/page0001.djvu

			IESIĘCZNIK MIASTA I GMINY OŻARÓW
l'" ,
""�J'1 ....
r.
! ,�r
ł
< •
\..:�-.
wszystko z gminy i o gminie
l,. � < �
i
		

/page0002.djvu

			r
.
'::!. -
. ...
.•. I·
� .:n ..
Pierwsze wzmianki o specyficznym święcie tylko dla kobiet sięgają starożytności. W Grecji mężatki o
nienagannej reputacji organizowały festyn ku czci bogini życia i śmierci.
20 lutego 1829 roku został uznany jako pierwszy dzień wyzwolonych kobiet. W tym dniu na ulicę
wyszły Amerykanki domagając się praw politycznych dla wszystkich kobiet. Od 20 lutego 1909 roku
zaczęto uroczyście obchodzić ten dzień, bowiem od tego dnia co roku kobiety wychodziły na ulicę
aby żądać praw wyborczych dla siebie. Od 1911 roku do obchodów tego dnia dołączyły kobiety z
Danii, Austrii, Szwajcarii i Niemiec.
Demonstracja kobiet rosyjskich odbyła się 8 marca 1917 roku w Piotrogrodzie. Ten dzień
zapoczątkował falę strajków i zamieszek, które ułatwiły dojście bolszewików do władzy. Rząd
bolszewicki przeniósł Dzień Kobiet z lutego na marzec i tak już pozostało do dzisiaj. Zanim
ustanowiono ten dzień Międzynarodowym Dniem Kobiet była walka kobiet o równe prawa dla nich, o
prawo głosu, o pracę. -.. łoi" ... ,. 1.-
.,.. l ł..... ..
Żaden przewrót społeczny nie miał tyle następstw, co emancypacja kobiet. Ósmego marca kobiety .
w zależności od czasu w historii dostawały tulipana, uczestniczyły w akademiach, sympozjach, � .'
V koncertach. Dziś wi�le, osób �waż� z� wstydliwe ?b,chodzenie tego dnia. Media i r�n�k nie promują 11,/ �,.;{:
I" Dnia Kobiet. Inny dzień stał Się wazruejszy np. dzień zakochanych zyskał na wartości. f � �'
� Być kobietą nie jest łatwo! Nie bez powodu członkinie parlamentarnej grupy kobiet zajęły się "'t" �- J:- 4 �
problemem równych szans kobiet i mężczyzn. Należy w tym miejscu przywołać art. 33 ust. 2 o � _ f.. ....-:1 .•. ,
Konstytucji RP, który gwarantuje że, kobieta i mężczyzna w Rzeczpospolitej Polskiej mają równe \ '.:
prawa w życiu rodzinnym, politycznym, społecznym i gospodarczym. Artykuł ten mówi również, że � ..
kobieta i mężczyzna mają równe prawo do kształcenia, zatrudnienia i awansu, do jednakowego _ ,
wynagrodzenia za jednakowej wartości pracę, do zabezpieczenia społecznego oraz do zajmowania \ra .' ,. . i i
stanowisk, pełnienia funkcji oraz uzyskiwania godności publicznych i odznaczeń. Życie pokazuje, że' .... " �#
... rzeczywiste czerpanie z tego konstytucyjnie zagwarantowanego prawa jest w wielu sferach mocno � fI..-:
I'� ograniczone. Niestety w Polsce nie ma też tradycji upominania się o prawo do niedyskryminacji. ł .... ". ..
JT. .0 J. ... - _ ł l. ;II r,oJ • ," . • ,
• Raporty Unii Europejskiej zwracają uwagę na: brak równości w sektorze zatrudnienia, niższą od � • ;, ;/I>i
mężczyzn średnią płacę, niewielką liczbę kobiet na stanowiskach kierowniczych i menedżerskich. 1. .�t
k�Ji:�ii:��:�y���:������n:y sb�at::I����e�:m����o�����ą �����:;;ę��Zt�z�:t;�i� PP��bóO::: .s" ���,..
szukać odpowiedzi podczas Międzynarodowej Konferencji na temat Spraw Kobiet w Pekinie, która �
odbyła się w 1995 roku. L '1' ., _" ., _ � .'. _ • .". .....
Powstał program adresowany dla kobiet "Mogę, chcę, potrafię". Przygotowuje on kobiety do "­
uczestnictwa w życiu społecznym, politycznym i zawodowym. Burzy utarty stereotyp: "miejsce
....
• ' • kobiety jest w kuchni i przy mężu". � ś' 'li o ,. o • J..., - �"l-. .. "-- łII
-ff w -,.,: _ w_ Jlf.J'l ., ... , � "r- ..
W obronie praw kobiet występują największe autorytety o Jan Paweł II w liście do kobiet powiedział:
"Jeszcze dzisiaj ocenia się kobiety bardziej według wyglądu zewnętrznego niż jej zdolności, r
profesjonalizmu, inteligencji, bogatej wyobraźni, reasumując według jej godności". f
Tajemnica kobiety i jej kobiecości polega na tym że, każda kobieta-matka ma swój udział w
tworzeniu historii ludzkości. Poprzez swoje macierzyństwo jest oparciem dla dziecka w okresie
dorastania. Jest odniesieniem w dorosłym życiu. Kobieta-żona, która łączy swój los z losem męża
wzajemnie się obdarowując miłością, wnosi w dom rodzinny i w całe źycie społeczne bogactwo
swojej wrażliwości, intuicji, ofiarności i stałości. Kobieta pracująca zawodowo, angażuje się w życie
społeczne, gospodarcze, kulturalne, polityczne. Ma swój wkład w kształtowanie kultury zdolnej
połączyć rozum i uczucie.
Kobiecie należy się podziękowanie i szacunek za to, że jest kobietą i wzbogaca właściwe rozumienie
świata, daje pełną prawdę o związkach międzyludzkich. I!
Ze szczerym podziwem i uznaniem należy popatrzeć na długie dzieje ludzkości, w które kobiety
wniosły wkład nie mniejszy niż mężczyźni, często w o wiele trudniejszych warunkach.
sw .
Wszystkim kobietom w dniu ich święta życzę spełnienia w życiu rodzinnym, zawodowym,
społecznym, politycznym.
�
�
Stanisława Milej-Misztal
		

/page0003.djvu

			1. Udział z Burmistrzami w negocjacjach z przedstawicielami woje­
wody w sprawie nie wprowadzania do akcji policji przeciw protes­
tującym pracownikom Fabryki Kabli.
2. Zredagowano i opublikowano w Gazecie Wyborczej oraz na
stronach internetowych list otwarty, w którym Rada solidaryzuje
się z pracownikami Fabryki Kabli i zwraca się do ludzi dobrej woli
o wsparcie ich protestu w sprawie utworzenia nowych miejsc
pracy w związku ze zlikwidowaną fabryką.
3. Zwrócono się do pana Adama Michnika o wsparcie inicjatyw
rady u elit rządzących celem utworzenia nowych miejsc pracy dla
zwolnionych pracowników FK.
4. Zorganizowano i przeprowadzono wspólnie z Proboszczami
parafii ożarowskiej, ołtarzewskiej i płochocińskiej zbiórkę
pieniężną oraz przekazano diety radnych na rzecz bezrobotnych
"'racowników FK i ich dzieci.
( .. Przeprowadzono akcję "Z pomocą dzieciom" w celu obdarowa­
nia ubogich dzieci prezentami świątecznymi. Prezenty pozyskano
z marketów TESCO, MAKRO, Warszawskiego Rynku Hurtowego,
oraz prywatnych przedsiębiorców.
6. Podjęto rozmowy z Komitetem Protestacyjnym na temat wypra­
cowania wspólnego stanowiska pozwalającego na utworzenie
miejsc pracy dla zwolnionych pracowników FK.
7. Podjęto uchwałę intencyjną umożliwiającą powstanie Specjalnej
Strefy Przemysłowej.
8. Pozyskano artykuły spożywcze od Master Foods, Bakoma,
apteki pani Jabłońskiej i przekazano parafii dla dzieci uczest­
niczących w zorganizowanych przez kościół feriach zimowych.
9. Wniesiono inicjatywę uchwałodawczą w sprawie pozyskania
środków finansowych z Funduszy Pomocowych UE na inwestycje
noworozpoczynane przez gminę.
10. W wyniku inicjatyw naszego klubu udzielono pomocy na kwotę
ponad 16 000 zł
Przewodniczący Klubu Radnych
"Budujmy Wspólnie"
Eugeniusz Zawadzki
z
prac�
•
BUrmlstrza
Najważniejszym wydarzeniem jakie miało miejsce w naszym mieś­
cie i gminie w lutym 2003 roku było zakończenie pikiety protesta­
cyjnej pracowników przed bramą Fabryki Kabli w Ożarowie. Stało
się to uroczyście, z udziałem honorowych gości, w 306 dniu trwa­
nia tego protestu, po odprawieniu polowej mszy św. przez Księdza
proboszcza Zygmunta Rutkowskiego, w południe 21 lutego.
Zakończenie protestu było możliwe dzięki podpisaniu 19 lutego w
Urzędzie naszego Miasta - porozumienia pomiędzy: Komitetem
Protestacyjnym, Zarządem Tele-Foniki Kable SA, Spółką Nowa
Fabryka Kabli, Agencją Rozwoju Przemysłu i Burmistrzem Miasta
i Gminy Ożarów Mazowiecki. Chcę jak najserdeczniej podzięko-
� 'lać tym wszystkim, którzy przez wiele miesięcy pracowali na ten
, .ukces. Dziękuję panu Sławkowi Gzikowi, przewodniczącemu
Komitetu Protestacyjnego i wszystkim uczestnikom protestu,
dziękuję urzędnikom państwowym; panu ministrowi Jerzemu
Hausnerowi i panu prezesowi Arkadiuszowi Krężelowi, bez ich
zaangażowania w sprawę Ożarowa nie byłoby możliwe takie
zakończenie protestu. Dziękuję pani przewodniczącej Rady
Miejskiej - Stanisławie Milej-Misztal oraz wszystkim radnym za
liczne spotkania z Komitetem Protestacyjnym. Dziękuję panu bur­
mistrzowi Piotrowi Dadasowi i wszystkim pracownikom Urzędu
Gminy za pomoc i wsparcie jakie miałem z ich strony. Dziękuję
panu inż. Zdzisławowi Gigierowi pełnomocnikowi Tele - Foniki
Kable SA za współpracę przy przygotowaniu porozumienia.
Pokojowe zakończenie protestu i podpisanie wspólnego doku­
mentu jest szansą na przywrócenie w naszym mieście tak oczeki­
wanych miejsc pracy.
W lutym i na początku marca podjąłem kolejne decyzje z zakresu
inwestycji i remontów, m.in.:
Wyraziłem zgodę na :
- przeprowadzenie przetargu nieograniczonego na wykonanie
nawierzchni jezdni z kostki betonowej ulic: Pułaskiego,
Dąbrowskiego i Prostej w Ożarowie, ulic Parkowej i Łąkowej w
Płochocinie, oraz przetarg na remonty cząstkowe dróg i ulic na
terenie miasta i gminy,
- rozszerzenie zakresu prac projektowo - kosztorysowych doku­
mentacji sieci kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Ołtarzew
- uruchomienie procedury przetargowej związanej z programem
budownictwa socjalnego ( budynek 24 rodzinny)
- rozpoczęcie prac związanych z przygotowaniem nowego planu
ogólnego zagospodarowania przestrzennego dla całej gminy.
Zatwierdziłem wyniki przetargu na:
- zakup i dostawę wraz z ręcznym rozsypywaniem tłucznia ( 500 t)
w celu likwidacji ubytków na nieutwardzonych drogach gminy.
W zakresie finansowym dokonałem umorzeń podatku od nieru­
chomości na łączną kwotę 62 545,20 zł i umorzenia odsetek w
wysokości 18 622,70 zł.
Wyraziłem zgodę na rozłożenie na raty podatku od nieruchomoś­
ci za rok 2002 w wysokości 478 380, 80 zł.
Dzięki pomocy finansowej pana Grzegorza Ambroziaka prezesa
firmy AMBRA - radnego Powiatu Warszawskiego Zachodniego,
zorganizowaliśmy pierwszą wystawę sztuki współczesnej na
antresoli Pływali Miejskiej przy ul. Szkolnej w Ożarowie. Autorem
rzeźb, które były prezentowane na wystawie jest pan Sylwester
Ambroziak, pochodzący z naszej gminy ( Święcice) absolwent
warszawskiej ASP. Po wernisażu wystawy odbył się uroczysty
koncert znanego zespołu muzyki klasycznej Camerata Vistula w
salach recepcyjnych Hotelu Mazurkas. Koncert dedykowany tym
wszystkim, którzy przyczynili się do podpisania porozumienia
kończącego protest przed bramą Fabryki Kabli.
Kazimierz Stachurski
Burmistrz Miasta i Gminy
		

/page0004.djvu

			I MIESIĘCZNIK
nfo p r e z e n t a ej a
Wydział Spraw
G M I N Y
MIASTA
wydziałów UMiG
Obywatelskich
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Kierownik Urzędu Stanu
Cywilnego: Ewa Iwona Roslon-pok.nr.1/parter/ tel. 722-22-07
wew.217.
Do najważniejszych zadań Urzędu Stanu Cywilnego należy:
1.Sporządzanie pełnej dokumentacji dotyczącej zawieranych
małżeństw cywilnych i wyznaniowych ze skutkami cywilnymi
- wydawanie zaświadczeń przed zawarciem małżeństwa celem
przedstawienia w Kościele
- sporządzenie odpisów aktów małżeństw zarówno cywilnych jak
i "konkordatowych"
2.Rejestracja zgonów
3.Rejestracja urodzeń
4.Wydawanie decyzji w poniższych sprawach:
- transkrypcje aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą
- odtworzenie aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą
- wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia
małżeństwa za granicą
- wydawanie zaświadczeń po rozwodzie o powrocie kobiety do
nazwiska rodowego
- sprostowania oczywistych błędów pisarskich w aktach stanu
cywilnego
- uzupełnianie aktów stanu cywilnego
- skrócenie ustawowego terminu oczekiwania na zawarcie
małżeństwa
- przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka przez ojca
5.Przyjmowanie wniosków o nadanie medali "Za długoletnie
pożycie małżeńskie"
-organizowanie uroczystości wręczania medali za 50-lecie pożycia
małżeńskiego
6.Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego /zupełnych oraz
skróconych/
7.Udzielanie ślubów cywilnych
W zakresie spraw obywatelskich:
1.Prowadzenie postępowań wyjaśniających na wniosek strony
oraz wydawanie decyzji administracyjnych w sprawach wymel­
dowania i zameldowania.
Ewidencja działalności gospodarczej oraz sprawy mieszkan­
iowe-Inspektor ds. działalności gospodarczej Barbara Borowska­
pok.nr 111,tel. 722-22-07 wew.210
Do najważniejszych zadań należy:
1. Udzielanie informacji dotyczących podejmowania i wykonywania
OŻARÓW
MAZOWIECKI
nr3(102) marzec 2003
stona 4
działalności gospodarczej.
2.Wydawanie zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej.
3.Wydawanie zaświadczeń o dokonywanych przez przedsiębior­
ców zmianach we wpisie.
4.Wydawanie decyzji o likwidacji działalności gospodarczej.
5.Przyjmowanie wniosków od przedsiębiorców o zawieszeniu
działalności.
6.Wydawanie zaświadczeń o aktualizacji wpisów do ewidencji
działalności gospodarczej.
7.Udzielanie informacji na temat działających podmiotów gospo­
darczych /ewidencja jawna/.
8.Wydawanie zezwoleń na pracę na taksówkach i autobusach.
Sprawy mieszkaniowe:
1.Całokształt spraw związanych z przydziałem, zamianą lub
umieszczeniem na liście oczekujących na mieszkanie komunalne
- przyjmowanie wniosków o przydział lokalu komunalnego
- przeprowadzanie wizji lokalowych
- przygotowywanie materiałów na Komisję Mieszkaniową
Ewidencja Ludności-inspektor d/s ewidencji ludności Bożena
Duralska-pok.nr 105,tel 722-22-07 wew. 205
Do najważniejszych zadań należy:
1.Prowadzenie ewidencji ludności
- zameldowania na pobyt stały i czasowy
- wymeldowania z pobytu stałego i czasowego
- zameldowania cudzoziemców
2.Wydawanie poświadczeń zameldowania obywatelom polskim
oraz cudzoziemcom.
3.Aktualizacja w ewidencji ludności aktów stanu cywilnego
nadsyłanych z innych urzędów.
Dowody osobiste i sprawy związane z zasadniczą służbą
wojskową inspektor ds. dowodów osobistych Elżbieta
Grabowska-pok.nr 105,tel. 722-22-07 we w. 205
Do najważniejszych zadań należy:
1.Dowody osobiste:
- przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
- wydawanie dowodów osobistych
- wydawanie zaświadczeń o utracie dowodu osobistego
2.Sprawy związane z zasadniczą służbą wojskową:
- rejestracja przedpoborowych
- współudział w przeprowadzaniu poboru
3.Wydawanie druków paszportowych.
Iwona Rosłon
o
"Kto nas dobędzie z czekania wiecznego,
Kto wyprostuje drogi żywota ludzkiego"
..
� .
Te pytania może dziś zadać sobie
wielu ludzi poszukujących pracy.
Z pewnością stawiają je sobie również pracownicy Fabryki Kabli w
Ożarowie Mazowieckim. I choć jest to cytat z opowieści poetyckiej
pt. "Autobus do Betlejem" opartej na poezji Ernesta Brylla, znaj­
duje swoje odzwierciedlenie w rzeczywistości. Tę wzruszającą
inscenizację przedstawili 20 lutego 2003 roku uczniowie Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim. Zapro­
szono na nią protestujących jeszcze wówczas pracowników
Fabryki Kabli oraz lokalne autorytety-księdza proboszcza
Zygmunta Rutkowskiego, wicestarostę Pawła Kanclerza oraz bur­
mistrza Kazimierza Stachurskiego.
Świat, do którego odniosła się opowieść, pogrążony jest
w mroku i przytłaczającej szarości. Jest to świat zagubiony,
rozbity, z ludźmi o szarych twarzach. Zagonieni, przygnębieni
ludzie tęsknią za lepszym światem. Śnią o czasie, kiedy wszystko
się odmieni, kiedy ich życie nabierze sensu i blasku. Tak można w
wielkim skrócie zrelacjonować sens poetyckiej opowieści, która
wzruszyła wszystkich. Uczniowie naszej szkoły obserwowali zma­
gania pracowników Fabryki Kabli, docenili ich trud i
zaangażowanie, dlatego pomysł wspólnego spotkania bardzo się
im spodobał. Ale to spotkanie miało jeszcze jeden ważny aspekt.
Wszyscy przecież jesteśmy częścią społeczności lokalnej, która
tworzy naszą "Małą Ojczyznę". Jesteśmy stąd, tu mieszkamy my i
nasi sąsiedzi. Żyjemy własnym lokalnym życiem, dlatego nie
możemy pozostawać obojętni na problemy innych ludzi.
Większość z nas przynależy do kultury chrześcijańskiej, a w tej
obowiązują określone wartości. Przypominajmy młodym pokole­
niom o nich przy każdej okazji. uczmy ich szacunku dla drugiego
człowieka, inspirujmy do bliższego poznania własnego otoczenia,
pokażmy im, że mogą być dumni ze swojej "Małej Ojczyzny".
W imieniu pani dyrektor Jagody Rybak oraz własnym pragnę
podziękować przybyłym na spotkanie pracownikom Fabryki Kabli,
gościom oraz naszej młodzieży, za piękny spektakl. Dziękujemy
pani Alinie Holk za udostępnienie na czas prób i występów Domu
Kultury" Uśmiech ".
Marzanna Bodych
		

/page0005.djvu

			MIESIĘCZNIK
MIASTA
G M I N Y
stana 5
OlAROW
MAZOWIECKI
nr3(102) marzec 2003
ZHP
Uroczyste przyrzeczen�e harcerzy 13 Drużyny
W dniu 26 lutego harcerze z Gimnazjum i Szkoły
Podstawowej nr 1 w Ożarowie Mazowieckim złożyli
uroczyste przyrzeczenie w obecności zaproszonych gości:
burmistrza K. Stachurskiego, przewodniczącego Koła
Kombatantów dr J. Orsika, harcerki I. Olędzkiej, druha T
Lipińskiego, naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Z.
Lewandowskiego, W Kudzi, druhen : J. Woźniak, J.
Szlendak, E. Kołodziej oraz harcerzy z zaprzyjaźnionych
drużyn. Tekst przyrzeczenia przeczytała druhna Izabel/a
Olędzka, a krzyże i legitymacje wręczyli zasłużeni druhowie
Janusz Orsik i Tadeusz Lipittst«. Podczas ogniska harcerze
mówili wiersze o niewoli, walce, przyjaźni, śpiewali par­
tyzanckie piosenki. Bohaterowie Powstania Warszawskiego
są wciąż żywi w tradycji harcerskiej i mogą być wzorem dla
(laszego pokolenia. Wspomina ich uczestniczka Powstania
I iI'IIarszawskiego druhna /zabella O/ędzka - Graffstein
zwracając się z pięknym przesłaniem do harcerzy.
W okresie II wojny światowej, z okupantem walczyła znaczna
część mieszkańców Ożarowa i Oltarzewa. Na ten temat została
wydana przez miejscowe koło kombatantów książka, którą otrzy­
mały wszystkie miejscowe szkoły. W konspiracji zaangażowani
byli ludzie różnych zawodów i w różnym wieku. Począwszy od
nieomal dzieci ( do Drużyny Młodzieżowej Narodowej Organizacji
Wojskowej przyjmowana była młodzież od 14 roku życia) aż do
ludzi w podeszłym wieku ( Kadra Obywatelska - Armii Krajowej).
Oczywiście żołnierzami armii podziemnej byli głównie młodzi
ludzie w wieku około 20 lat i oni przede wszystkim brali udział w
Powstaniu Warszawskim. Walczyli w samej Warszawie lub odd­
ziałach partyzanckich na terenie Puszczy Kampinoskiej. Przez
parę miesięcy Niemcy nie mieli w ogóle do niej dostępu. Oddziały
partyzantów nie tylko staczały bitwy na terenie Puszczy, ale szły
na odsiecz stolicy. Ogółem z naszego terenu w powstaniu wzięło
udział 97 żołnierzy, w tym spora grupa z Drużyny Młodzieżowej,
która zgłosiła się do oddziałów partyzanckich. Niestety wielu
4 czestników Powstania poległo w Puszczy Kampinoskiej i w
Vl/arszawie (między innymi krwawy atak na Dworzec Gdański).
Jeden z naszych bliższych kolegów walcząc na Żoliborzu, w wieku
18 lat stracił rękę. Późniejsze jego życie potoczyło się tragicznie i
stosunkowo młodo zmarł. Drugi zginął w ostatniej bitwie partyzan­
tów 29 września 1944 roku pod Jaktorowem. W bitwie tej wielu jej
uczestników poległo, a niektórzy dostali się do niewoli. O stratach
jakie poniósł nasz rejon "Jaworzyn" wymownie świadczy pomnik
znajdujący się na terenie cmentarza wojskowego wOltarzewie.
Zostały na nim uwiecznione 53 nazwiska, głównie poległych z
bronią W ręku, rozstrzelanych, lub zakatowanych w obozach
niemieckich, jak tez bezpośrednio po zakończeniu wojny w
obozach radzieckich.
O tym, że wybuchnie powstanie wiedzieliśmy i liczyliśmy na
zwycięstwo. Nie znaliśmy tylko godziny "W", czyli terminu jego
wybuchu. Przygotowaliśmy się do niego w pracy konspiracyjnej.
Starsi chłopcy przechodzili kurs podchorążówki, a wszyscy
pozostali przeszkolenie wojskowe. Ponadto zdobywali w różny
sposób broń. Zadaniem niektórych oddziałów był tak zwany mały
sabotaż, czyli na przykład antyhitlerowskie napisy, wywieszanie
polskich flag i symboli, uruchamianie pojazdów wojskowych,
rozlepianie afiszy w języku niemieckim podających dezorientujące
wiadomości i tak dalej.
Dziewczęta chodziły na tajne kursy przygotowujące je do funkcji
łączniczek lub sanitariuszek. Niemal wszystkie kolportowały prasę
podziemną głównie" Biuletyn Informacyjny". Dodatkowo wszys­
tkie przechodziły przygotowanie wojskowe, a w NOW jeszcze
przeszkolenie polityczne. Młodzież oprócz pracy konspiracyjnej,
uczyła się na tajnych kompletach prowadzonych przez Siostry
Urszulanki, pomagała rodzicom, a starsze dziewczęta głównie z
Wojskowej Służby Kobiet - Armii Krajowej. pracowały jeszcze
zarobkowo. Mimo ciągłego zagrożenia represjami i niemal
powszechnie trudnych warunków materialnych, młodzież
prowadziła bardzo ożywione życie towarzyskie i w dostępnym dla
siebie zakresie uprawiała sporty.
Wybuch Powstania Warszawskiego sierpnia 1944 roku
przyjęliśmy niemal wszyscy entuzjastycznie. Wszyscy chcieliśmy
wziąć udział w nim udział. Mimo kilkunastokilometrowej odległości
od stolicy słychać było detonacje i serie z karabinów
maszynowych. Nocami widać było oświetlenie fragmentów miasta,
aby łatwiej było samolotom alianckim określić miejsca zrzutów i
reflektory niemieckiej obrony przeciwlotniczej, które szukały ich na
niebie. Jeśli wiał wiatr ze wschodu dolatywały do nas z Warszawy
nawet strzępy nadpalonych papierów. Chłopcy walczyli w
Warszawie lub w Puszczy Kampinoskiej. Oddział dziewcząt po
kursie sanitarnym też miał do nich dołączyć. Już po pożegnaniu
się z rodzicami i po mszy świętej odprawionej u Sióstr Urszulanek
w ich intencji, z plecakami i torbami sanitarnymi czekałyśmy na
wymarsz. Niestety w ostatniej chwili nadbiegł łącznik z rozkazem
jego wstrzymania, ponieważ Puszczę otoczyły oddziały niemieck­
ie złożone z Ukraińców. Jedyną możliwość działania stanowił dla
nas nowopowstały szpital dla Warszawiaków mieszczący się na
terenie huty szkła w Ożarowie. Został on zorganizowany przez
Armie Krajową pod pokrywką Rady Głównej Opiekuńczej ( jedyna
charytatywna organizacja tolerowana przez Niemców). Opiekę
lekarską sprawował doktor Antoni Orsik, a fachowy personel
stanowiła jedna zawodowa pielęgniarka. Obowiązki pielęgniarek i
jednocześnie salowych spełniałyśmy my, bardzo jeszcze młode
dziewczęta po kursie sanitarnym . Byłam chyba najmłodszą,
miałam 15 lat. Warunki były niezwykle trudne : lokal nie przys­
tosowany do spełnianej funkcji, brak leków i podstawowego
wyposażenia. Wśród ludności Warszawy, która trafiła do nas z
piwnic i z pod gruzów byli poparzeni, ranni, chorzy. Szerzyła się
wszawica i czerwonka ( bardzo zaraźliwa i często śmiertelna
choroba). Praca była dla mnie prawie ponad siły psychiczne i fizy­
czne. Nie wiem jakie były dalsze losy naszego szpitalika, bo w
drugiej połowie września zostałam aresztowana wraz z ojcem i
siostrą. Po ucieczce z obozu pruszkowskiego musiałam się ukry­
wać aż do wejścia Rosjan ( tym bardziej, że nie była to moja pier­
wsza ucieczka). Po zakończeniu działań wojennych część
koleżanek i kolegów wyjechała z terenu Ożarowa. Niektórzy prze­
bywali jeszcze jakiś czas w obozach jenieckich. Większość wróciła
do nauki tak, aby nie stracić ani jednego roku. Pozostały jednak
przyjaźnie z tamtych lat, które przetrwały już ponad pół wieku.
Niemal natychmiast rzuciliśmy się w wir pracy w harcerstwie.
Teraz wy zaczynacie działalność harcerską. Od razu po wojnie
było na tym terenie około stu harcerzy i niewiele mniej harcerek.
Was jest mniej, ale ilość nie jest najważniejsza. Zresztą wierzę, że
będzie was więcej. Myślę, że w tej organizacji najlepiej dos­
tosowanej do psychiki młodzieńczej, każdy z was znajdzie cos dla
siebie. Jednych pociągnie turystyka, innych kontakt z przyrodą,
przyjaźń itd. Ale harcerstwo to nie tylko przyjemność, to również i
obowiązki. Prawdziwie harcerska postawa ( rzetelność, otwarcie
na innych ludzi, odpowiedzialność, zaradność, pogoda ducha itd.)
wymaga pracy nad sobą i wytrwałości. Wierzcie mi jednak ( a
mówię to jako osoba u schyłku swego życia), to się "opłaca". Moźe
to dziwnie brzmi, ale harcerstwo pomogło mi bardzo w życiu i w
kierowaniu grupą młodzieży w biurze projektowym, w którym pra­
cowałam, w wychowywaniu własnych dzieci, przez pięć lat pracy
(już po przejściu na emeryturę) jako katechetka" zerówki", w kon­
taktach z wnukami itd. Harcerzem w jakimś sensie zostaje się całe
życie. Przekonałam się nieraz o tym, gdy w grupach nieznanych
mi ludzi ( na przykład pielgrzymki, wycieczki zagraniczne itp.)
można było bezbłędnie" wyłowić" starych harcerzy. Poznawałam
to na przykład po uczynności, godnym znoszeniu niewygód, już
		

/page0006.djvu

			I MIESIĘCZNIK MIASTA I GMINY
nfo d z i e ń m y ś I i b r a t e r s k i ej
nie mówiąc o repertuarze piosenek. Warunki, w jakich
żyliśmy w czasie okupacji zmuszały czasem ówczesną młodzież
do czynów niemal bohaterskich, ale ( wierzcie mi ) przeżyć całe
życie zgodnie z zasadami harcerskimi to czasem też bywa
bohaterstwo. Wtedy potrzebna bywała dla Ojczyzny nawet danina
krwi, teraz jest ważna rzetelność waszej nauki, a potem pracy
D Z I E Ń
B R A T E
y Ś
K I
L
E
M
R S
Każdego roku - 22 lutego skauci na całym świecie obchodzą
Dzień Myśli Braterskiej. Nie przeszkadzają im dzielące ich
granice, ogromne odległości ani bariery językowe lub kulturowe.
W tym czasie łączy ich braterstwo, przyjaźń, wspólne marzenia o
tym, aby najpierw między skautami, a później między narodami
zapanowała jedność. Wszystkie ich myśli splatają się we wspól­
nym dążeniu do zaszczepienia poczucia wspólnoty, chęci do
pomocy i zwykłej ludzkiej życzliwości w codziennym życiu między
wszystkimi ludźmi. Tego dnia organizowane są uroczyste kominki,
różnego rodzaju akcje charytatywne, poprzez udział w nich skau­
ci chcą pomóc ludziom najbardziej potrzebującym. Właśnie na tym
pol�ga braterstwo, na okazywaniu innym ludziom przyjaźni, sym­
patu, na umiejętności dostrzeżenia ich problemów i rozmawiania o
nich, na dzieleniu się z nimi swoją radością, swoim uśmiechem. To
dzień. w którym myślimy też o sobie nawzajem - o swoich przyja­
cłołach. o kolegach i koleżankach z drużyny, z innych drużyn ...
Dlaczego wybrano akurat dzień 22 lutego? Otóż ustaliły to, ponad
70 lat temu skautki, które pragnęły mieć taki specjalny dzień w
roku, kiedy myśli się o bliźnim. Za doskonałą datę uznały właśnie
22 lutego, gdyż. na ten dzień przypadają wspólne urodziny
założycieli skautingu Olave i Roberta Baden - Powella. My -
Instruktorzy, harcerze, zuchy także połączyliśmy się w wyjątkowo
uroczystym kręgu, aby uczcić ten szczególny dla każdego skauta
dzień w roku. Starsi harcerze - z drużyn XI i VIII przy Publicznej
Szkole Po�stawowej. w Płochocinie zorganizowali uroczysty
kominek, ktory odbył Się 26 lutego. W harcówce - miejscu imprezy
- było bardzo nastrojowo, paliło się nasze ognisko (oczywiście
symboliczne, ale jednak sugestywne) i bardzo wiele świeczek.
Wszystko wyglądało bardzo uroczyście. Celem kominka było
pokazanie zuchom, na czym polega braterstwo. przyjaźń; jak
ważne są to wartości w życiu każdego człowieka, pouczenie, że
innych nie można ranić, że trzeba wybaczać i być życzliwym dla
wszystkich. Wysłuchaliśmy pięknych opowieści o przyjaźni i
braterstwie. Atmosferę jedności pogłębiało jeszcze wspólne
sprewarue, którym oddzielane były poszczególne gawędy. Myślę
że wszystkim najbardziej w pamięć zapadła pierwsza z nich, której
główna myśl była taka: "Możesz wbić człowiekowi nóż, a potem
go �yciągnąć, ale rana pozostanie. Nieważne, ile razy
będziesz przepraszał, rana pozostanie. Rana słowna boli tak
��mo jak �izyc�n�. Przyjaciele są rzadkimi klejnotami, spraw­
laJ� ze Się usmiechesz i dodają ci otuchy. Są gotowi cię
wysłuchać, kiedy tego potrzebujesz, wspierają cię i otwierają
przed tobą swoje serca. Dbaj o nich!". Oczywiście zuchy
najbardziej zadowolone były z tego, że śpiewaliśmy razem ich ulu­
bioną "Stokrotkę" przy dźwiękach gitary, ale jestem przekonana,
że, dużo z naszych opowieści pozostało w ich, jeszcze małych,
głowkach. Na zakończenie zaśpiewaliśmy przepiękną
"Tolerancję" Staszka Sojki, która według nas najlepiej pod­
sumowywała nasze spotkanie - jej refren brzmi:
"Na miły Bóg!
�ycie nie tylko po to jest, by brać,
Zycie nie po to, by bezczynnie stać
I aby żyć siebie samego trzeba dać!"
Później jeszcze połączyliśmy się w braterskim kręgu, a kiedy iskra
przyjaźni przebiegła przez nasze dłonie, pożegnaliśmy się. Tak
zakończyło się to spotkanie. a ja urzeczona nastrojowością tego
kominka z niecierpliwością czekam na następny, za rok, który
mam nadzieję zgromadzi jeszcze więcej osób.
MI(N)ST
o Z A RÓW M A Z o W I E C K I nr3(102) marzec 2003
stana 6
zawodowej. Od poziomu moralnego młodzieży zależy przecież w
przyszłości poziom całego społeczeństwa.
Na zekonczenie życzę wam żeby cos z tego, co zostało tu
napisane zapadło w wasza pamięć. Ale przede wszystkim dla
nowopowstającej drużyny i dla was osobiście życzę powodzenia w
pracy, a jednocześnie jak najwięcej radości.
I
J
Z Wllzytą W § JPl«Jl�elCzrrnej
Specjalnej Szko le Po dstawcwej
W r�«JllClh«JllCnrrnne
Rok 2003 został ogłoszony Europejskim Rokiem Osób
Niepełnosprawnych. Problemy ludzi niepełnosprawnych będą
tematem WIelu publikacji prasowych i debat telewizyjnych.
Pamiętajmy nie tylko od święta, że niepełnosprawni żyją wśród
nas.
25 lutego w Szkole Specjalnej w Płochocinie gościł burmistrz
Kazimierz Stachurski. Na ręce p. dyrektor Zofii Przybylskiej
przekazał słodycze dla dzieci i pieniądze zebrane podczas bal '\
samorządowego. rI
Wizyta była okazją do zwiedzenia szkoły i rozmowy z dyrektorem
na temat funkcjonowania placówki pracy z dziećmi
niepełnosprawnymi.
H. Władyka: Pani Dyrektor. Szkoła z zewnątrz robi wrażenie.
Solidny budynek z czerwonej cegły ...
Z. Przybylska: Rzeczywiście, chociaż ma już kilkadziesiąt lat. W
1999 roku został przeprowadzony remont piętra, które obecnie
zajmujemy. W piwnicy mieści się Biblioteka Publiczna.
H. Władyka: Kto utrzymuje szkołę? .
Z. Przybylska: Nasza szkoła jest szkołą społeczną z uprawnieni­
ami pU,blicznej. Utrzymuje się z subwencji państwowej, czesnego
rodziców I pozyskanych środków.
H. Władyka: Chyba niełatwo dzisiaj takie środki pozyskać?
Z. Przybylska: Miałam to szczęście, że spotkałam ludzi, którzy
rozumieją potrzeby dzieci. W ich gronie znalazł się pan Grzegorz
Arnbroziak - prezes firmy Ambra. Była to jedyna osoba z tego
terenu, która natychmiast zareagowała na mój apel 3 lata temu.
Bez jego pomocy szkoła nie mogłaby funkcjonować. Pan
Ambroziak opłaca czesne dla kilkorga dzieci, funduje posiłki z
dwóch dań, przekazuje obuwie sportowe i całoroczne. Dzier
otrzymały także J
komputer. Jestem mu bardzo wdzięczna za to, że uczestniczy w
k�żdym mom.encie życia szkoły. Korzystając z okazji chciałabym
rowruez podziękować p. Mieczysławowi Zającowi z firmy Stanbor
za przekazanie mebli ( od kuchennych po biurowe), firmie
Bakoma za jogurty i desery mleczne, firmie Clinic za środki
higieniczne oraz prezesowi "Hodowli Roślin Bronisze" Spółka z
0.0. p. Tadeuszowi Molendzie , który pomógł w zazielenieniu
terenu wokół szkoły.
H. Władyka: Jak wygląda integracja ze środowiskiem z innymi
dziećmi?
Z. Przybylska: Jesteśmy bardzo otwarci na kontakty z innymi
szkołami. Dwukrotnie gościliśmy dzieci ze szkoły w Swięcicach.
S�rdecznie zapraszamy do nas. Za szkołą mamy piękny ogród,
który miejmy nadzieję wkrótce się zazieleni.
H. Władyka: Szkoła znajduje się na terenie naszej gminy, ale
podlega pod powiat. Czego pani Dyrektor oczekuje od władz
gminy i powiatu?
Z. Przybylska : Życzyłabym sobie dalszej, dobrej współpracy z
władzam! powiatu, które zawsze wspierają nas w naszej
działalności.Dzistejsza wizyta Burmistrza i wcześniejsze z nim
rozmowy, dają nadzieję na pomoc władz gminnych w utrzymaniu
I rozwoju szkoły. Jesteśmy placówka niewielką, do której
uczęszcza 13 dzieci, w tym 3 z gminy Ożarów. W porównaniu z
innymi szkołami mamy niskie czesne. Z rozmów z rodzicami
wi�m, ze ich dzieci odnalazły się w naszej szkole i widzą, że robią
duze postępy.Mamy dobrze przygotowaną i wykształconą kadrę
pedagogiczną. I co najważniejsze- miłą, rodzinną atmosferę.
		

/page0007.djvu

			MIESIĘCZNIK MIASTA
G M I N Y
stana 7
TO
MOŻE
BYĆ
TWOJA
SZKOŁA
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim przy
ulicy Poznańskiej 129/131 to szkoła, której dewiza jest szacunek i
tolerancja wobec drugiego człowieka, wytrwałość w zdobywaniu
wiedzy oraz otwartość na nowe możliwości i zadania.
Wysoki standard wyposażenia pracowni komputerowych, sala
multimedialna, programy nauczania dostosowane do wymagań
nowoczesnej szkoły europejskiej czynią naukę przyjemną, a
przede wszystkim bardziej atrakcyjną. Nasi absolwenci kontynuują
edukację w renomowanych polskich uczelniach wyższych. Są stu­
dentami prestiżowych kierunków. Szkoła planuje wymianę
zagraniczną uczniów. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić
naszym uczniom możliwości i efekty kształcenia na europejskim
poziomie, by jako absolwenci byli przygotowani do życia w nowej,
zjednoczonej Europie. Uczymy zasad komunikowania się, przed­
siębiorczości. Nasza szkoła nie jest "Molochem", tu dzieci są bez-
,( ieczne, ponieważ łatwiej jest kontrolować mniejszą grupę. W
zespole działa samorząd uczniowski oraz rzecznik praw ucznia, a
poradą zawsze służy szkolny pedagog. Jest też możliwość
zjedzenia ciepłego posiłku w szkolnym sklepiku. Dodatkowe
atrakcje to obozy integracyjne, wycieczki, kursy języka angiel­
skiego przygotowujące do uzyskania certyfikatu, kursy
wychowawców kolonijnych, prawo jazdy, dodatkowe zajęcia z tele­
marketingu, kawiarenka internetowa i inne. Zapraszamy do nas
wszystkich chętnych, którzy chcą zdobyć przydatne umiejętności,
atrakcyjny zawód i znaleźć pracę w zjednoczonej Europie.
Oferujemy kształcenie w Liceum Ogólnokształcącym:
- klasa z rozszerzeniem informatyki ( język angielski, język rosyjs­
ki, język niemiecki)
- klasa z rozszerzeniem języków obcych ( język angielski, język
niemiecki)
- klasa o profilu ekonomiczno-społecznym z rozszerzeniem his­
torii, geografii oraz wiedzy o społeczeństwie ( język angielski,
język rosyjski)
Kształcenie w Technikum obejmuje nowe zawody, są to :
- technik hotelarstwa ( język angielski, język rosyjski, język
niemiecki)
� technik usług gastronomicznych ( język angielski, język rosyjski,
język niemiecki)
ochrony środowiska ( język angielski, język rosyjski, język
niemiecki)
- technik handlowiec ( język angielski, język rosyjski, język
niemiecki)
Nowością w kształceniu jest również propozycja Zasadniczej
Szkoły Zawodowej przygotowującej do zawodu kucharza, fryzjera
oraz sprzedawcy. Dodatkowe informacje o szkole można uzyskać
podczas dnia otwartego 19 marca 2003 roku o godzinie 17 00,
oraz 21 marca 2003 roku również o godzinie 1700. Będziemy się
także prezentować podczas IV Pruszkowskiej Giełdy Oświatowej
oraz na Warszawskich Targach Szkolnych.
Nasz adres - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Ożarowie
Mazowieckim ul. Poznańska 129/131,
tel/fax 722-41-93 lub 721-00-09,
www.szkola.ozarow.prv.pl, e-mail: szkolaozarow@poczta.onet.pl
Serdecznie zapraszamy
Dyrektor Jagoda Rybak
OŻARÓW
MAZOWIECKI
n r3( 1 02 lm a rzec2003
Info
o szkole, ze szkoły
��[z@fr® [P@cQ]�lł®w@w®
w �wO�@O@®@[)u
Zbliża się czas zapisywania dzieci do szkoły. Każdemu rodzicowi
leży na sercu dobro własnego dziecka i właściwa edukacja oraz
wychowanie. •
Szkoła Podstawowa w Święcieach jest małą, ale bardzo przyjazną
i bezpieczną szkołą. Panuje tu klimat prawdziwie rodzinny. Dzieci
czują się jak we własnym domu. Otoczone są spokojem i sympa­
tią nauczycieli. Ważne jest, że wychowujemy w duchu tolerancji i
szacunku wobec innych. •
Nie ma tu przemocy i agresji, problemów nikotynowych czy
narkotykowych. Mało liczne klasy pozwalają na bliższy kontakt
dziecka z nauczycielem, co daje lepsze efekty nauczania.
Ponadto oferujemy:
- opiekę w świetlicy szkolnej,
- naukę języka angielskiego już od klasy I,
- zajęcia komputerowe ( informatyka),
- rozwijanie swoich zainteresowań w kółkach przedmiotowych
i zajęciach pozalekcyjnych ( bogaty wachlarz),
- rozwijanie sprawności fizycznej na zajęciach SKS - u ( gry
i zabawy) oraz poprzez wyjazdy na basen,
- zajęcia kompensacyjno - korekcyjne dla dzieci z wadami
postawy,
- pomoc socjalną dla dzieci bardziej potrzebujących.
Będziecie Państwo zadowoleni. Dzieci zdobędą u nas nie tylko
odpowiednia wiedzę potrzebną do dalszej edukacji, ale i w praw­
idłowy sposób rozwiną swoją osobowość.
I
Zdzisława Lesińska
CO TY WIESZ O ZARABIANIU, CZYLI JAK
UCZYĆ MŁODYCH LUDZI
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI.
Dnia 14 lutego 2003 roku młodzież Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Ożarowie Mazowieckim w ramach
edukacji przedsiębiorczości, miała okazję obejrzeć Giełdę
Papierów Wartościowych w Warszawie.
W nowoczesnym gmachu Giełdy przy ulicy Książecej, pracowni­
cy działu Promocji i Marketingu zapoznali uczniów z organizacją i
zasadami działania tej instytucji finansowej, pokazali jak wygląda
przebieg sesji giełdowej, rozdali materiały edukacyjne.
W trakcie projekcji filmu uczniowie dowiedzieli się co to jest GPW,
w jakim celu istnieje, jakie funkcje pełni, jakie korzyści przynosi
inwestorom i jakie są rodzaje papierów wartościowych , którymi
obraca się na GPw.
Uczniowie zdobyli praktyczną wiedzę dotyczącą inwestycji
giełdowych, czyli jak krok po kroku mogą stać się inwestorami -
graczami giełdowymi.
Myślę, że dzięki tego typu edukacji młodzież poznaje nowoczesne
sposoby inwestowania pieniędzy, uczy się dokonywać wyborów i
świadomego podejmowania ryzyka. Odkrywa również tajemnice
świata finansów, ucząc się innowacji, spostrzegawczości,
wyciągania wniosków, a przede wszystkim zdobywa przekonanie,
że każdy z nich może zostać biznesmenem. Takie cechy
przyszłego absolwenta na pewno zastaną docenione w realiach
gospodarczych Unii Europejskiej.
Elżbieta Adamaszwili
UWAGA RODZICE DZIECI URODZONYCH W 1997 R.
Zapraszamy do szkół. Państwa dzieci mają sześć lat i trzeba je zapisać do szkoły bez względu na to czy dziecko będzie uczęszczało
do oddziału przedszkolnego przy szkole czy do przedszkola. Zapisy trwają do 15 kwietnia 2003 r.
PRZEDSZKOLA WYDAJĄ KARTY ZGŁOSZEŃ DO PLACÓWKI.
Wszystkie przedszkola w naszej gminie rozpoczynają wydawanie kart zgłoszeń dzieci na kolejny rok. Karty wydawane będą od
15.03.2003 r. do 15.042003 roku.
Listy dzieci przyjętych do placówki wywieszone będą w przedszkolu pod koniec kwietnia 2003 r.
		

/page0008.djvu

			I MIESIĘCZNIK MIASTA
nfo zdrowie, zdrowie, zdrowie
G M I N Y
o
zdrowiu
Każdy, kto chociaż raz chorował wie, że choroba boli.
Najlepszym przykładem jest bolący ząb. Jest chory, więc boli.
Człowiek idzie do dentysty, ten dłubie, wierci, plombuje - też boli.
Później trzeba zapłacić - znowu boli. Ajak jeszcze trzeba zapłacić
w aptece - to już bardzo boli. Warto więc się zastanowić, czy tego
"bólu" można uniknąć, czy niektórym chorobom można zapobiec.
Czy przypadkiem nie jest tak, ze na swoje choroby sami długo i
mozolnie pracujemy, dziwiąc się później, że "zdrowy był i umarł".
Oczywiście nikt nie umarł z powodu chorego zęba, ale z powodu
chorego serca bardzo wielu. Jak więc dbamy o nasze serce, o "sil­
nik" naszego organizmu? Każdy kierowca wie, jak dbać o
samochód, aby służył mu jak najdłużej. Nikt więc z samochodu
osobowego nie robi ciężarówki, bo wiadomo, że silnik zbyt długo
nie wytrzyma tak dużego przeładowania. Jednak to, co jest zrozu­
miałe w technice, w zyciu jest już mniej oczywiste. Rozejrzyjmy się
wokół siebie. Popatrzmy na siebie, na żonę, męża, babcię ,
sąsiada itd. Zobaczymy, ile ważymy. Kto z nas jest za gruby? Kogo
łatwiej jest przeskoczyć górą niż obejść naokoło?
Według statystyki, aż połowa Polaków ma nadwagę lub otyłość.
Statystyka często podlega manipulacji, więc optymista powie, że
50 % Polaków jest zdrowych. Pesymista jednak, najpierw z łezką
w oku przypomni sobie młodość i wycieczki z plecakiem po górs­
kich szlakach, a następnie powie, że aż 50 % Polaków dżwiga taki
plecak cały czas. Jedni 10 kg, drudzy 20 kg, inni jeszcze więcej.
I to przez 24 godziny na dobę. Zupełnie, jak ten samochód
osobowy wykorzystywany jako ciężarówka. Tylko, czy myślimy
wtedy o swoim sercu, jak o silniku, który ma nam wystarczyć na
całe życie? Pewnie nie, bo przecież nie boli. A dopóki nie boli to
jesteśmy zdrowi!
światowy
zdrowia
d z i e ń
7 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Zdrowia, który w tym roku
poświecony jest ZDROWEMU ŚRODOWISKU DZIECI. Każdy na
pewno wie, iż wiele nieszczęśliwych wypadków, w których ofiara­
mi są dzieci zdarza się w ich własnym domu. Wielu tym wypad­
kom można zapobiec wysilając jedynie wyobraźnię.
Dziecko od naj młodszych lat należy uczyć ostrożności i pokazy­
wać możliwe niebezpieczeństwa. Początkowo trudno mu to
będzie zrozumieć, ale stopniowo metodą cierpliwych powtórzeń,
stanowczych nakazów i zakazów, popartych jasną argumentacją
na pewno uzyskamy zamierzony efekt. Trzeba również pamiętać,
że małego człowieka nie można zostawić samego nawet przez
chwilę. Oto kilka rad:
- kontakty zabezpiecz specjalnymi wtyczkami,
- chemiczne środki do czyszczenia trzymaj wysoko - nigdy na
podłodze,
- leki muszą znajdować się w zamykanej apteczce, najlepiej w
opakowaniach, których dziecko nie potrafi otworzyć,
-zabezpiecz okno, aby nie otwierało się szerzej niż na 8 - 10 cm,
- uważaj na kuchenkę gazową, piece i grzejniki,
- czuwaj nad dzieckiem podczas wizyt w domu, w którym nie ma
dzieci.
To kilka rad, nie sposób wymienić wszystkie. Małe dziecko jest
impulsywne, szybkie i trudno przewidzieć co zrobi. Starsze - lubi
eksperymentować. Dziecko nie potrafi ocenić, czy dana sytuacja
jest bezpieczna, czy nie.
Miejmy oczy szeroko otwarte - niech dziecko będzie bez­
pieczne w domu, na placu zabaw i w szkole.
Anna Dmochowska-Promocja Zdrowia PSSE
OŻARÓW
MAZOWIECKI
nr3(102) marzec 2003
stona 8
-
półżartem
Mija już zima, okres przed którym wszystkie organizmy w przy­
rodzie gromadzą zapasy, aby móc przetrwać do wiosny. Wraz z
nadejściem wiosny, warto pomyśleć co zrobić, aby zrzucić ten
"plecak", pozbyć się tych zbędnych kilogramów, które niepotrzeb­
nie dźwigamy. Warto o tym pomyśleć, jeżeli chcemy dożyć sędzi­
wego wieku. Podstawą jest zamknięcie lodówki "na klucz", czyli
ograniczenia dietetyczne, ale to dopiero połowa sukcesu. Chociaż
wielu to dziwi jest to połowa łatwiejsza. Druga połowa to rekreacja
ruchowa. Obecnie w Ożarowie Mazowieckim są ku temu
wspaniałe warunki, powstał przecież wspaniały kompleks
sportowy przy ulicy Szkolnej ( sala gimnastyczna, boiska, bieżnie,
pływalnia itp.). Można więc pobiegać, pojeździć na rowerze,
pograć w piłkę czy popływać. Niby to takie proste, ale trzeba
chcieć. Chcieć nie tylko przez trzy dni - bo na tyle wystarcza
zapału, ale przez cały rok tłumaczenie, że mam" silną wolę", więc
się nie ruszę sprzed telewizora, jest w tym kontekście maj I
przekonywujące. Za kilkanaście lat, jak zacznie" boleć" może byc
za późno ..
Kończąc przypomnę anegdotę o Babie, co przyszła do lekarza.
Lekarz mówi : - dawno pani u mnie nie była. A Baba
odpowiada : - Chorowałam doktorze.
Jako lekarz życzę wszystkim pacjentom, aby przede
wszystkim mogli powiedzieć, że byli zdrowi więc nie było
potrzeby zasięgania porady lekarskiej.· Ale to zależy
również od nich samych
dr Roman Jasiński
Ferie na sportowo, kulturalnie,
bezpiecznie i zdrowo
Organizatorzy akcji " Zima w mieście" zadbali o atrakcyjny,
kulturalny, bezpieczny i zdrowy wypoczynek uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Janusza Kusocińskiego w Ożarowie Maz }
uczestnicząc jednocześnie w ogólnopolskim konkursie pod w/w
hasłem ogłoszonym przez MEN. W czasie ferii zimowych szkoła
zapewniała zajęcia sportowe obejmujące różnorodne dyscypliny
dla trzech grup wiekowych, liczących po około 20 dzieci.
Zorganizowana akcja "Zima w mieście" obejmowała 42 uczniów
kI. I - VI i dostarczyła uczestnikom niezapomnianych
wrażeń.Dzieci korzystały z kąpieli w basenie, przeżyły świetną
zabawę w "Colorado" , podziwiały uroki egzotycznego Egiptu pod­
czas wizyty w Ambasadzie tego kraju. Wspaniałej zabawy dostar­
czyło ręczne czerpanie papieru w Warszawskich Zakładach
Papierniczych.
Uczestnicy zwiedzili Muzeum Archeologiczne oraz kulisy
wielkiej sceny Teatru Narodowego w Warszawie. Kulig i ognisko z
pieczonymi kiełbaskami uwieńczyły dwutygodniowy
wypoczynek. Za zrozumienie potrzeb i uatrakcyjnienie naszym
dzieciom zimowego wypoczynku składamy podziękowanie
Urzędowi Miasta i Gminy w Ożarowie Maz. oraz sponsorom:
· Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Duchnicach
· Zakład Ceramiki" Barbara "
· Zakład Produkcyjny" Smak Pal" w Piastowie
· Zakład Tworzyw Sztucznych p. Andrzej Bittner
· Hurtownia" Hipo"
· Hurtownia owoców p. Przemysława Paczkowskiego
· Warszawski Rolno - Spożywczy Rynek Hurtowy S.A.
Bronisze
Anna Klos
		

/page0009.djvu

			Info
� RO Z poe z Ę c I E S E Z °z�c��a UKSA:b:O�,���:a� :a�j:�:
w lutym 2003 r. UKS Ambra Ołtarze w sekcja piłkarska rocznik wystąpili : Łukasz Włodarczyk, Andrzej Roseman, Adrian
'87 i '89 pod wodzą trenerów: Michała Strecknera ( byłego zawod- Rostkowski, Robert Rostkowski, Michał Makowski, Piotr Pujanek
nika Odry Opole) i Jerzego Stelmaszuka ( byłego zawodnika i Grzegorz Czerwonka.
Jagielonii Białystok) udanie rozpoczęła sezon od turnieju
halowego z okazji 80 - lecia Znicza Pruszków pod patronatem
Ambra - Centrum Obuwia. W turnieju uczestniczyło 12 zespołów z
Warszawy i województwa. Nasza drużyna zajęła 5-te miejsce.
A oto wyniki:
Dalej jesteśmy r;
W pięknej scenerii ogrodowej przy ul. Poznańskiej 135 stoi n
, 53-/�tni bu?ynek, na zewnątrz trochę srr;utny, ale wewnątrz El
4 = tętniący sm/echem, gwarem, redoscie - budynek .':.,. ",
Publicznego Przedszkla Nr 2 w Ożarowie Mez. � � , �
Zawsze mieliśmy " sąsiadów", z jednej strony Szkołę � .,.Ji1., �
Podstawową, z drugiej zaś Fabrykę Kabli. Reforma szkolnictwa ;._1_" .. /'''\'' ," : .. _ �;., ") '� .::: � o.:,�·�_: _� - ..
pozbawiła nas jednego sąsiada zaś dziki kapitalizm drugiego z J!i!A �7ł., � .. . ,-iI -- .
sąsiadów. "Sąsiadów" już nie ma, my zostaliśmy i spróbujemy... J." ! i- -� ••
przybliżyć w krótkim zarysie nasza placówkę. Budynek ma około \!..� • _ : _ ł .' l s..:. V;
1000 m2 powierzchni , w tym salę gimnastyczną, salę zajęć, • - �.- : J.. #-_�_- � .. ' i � � I
stołówkę dla każdej grupy wiekowej. Dopełnieniem wspaniałej, ,- • �
�' � ..... _-�
dużej przestrzeni lokalowej jest ogród przedszkolny ( dla każdej y� - � " \
grupy) o łącznej powierzchni około 4000 m2. �- --> -'.,...j � _ �
Dewiza naszej pracy jest wieloaspektowy, harmonijny rozwój � � � �. . .: � !
dziecka z wykorzystaniem innowacyjnych metod i form nauczania.
Co cenne w naszej pracy - szczególną uwagę zwracamy na
radosne, twórcze bycie sobą przez dziecko.
Placówka oferuje szeroka gamę zajęć: j. angielski, taniec
towarzyski, gimnastykę korekcyjna, zajęcia logopedyczne, ryt­
mikę. Pedagodzy to wykwalifikowana kadra, uwzględniająca nowe
rozwiązania pedagogiczne, otwarta na nowości metodyczne.
Wspaniałą rolę naszej placówki w kształtowaniu postaw
najmłodszych potwierdzają rodzice naszych wychowanków. Pani
Mirosława Olender - mama 5-letniej Klaudii podkreśla rodzinną
atmosferę naszego przedszkola. Przypomina sobie ogromne
wzruszenia jakich doznaje przy każdej uroczystości zorgani­
zowanej dla rodziców. Familijny charakter tych uroczystości
niewątpliwie - zdaniem Pani Olender świadczy o ogromnej więzi
emocjonalnej personelu z dziećmi, o twórczym warsztacie pracy
MIESIĘCZNIK
MIASTA
G M I N Y
stana 9
o Ambra - URSUS 1:2
o Ambra - Znicz Pruszków 1:1
o Ambra - Brwinów 1:0
o Ambra - Targówek 2:1
Zwycięzcą turnieju po raz drugi została drużyna Pogoń Siedlce
pokonując w finale zespół URSUSA 1 :0. Drużynę Ambra reprezen-
! towali;Tomasz Zmuda, Grzegorz Czerwonka, Tomasz Sójka,
Mariusz Gunerka, Przemysław Tynda, Piotr Szydłowski, Kamil
Markowski, Piotr Uszyński, Mariusz Sierakowski, Piotr Pujanek,
Andrzej Kucharski.
Po turnieju zawodnicy UKS Ambra Ołtarzew wybrali w tajnym
głosowaniu najlepszego zawodnika w sezonie 2002. Został nim
bramkarz Tomek Zmuda. W uznaniu dostał pamiątkową statuetkę.
Pruszkowski turniej był doskonale zorganizowany i odbył się w
miłej, sportowej atmosferze. Piękne puchary, statuetki oraz
nagrody rzeczowe dla najlepszych drużyn i zawodników ufun­
dowała firma Ambra Centrum Obuwia.
17 lutego został rozegrany w Pruszkowie halowy mecz
towarzyski UKS Ambra Oltarzew - Znicz Pruszków, rocznik 1989.
OlARÓW
MAZOWIECKI
nr3(102) luty 2003
sezon piłkarski
Planowane są następne mecze towarzyskie z zaprzyjaźniony­
mi klubami : KS Raszyn, Błonianką i Zniczem Pruszków.
Zapraszamy wszystkich sympatyków piłki nożnej na rozgrywane
mecze, a zwłaszcza rodziców naszych zawodników. I
Ze środków gminnych zostały zakupione piłki i stroje sportowe dla
klubu. Pan Prezes Grzegorz Ambroziak przekazał nieodpłatnie
obuwie halowe dla wszystkich zawodników i trenerów. Serdecznie
dziękujemy. W dniu 21.02.2003 r. w Radomiu odbyła się Gala
Boksu Zawodowego. Stoczono,7 pojedynków w różnych katego­
riach wagowych kobiet i mężczyzn. Wydarzeniem wieczoru była
walka o tytuł Międzynarodowego Mistrza Polski Polskiego Związku
Bokserskiego pomiędzy Gerardem Zdziarskim - Ambra Polska a
mistrzem Włoch. Zawodnik Ambry zwyciężył po 10 rundowej
walce, na punkty 3:0. Gerard Zdziarski urodził się w 1970 roku.
Wychował się w rodzinnym Ożarowie. Uczęszczał do Szkoły
Podstawowej w Ołtarzewie. W 1988 roku zdobył swój pierwszy
tytuł Mistrza polski w Fuli - Contakt w Elblągu. Zasób umiejętnoś­
ci i lata treningów zaobfitowały u Gerarda wieloma zdobytymi
tytułami mistrzowskimi w Polsce i Europie. W 1993 roku w Marsylii
wygrał pojedynek z zawodowym Mistrzem Świata Krystianem
Basetii. Obecnie boksuje w grupie zawodowej AMBRA BOKS
ZAWODOWY. W planach Gerarda jest otwarcie w Ożarowie
szkoły kick - boxingu. I
Zawodnicy, trenerzy i zarząd
UKS Ambra Oltarzew
•
--'
pedagogów. Zaś Pani Anna Rodak mama 4-letniej Michasi zwraca
uwagę na szybką adaptację nowych dzieci; rodzice mogą prze­
bywać na sali ze swoimi dziećmi.
Ten skromny "przewodnik" po naszym przedszkolu na pewno nie
oddaje wszystkich naszych działań.
Zachęcamy i zapraszamy do odwiedzenia naszej placówki -
20 marca 2003 r. (dzień otwarty) w godzinach od 1600 - 1700
Bliższe informacje pod numerem telefonu 722 - 12 - 40.
		

/page0010.djvu

			,. MIESIĘCZNIK MIASTA
LlII:.m pływalnia miejska
G M I N Y o Z A RÓW M A Z o W I E C K I nr3(102) marzec 2003
stana 10
Pływalnia Miejska w Ożarowie Mazowieckim
ul.
Szkolna
2 A·
,
Zapraszamy Państwa do korzystania z naszej p/ywalni w godzi­
nach 6:00-22:00 (ostatnie wejście o godzinie 21:00), indywidualnie
oraz w grupach zorganizowanych. W basenach naszego parku
wodnego oferujemy liczne atrakcje po konkurencyjnych cenach.
ł
Jakie atrakcje oferuje pływalnia ?
Hala basenowa jest wyposażona w bogaty zestaw
urządzeń wodnych-rekreacyjnych, umieszczonych w kilku
basenach o różnej głębokości i temperaturze wody.
basen sportowy o wymiarach 25x12,5 m, głębokości od 1,35 do
1,8 m i temp. wody do 28° C.
basen do nauki pływania o wymiarach 12,5x6 m, głębokości od
0,7 do 1,3 m i temp. wody około 30° C, zapewnia bezpieczne prze­
bywanie w wodzie osobom mniej zaawansowanym w pływaniu.
basen rekreacyjny, połączony z basenem do nauki pływania
umożliwia korzystanie z szeregu atrakcji decydujących o przyjem­
nym pobycie w pływalni. Są to następujące atrakcje wodne:
- sztuczna rzeka o głębokoś- ... �. '/' J '. � , ,
ci 1,3 m, -: , �,(;i'; � '.;;::.,,�� /�' -� ,
masaż karku, ;:.;:,_��:"., -Ż. " :"i � �. .,
- masaże boczno - denne, ,�", -i����=':CJ '. ,,", ' '. �"''''_ .
- par.asol wodny,: ... , � ",_,�;�:-:�" .
- gejzer wodno - powi- . '''-, {� �;;;t� .... , ... /
etrzny, ,tn$;.-: -' .' .':; '�',1 .,-
- płytki. powietrzne, .�::.: "",' .. � ,-,�';',J��.ł�.J.;:i�
- przeciwprąd :;" ��2!€�;�. Ul ł
rynna wodna o długości .. �}�'J!". !��,�", K"'::'
ok.?Om, uksztaltow,ana na.",: '_�:-:�',�,�'
dwoch pętlach .0 średnicy , . '. _: - ' . ��" I .... '
6m, przebiegająca poza �""""�i'i � .. '.';;c. �
budynkiem pływalni i zakońc-. .... �2" 1
zona basenem - hamownią o", :: �1 _ .
wymiarach 3x6m. _.. __
- basen typu "whirpool" (jacuzzi) o średnicy 3 m wykonany w
postaci oddzielnej niecki o głębokości 0,9 m z wyrobionym
siedziskiem i podwyższoną do ok. 36° C temperaturą wody.
Zapraszamy również do korzystania z sauny suchej o temper­
aturze do 110° C, oraz sali fitness.
Przyjmujemy także zapisy na naukę pływania, AQUA AEROBIC i
aerobik, zajęcia rozpoczynamy sukcesywnie po skompletowaniu
grupy. Pobyt w wodzie jest dozwolony w czepku i stroju
kąpielowym, a do sauny prosimy zabrać dwa ręczniki kąpielowe.
Zapraszamy codziennie w godz. Od 6.00 do
22.00, ostatnia osoba wchodzi o godz. 21.00
tel/fax
7210329
CENNIK OD 24-02-2003 r. (BILETY JEDNORAZOWE)
Godziny
Poniedziałek - Piątek
normalny ulgowy
10 gr/min 8 gr/min
14 gr/min 9 gr/min
14 gr/min 9 gr/min
Sobota, Niedziela i święta
normalny ulgowy
10 gr/min 8 gr/min
14 gr/min 9 gr/min
16 gr/min 10 gr/min
6 -8
8 - 14
14- 22
CENNIK OD 24-02-2003 r (KARNETY)
Czas do
Okres ważności
Cenaod daty zakupu
wykorzystania
normalny
ulgowy
10 godzin
1 miesiąc
80 zł
50 zł
15 godzin
2 miesiące
118 zł
73 zł
O I
20 godzin
2 miesiące
156 zł
96 zł
25 godzin
3 miesiące
192 zł
117 zł
Uprawnieni do opłaty ulgowej:
1. Dzieci i młodzież od 4 do 18 lat ( należy okazać legitymację
szkolną lub inny dokument potwierdzający tożsamość).
2. Młodzież ucząca się od 18 lat do 25 lat ( dot. wyłącznie uczniów
i studentów w trybie dziennym - należy okazać ważną legitymację
szkolną
3. Emeryci i renciści ( należy okazać ważną legitymację emeryta
lub rencisty i dowód osobisty). .
Dzieci do lat 4 - wstęp bezpłatny.
KARNETY RODZINNE *
Czas do Okres ważności
wykorzystania od daty zakupu
10 godzin 1 miesiąc
15 godzin 2 miesiące
*) dla babć, dziadków, rodziców i dzieci
Cena
dla 4 osóbdla
252 zł
374 zł
5 osób
302 zł
444 zł
•
SAUNA - 8 zł za 30 minut korzystania z kabiny i 20 minut
wypoczynku
FITNESS - 5 zł za godzinę ćwiczenia w sali
Opłata za zgubienie:
-paska identyfikacyjnego illub kluczyka do szafki w przebieralni -
50 zł
-numerka do szatni - 10 zł
-kluczyka do depozytu - 20 zł
		

/page0011.djvu

			MIESIĘCZNIK MIASTA
GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI
nr3(102) OS�003 Info
Kiedy w naszym mieście ktoś na alarm dzwoni wtedy Straż Pożarna z Ożarowa goni. ..
W roku 1934 zlikwidowano orkiestrę strażacką, a za pieniądze
między innymi ze sprzedaży instrumentów, zakupiono pierwszy w
Straży samochód pożarniczy Ford na otwartym podwoziu. Po II
Wojnie Światowej, która także dla czynnie walczących z okupan­
tem członków straży okazała się tragiczna, wszelkimi możliwymi
środkami zdobywano fundusze i sprzęt umożliwiający dalszą
działalność jednostki. W 1955r. utworzono kino "Strażak", które
przez kilka lat stało się podstawą finansowania straży. W tym
także okresie wyposażenie strażaków, dzięki ich nieustannej pracy
i zaangażowaniu stanowiły aż 3 samochody pożarnicze oraz trzy
motopompy.
W 1962 Zarząd Straży w Ożarowie podjął uchwałę o przystąpieniu
do budowy nowej strażnicy, a już w 1965 r. nastąpiło uroczyste
oddanie do użytku remizy, która spełnia swoje funkcje do dzisiaj.
Dzisiaj Straż Pożarna w Ożarowie to sześćdziesięciu członków
czynnych i dwudziestu czterech członków Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej. W ciągu poprzedniego roku strażacy z Ożarowa
wyjeżdżali alarmowo ponad 260 razy. Pięćdziesiąt procent tych
wyjazdów to akcje ratownictwa technicznego, gdzie szybka i
fachowa pomoc strażaków bezpośrednio ratowała życie wielu
osób, które są ofiarami nieustannie rosnącej ilości wypadów dro­
gowych i kolejowych. Tylko przy tych akcjach w roku 2002
strażacy przepracowali społecznie ponad 2000 godzin zużywając
3900 litrów paliwa. Jednostka dysponuje pięcioma sędziwymi już
samochodami pożarniczymi, z których pierwsze dwa z pełną
obsadą osobową potrafią wyruszyć, by nieść pomoc wszystkim
potrzebującym w ciągu jednej minuty od chwili zgłoszenia.
My strażacy jesteśmy dumni z tego, iż możemy w tak istotny
sposób pomagać mieszkańcom naszej gminy, a każda uratowana
przez nas osoba jest dla nas chlubą i daje nam siły do dalszej
pracy pozwalającej na poczucie bezpieczeństwa nas wszystkich.
O między innymi największych, najgroźniejszych i rzadko spo­
tykanych akcjach ratowniczo-gaśniczych, w których uczestniczyli
strażacy z Ożarowa, będę miał przyjemność jeszcze opowiedzieć.
stona 11
Rzadko w naszym mieście słychaćdźwięk syreny- alarmow�
powiadamiającej strażaków o konieczności przybycia do strażnicy.
W Ożarowie przejęła ona funkcję reprezentacyjne, w celach
zwoływania strażaków-ratowników wyje zaledwie kilka razy w
roku. A jak to było w pierwszych latach działalności ...
Straż Pożarna w Ożarowie Mazowieckim została założona w sty­
czniu 1924r. pod nazwą Towarzystwo Straży Ogniowej
Ochotniczej w Ożarowie. Społecznikowska działalność organizacji
zespalającej w swoich szeregach najlepszych mieszkańców
naszego miasta gotowych o każdej porze dnia i nocy nieść pomoc
ludziom dotkniętym żywiołami w myśl hasła "Bogu na chwałę,
bliźniemu na pożytek", inspirująca założycieli naszej jednostki jest
aktualna niezależnie od stulecia, postępu techniki czy ilości
członków.
Tuż po zarejestrowaniu prekursorzy przystąpili niezwłocznie do
pracy, szkoląc się, zdobywając przy pomocy grupy sympatyków
fundusze drogą organizowania imprez dochodowych o charak­
terze rozrywkowym i wykonywanych wspólnie prac fizycznych.
Pozwoliło to na stopniowe zdobywanie sprzętu i uzbrojenia.
Widząc zaangażowanie i dynamiczny rozwój jednostki jeden z
mieszkańców Ożarowa przekazał w darze straży działkę przy
obecnej ulicy Ożarowskiej. W 1926r. dzięki szczodrej pomocy
finansowej udzielonej przez ożarowskich i okolicznych obywateli
ziemskich wybudowano remizę oraz wyposażono jednostkę w
sprzęt odpowiadający całkowicie ówczesnym wymogom techniki
pożarniczej. Były to trzy beczkowozy do zaprzęgu konnego,
przenośna sikawka i hydrofor oraz komplet drabin. Alarmowanie
odbywało się przy pomocy rozwieszonych dzwonków oraz w
późniejszym terminie za pomocą zakładowej syreny huty szkła.
� )zięki mieszkającym w pobliżu remizy rolnikóm szybko dostar­
czano konie, które po kilku alarmach i biegach w zaprzęgu do
pożaru złapały "bakcyla pożarnictwa" i na dźwięk dzwonków alar­
mowych nie czekały na wyprzęgnięcie, tylko z wozem czy pługiem
biegły do remizy.
W miarę ilości skutecznych akcji gaśniczych rosła fama o
sprawnej Straży z Ożarowa, rósł szacunek i uznanie, który
nieustannie wypracowywany dotrwał czasów współczesnych.
KRONIKA POLICYJNA luty 2003
W Komisariacie Policji w Ożarowie Mazowieckim w miesiącu
lutym odnotowano ogółem 75 zdarzeń, w tym:
- 12 kradzieży z włamaniem,
- 2 kradzieże samochodów,
- 8 kradzieży,
- 1 uszkodzenie mienia,
- 1 uszkodzenie ciała,
- 3 rozboje.
Zatrzymano ogółem 14 osób, w tym:
- 6 poszukiwanych,
- 8 do wytrzeźwienia.
Poza tym:
- ujawniono 2 nietrzeźwych kierujących pojazdami,
- przeprowadzono 14 interwencji domowych,
- nałożono 3 mandaty karne,
- skierowano 21 wniosków o ukaranie do Sądu Grodzkiego.
·i
W tmiernu Zarządu OSP - druh Jacek Andrzejczak
z życia straży luty 2003
W lutym 2003 r. sekcja strażaków z OSP w Ożarowie Mazowieckim dokonała
następujących interwencji:
- 5- krotnie dnia 7.02 wyciągano samochodem technicznym MAGIRUS samochody
osobowe, które ugrzęzly w zaspach,
- 8.02 wyciągnięto z zaspy samochód osobowy RENAULT Laguna,
- 9.02 przy ul. Kolejowej interweniowano podczas zadymienia klatki schodowej od
nieszczelnego komina,
- 5 - krotnie w lutym wyjeżdżano w celu zabezpieczenia miejsc wypadków samo­
chodowych, które miały miejsce m.in. w Ołtarzewie , ul. Poznańska, Pruszków
Żbików ul. Ożarowska, Jawczyce, ul. Poznańska, Ożarów Maz. ul. Poznańska.
- 25.02 trzykrotnie wyjeżdżano do pożarów śmietników na terenie SM "Ożarów"
- 27.02 do pożaru wewnątrz szklarni w Płochocinie, ul Lipowa
- oraz do pożaru kontenera ze śmieciami wOltarzewie.
W dniu 7 02. o godz. 9.35 zgłoszono w Komisariacie Policj w Ożarowie Maz. pożar
komórek w miejscowości Wolskie przy blokach 83/85. OSP po otrzymaniu za­
wiadomienia od Policji, pojechała na miejsce zdarzenia - przy bardzo złych warun­
kach atmosferycznych - po czym okazało się iż był to alarm fałszywy, a największe
nr bloków to 63/65. W związku z powyzszym zgłoszenia o pożarach w tym rejonie
będą dokładnie sprawdzane, interwencja nastąpi po potwierdzeniu zgłoszenia.
Komendant ZMiG ZOSP Leszek Stach/ewski
		

/page0012.djvu

			W piątkowy wieczór 28 lutego zaproszeni
goście i mieszkańcy gminy spotkali się w
Pływalni Miejskiej, aby uczestniczyć w
uroczystym otwarciu wystawy rzeźb
rysunków artysty Sylwestra Ambroziaka.
.• '
-/:J' -:;, '
li' �
�;
.;;;
:� J
l.
'i
.
Na wystawie
mogliśmy obco­
wać z ekspresyjną,
ale bardzo przy­
jazną sztuką figu­
ralną, wrażliwego
artysty, naszego
ziomka, znanego
ze swych dzieł w
kraju i za granicą.
Rzeźbiarza i
rysownika, który
nadaje swym
dziełom nie zwykłą
czułość gestów,
jakby opartych na
znajomości dobrej
choreografii. Te
j,
�.
\.
j
"
•
cykl postaci -
zaprezentowany
na wystawie
Kobieta i dwóch
mężczyzn
od lewej: Sylwestr
Ambroziak z
matką. Burmistrz
. Grzegorz
Jedna z wysta­
wionych rzeżb
artysty
rzeźby, które powszechnie mogą kojarzyć się ze sztuką czarnej
Afryki, jednym przypominają kosmitów, a innym kuzynów
Muminków, łączy jedna wspaniała więź, jaką' jest łagodność i
czułość - nie ma w nich agresji, czasem pojawia się smutek, a
nawet rozpacz. Sylwester Ambroziak używa prostych form, co
czasem pozwala porównywać jego dzieła ze sztuką prymitywną
dlatego jest ona zrozumiała nawet dla najmłodszych. Natomiast
znawcy sztuki odnajdą zarówno w tych rzeźbach jak i rysunkach
echo takich mistrzów jak Gustaw Klimt, Pablo Picasso August
Rodin a nawet związki ze sztuką antyczną .
Po wernisażu w sali koncertowej hotelu Mazurkas odbył się kon­
cert zespołu Camerata Vistula pod kierownictwem Andrzeja
Wróbla.
)
-
•
..
1
-f
Licznie przybyli goście mogli uczestniczyć w tym kultural­
nym wydarzeniu dzięki mecenasowi wystawy prezesowi
Ambra Sp. z o. o. Grzegorzowi Ambroziakowi oraz kierowni­
ctwu hotelu Mazurkas.
Myślę, że ten wieczór dostarczył wszystkim nie tylko wielu
artystycznych doznań, ale także stał się okazją do miłego
spotkania towarzyskiego.
Mam nadzieję, że takie spotkania na stałe wpiszą się w
życie kulturalne naszej gminy.
Halina Władyka
		

/page0013.djvu

			MIESIĘCZNIK MIASTA
GMINY OZARÓW
stana 13
III ROCZNICA GRUPY AA "TRZEŹWOŚĆ" W OŹAROWIE MAZOWIECKIM
W dniu 4 stycznia 2003 roku o godz. 1600 we Mszy
Swiętej,zamówionej przez alkoholików,w Sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Ożarowie Mazowieckim, wzięli udział trzeźwiejący alko­
holicy z rodzinami i sympatykami. Mszę celebrowali; Ks.
Proboszcz Zygmunt Rutkowski i Brat Krzysztof Kościelecki z
Ośrodka Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu.
Msza Święta , jej przebieg, wspólne śpiewanie przy dżwiękach
gitary, w wykonaniu alkoholika Marka, modlitewny nastrój sprawiły,
że wiele łez popłynęło z oczu.
Brat Krzysztof z Zakroczymia w ciepłych słowach zwracał się do
zebranych, głosząc słowo Boże.
Modliliśmy się wspolnie, śpiewając na zakończenie Mszy, pieśń
Abba Ojcze, trzymając się za ręce. Chyba nie było nikogo, kto by
nie był wzruszony. Po Mszy o godz. 1700 rozpoczął się uroczysty
mityng w klubie "QUO VADIS".
Zebranych zaszczycili swoją obecnością i wzięli udział w mityngu;
Ks. Proboszcz Zygmunt Rutkowski, Brat Krzysztof Kościelecki,
Burmistrz Kazimierz Stachurski , Z-ca Burmistrza Piotr Dadas.
� Ja twarzach zebranych malowalo się wzruszenie i radość.Taka
uroczystość daje trzeźwiejącym alkoholikom wsparcie i utwierdza
w przekonaniu, że wybrali dobrą drogę. Na mityngu było bardzo
ciasno, ale wszystkich ugoszczono wypiekami przygotowanymi
przez żony alkoholikow Gospodarze mityngu sprawnie obsługi­
wali zebranych, podajac kawę i herbatę. Ostatni uczestnicy
spotkania wyszli z klubu po godz.2100szczęśliwi, że brali udział
w kolejnej rocznicy grupy AA. Uroczystość była wielkim
przeżyciem dla trzeźwiejących alkoholików i ich rodzin. Treść mod­
litwy "O pogodę ducha",którą odmawiają na mityngach alkoholicy,
niech będzie przesłaniem dla tych, którzy jeszcze borykają się z
chorobą i nie pozwalają by im pomóc.
" Boże użycz mi pogody ducha,
abym zgodził się z tym
czego nie mogę zmienić
odwagi, abym zmienił to,
co mogę zmienić
i mądrości, abym odróżniał
jedno od drugiego."
c Z Y
M O Ż N A IlIIW y Z D R O W I E Ć -Z fłA L K O H O L I Z M U
?
" NIE " jeśli myślimy o odzyskaniu możliwości kon­
trolowanego picia alkoholu. Każdy, kto raz utracił zdolność do kon­
trolowanego picia alkoholu, w świetle dzisiejszej wiedzy na ten
temat, już nigdy tej zdolności nie odzyska.
" TAK" ---- ponieważ powstrzymując się od alkoholu, można
odzyskać praktycznie to wszystko, co się straciło, a nawet
osiągnąć wyższy poziom rozwoju emocjonalnego i duchowego w
porównaniu ze stanem wyjściowym (przedchorobowym ). O
możliwości tej mogą zaświadczyć alkoholicy ze stażem trzeźwoś­
ci liczonym w dziesiątkach lat.
Podobnie jak proces stawania się alkoholikiem, tak samo
zdrowienie zalkoholizmu ma swoją dynamikę i przebiega etapami.
JOHNSON wymienia cztery etapy na drodze do zdrowia
I. - uświadomienie sobie swego stanu;
11.- uległość(przyjęcie do wiadomości realiów na temat choroby);
III-akceptacja (choroby i przyjęcie odpowiedzialności za powrót do
,. =drowia):
\.. ,..; - poddanie się ( alkoholowi, chorobie i terapeutom ).
Q U O
V A D I S
Klub QUO VADIS w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 167A
tel.722 - 20 - 09 ZAPRASZA!!!
Poniedziałek:
od 10.00 do 11.00 - przyjmuje interesantów inspektor d/s R.PA
od 16.00 do 20.00 - terapia dla uzależnionych:
. od 16.00 do 18.00 - wstępna
. od 18.00 do 20.00 - terapia w zakresie 12 kroków
Wtorek:
od 17.00 do 20.00 - Punkt Konsultacyjno - Diagnostyczny.
Środa:
od 16.00 do 18.00 - terapia dla współuzależnionych.
od 18.00 do 20.00 - wykłady dla współuzależnionych
Czwartek:
od 15.00 d018.00 - Bajki i socjoterapia dla dzieci.
od 17.00 do 20.00 - terapia indywidualna dla uzależnionych
Piątek:
od 10.00 do 11.00 - przyjmuje interesantów inspektor d/s. R. PA
od 15.00 do 16.30 - Terapia dla starszych dzieci.
od 16.30 do 19.00 - Grupa terapeutyczna dla młodzieży od 13 do
19 lat.
od 15.00 do 17.00 - telefon zaufania.
Sobota:
od 15.00 do 17.00 - terapia zapobiegania nawrotom i konstrukty­
wnych zachowań
od 17.00 do 19.00 - mityng AA "Trzeźwość"
Rozwojowy model powrotu do zdrowia wg S. BROWN obejmuje
również cztery fazy: •
I - picie ( zakończone" dosięgnięciem dna" lub poddaniem się);
II - okres przejściowy (wahania między: "nie jestem alkoholikiem"
a "jestem alkoholikiem" ); •
111- wczesny okres powrotu do zdrowia (akceptacja" jestem alko­
holikiem ");
IV - trzeźwienie ustawiczne (trwałość zachowań abstynenckich,
doskonalenie rozwoju emocjonalnego, duchowego i relacji z inny­
mi ludźmi). •
Obserwując jakościowe zmiany w życiu zdrowiejącego alkoholika,
łatwo zauważyć, jak pokonuje etapy na drodze ku trzeźwości
CHCĘ PIĆ) NIE MOGĘ PIĆ
NIE CHCĘ PIĆ) CHCĘ NIE PIĆ
Samotne pokonywanie tych etapów jest niezmiernie trudne i stąd
niezbędna jest życzliwa pomoc ze strony innych, leczących się
alkoholików, osób najbliższych oraz profesjonalnych terapeutów
-
TELEFON ZAUFANIA
Dla osób z problemem ALKOHOLOWYM
Jeżeli sytuacja w twojej rodzinie jest trudna, problemowa a nie
wiesz, do kogo się zwrócić -proponujemy Ci, zadzwoń pod numer
722-26-73
czwartek
w godz. 1400 - 1600
722-10-38
środa
w godz. 1600 - 1800
722-20-09
piątek
w godz. 1500 - 1700
Nawiązany kontakt pomoże Tobie i innym poszukać dobrych
rozwiązań i wsparcia. W tego rodzaju problemach bardzo ważne
jest, aby nie być z nimi samemu, podzielić się z kimś ...
Czekamy na Twój telefon.
GMINNA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYH
w Ozarowie Mazowieckim
		

/page0014.djvu

			I MIESIĘCZNIK
nfo O g ł O S Z e n i a
MIASTA
G M I N Y
c
E
A
w
E
K
OZARÓW MAZOWIECKI
nr3(102) marzec 2003
stona 14
s
o
A
Al
p
K
N
T
W związku z częstymi informacjami w prasie i telewizji o pogryzieniach dzieci przez psy, w dniach 28 i 29 listopada w Publicznej Szkole
Podstawowej w Umiastowie, uczniowie spotkali się z hodowcą owczarków niemieckich, panią Lidią Wręgą i treserem psów panią Beatą
Jaworską. Głównym celem tych spotkań było nauczenie naszych malusińskich właściwego zachowania i postępowania w sytuacjach
niebezpiecznych. Dzieci upewniły się, jak należy dbać o zwierzęta, jak traktować i bawić się ze swoimi podopiecznymi, aby nie nara­
zić się na pogryzienie. Często bowiem zdarza się, że atakują psy, które z natury są łagodne i dobrze je znamy. Zainteresowanie było
ogromne. Dzieci mogły obserwować zachowania zarówno szczeniaczka jak i dorosłego psa. Najwięcej radości wzbudziła możliwość
pogłaskania ich. Mnóstwo emocji i wspaniała atmosfera to dowód na to, ze spotkania spełniły nasze oczekiwania i zamierzony cel.
Grażyna Pytkowska
Zimowe ferie w górach
Z funduszu alkoholowego ufundowano wyjazd dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. Czterdzieścioro dzieci wypoczywało w Porębie
Wielkiej k/Rabki, trzydzieścioro sześcioro w Zakopanem a szesnaścioro w Kotlinie Kościeliskiej.
Oprócz wypoczynku dwie pierwsze grupy uczestniczyły w zajęciach terapeutycznych w ramach programu profilaktyki alkoholowej.
Wierzę, że pobyt dzieci i młodzieży w uzdrowiskach korzystnie wpłynie na ich zdrowie, a zajęcia profilaktycznie pomogą w zdobyciu
i pogłębieniu umiejętności prospołecznych.
Klub
Sportowy
W decydującą fazę wkraczają rozgrywki Ożarowskiej Ligi Piłki
Nożnej. W edycji zimowej - piłka halowa występuje 10 zespołów z
terenu miasta i gminy Ożarów Mazowiecki. Ponieważ w chwili
kiedy to wydanie "Informatora" dotrze do Państwa edycja zimowa
już się zakończy, nie będę podawał wyników gdyż byłyby one nie
aktualne. Podamy je w "świątecznym" wydaniu Informatora. W
rozegranych dotychczas 36 meczach strzelono 369 bramek, co
daje średnią 10 goli w jednym spotkaniu! W klasyfikacji strzelców
w czołówce ogromny tłok. Po kolejce z 9 marca prowadzi Artur
Bieńko - 20 bramek przed Robertem Górskim 19 trafień i
Maciejem Matysiakiem 18. Wszystkie aktualne wyniki, składy
drużyn, klasyfikacje strzelców, układ gier, regulamin oraz inne
informacje dostępne są na stronie internetowej - www.olpn.prv.pl
WIOSENNA EDYCJA LIGI OŻAROWSKIEJ - rozpoczyna się
już 5 kwietnia. Rozgrywki zespołów siedmioosobowych będą się
odbywały na boisku przy Szkole Podstawowej nr 1 (sztuczna naw­
ierzchnia). Zapraszamy zespoły grające w lidze a także nowe
ekipy. Liczymy na uczestnictwo zespołów z ościennych gmin
zwłaszcza z powiatu warszawskiego zachodniego. W zależności
od liczby zespołów dokonane zostanie losowanie terminarza. W
przypadku dużej ilości nowych drużyn nastąpi podział na I i II ligę.
Pełną informację o tej edycji prezentujemy także na wspomnianej
stronie internetowej.Gorąco namawiamy firmy i instytucje o
zgłaszanie swoich ekip do rozgrywek. Można także objąć patronat
nad zespołami już uczestniczącymi w rozgrywkach.
Zespoły piłkarskie K.S. "Ożarowianka" rozpoczęły przygotowania
do rundy wiosennej na początku stycznia, zajęciami głównie na
halach sportowych. W sprzyjających warunkach rozegrano kilka
sparingów również na ośnieżonym boisku. Nasi najmłodsi piłkarze
w okresie feryjnym, przebywali na obozie szkoleniowo-kondy­
cyjnym w miejscowości Murzasichle koło Zakopanego. Oprócz
zajęć szkoleniowych mieli możliwość skorzystania z basenu a
także pod opieką instruktora poszaleć na nartach. W ramach
wycieczek tradycyjnie już zwiedzali skocznię narciarską. I oczy­
wiście nie chcieli wracać do Ożarowa. Trampkarze i seniorzy
trenowali w tym czasie na obozie dochodzeniowym w ramach
którego mieli zajęcia rano i wieczorem. Zajęcia wieczorne
kończyły się pobytem na basenie oraz w saunie. Drużyna
seniorów rozpoczyna rozgrywki już 22 marca meczem z Laurą
Chylice o godzinie 15.00 .Dla przypomnienia zespół seniorów po
rundzie jesiennej jest na pierwszym miejscu w swojej grupie i
oczywiście najpoważniejszym kandydatem do awansu. Z drużyny
nikt nie ubył. przybył defensywny pomocnik z AWF. Podajemy ter­
minarz meczy do rozegrania w Ożarowie:
KS "OŻAROWIANKA"-
- Laura Chylice
- Anprel
- MKS Żabia Wola
- Perła Złotokłos
22.03
05.04
30.04
10.05
g. 15.00
g. 15.00
g. 17.00
g. 15.00
"
"Ożarow�anka
-Promyk 2405 g. 15.00
- Utrata Pawłowice 07.06 g. 13.00
Mecze rozgrywane na wyjazdach podamy w późniejszym terminie.
Tenis stołowy ,
Wyniki turnieju open 2.03.2003w kategorii seniorów:
1. Jacek Tchórz
2. Andrzej Grzegorek
3. Grzegorz Adamczyk
4. Stanisław Wrzosek
w kategorii młodzik:
1. Arek Grzywacz
2. Krzysztof Grzywacz
3. Michał Borkowski
4. Mateusz Włodarczyk
8.03.2003w kategorii seniorów:
1. Adam Pel c
2. Andrzej Wiśniewski
3. Janusz Gałązka
4. Robert Bieńko
o
w kategorii młodzik:
1. Mateusz Włodarczyk
2. Krzysztof Grzywacz
3. Arek Grzywacz
4. Kamil Gasik
Następny turniej rozegrany zostanie 5 kwietnia. Rywalizacja w ka­
tegorii młodzik rozpocznie się o godz. 10.00 natomiast w kategorii
seniorów o godz. 11.00
Zapraszamy!
Challenger tenisa stołowego
Proponujemy Państwu wzięcie udziału w rywalizacji o nieco innym
charakterze niż turniej czy grand prix. W ogromnym skrócie
zawody polegają na rzucaniu wyzwania zawodnikowi
znajdującemu się wyżej na liście rankingowej(maksymalnie o 3
miejsca) i rozegraniu z nim meczu w terminie z nim uzgodnionym
i w miejscu wskazanym przez organizatora. I
W przypadku wygranej zajmuje jego miejsce a przegrany prze­
suwa się o jedno w dół. Zgłoszenia do CHALLENGERA przyj­
mowane będą pod telefonem - O 501 941 105 - Robert Bieńko I
W następnym wydaniu informatora podamy termin, program oraz
trasę inauguracyjnego rajdu rowerowego skrajem Puszczy
Kampinoskiej.
		

/page0015.djvu

			Festiwal Stołów Wigilijnych zorganizowany przez Stowarzyszenie
Polskich Mediów w grudniu ubiegłego roku spotkał się z dużym
zainteresowaniem wystawców i odwiedzających. Obok przypom­
nienia świątecznych tradycji stał się ona także wyjątkowa okazją
promocji atrakcji i oferty turystycznej różnych regionów
W dniach 12 - 13 kwietnia, pod honorowym Patronatem Ministra
Rolnictwa i Rozwoju Wsi. trwał będzie w salach Pałacu Kultury i
Nauki Festiwal Stołów Wielkanocnych. Odbędą się prezentacje
wędlin, pieczywa i ciast świątecznych, tradycyjnej sztuki i obycza­
jów ludowych związanych z okresem wielkopostnym i wielkanoc­
nym, a także dekoracji i akcesoriów świątecznych. Zostanie
przeprowadzony konkurs na najbardziej atrakcyjny stół wielkanoc­
ny.Organizatorzy zapraszają wszystkich potencjalnych wystaw-
BONY PALIWOWE
W oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmianie ustawy o
podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym, ustawy o
zamówieniach publicznych oraz ustawy o ochronie informacji nie­
jawnych (Dz. U. Nr 56, poz. 580 z 2001 r.) oraz zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 stycznia 2002 r. w
sprawie przedłużenia bankom spółdzielczym terminu wydania
bonów paliwowych za pierwsze półrocze 2003 r. (Dz. U. Nr 5, poz.
49 z 2003 r.) i Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lutego
2003 r. w sprawie określenia wartości bonów paliwowych przy­
padających na 1 ha użytków rolnych w 2003 r. (Dz. U. z Nr 23,
poz. 190 z 2003 r.) Urząd Miasta i Gminy w Ożarowie
Mazowieckim informuje, że:
Bony paliwowe za I półrocze 2003 r. wydawane będą do 31 maja
2003 r. w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie przy ul. Bolesława
Prusa 88 na podstawie zaświadczenia wystawionego przez
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki. Wyżej
wymienione zaświadczenia wydawane będą na pisemny wniosek
podatnika podatku rolnego złożonego w biurze podawczym
Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim. Zgodnie z art.
40 a oraz 40 e, ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o zmi-
Q :ilie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcy­
zowym, ustawy o zamówieniach publicznych oraz ustawy o
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 56, poz. 580 z 2001 r.)
wnioskodawca uprawniony do otrzymania zaświadczenia musi
spełniać następujące warunki:
1) Prowadzić działalność rolniczą
2) Być podatnikiem podatku rolnego.
3) Być właścicielem i posiadać co najmniej jeden ciągnik rolniczy.
ców : urzędy miast i gmin, organizacje turystyczne, restauracje,
hotele (w tym ulokowane w obiektach zabytkowych), skanseny,
kółka i organizacje rolnicze, stowarzyszenia agroturystyczne, pro­
ducentów: napojów, wędlin, konserw i przetworów rybnych,
pieczywa, wyrobów cukierniczych, dostawców owoców, orzechów,
wszelkich artykułów szczególnie związanych z okresem wielka-
I
nocnym.
Informacje: Stowarzyszenie Polskich Mediów
Ul. Świętokrzyska 30/157
00 - 116 Warszawa
Iwona Ch olko - tet . (22) 654 -93 - 66
Fax. (22) 652 - 21-14
e-mail: Iwona.Cholko@prasalokalna.org
,
DLA ROLNIKOW
4) Nie może mieć zaległości w podatku rolnym.
Wartość bonów paliwowych przypadających na 1 ha użytków rol­
nych w I półroczu 2003 r. określona została w wysokości - 22,40
zł. Druki wniosków oraz zaświadczenia otrzymać można w
Wydziale Ochrony Środowiska pok. 302 - III piętro.
***** " Moja Gmina w Unii
* *
* * * * * Europejskiej"
3.03. br. rozpoczęliśmy w naszej Gminie realizację projektu
Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej oraz
Ministra Lecha Nikolskiego "Moja Gmina w Unii Europejskiej".
Celem tego projektu jest organizacja kampanii informacyjnej na
temat przyszłego członkostwa Polski w Unii Europejskiej, oraz
zachęcenie wyborców do wzięcia udziału w referendum europe­
jskim. Odpowiedzi na pytania dotyczące problematyki Unii
Europejskiej mogą Państwo uzyskać w Gminnym Ośrodku
Integracji Europejskiej, który mieści się w Urzędzie Miasta i
Gminy, ul. Kolejowa 2 w Ożarowie Mazowieckim, (parter, przy
USC) tel. 72116 18
Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy !
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Maz. ogłasza konkurs
NA STANOWISKO DYREKTORA
Przedszkola Nr 1 w Ożarowie Mazowieckim, ul. Obrońców
Warszawy 11 A
I. Do konkursu mogą przystąpić osoby spełniające warunki
określone w rozporządzeniu MEN z dnia 15 lutego 1999 r. w
sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać osoby zajmujące
stanowiska dyrektorów oraz inne stanowiska kierownicze w przed­
szkolach oraz w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U.
Nr 14, poz. 126 ze zmianami)
II. Wymagane dokumenty:
-życiorys z opisem pracy pedagogicznej
-dokumenty potwierdzające spełnienie warunów określonych w
pkt I
-potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania
stopnia nauczyciela dyplomowanego lub mianowanego.
Dokumenty należy złożyć w zamkniętej kopercie Nr 1 z zamieszc-
zoną nazwą i numerem placówki, której konkurs dotyczy. Na ko­
percie należy również podać imię, nazwisko,adres i telefon
kandydata.
2). Kandydat zgłaszający się do konkursu składa w odręb­
nej kopercie oznaczonej Nr 2 , pisemną ofertę wraz z koncepcją
działania na stanowisku dyrektora placówki.
III. Koperty zawierające dokumenty z pkt II należy składać w
biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, ul.
Kolejowa 2, pok. 109.
IV. Termin składania dokumentów do 15 kwietnia 2003 r.
V. Osoby przystępujące do konkursu mają prawo wglądu w pod­
stawowe dokumenty placówki.
Regulamin konkursu jest do wglądu w Referacie Oświaty, Kultury
i Sportu Urzędu Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa
2, pokój 306, tel. 722 - 22- 07 wew 238.
		

/page0016.djvu

			I MIESIĘCZNIK
nfo O g ł O S Z e n i a
MIASTA
GMINY OŻARÓW
MAZOWIECKI
nr3(102) marzec 2003
stana 16
ZAWIADOMIENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
o terminie wyłożenia do publicznego wglądu
Projektów zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi:
Duchnice, Jawczyce, Kaput y, Macierzysz, Święcice, Wieruchów oraz w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzen­
nego miasta Ożarów Mazowiecki
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym /Dz.U. z 1999r. Nr 15, Nr 41,
poz.412 i Nr 111 poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001r. Nr 5, poz. 42, Nr14 poz.
124, Nr 100 poz.1 085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz.1804/, zawiadamia się, że projekty zmian w miejscowym planie ogólnym zagospo­
darowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi; Duchnice (działki nr ew. 76/33 i 76/34), Jawczyce (działki nr ew.
40,41,33/1), Jawczyce (działka nr ew.117/1), Kaput y (działki nr ew. 23, 32, 53/3, 107/1), Macierzysz (działki nr ew. 230, 231, 232/1,
232/2,255/6,233/1,233/2,234,237,245), Święcice (działki nr ew. 190/1, 192, 194), Wieruchów (działki nr ew. 28, 63, 74, 96,100,
102, 106), Wieruchów (działki nr ew. 98, 99, 57) oraz w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarów
Mazowiecki ( działka nr ew. 74-or.03, działki nr ew. 75, 76/1, 78, 79, 84/1, 84/2, 84/3, 87/1 ,-obr.03, działki nr ew. 41 i 43 -obr.04, działki
nr ew. 3, 4, 36-ob.06, teren ograniczony ulicami Kilińskiego, Kierbedzia, Parkową, 1 Maja, ulicą bez nazwy graniczącą z parkiem,
Umiastowską, Rolną, Zamoyskiego) i prognoza, o której mowa w przepisach o ochronie środowiska będą wyłożone do piblicznego
wglądu w dnia ch od 31 marca do 29 kwietnia 2993r. prez okres 21 dni roboczych w pokoju nr 212, lip. W Urzędzie Miasta i Gminy
Ożarów Mazowiecki ul. Kolejowa 2, w poniedziałek w godz. 9-17.00, pozostałe dni wtorek-piątek w godz 8-16.00. l
Zgodnie z art. 23 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść protest; zgodnie z art. 23 ustaw)
każdy, którego interes prawny lub uprawnienia zostały naruszone przez ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść zarzut.
Zainteresowani mogą zgłaszać protesty i zarzuty na piśmie do Burmistrza Miasta i Gminy z podaniem oznaczenia nieruchomości, w
terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie okresu wyłożenia.
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
o terminie sesji Rady Miejskiej w sprawie rozpatrzenia protestów dotyczacych zmian w miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Ołtarzew (działki nr ew. 231/2 i 231/3).
Stosownie do art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 07 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym !Dz. U.
z 1999r. Nr 15, Nr 41, poz.412 i Nr 111 poz. 1279, z 2000r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157 i Nr 120, poz. 1268 oraz
z 2001 r. Nr 5, poz. 42, Nr14 poz. 124, Nr 100 poz.1 085, Nr 115 poz. 1229 i Nr 154 poz.1804/, podaje się do publicznej
wiadomości, że dnia 03 kwietnia 2003r. o godz. 16.15 w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy ul. Kolejowa 2
odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przedmiotem będzie rozpatrzenie protestów zgłoszonych do projektu zmiany
miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla części wsi Ołtarzew -
działki nr ew. 231/2 i 231/3 oraz obrębu PGR Szeligi.
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w użytkowanie wieczyste.
I
\ /
Burmistrz Miasta i Gminy Ożarów Maz. podaje do wiadomości zgodnie z art. 35 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce
nieruchomościami, że następująca nieruchomość została przeznaczona do oddania w użytkowanie na czas nieokreślony na rzecz
Ochotniczej Straży Pożarnej w Święcicach:
1. działka nr 224/7 o pow. 1 018m2 uregulowana w KW 26203 , położona w Święcicach przy ul. Warszawskiej, zabudowana budynkiem
dawnej szkoły z możliwością korzystania z pomieszczeń przez Koło Gospodyń Wiejskich, bibliotekę Gminną i Gminę. Zgodnie z
Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ożarów Maz. Działka leży na terenie przeznaczonym pod usługi.
Burmistrz Miasta i Gmmy Ożarów Maz
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Gospodarki Ziemia Tel. 722-22-07 wew. 208 i 209.
Wykaz powyższy został umieszczony na tablicach ogłoszeń w dniach 17.03.2003-07.04.2003
OGŁOSZENIE
Burmistrza Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
O terminie sesji w sprawie uchwalenia zmian w miejscowych planach ogólnych zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy
Ożarów Mazowieckim
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym ( tekst jednolity Dz.U. z 1999 r. Nr
15, poz. 139 z późno zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że dnia 3 kwietnia 2003 roku o godz. 16:15 w sali konferencyjnej
Urzędu Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim przy ul. Kolejowej 2 (III piętro) odbędzie się sesja Rady Miejskiej, której przed­
miotem będzie uchwalenie zmian w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Ożarów Mazowiecki dla
części wsi: Domaniewek (działka nr ew 6/2), Duchnice (działki nr ew 97/2 i 97/3), Kolonia Pogroszew ( działka nr ew 61/1), Konotopa
(działki nr ew 76/1 i 78/2), Mory (działka nr ew 19/3) , Mory (działka nr ew 90, 19/3), Myszczyn (działka nr ew 159/1) ,Pogroszew (
działka nr ew 83) , Umiastów (działki nr ew 15/9, 15/10, 15/11) ,Święcice /działki nr ew 31 i 379/4) oraz w miejscowym planie ogólnym
zagospodarowania przestrzennego miasta Ożarów Mazowiecki ( działka nr ew 151/4,151/6, 151/7, 157/1, 157/2 - obr.02)
Burmistrz Miasta i Gminy OżarówIMazawiecki
		

/page0017.djvu

			tP� geodeta upr Marek Wodzyński
� tel. 0505741 956 lub 857 5574
Ł Duchnice. ul. Żytnia 36
�==============il <. «�o _ _._ <_._._ _-_ ', " _ .. - - .
KUPIĘ MIESZKANIE
3-pokojowe w Ożarowie Mazowieckim
lub zamienię 2- pokojowe na 3-POkOjowe�
w Ożarowie Mazowieckim I
tel. 722 33 03 wieczorem
L Usługi Geodezyjno-Kartograficzne L1e
SPRZEDAM�
l3
działkę budowlaną o pow. 1250m w �
• Ożarówie Mazowieckim przy \
ulicy Kusocińskiego 3A
tel. O 505 117 538
o prefix 85 661 4936
lek. pediatra
TERESA
ROSZKOWSKA - RACZYŃSKA
specjalista II o
WIZTIY DOMOWE
(. :L. DOM 721-04-13
• TEL.KOM. 602 - 39 - 79 .. 49
dziękuję za pomoc burmistrzowi K. Stachurskiemu,
wiceburmistrzowi P. Dadasowi oraz sponsorom prywatnym:
z firmy Sava z Bronisz, p.U. Pery! z firmyThalgo Poland z
Michałowic,p.B. Draniak z firmy Ban-Di z Michałowie,
p. K. Żebrowskiemu z Zakładu Blacharskiego
z Babie, p. K. Kozłowskiemu z firmy Ferenc z Borzęcina,
p. Marczak z Bronisz
Teresa Kacperska
NAUKA JAZDY
prowadzi szkolenia programowe I jazdy doszkalające
Prywatny Ośrodek Szkolenia Kierowców
Jerzy Werłaty
Rozpoczęcie kursu raz w miesiącu
Tel. 722 15 96 kom. O 603 689 982
Zawiadomienie
Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego działający przy
Urzędzie Miasta i Gminy w Ożarowie Mazowieckim
I organizuje w dniach 16 - 17.04.2003 r. kurs szkoleniowy dla
osób wykonujących zabiegi środkami ochrony roślin.Celem
szkolenia będzie uzyskanie świadectwa upoważniającego do
zakupu i stosowania środków ochrony roślin. Szkolenie
obejmuje 10 godz. wykładów i 4 godz. zajęć praktycznych
(szkolenie 2- dniowe). Zajęcia odbywać się będą w/w dniach
w Urzędzie Miasta i Gminy ( III piętro - sala konferencyjna) w
godzinach 9.00 - 16.00. Koszt zaświadczenia 40 zł ( pokrywa
. uczestnik kursu).
Osoby zainteresowane kursem proszone są o zgłaszanie się
do ODR - Ożarów, ul. Strażacka 3 a, pokój nr 8 lub kontakt
telefoniczny 722 -22 - 07 w. 247
w godz. 8.00 - 10.00.
Wydział Gospodarki Ziemią
z tytułu użytkowania wieczystego gruntu.
Dotyczy to wszystkich, którzy wykupili lokale komunalne,
a także innych osób fizycznych i prawnych, które posiadają
użytkowanie wieczyste na gruncie Gminy.
•
•
Opłatę powyższą można wpłacać na konto
•
.. PKO BP SA XVIII O/WARSZAWA 10201185-4152947-360-1
lub bezpośrednio w kasie Urzędu w Ożarowie Mazowieckim ul. Kolejowa 2.
PRACOWNIA PROTETYCZNA
D A r (\ wykonuje szybko z gwarancją protezy V r. 7, N A
ŚRODY
SOBOTY
WTORKI
ICZWARTKI
16.00-18.00
ożliwość ustalenia innych
9.00-11.00
PR
� �"""T"" tel. 722 19 20 ..-- ,--,- -y NA
OŻARÓW MAZOWIECKI ul. Dąbrowskiego 10 , wejście od Prostej ,. I
		

/page0018.djvu

			Firma AUTO STYL działa na rynku od 1992r., od lutego 2003 otworzyła
nową siedzibę w Jawczycach( dawny obiekt firmy Auto Łącki)
ZAPEWNIAMY WYSOKĄ JAKOŚĆ-
PO KONKURENCYJNYCH CENACH
,
AUTOSTVL
CENTRUM SERWISU
każdy kto odwiedzi naszą siedzibę z niniejszą ulotką otrzyma 10% rabatu na
naprawy mechaniczne swojego pojazdu
Działalność firmy obejmuje: ,
-specjalistyczny serwis mechaniczny samochodów osobowych i aDa.
dostawczych wszystkich marek . ,:ʌCI"- , " B���M��K��i������:- _ KOM'�.. ID _� __ .
- kompleksową obsługę w zakresie napraw powypadkowych 'ENił� OlAGNOSTYKA �'
(w tym bezgotówkowe rozliczenia z firmami ubezpieczeniowymi � . .:.: � - ••• '�I B� ._ I,' ,-
w przy�a.dku d�u�otrwałe�. naprawy - samochód zastępczy Y8�,jL,' ,_�I ��:RWii" ęe' :�:_'-�""'� �<�-
-montaz I serwis instalacji LPG �ł: ': .. -- , � _ ,�" .: 3 �-=- ,18IJ
-sprzedaż nowych samochodów marki FIAT tA I . iti . - : - A-"
-komis i skup samochodów używanych _ ':WV MECHAN ' "l:lii!D
Q.L6' Ir7�
AUTO STYL W. 'f I. -.t --ł,
ul. Poznańska 74 P'
05-850 Ożarów Mazowiecki - Jawczyce
.t�i.;7'i2�21!20' 722-21:40, 722-29-32
MEBLE KUCHENNIl
PRZERÓBKI KRAWIECKIE
Bożena Burzyńska
Oferuje:
- skracanie spodni
- wszywanie suwaków
- szycie firan i zasłon
Zapewniam:
-miłą obsługę
-fachową poradę
-niskie ceny!!!
ul. Poznańska 127 05-850 Ożarów Maz.
tet. 722 - 39 - 92 osiedle KABEL
•
•
..
MEBLOSAN J.Sandomiers
- Drewno lite
- MDF - folia
- Softforming
tel.: 722 37 15 po 17.00 kom. 0609 517 368
Szafy - drzwi suwane
Schody
ceny już od 100zł
możliwy odbiór dokumentów od klienta
tel.: 72247 03, 722 1992 lub 604 66 66 43
Ożarów Maz. ul. Obrońców W-wy 3 m 10
porady przez internet gratis - perfektekm@wp.pl
:ldakcja nie odpowiada za treść reklam i ogłoszeń, zastrzega sobie prawo skrótów w nadesłanych listach i tekstach
PRZYGOTOWALI DO DRUKU: Halina Władyka - Redaktor Naczelny. Urszula Piechal - Redaktor,Regina Krupniewska, Jolanta Kołodyńska - Sekretarz Redakcji
.... OPRACOWANIE GRAFICZNE ISKŁADTEKSTU: Ma/gorzata Golenko e-mail: mkarch@poczta.onet.pl
KOREKTA TEKSTU: Halina Władyka, Urszula Piechal
DRuK:Grafium, ul. Poznańska 258, tel.: 721 -15 - 83
STALI WSPÓŁPRACOWNICY: Bożena Czerwińska, Stefan Lewandowski, Tadeusz Pancześnik
ADRES DO KORESPONDENCJI: UMiG Ożarów Mazowiecki, ul. Kolejowa 2 z dopiskiem "REDAKCJA INFORMATORA OŻAROWSKIEGO"
:",,':, - '" "<",, __ " __ . > _..--:_,. � tel.: 722 - 22 - 07 wew. 207 e-mail: jola@ozarow-mazowiecki.pl .