska i oświat y­
samorządowych w jednostkach pomocniczych gminy. tak aby w odpowiednim czasie, od wiosny do
późnej jesieni można było realizować plany
remontów i inwestycji.
z
prac Rady Miejskiej .
LUTEGO 2003 R. ODBYŁA SIĘ V SESJA
4
RADY MIEJSKIEJ, PODCZAS KTÓREJ PODJĘ­
TO NASTĘPUJĄCE UCHWAŁY:
Rada Miejska zarządza przeprowadzenie wyborów do organów
samorządu mieszkańców sołectw, w tym sołtysów oraz organów
samorządu mieszkańców osiedli w terminie do 30 kwietnia 2003r.
_ - Uchwała Nr 27/03 w sprawie sprostowania błędów w
r( chwale nr 390/02 Rady Miejskiej w Ożarowie
Mazowieckim z dnia 3 pażdziernika 2002 r. w sprawie
zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania
przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla fragmentu
wsi Święcice.
W uchwale Nr 390/02 Rady Miejskiej w Ożarowie Mazowieckim
z dnia 3 października 2002 r. w sprawie zmiany miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów
Mazowiecki dla fragmentu wsi Święcice w § 8 ust.1 pkt. 2 lit b)
prostuje się błąd w oznaczeniu literowym - dojazdu - ciągu pie­
szo - jezdnego.
•
- Uchwała Nr 28/03 w sprawie ustalenia zasad usytuowania
na terenie miasta i gminy Ożarów Mazowiecki miejsc sprze­
daży i podawania napojów alkoholowych.
,
0stala się zasady, że punkt sprzedaży alkoholu (zarówno do
spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży ) nie może
być usytuowany bliżej niż 100 m (odległość liczona po drodze
dojścia) od granicy następujących obiektów: szkół, placówek
oświatowo - wychowawczych i opiekuńczych, kościołów i domów
modlitwy, zakładów opieki społecznej, szpitali, dworców kole­
jowych, obiektów sportowych.
- Uchwała Nr 29/03 w sprawie uchwalenia programu profi­
laktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
- Uchwała Nr 30/03 w sprawie zatwierdzenia Przewo­
dniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej- J
nr2(1 01) luty 2003
stona 3
z
PRACY
BURMISTRZA
Na przełomie stycznia i lutego zatwierdziłem pierwsze przetargi na
wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej planowanych
remontów dróg, a także aneksy dotyczące terminów już reali­
zowanych inwestycji. Budżet tego roku przewiduje wielomilionowe
inwestycje związane z budową wodociągów, kanalizacji, dróg i
chodników, a także remonty, dlatego zatwier- dziłem i
wprowadziłem do użytku służbowego w Urzędzie Miasta i Gminy
Regulamin udzielania zamówień publicznych, a wszyscy pra­
cownicy Urzędu odbyli szkolenie w tym zakresie. Wychodząc
naprzeciw inicjatywie Rady Miejskiej, powołałem pełnomocników
burmistrza do spraw: pozyskania środków finansowych z fun­
duszów pomocowych Unii Europejskiej, dla planowanych inwesty­
cji w zakresie infrastruktury gminnej, oraz organizacji gminnego
centrum informacji w związku z rozszerzeniem Unii i planowanym
referendum.
Dla wygody interesantów na pierwszym piętrze Urzędu zostało
wydzielone biuro podawcze.
Zima tego roku nieco zaskoczyła nas mrozem, a przede wszy­
stkim obfitymi opadami śniegu, dla dzieci i młodzieży był to atrak­
cyjny dodatek do zimowych ferii, gorzej przyjęli to wszyscy
użytkownicy pojazdów. Od początku lutego uruchomione zostały
prace interwencyjne przy odśnieżaniu i oczyszczaniu miasta, zor­
ganizowane przez gminny Zakład Usług Komunalnych. Z oferty
skorzystało 14 panów zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie
Pracy, który w 70% finansuje tę akcję.
Chcę w tym miejscu jak najserdeczniej podziękować wszystkim
właścicielom posesji prywatnych jak i zarządom firm i instytucji,
którzy pomogli w akcji odśnieżania naszych dróg, ulic i chodników.
Wszyscy czekamy na pozytywne zakończenie pikiety przed bramą
Fabryki Kabli. Zarejestrowanie spółki pracowniczej pod nazwą
Nowa Fabryka Kabli i podjęcie rozmów jej zarządu z Agencją Ro­
zwoju Przemysłu i Tele-Foniką SA, dają nadzieję na szybkie
porozumienie, które będzie pozytywnie przyjęte przez wszystkie
strony.
Przed nami jeszcze kilka tygodni długiego
tegorocznego karnawału, życzę wszystkim
PClł1StwU wielu miłych chwil spędzonych w
Zatwierdzono Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego gronie najbliższych i przyjaciół.
Komisji Rewizyjnej:
Przewodniczący - Lech Toruszewski
Wiceprzewodniczący - Tadeusz Pytkowski
Kazimierz Stachurski
burmistrz
		

/page0004.djvu

			MIASTA
G M I N Y
MIESIĘCZNIK
prezentacja
wydziałów UMiG
Szanowni Państwo,
Rozpoczynamy prezentację poszczególnych wydziałów i
referatów Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. W
kolejnych numerach "Informatora Ożarowskiego"
zamieszczane będą informacje o tym czym zajmują się
poszczególne wydziały, kto zobowiązany jest do załatwienia
spraw, z którymi Państwo przychodzą do Urzędu, kto
odpowiada za pracę konkretnego wydziału.
Jako pierwszy prezentujemy Referat Oświaty, Kultury i Sportu.
Referat pełni funkcje organizacyjne i kontrolne w stosunku do
szkół i przedszkoli Gminy Ożarów Mazowiecki. W 4 szkołach pod­
stawowych uczy się aktualnie 1487 dzieci, w 2 gimnazjach 770,
opieką przedszkolną objętych jest 323 dzieci. Zgodnie z ustawą o
systemie oświaty organ prowadzący szkołę lub przedszkole
odpowiada za jej działalność.
Do zadań gminy jako organu prowadzącego należy w szczegól­
ności:
1.zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bez­
piecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki,
2. wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwe­
stycyjnych w tym zakresie,
3. zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organiza­
cyjnej szkoły lub placówki,
4. wyposażenie szkoły lub placówki w sprzęt niezbędny do pełnej
realizacji programów nauczania i innych zadań statutowych.
Referat Oświaty, Kultury i Sportu ściśle współpracuje z Kuratorium
Oświaty w Warszawie, które zajmuje się działalnością statutową
placówek w zakresie dydaktyki, wychowania i opieki nad dzie­
ckiem.
Do szkół i przedszkoli oddajecie Państwo kogoś kto dla Was jest
wyjątkowy - wasze dziecko. Macie prawo wymagać, aby
należycie je uczono, wychowywano, a kiedy potrzeba,
zaopiekowano się nim. Nie znaczy to jednak, że szkoła czy przed­
szkole zastąpi rodziców. To dom rodzinny zapewnia poczucie
bezpieczeństwa, to w nim kształtują się postawy młodego
człowieka. Niezbędna jest ścisła współpraca między wychowaw­
cami a rodzicami. Zachęcam Państwa do włączenia się w nurt
życia szkół i przedszkoli. Nasze placówki dobrze spełniają swoje
statutowe obowiązki. Świadectwem są kontrole kuratoryjne,
gminne a także wyniki egzaminów sprawdzających. Jeśli jednak
macie Państwo uwagi do pracy szkoły czy przedszkola prosimy je
zgłaszać przede wszystkim do dyrektorów placówek. Czasami
zwykła rozmowa pozwoli szybko i bezkonfliktowo rozwiązać prob­
lem. Kolejnym miejscem, gdzie możecie Państwo uzyskać infor­
mację, poradę bądź przekazać uwagi jest Referat Oświaty, Kultury
i Sportu.
Do najważniejszych obowiązków pracowników Referatu należy
w zakresie oświaty szkolnej i przedszkolnej:
1. Nadzór merytoryczno - organizacyjny nad placówkami
2. Opiniowanie i przedstawianie burmistrzowi projektów organiza­
cyjnych przedszkoli i szkół działających w Gminie Ożarów
Mazowiecki
3. Zatwierdzanie zmian w projektach organizacyjnych w ramach
przyznanych środków finansowych i prowadzenie stosownej doku­
mentacji.
4. Ocenianie stanu warunków działalności wychowawczej i
opiekuńczej placówek.
5. Występowanie z propozycjami poprawy warunków nauki i pracy.
6. Nadzorowanie realizacji planów finansowych szkół i przed­
szkoli.
7. Prowadzenie rejestru placówek niepublicznych.
8. Organizowanie i nadzór nad prawidłowym przebiegiem
konkursów na stanowiska dyrektorów.
9. Organizowanie i nadzór nad egzaminami na stanowisko
nauczyciela mianowanego.
10. Udział w ocenach pracy dyrektorów placówek.
11. Udział w posiedzeniach komisji nadającej stopień nauczyciela
OŻARÓW
M A Z O W I E C K I nr2(101)luly2003
strona 4
dyplomowanego.
12. Przygotowywanie ustaleń związanych z obwodami szkół i
prowadzenie stosownej dokumentacji.
13. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej powoływania
nowych szkół i przedszkoli.
14. Przygotowywanie dokumentacji dotyczącej likwidacji
placówek, nadzór nad przebiegiem likwidacji.
15. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów i decyzji
związanych z działalnością wydziału i przedkładanie ich burmistr­
zowi.
16. Wdrażanie zarządzeń, instrukcji Kuratorium Oświaty
dotyczących organizacji i funkcjonowania szkół.
17. Wizytowanie szkół w zależności od potrzeb zleconych przez
władze gminy.
18. Sporządzanie analiz i sprawozdań w zakresie prowadzonych
spraw.
19. Nadzór nad organizacją dowożenia dzieci do szkół i na basen
20. Przygotowywanie statutów nowo utworzonych placówek.
21. Sprawowanie nadzoru nad pomocą materialną dla uczniów
22. Przygotowywanie rocznych planów doskonalenia nauczycieli.
,)
W zakresie kultury: �
1. Uzgadnianie zasad i programów działania instytucji kultury.
2. Przygotowywanie wniosków dotyczących tworzenia instytucji i
placówek upowszechniania kultury, określanie nazw instytucji, ich
siedzib, przedmiotu działania, technicznego, materialnego i finan­
sowego ich wyposażenia.
3. Prowadzenie ewidencji placówek kultury oraz przygotowywanie
statutów tworzonych instytucji kultury.
4. Wyrażanie opinii dotyczących działalności instytucji kultury.
5. Przeprowadzanie kontroli w zakresie wyznaczonym przez bur­
mistrza.
6. Nadzór nad przygotowaniem i realizacją budżetu.
7. Organizowanie konkursów na dyrektora instytucji kultury.
W zakresie sportu:
1. Pomoc w organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej.
2. WspÓłdziałanie w rozwoju sportu, rekreacji i turystyki ze sto­
warzyszeniami i organizacjami sportowymi oraz udzielanie im
pomocy w ramach posiadanych możliwości.
3. Sprawowanie nadzoru nad działalnością szkół w dziedzinie roz­
woju kultury fizycznej dzieci i młodzieży.
4. Pomoc w organizowaniu gminnych rozgrywek sportowyr' )
młodzieży szkół podstawowych i gimnazjów. ...,
W Referacie Oświaty, Kultury i Sportu pracują dwie osoby:
kierownik Regina Krupniewska i podinspektor Jolanta Dragan.
Regina Krupniewska
Kolejnym prezentowanym wydziałem jest Wydział Gospodarki
Ziemią
Naczelnik Wydziału: mgr inż. Maria Kownacka - pok.112 tel. 722-
22-07 w.209
- inspektor ds. geodezji: mgr inż. Janina Łukawska - pok. 113
tel. 722-22 w.208
- inspektor ds. geodezji: Dorota Misztal
Wszyscy pracownicy Wydziału posiadają wykształcenie geo­
dezyjne i duże doświadczenie zawodowe.
Zgłoś się do nas w sprawie:
- podziału nieruchomości ( składanie wniosku, wydawanie opinii -
postanowień, wydawanie decyzji zatwierdzającej, udzielanie infor­
macji i wyjaśnień)
na terenie Gminy Ożarów Maz.- p.Janina Łukawska
na terenie Miasta Ożarów Maz.-p.Dorota Misztal
- rozgraniczenia nieruchomości ( składanie wniosku, wydawanie
postanowienia o wszczęciu rozgraniczenia, upoważnienia dla geo­
detów przeprowadzających rozgraniczenie, a następnie decyzji
kończącej postępowanie)
na terenie Gminy Ożarów Maz.- p.Janina Łukawska
		

/page0005.djvu

			Info
GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI nr2(101) luty 2003
strona 6
MIESIĘCZNIK MIASTA
100 dni do matury
STUDNIÓWKA
W
OŻAROWIE
-�� .
< "".... J..' ""l'\l
; : śł l, : " s .
" J
" .' : , j\ #;.. .....
-�; '.' »:« ��
'- ł: .,v' ,�, {Ii'. ił � .
ł ,,,,,,h .
., .Ó: ��,1,
- ��łii�:::' l
---
C�czeń to czas studniówek, czyli zabaw koleżeńskich
uczniów ostatniej klasy szkoły średniej, organizowanych na
sto dni przed terminem egzaminów maturalnych.
,.-'--
I .'
·ł�l
ł
25 stycznia 2003 r. w Hotelu Mazurkas W takiej zabawie uczest­
niczyli uczniowie klas czwartych Zespołu Szkół w Ożarowie
Mazowieckim oraz zaproszeni goście, Wśród nich nie mogło
zabraknąć Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Jana
Żychlińskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowie­
cki, Kazimierza Stachurskieqo.
Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych
Jagoda Rybak, witając tegorocznych abiturientów oraz zapro­
szonych gości, Po tradycyjnym " poloneza czas zacząć ",
uczniowie ruszyli do polskiego tańca narodowego, chodzonego w
takcie 3/4, a rodzice ukradkiem ocierali łzy wzruszenia,
Trzeba przyznać, że to jedna z piękniejszych chwil w życiu
młodych ludzi, stojących u progu dorosłego życia,
Z E S P O L E
S Z KÓŁ
W
MAZOWIECKIM
W pięknej scenerii bawiono się do białego rana, Nie zabrakło
walca, kankana w wykonaniu naszych pięknych dziewcząt oraz
kozaczka tańczonego przez naszych wspaniałych chłopców (gra­
tuluję kondycji), Na parkiecie królowała jednak muzyka typowo
dyskotekowa.
Wykwintne menu, szampańskie humory, błysk fleszy, dobra muzy­
ka, to wszystko sprawiło, że wszyscy zapomnieli o szarej rzeczy­
wistości, Niestety trzeba będzie do niej wrócić zwłaszcza, że do
najważniejszego egzaminu w życiu szkolnym pozostało zaledwie
sto dni,
6 i 7 maja 2003 r. uczniowie zasiądą do pisemnych egzaminów
dojrzałości z języka polskiego oraz wybranego przedmiotu,
W naszej szkole będzie to 112 uczniów, którzy zadeklarowali chęć
przystąpienia do takiego egzaminu, Są to absolwenci: Liceum
Ogólnokształcącego, Liceum Handlowego oraz Liceum
Technicznego,
Wszystkim tegorocznym maturzystom życzę" połamania piór" na
maturze oraz dalszych sukcesów edukacyjnych, .u.
Marzanna Bodyctr»
.
- :'..!-
. �
, ,
\ v .
•
t
F C
PŁOCHOCIN
. '
(
Skończył się rok 2002, czas na podsumowanie i ocenę
sporlowych osiągnięć drużyn oraz zawodników naszego klubu,
którzy już od 3 stycznia rozpoczną przygotowania do rozgrywek
rundy wiosennej decydującej o końcowej klasyfikacji w sezonie
2002/2003,
DRUŻYNA SENIORÓW:
Zakończyła rozgrywki rundy jesiennej na trzeciej pozycji w grupie
rozgrywkowej ustępując drużynom z Żyrardowa i Kamionu, tracąc
do lidera 5 pkt., i wicelidera 1 pkt.
Zdobyła 21 punktów, bilans bramkowy 35 - 22 , odniosła 7
zwycięstw, doznała 4 porażki,
Najlepsi strzelcy:
Kobacki Gabriel - 8 bramek,
Boniecki Kamil - 7 bramek,
Misiak Marlusz- 5 bramek,
Żołądek Artur - 5 bramek,
Skład drużyny( TRENER-Marek Tomczyk):
Boniecki Kamil, Balcerzak Piotr, Choromański Piotr, Kosiński
Marcin, Jędrzejewski Ireneusz, Traczyk Łukasz, Sroczyński
Andrzej, Ryszka Krzysztof, Kobacki Gabriel, Łukawski Łukasz,
Łukawski Przemysław, Piwowarczyk Dominik, Wielądek Norbert,
Leszczyński Marcin, Majewski Tomasz, Misiak Mariusz, Pałubińs­
ki Damian, Możdżyński Piotr, Kowalski Robert, Suberlak Hubert,
Zając Marcin, Żołądek Artur, Kucharski Piotr, Tomaszewski
Przemysław, Majsterek Kamil, Szastak Paweł, Rytka Jakub, Koms
Sylwester, Schabek Krzysztof, Jaroń Piotr.
DRUŻYNA MŁODZIKÓW ROCZNIK 1990:
To aktualny wicemistrz Mini Mistrzostw Świata rozegranych w
Warszawie na Służewcu oraz zdobywca Pucharu Prezydenta
Miasta Warszawy. W rozgrywkach MZPN wystartowała po raz
pierwszy plasując się na 8 pozycji, zdobyła 22 punkty w 14
meczach, bilans bramkowy 47 - 48, odniosła 7 zwycięstw, 1 remis,
doznała 6 porażek.
Najlepsi strzelcy:
. Ryszka Tomasz - 19 bramek
. Bauman Marcin - 16 bramek
POWOŁANIE DO REPREZENTACJI MAZOWSZA: GUŁAWSKI
KRYSTIAN.
Skład drużyny:
Ryszka Tomasz, Woźniak Tomasz, Dziewulski Krzysztof, Bauman
Marcin, Walkiewicz Adrian, Latosiński Emil, Jaworski Filip,
Kornelski Mateusz, Rengel Michał, Świątek Dawid, Szymański
Sebastian, Kępa Marcin, Albiński Grzegorz, Antosiewicz Paweł,
Osiński Bartłomiej, Guławski Krystian, Ostaszewski Mariusz, Kulik
Mariusz, Szatkowski Damian.
Trener drużyny: Andrzej Jackowski.
W Nowym Roku życzymy wszystkim zawodnikom, działaczom
sportowym, kibicom naszego klubu oraz drużynom klubów naszej
gminy samych zwycięstw, sukcesów i awansu do wyższych klas
rozg rywkowych.
Zarząd
AKS "FC PŁOCHOCIN"
		

/page0006.djvu

			_ MIESIĘCZNIK MIASTA I
lJII.m wiadomości z gminy
G M I N Y
na terenie Miasta Ożarów Maz.-p. Dorota Misztal
- zaświadczenia o adresie nieruchomości do celów meldunkowych
oraz potrzebnych w celu przedłożenia w instytucjach takich jak
gazownia, telekomunikacja, elektrownia itp.
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo
własności
W wydziale prowadzi się również sprawy związane z gospodarką
nieruchomościami komunalnymi:
- sprzedaż i oddawanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości
gminnych w drodze przetargu
- oddawanie nieruchomości gminnych w najem i dzierżawę
- wypowiedzenie się odnośnie skorzystania z prawa pierwokupu.
- prowadzenie opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego
gruntu oraz ich aktualizację
- prowadzenie ewidencji mienia komunalnego
- przygotowanie komunalizacji mienia Skarbu Państwa
- nabywanie nieruchomości na cele gminne.
Przygotowujemy również:
- zmiany nazw miejscowości na wniosek mieszkańców
- uchwały o powołaniu nowych jednostek pomocniczych
. w� sołectwa, osiedla) lub zmianę ich granic
- uchwały o nadaniu lub zmianie nazwy ulic na wniosek
mieszkańców.
Maria Kownacka
[SZCZĘŚLIWA TRZYNASTKA]
Od początku roku szkolnego w Gimnazjum w Ożarowie
Mazowieckim pracuje drużyna harcerska. Harcerze mieli
dużo pomysłów na wspólne działanie w swojej drużynie.
Część z nich udało się zrealizować. Mamy już urządzoną wspól­
nymi siłami małą, przytulną harcówkę. Udała nam się zbiórka
pieniędzy, misek, kocy dla bezdomnych zwierząt oraz wizyta w
schronisku na Paluchu wraz z harcerzami ze Szkoły Podstawowej
Nr 1 i Kołem Ekologiczno - Turystycznym. Spotykaliśmy się z
zuchami i harcerzami z Płochocina oraz z harcerzami ze Szkoły
Podstawowej Nr 1 na wspólnych zbiórkach z okazji Dni Myśli
Braterskiej czy Betlejemskiego Światła Pokoju. Miło wspominamy
nacivyjazdy do Warszawy szlakiem AK od Arsenału, Długą przez Plac
Krasińskich do Starówki. Dziękujemy za umożliwienie zwiedzenia
Ochotniczej Straży Pożarnej Panu L. Stachlewskiemu. Byliśmy też
w Muzeum Pożarnictwa w czasie ferii i na targach akwarysty­
cznych i komputerowych.
Wielu mieszkańców naszego miasta uczestniczyło aktywnie w
harcerskim życiu, wyjeżdżało na obozy i rajdy. Zbieramy opowieś­
ci, stare zdjęcia, wspomnienia. Wspominamy wieczór w harcówce
z druhem Tadeuszem Lipińskim oraz druhem Januszem Orsikiem,
którzy opowiadali o swoich pierwszych wyjazdach, nocnych
wartach, rajdach i kłopotach z samodzielnym gotowaniem.
Wieczór ten pozostanie na długo w naszej pamięci. Spotkanie z
panią Jadwigą Modrzejewską i panem Leszkiem Tokarczykiem
uczyło miłości do naszej ziemi i jej historii.
Harcerze z naszej "trzynastki" w bieżącym roku zdobywali
sprawności i stopnie harcerskie. Odbył się bieg harcerski po parku
w Ołtarzewie. Harcerze zaciągnęli wartę na Cmentarzu
Wojskowym, zapalili znicze, złożyli kwiaty. Właśnie tam, przy
pamiątkowym obelisku żołnierzy AK złożyli harcerskie przyrzecze­
nie i otrzymali krzyże harcerskie.
Dziękujemy za pomoc przy zorganizowaniu tej uroczystości dh
Annie Sakowskiej, dh Izabeli Olędzkiej, doktorowi Januszowi
Orsikowi, dh Tadeuszowi Lipińskiemu, druhnom Joasi Woźniak,
Jadzi Szlendak, Ewie Kołodziej oraz przemiłemu, grającemu
pięknie na gitarze dh Sebastianowi.
Anna Kamecka
Paweł Soptvch
OŻARÓW
M A Z O W I E C K I nr2(101) luty 2003
strona5
z życia Szkoły Podstawowej
w Święcicach
- � :
\ f l
r
','
Jak co roku spotkaliśmy się na szkolnej Wigilii. Swoi,,!
obecnością zaszczycił nas sponsor Grzegorz Ambrozia? l
małżonką i licznie przybyli rodzice i przyjaciele szkoły.
W świąteczny nastrój wprowadziły nas jasełka pt. " Hejże do
Betlejem" przygotowane przez dzieci z koła teatralnego i muzy­
cznego pracujące pod opieką p. Jolanty Kasztelan. Przybieżeli I
pastuszkowie, aniołowie, krakowiacy, królowie, by powitać
Maleńkiego Jezusa Narodzonego. l
Całość dopełniała piękna szopka Bożonarodzeniowa wykonana
przez państwa Kłudkiewiczów - rodziców naszej uczennicy.
Aby tradycji stało się zadość złożyliśmy sobie życzenia dzieląc
się opłatkiem i wspólnie kolędowaliśmy. Zorganizowana wspólnie
wieczerza wigilijna zakończyła ten radosny dzień.
Z tą samą inscenizacją wystąpiliśmy w niedzielę 11 stycznia
2003 r.·w kościele parafialnym w Łaźniewie, a w dniu 19 stycznia
w Ośrodku Kultury " Uśmiech" w Ożarowie Mazowieckim w
ramach przeglądu programów świątecznych. Występy naszych
artystów były bardzo ciepło przyjęte przez widzów.
" Jak karnawał to karnawał" - wspaniałą zabawą choinkową
rozpoczęliśmy w naszej szkole tegoroczny karnawał. Były tańce,
pląsy, konkursy taneczne i sprawnościowe. Rodzice umilili zabawę
słodkim poczęstunkiem, a na koniec obdarowali dzieci paczko-i
pełnymi słodyczy.'
Jolanta Kasztelan
Wanda Laskowska - Pol
zmagania o puchar firmy FISCHER
Koniec - tak 17 listopada 2002 roku mogły powiedzieć
dzieci i młodzież biorąca udział w cyklu turniejów tenisa
ziemnego w Ożarowie Mazowieckim.
W Szkole Podstawowej Nr 1 w październiku i w listopadzie 51
uczestników i uczestniczek rywalizowało ze sobą o puchary i
nagrody ufundowane przez firmę Fischer. Dzieci i młodzież
uczestnicząca w turnieju reprezentowała trzy zaprzyjaźnione ze
sobą kluby "Siódemkę" z Legionowa, " Atol" z Warszawy, UKS
"NET" z Ożarowa Mazowieckiego. Turniej rozegrany został w
trzech kategoriach wiekowych: krasnale, skrzaty, młodzicy.
Klasyfikacja końcowa:
I miejsca: Laura Szlendak, Julita Włodarczyk, Mateusz Włodar­
czyk, Jan Bordo, Paweł Gębala
/I miejsca: Natalia Janicka, Dorota Glinka, Maksymilian Przewło­
cki, Oskar Prokopek, Michał Pikuiski
/II miejsca: Maja Lindner, Sandra Gryżewska, Michał Rybicki, Piotr
Bordo
Z tenisowym pozdrowieniem
Jarosław Gogacz
		

/page0007.djvu

			W ZAKRESIE MAŁEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA TERENACH WIEJSKICH, TWORZĄCE
I
_MIESIĘCZNIK MIASTA
_ kredyty
KREDYTY NA PRZEDSIĘWZIĘCIA
G M I N Y
OZARÓW
MAZOWIECKI
nr2(101) luty 2003
strona 7
NOWE MIEJSCA PRACY DLA ZAREJESTROWANYCH BEZROBOTNYCH ( linia kredytowa uruchomiona w I kwartale 2003 r.)
W zakresie tej linii kredytowej przez małą przedsiębiorczość
należy rozumieć wszelkie pozarolnicze inwestycyjne przedsię­
wzięcia gospodarcze ( tj. z wyłączeniem działalności rolniczej w
rozumieniu ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od
osób fizycznych - Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176, art. 2 ust.2) w
dziedzinie produkcji lub usług, tworzące nowe, stałe miejsca pracy
na obszarach wiejskich dla zarejestrowanych bezrobotnych , w
wymiarze do 12 osób zatrudnionych na stałe w pełnym wymiarze
czasu pracy, z wyłączeniem wszelkich form wyszynku napojów
alkoholowych, finansowania regulacji stosunków własnościowych
w zakresie nieruchomości oraz refundacji już poniesionych
wydatków inwestycyjnych. W przypadku podmiotów już
prowadzących działalność gospodarczą , liczba zatrudnionych
pracowników do prowadzenia tej działalności w chwili złożenia
wniosku o kredyt nie może przekraczać łącznie 50 osób.
Podmiot/cele podlegające kredytowaniu
Przedmiotem kredytowania mogą być nakłady inwestycyjne
związane z uruchomieniem nowych lub rozwojem istniejących
"'·zedsięwzięć gospodarczych w zakresie małej przedsiębiorczoś­
Gl na terenach wiejskich lub w miastach do 15 tys. mieszkańców
obejmujące:
- zakup, budowę, rozbudowę, modernizację lub adaptację obiek­
tów produkcyjno - usługowych,
wyposażenie inwestycyjne tych obiektów w maszyny ,
urządzenia i ręczne narzędzia pracy, w tym również w środki
transportowe jednoznacznie związane z realizowanym przed­
sięwzięciem
Podmioty uprawnione do ubiegania się o kredyt
O kredyt mogą ubiegać się:
- rolnicy i członkowie ich rodzin oraz inne osoby fizyczne
wykonujące działalność gospodarczą, zamieszkałe na obszarze
objętym kredytowaniem,
- spółki handlowe, o których mowa wart. 1 z § 2 ustawy z 15
września 2000 r. Kodeks spółek handlowych, działające na
obszarze objętym kredytowaniem,
- osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz spółki
Światowe
lob b Y
naftowe
w
•
ofensywie
W bieżącym roku mija 150 lat od momentu, w którym polski
aptekarz Ignacy Łukasiewicz z Jasła wydestylował z oleju
skalnego naftę, którą przy pomocy lampy własnej konstrukcji za­
stosował do oświetlenia szpitala we Lwowie. Nie spodziewał się
zapewne ten skromny wynalazca, że jego metoda przetwórstwa
oleju skalnego zrobi tak zawrotną karierę i doprowadzi do powsta­
nia w ciągu 150 lat gigantycznych koncernów paliwowych, które
decydować będą o polityce rządów i o sprawiedliwości sądów, a
także dyktować wielkość i skalę produkcji przemysłu samo­
chodowego i chemicznego, a także decydować o przychodach z
uprawy roli przez chłopa polskiego.
Na bazie wynalazku polskiego aptekarza powstały globalne kon­
cerny paliwowe, które w trosce o wzrost zysków z wydobycia,
przetwórstwa i zużycia paliw naftowych kształtują politykę
najpotężniejszych krajów i losy wielomilionowych narodów, w tym
także aktualnie Stanów Zjednoczonych i Iraku.
W tym kontekście należy także analizować wrzawę medialną w
Polsce wokół ustawy o biopaliwach wywołaną po uchwaleniu
orzez sejm RP, z inicjatywy posłów chłopskich, która nakłada
obowiązek dolewania do benzyny 4,5 % bioetanolu wy t­
Narzanego z ekstraktów zbożowych m.in. rzepaku, co w pewnym
stopniu ogranicza zużycie wydobywanej z głębi ziemi ropy
'iaftowej. Ustawa, ta jak wynika z motywacji jej wnioskodawców,
11a pomóc polskim rolnikom w zagospodarowaniu nadprodukcji
zbóż oraz stworzyć około 100 tys. nowych miejsc pracy w roi
handlowe, o których mowa wart. 1 §2 ustawy z 15 września 2000r.
Kodeks spółek handlowych spoza obszaru objętego kredy­
towaniem, ale tylko w przypadku, gdy inwestycja jest realizowana
na terenie objętym kredytowaniem
We wszystkich przypadkach rekrutacja nowych ( dodatkowych)
pracowników powinna być prowadzona - z wyjątkiem koniecznych
specjalistów - z terenu objętego kredytowaniem.
O kredyt nie mogą ubiegać się jednostki państwowe ani spółdziel-
cze.
Uwarunkowania finansowe kredytu
Kredyty mogą być udzielane do wysokości 70 % wartości koszto­
rysowej zadania inwestycyjnego, a pozostałe 30 % stanowią środ­
ki własne inwestora. Maksymalne jednostkowe kwoty kredytu nie
mogą przekroczyć:
- 30 000 zł na jedno miejsce pracy powstające w wyniku realizacji
przedsięwzięcia inwestycyjnego,
- 360 000 zł na jedno zadanie inwestycyjne,
Kredyty mogą być udzielane na okres 4 lat, wliczając w to okres
karencji w spłacie kwoty kredytu nie przekraczający 1 roku.
Oprocentowanie kredytów wynosi 0,8 stopy redyskonta weksli
NBP, nie mniej jednak niż 4 %.
Podstawę udzielenia kredytu stanowi pisemny wniosek o kredyt
złożony w banku kredytującym, według wzoru stosowanego przez
bank, wraz z informacjami i dokumentami uzupełniającymi zgod­
nie ze specyfiką określoną w druku wniosku. Bank kredytujący po
otrzymaniu wniosku dokonuje sprawdzenia wniosku w zakresie
jego kompletności, poprawności itp., a także zgodności z regu­
laminem kredytowania, oraz zbiera ewentualne dodatkowe infor­
macje i dokumenty konieczne do oceny wniosku. Bank też podej­
muje samodzielnie ostateczną decyzję o przyznaniu kredytu.
Banki kredytujące
Bankami obsługującymi tę linię kredytową są .
- Bank Ochrony Środowiska S.A. i wszystkie jego oddziały
terenowe,
. Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A. w Poznaniu i wszystkie
jego oddziały terenowe oraz zrzeszone banki spółdzielcze.
( Pismo Samorządu Terytorialnego - Wspólnota, Nr 2 z 2003 r.)
nictwie i przetwórstwie. Niestety ustawa ta równocześnie
zmniejszy ogromne zyski importerów paliw benzynowych. Stąd
atak na ustawę lobbistów koncernów paliwowych, przy pomocy
sponsorowanych mediów oraz dealerów samochodowych.
Atak na ustawę o biopaliwach nastąpi także ze strony najmniej
spodziewanej a mianowicie ze strony przestraszonych przez pro­
ducentów silników spalinowych kierowców samochodowych oraz
organizacji konsumenckich, które najgłośniej protestują przeci­
wko wprowadzaniu biopaliw. Do tych protestów, wbrew logice
obrony rodzinnej produkcji i ochrony środowiska włączyli się także
przywódcy niektórych partii politycznych zagłuszając głosy
uczonych z instytutów naukowo-badawczych, którzy przekazują,
że biopaliwa, przy utrzymaniu odpowiednich reżimów technolo­
gicznych na stacjach benzynowych, są w pełni bezpieczne dla sil­
ników samochodowych.
Niestety siła finansowa światowego lobby paliwowego jest
zniewalająca dla opinii publicznej. Nawet Prezydent
Rzeczypospolitej" nabrał wątpliwości", co do zasadności podpisa­
nia ustawy sejmowej wprowadzającej do dystrybutorów biopaliwa.
Dlatego zanim wszyscy Polacy zostaną zlobbowani, to znaczy
zastraszeni przez ofensywę rzeczników międzynarodowych kon­
cernów naftowych, przy pomocy "spolegliwych" środków
masowego przekazu, warto przynajmniej wiedzieć dlaczego tak
się dzieje, ze benzyna ciągle drożeje. A mieszkańcy, zwłaszcza
wielkich aglomeracji miejskich są coraz bardziej zatruwani spali­
nami ropy naftowej.
fi
		

/page0008.djvu

			I MI�SI�CZNI� MIASTA
nfo Z Z Y C I a g m I n y
GMINY OtARÓW MAZOWIECKI nr2(101) luty 2003
strona 8
-
Bezpłatne szkolenia dla mieszkańców wsi.
s
>
Dnia 23 stycznia 2003 r. odbyło się oficjalne otwarcie szkoleń
związanych z podnoszeniem i zmianą kwalifikacji zawodowych
mieszkańców wsi w obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich.
Organizacja bezpłatnych kursów możliwa była dzięki dofinan­
sowaniu 80% kosztów z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa z siedzibą w Warszawie, a 20% kosztów pokrywa
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Maz.
Zakres tematyczny kursów obejmuje:
- wykorzystanie komputera w gospodarstwie rolnym,
- prowadzenie zasad rachunkowości rolnej,
- techniki biurowe i korespondencja,
- integracja polskiego rolnictwa z Unią Europejską w zakresie mar-
z
ż y C
s t r a żYl
a
W styczniu 2003 r. sekcja strażaków z Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ożarowie Mazowieckim brała udział:
- w akcji gaszenia pożaru samochodu osobowego Volkswagen Passat - Strzykuly,
ul. Sochaczewska 194,
- w akcji gaszenia pożaru samochodu osobowego Polonez Caro na terenie Rynku
Hurtowego w Broniszach
Strażacy wypompowywali wodę z podwórek, piwnic i rozlewisk
wód opadowych :
- Ożarów Maz. - ul. Kopernika róg Granicznej,
- Jawczyce, ul. Poznanska 58,
- Michałówek, ul. Poznańska 127, Przedszkole
- Szeligi, ul. Szeligowska.
Strażacy pomagali poszkodowanym w wypadkach drogowych,
które miały miejsce:
- Bronisze, ul. Poznańska róg Świerkowej - kolizja samochodu osobowego z samo­
chodem ciężarowym,
- Ożarów Maz. ul Poznańska 274 uderzenie samochodu Mercedes Sprinter w
barierkę ochronną przy chodniku, wskutek zasłabnięcia kierowcy
- Jawczyce, ul. Poznańska 64 - kolizja 4 samochodów osobowych - ściągnięcie
samochodów na pobocze.
Interweniowano na skutek fałszywego alarmu przy ul. Poznańskiej 169
Podczas awarii wodociągu strażacy zaopatrywali w wodę mie­
szkańców bloków przy Hucie Szkła.
kronika
cyjnal
p o
Funkcjonariusze Komisariatu Policji w Ożarowie Mazowieckim w
styczniu br. odnotowali ogółem 103 zdarzenia, w tym:
- 2 samobójstwa,
- 10 kradzieży z włamaniem,
- 2 kradzieże samochodów,
- 6 innych kradzieży,
- 2 pobicia,
- 3 rozboje,
Zatrzymano ogółem 15 osób, w tym 8 poszukiwanych.
Do Izby Wytrzeźwień odwieziono 8 osób; przeprowadzono 17
interwencji domowych;
11 wniosków skierowano do Kolegium.
ketingu i biznes plan. Zainteresowanie tego typu kursami było
ogromne, zgłosiło się ponad 100 osób, a ponieważ decydowała
kolejność zgłoszeń, przyjęto 75 osób na 5 zatwierdzonych
szkoleń, które będą zakończone egzaminem i wydaniem stosow­
nego zaświadczenia.
Kursy prowadzone są przez wykładowców z Zespołu Szkół Po­
nadgimnazjalnych mgr Elżbietę Adamaszwili, mgr Agnieszkę
Majer i mgr Izabellę Łapińską-Panek przy współpracy z Ośrodkiem
Doradztwa Rolniczego w Ożarowie Mazowieckim.
Jako dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie
Maz. dziękuję mieszkańcom gminy za tak duże zainteresowanie tą
formą szkoleń i mam nadzieję, że zdobędą państwo praktyczne
umiejętności przydatne w ciężkiej pracy rolnika oraz takie, które
pomogą przy poszukiwaniu nowej pracy. Obecnie wiara w sukces,
szeroka wiedza o negocjacjach, psychologia rozmowy i umiejęt­
ność korzystania z internetu są bezwzględnie konieczne, aby
zdobyć jakąkolwiek pracę lub poprawić stan ekonomiczny swojego
gospodarstwa.
Jagoda Rybak
W dniu 06.03.03. o godz. 10.00 w Gminnym Centruni
Aktywizacji Zawodowej w Ożarowie Mazowieckim
Iprzy ul. Poznanskiej 129/133 odbędzie się szkolenie \\
zakresie dostępnych na rynku instrumentów wsparcia dla małych
i średnich przedsiębiorstw, oferowanych przez Polską Agencj-'.
Rozwoju Przedsiębiorczości. \. I
ZAKRES SZKOLENIA:
Szkolenie skierowane jest do działających na terenie
Gminy Ożarów małych i średnich przedsiębiorstw oraz
osób zamierzających podjąć działalność gospodarczą.
Zakres szkolenia obejmuje kompleksową informację na
temat form i dostępności funkcjonującej na rynku pomocy
doradczej i finansowej pochodzącej ze źródeł krajowych
oraz Unii Europejskiej. W programie szkolenia znajdą się
zajęcia mające na celu przybliżenie zasad działania
Polskiej Agencj i Rozwoju Przedsiębiorczości oraz prezen­
tacje w zakresie warunków i trybu ubiegania się o
uzyskanie dotacji i wypełniania stosownych wniosków. W
trakcie szkolenia przedstawione zostaną także inne dostęp­
ne instrumenty pomocowe dla małych i średnich przed­
siębiorstw, w tym zwłaszcza oferta funduszy poręczeń
kredytowych.
Chęć uczestnictwa w szkoleniu prosimy zgłaszać pod nr tel.
733 78 55 lub e-mailemgCaZ@wp.pl
		

/page0009.djvu

			I
I
1AN I O III ul. Przyparkowa 15, Bronisze (9km, od Centrum Warszawy) I
• • • Sala przystosowana do organizacji przyjęć do 100 osób I
�----------------�================��
SPRZEDAM MIESZKANIE
�
w Duchnicach
tel. 722 43 74
J'.; Usługi Geodezyjno-Kartograficzne (nj
--o /'::)
� good,""P' Marek Wodzyński
� tel. 0505741 956 lub 857 55 74
� Duchnice, ul, Żytnia 36
OGŁOSZENIE
: .takład Pogrzebowy "BABICE" informuje ,że z dniem 1, 12,2002r
I .został przeniesiony z ul, Poznańskiej 216 'IV Ożarowie Maz.na
'" ". Ożarowską 19, vis a' vis nowych bloków Spółdzielni Mieszkaniowej
f,
i j?oniedziałek - piątek 9-16
, sobota 9-13
ul, Poznańska
, .
i l
CtI
C
CtI
's tel, stacjonarny 722 10 11
Li:; tel, całodobowy 602 11 89 49
'3
ul, Ożarowska
.C
DRZWI
OKNA
PARAPETY
MEBLE
SZAFY NA BROŃ, AKTA bhp
kom. 0602635372
tel./fax. O 22 722 55 94
PŁOCHOCIN
ul. Poznańska 463
NAUKA JAZDył
prowadzi szkolenia programowe I Jazdy doszkalające • l �
Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców � �
l'?
:o
Jerzy Werłaty ł
o
Tel. 722 15 96 kom. O 603 689 982 �
----- �
�
�
.......
Ol
o
o
I
.......
O')
o
o
ZWIĄZEK EMERYTÓW, RENCISTÓW
I
INWALIOOW WOJENNYCH
ul. Obrońców Warszawy 3 (piwnica)
Wtorki 15.00-16.00
o
ą
co
.....
I
o
o
LO
.....
32,
....
o:
�
PREZENTER-WODZIREJ
wesela-bale-bankiety '0 �Q \,. i
muzyka trzech pokole ń tf'/' \\\� l",
. ocze. piny. konkursy. zabaww%<§� ,(i/Ii ,. ��A;\� I
'Jft , �o .'
,.1"-_.1'''-'.,.)" ,_,łrV.' ...... lłl� �' . ..--VJ. �B
� _.d'--���'�
wieloletnie doświadczenie ! ! !
Mariusz Wojdat
Tel.: 0·505·799·867
DOM WESELNY
orgarnzacja:
-wesel
-chrzcin
-przyjęć okolicznościowych
Wynajem sali weselnej! 4IfIII/IIł ..... 't�
Oferujemy profesjonalną i miłą obslugę oraz smaczną kuchnię
tel. 863 - 75 - 94 , 863 - 68 - 43
tel. kom. 501 109971 -
możliwość ustalenia innych
terminów talafonl :/nip.
ŚRODY
SOBOTY
PRACOWNIA PROTETYCZNA
R A r l wykonuje szybko z gwarancją protezy V r 7 � .,..
16.00-18.00
WTORKI
'CZWARTKI
9.00-11.00 !
I
- - �, tel. 722 19 20 y , ,.. 7 N
OŻARÓW MAZOWIECKI ul. Dąbrowskiego 10 , weiście od Proste' _
		

/page0010.djvu

			•
•
Informacje:
Ośrodek Kultury
Ożarów Maz., ul. Konotopska 6
teI. 722-14-4S
KANCELARIA
t:.kl
ADWOKACKA
MEBLE KUCHENNE
pomedzrałek - piątek 15.30 - 18.00
sobota 11 00 - 14.00
- Drewno lite
- MDF - folia
- Softforming
Szafy - drzwi suwane
Schody
tel.: 796 02 30 , O 609 661 269
MEBLOSAN J.Sandomierski
Ożarów Mazowiecki, tel.: 722 37 15 po 17.00 kom. O 609 517 368
ul. Poznańska 280, pawilon 14A
I redakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo skrótów w nadesłanych listach i tekstach
PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Halina Władyka - Redaktor Naczelny, Urszula Piechal - Redaktor,Regina Krupniewska, Jolanta Kołodyńska - Sekretarz Redakcji
OPRACOWANIE GRAFICZNE ISKŁADTEKSTU: Ma/gorzata Golenko e-mail: mkarch@poczta.onet.pl
DRUK:Grafium, ul. Poznańska 258, tel.: 721 - 15 - 83
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Bożena Czerwińska, Stefan Lewandowski, Tadeusz Pancześnik
ADRES DO KORESPONDENCJI: UMiG Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem "REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO"
tel.: 722 - 22 - 07 wew. 207 e-mail: jola@ozarovi-mazowiecki.pl.