/page0001.djvu

			B I B L lOT E K A
p U B L I C Z N A
D!.o et. 'łiarszawy
Warszawa
Wrzesień
1957 r.
Nr. 4
� Z życia Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
J U B I � B U S Z
';
W związku z mającymi się ukazać ilustrowanymi wydawnictwa­
mi jubileuszowymi p. Turski, pracownik Państwowego Instytutu
Wydawniczego, rozpoczął dokonywanie zdjęć fotograficznycn w
Głównym Gmachu Biblioteki Publicznej przy ul. Koszykowej 26
oraz w lokalach bibliotecznych niektórych dzielnic m.steW-wy.
E I B L lOT E K A
,
GŁO�VNA
Gmach administracyjny Centrali
Przykrym i kosztownym dowodem nie sumiennego budownictwa
jest stan naszego gmachu administracyjnego Centrali.
Przy próbach remontu podłóg okazało się, że na parterze
pod pozornie zdrową klepką zarówno ślepa podłoga jak i legary
uległy daleko posuniętemu rozkładowi. W wyniku specjalistycz­
nej analizy stwierdzono, że przyczyną zniszczenia jest groźny
grzyb domowy / �J.erulius lacrymans /.
Analiza stwierdziła, że grzyb został zawleczony przez u�y
cie nieodkażonego gruzu jako podsypki podpoółogo�ej. Idealne
warunki rozwoju stworzyły mu złe rozwiązania spadków 'nocy na
terenie, brak wentylacji podpodłogowej, brak izolacji poziomej
i.t.p.
Na skutek etarań Dyrekcji, Stołeczna Rada Narodowa przyzn
ła odpowiedni kredyt co umożliwiło rozpoczęcie robót odgrzy­
bieniowych.
		

/page0002.djvu

			. 2 -
-
Dużym kłopotem jest konieczność równoczesnego odgrzybiania całe­
go zakażonego terenu; związane z tym przeprowadzki biur z par-
teru do tymczasowych pomieszczeń utrudniają normalny tok
biurowej.
Zakończenie robót przewidzi�ne jest w początkach grudnia.
pracy
'ział Uzupełnień
W okresie letnim O�rodek Eozpowszechniania ayóawnictw Nauko­
ych P.Ao�. zorganizował w Pałacu Kultury i Nauki wystawę Książki
agranicznej. Ek spc nowane były wydawnictwa ame r ykań sk i e , z achodmo­
-u rop e j sk f e , NRD i radzieckie, które uprzednio były wy s t aw l o ne
.rzez poszczególne firmy wydawnicze na Targach Poznańskich.
Na wystawie można było nie tylko obejrzeć, ale również zaku­
eić względnie zamówić limport 1 interesujące B�kę Wyds:lwnictwa.Wy­
-awnictwa zamówione z importu 1 ok.80 tyt.1 nie obciążyły puli de­
izowej B-ki, były bowiem importowane prz ez P c ii_:�. w r arua c h jej
łasnej puli dewizowej.
Było to korzystne dla naszej Instytucji bowiem przydział de­
dz :.Iin. Kul tury i Sztuki nie pokrywa nawet w. 30% naszego Z3pOt r s e­
-owania. Biblioteka tą drogą powiększyła swoje zasoby zagraniczne
• 207 vol. 1176 tytułów I na sumę 16.755.28 zł. Książki obejmowały
,óżne dziedziny wiedzy: nauki przyrodnicze, technikę, przemysł,hi-
torię literatury, geodezję, geografiQ, podróże, architektuyę itd.
Wśród zakupionych wydawnictw na szczególną wzmiankę zasługuj�
Storia Letterar:i,a d'Italia - dwutomowe dzieło zttorowe,omav.-ia
iące historię literatury włoskiej od jej początków do ko�ca XIX
v.i e ku ,
The Gro�th of rlinerlcan Literatur .A _ocritical and ai et o r i c af
�urvey - T v� New York 1�56.
Tre�cią książki jest postęp w literaturze ameryka�skiej.
Cervantes :iv� - Obras completas :�ladrid 1956.
-t anowf rzadką pozycję ze względu na sz at ę z ewnę t r sną r oprawa
skórka / wzorowana na oprawach z epoki Cervantes'a, doskonały
apier format 16°, druk drobny dwuszpaltowy jednak b� czytelnyo
		

/page0003.djvu

			- J .
Z cennych nabytków należy jeszcze wymienić:
Begey fuarin. Bersano: " Storia delIa Litteratura Polacao
l�.iilano 1956.
Bartin L.L�Vie des animaux. Paris 1949
Piękne dwutomowe wydawnictwo Larousse'a
WINNACK:BF.. - WEINAG.iiIF:l'NEh "Chemische Technologie - 5 tomów
MUnchen 195ó. są to pierwsze tomy, obliczonego na kilka­
naście tomów wydawnictwa. Tomy dalsze z amó w Lo no z importu jpo
przez P.A.N. - import bezdewizowy I.
Z innych wydawnictw na .specji.::lll1� uVvag� zasł:ugujq:
.i.Uyu TEO - �TJ.,A� ,-CULTtmAl. et HIsrrORIquE
Bruxelles 1')54
DOREN STERN - �. PIC1'Oh�L n10'l'\Jld ul:' 1'n� AUTO.l'llObI.i.
an aeen in .... otor .. ,�agazin '1 'lu; - 1 ��J New York 1953.
Obrazkowa historia automibilizmu.
ENCYCLOPE1JIE AU.l·O.�ObILE VNIVEF.SELLE T. 1/ 2
�onte Carlo 1951.
A. PICTORAL BISTORY OP THE NEGRO IN A�EEICA
New York 1956 - Obra�kowa hictoria �urzynów w Ameryce.
LANZELLO'l'TI A. - Fl;;ST I:l:hADIZIONALI. : .. ilano 1951
Dwutomowe wydawnict�o, omawiające tradycyjne świ�ta
religijne i narodowe oraz zwyczaje i obyczaje z nimi
związane.
QUENNELL IviARJORIE - A. łiISTORY OE' EVERYDAY
Things in England. London 1957 t.1J4
historia obyczajów angielskich od czasów najdawniejszych.
Dział Sztuki wzbogacił się o wiele cennych wydawnictw wśród któ
rych wyróżniają si� :
. NETTELHORST L. AUSSEmV�R.BUNG - l�Unchen 1952
GATZ
praca omawiająca różne formy reklamy "z ewnę t rznej" lokali
hahdlowych, kawiar�, hoteli i.t.p.
" "
K. KAlvJwlER H - GAJTS'1;iJ)T�N. �.!Unchen 1951
Planowanie urz�dzet wn�trz kawiarń, restauracji i tym
podobnych lokali.
Kilkana�cie albumów fotograficznych z rótnych czę�ci świata.
Dla kartografii zakupiono ,
		

/page0004.djvu

			- 4 -
"OXFORD PLASTIC RELIEF iliAPSH - plastyczne mapy Europy,Afryki,
Ameryki Północnej i Południowej = Mapy sporządzone z plas­
tiku są pozycją bo rzadką i ciekawąo
TABULAB GEOGRAPliICAE QUIEUS C010NIA 130NAB SFEI ANTI�UA DEPIl�A..,.
cUITURo Kaapatadt 1952 - Alas obrazujący poprzez dobór re­
produkcji map antycznych historię tworzenia Prz�lądka Do­
brej Nadzieio
Pozostałe dzieła, nie wymienione 'tutaj przed6tawiaj� dla bi­
blioteki r6wnie� du�ą warto�6 i tylli s� cenniejsze, �e trudne
do nabycia z powodu ograniczenia dewizowegoo
Dzia.ł Obsługi Sieci " zakUpi ł z 'tego· samego fr6d"ła t ,-t o �ro -:
j>rzez I�!!!kilka.dzicsi-=tt dzieł klasyków Li t e r at ur y francuskiej
ksią±ki te zasiliły w znacznej mierze księgozbiór gromad�ony
dla mającej powstać - Wypożyczalni Obcojęzycznej przy Centrali
Biblioteki Publicznejo
Qział Instrukcyjno bctodyczn� dla Dorosłych
W sierpniu i wrześniu boro w b-ee Publą odbyło prakt�ki
10 s�udentek I-go roku studi6w bibliotekarskich na UniwoWarazo
Pra�t�ki poprzedzone zostały wycieczką po D=ce Głównej zorga­
nizowaną przez Dział Bibliologii i odbywały się w działach :
Uzupełnień, Obsługi �ieci9 Zasadniczym,Wydawnictw Periodycz­
nych oraz w placówkach terenowych przy ulo Swierczewskiego 900
Na zakończenie odbyło się spotkanie praktykantów i kierow­
ników działów w których praktyki ale odbywały, celem podsumowa­
nia pracy i udzielenia dodatkowych wyjaśnieńo
10bre przygotowanie studentów, zainteresowanie pracą bi�
bliotekarską, chQ6 poznania jej całokształtu zawa�yło-na tym,
że praktyki przebiegały w tym roku w przyjaznej i pełnej �ycz­
liwości z obydwu �tron atmosferze.
Za organizację i przebieg praktyk odpowiedzialny był Dział
Instrukco - �eto B-tek dla �orosłycho
B I B L lOB U S
16 czerwca 1957 ro bibliobus obchodził cichą rocznic� swej pra­
cy� Poczynając od pierwszego wyjazdu bibliobus szybko zyskiwał
czytelnik6w r6�nych zawodów i �iekuo Po rocznej pracy Wypoiy­
c�alnia Ruchoma Nro1 rno�e się poszczyci6 liczbą 1961 czytelni-
		

/page0005.djvu

			Przeciętna ilość odwiedzin na 22 przystankach I na trasie
Wilanów 5; Prasa ?ółnoc.-4; Ttawer 7; Ochota - 6 I wynosi
165, a na trasie Wawer 205 odwiedzin dziennie.
Wci4gu rocznej działalnocici ilość wypożycze� dosi�ga
liczby 55.616 wol., co przeciitnie na jednego czytelnika wy­
nosi 2b wal.
W bibliobusie stosuje si� analityczne karty czytelników,
które przysparzają pracy bibliotekarce, ale ułatwiają obsługę
czytelników. Analityczne karty Czytelników służą do prowadze­
nia badania czytelnictwao Praca Wypożyczalni na kółkach nie
jest systematyczna na skutek częstych reperacji starego auto­
busu marki "Chausson", który został dostosowany do potrzeb wy­
pożyczalni. Niestety od lipca b.r. bibliobus jest nieczynny,
ponieważ od 4-ch miesięcy jest w remoncie. Tak długie przesto­
je bibliobusu przynoszą duże straty kulturalne; przy tak sfaty­
gowanym wozie po�inien być drugi na zmiani i to jak najszybciej,
jeżeli nie można otworzyć bibliotek stałych. Pomimo ci�żkiej
pracy w bibliobusie bibliotek&rki z nieuilliejszą cierpliwości4
od czytelników czekaj� chwili wyruszenia biblioteki na kółkach
w teren, aby nieść oświatę do osiedli podwarszawskich.
Prawdopodobnie bibliobus ruszy w pierwszej połowie listo­
pada 1957 r. Te koleżanki, które chciałyby poznać bliżej pracę
bibliobusu, mogą we wszystkie środy Idzień wolny od wyjazdu I
obejrzeć.urządzenie jego wnętrza a bardziej zainteresowane i od
parne na niewygody, wziąć udział w wyjeździe w teren, gdyż jest
on naprawd� atrakcyjną forwł dost�rczenia książek czytelnikowi.
Dzielnica �ródmieście
"j'; e i e rpni u b. r. v'iypożyczalnia Nr. 5 mieszcząca si'i d o t yc hc za ,
w Pałacu Sanguszków przy ul. Solec 37. przeniosła si� w drodze
wymiany z przedszkolem PKO do lokalu przy ul.Okrąg 7-róg Ludnej
		

/page0006.djvu

			iVypożyczalnia zajmuj e dogodny lokal całkowicie odseparowany 00
placówek dziecięcych, �tóre równiei znalazły w tym domu bardzo
jasne i obszerne pomieszczenie.
Obydwa lokale Etarannie odremontowano.
Czytelniil pism poł�iczono z wypożyczalnią na co w zupełnoś­
ci pozwoliła dostateczna ilość miejsc, bez szkody dla czytelni­
ków. Zamiana okazała się wysoce korzystna; wzmogła się bowiem
ilość odwiedzin i powiększyła znacznie liczba czytelników,kt6rą
stale przybywaj�.
Placówka w nowym lokalu ma przed sob� perepektywe coraz
lepszego rozwoju.
Dzielnica Nola
fi oparciu o fundusz St.R.N. Wypożyczalnia Kompletów Rucho­
mych - Okopowa 7 zorganizowała udostępnienie książek i czasopisl
dorosłym i młodzieży w Parku im. Sowińskiego na Woli w każdą nie
dzielę·
Akcja ta trwała od 9.VI. do 15.IX.b.r.
Z książek i czasopism przeważnie korzystała młodzież Dla
'wydajniejszej obsługi czytelników wypożyczano dodatkowo 50 wole
z Wypożyczalni Kompletów Ruchomych biblioteki Dziecięcej - ul.
Piękna 15.
Aleja ta dała nać apo d z.i ewane wyniki i bę o s Le kontynuowana w
przyszłym roku.
W pierwszych dniach sierpnia została otwarta nowa placówka
B-ki Publicznej - Wypożyczalnia �r. 51 w nowym lokalu przy ul.
Elekcyjnej 116/118 na Kole.
Lokal posklepowy został przydzielony przez DRN Wola Iiozwój
Placówki zapowiada się dobrze, na 1oIX. zapisano około 200 czy­
telnikówo Dla obsłużenia młodocianych czytelnik6w wypożyczono
s�ecjalny komplet 200 wolo z Wypoiyczalni Kompletów Ruchomych
Biblioteki )zieci�cej.
Z okazji rocznicy Powstania �arszawskiego i �iesi�ca �uóo­
wy Warszawy wszystkie plac6wki biblioteki Dzielnica -Nola przy­
gotowały okolicznościowe wystawki Bibliotekarki Dzielnicy brały
czynny udział w akcji zazieleniania stolicy.
		

/page0007.djvu

			- 7
Na zakorlczenie akcji wrze�niowej dn. 27.IA.17Sj r. w �ypo�yc�dl
ni Nr.14 - �ytnia 36 dr �.PaciorkieRicz wygłosił pogaJank� poty
"Cały Naród buduje swoj� stolic�o
Dzielnica Żoliborz
Dno2d wr2einia, w miesiącu poiwi�conym stolicy, w sali
Czytelni �aukowej no �oliborzu oobyło si� spotkanie czytelnikó�
z red. Karolin� Eeylin. Autorka "fajemnio Warszawy" odczytała
wyjątki z tej ksi�iki oraz opowiedziała słuchaczom o �ródłach
prac dotyczących stolicy, t.zw. "Varsaviana". Zebranych zainte­
resowały szczególnie dzieje Pamiętników szpiega - perukarza
�acr�tt�, kt0re �iffio zniszczenia Warszawy n9dzwyc2ajnym zbi€gi�
oko lic zno śc i d o cnowa Ły e I i do dnia a zi siej S2 ego. 0313. by ło ','Jy_
pełniona. Czytelnicy zadawali p. Beylin wiele pyta� z�iizanych
jej pr�cami i planami n� przyszłość.
� d T' •
tle a .',.1. eJ scowa
Przyjemnie było wybrać się w niedzielę za miasto, by wyp.
cząć, zapomnieć na chwilę o swoich codziennych troskach, podziwfur
piękne okolice naszego kraju.
Wycieczki to jedna z najmilszych form t.z�. "wczasów świ
tecznych" dlatego Rada �iejscową starała się zorganizować ich m.
1i;':ie dużo.
Z braku funduszu akcja wycieczkowa została rozpoczęta do
piero w sierpniu, trv�ła ona do końca wrzeBnia.
"l{ tym okresie z o r g an.i z owano 2 wycd ecz k i na. grzyby o r az J
wycieczki krsjoznawcze: 1/ J g6ry �wietokrzyskic, 2/ do ;łocka .
3/ do Kazimierza. Uczestnicy �y�ej'wymienionych wycieczek bardze
mile je wspominaj�, bo rzcczywi�cie przyjemne były wędrówki po
górach Swiętokrzys�ica, gdzie jeJn� z atrakcji było zwiedzenie
grobowca słynnego Jaremy IVi�niowi€:�!	
			

/page0008.djvu

			- 8 -
Zielińskich, której dyrektorem jest nasz b.pracownik p.�ze6ław
Gut!y.
Wycieczka do Kazimierza i Puław naj słabiej wypadła poa
względem organizacyjnym I brak stałego przewoanika, trudności
z obiadem i.t.p.1 jednak urok Xaziillierza zatarł ślady tych nie­
dociągnięć.
Największą frekwencją cieszyły si� wycieczki na grzyby z
których jedna niezbyt się udała, gdyż zamiast miłego słoneczka,
niebo zasnuły deszczowe chmury i na dobitkę jeszcze zepsuł się
samochód.
O�ólnie jednak trzeba stwierdzić, że wszyscy dość pogodnie
znosili niepowodzenia i trud,y wycieczek, nawet tycil mniej udanych
to tei moina powiedzieć, że sprawiły one du�� radości i dlatego
w przyszłym roku należy organizować ich jeszcze więcej.
Dużo zadowolenia dały również wczasy pracownicze, które w
tym roku miały charakter masowy, gdyż skorzystało z nich przeszło
100 osób.
nycieczki zagraniczne
Centralna Rada Związków Zawodowych w ?olsce w ramach �ymia­
ny z Centralną'Radą Związków Zawodowych w N.R.D. urządziła wczasy
dla członków Z�i�zkóTI branżowycri. 20 lipca 1357 r. wyruszyło na
wczasy do NRD 53 delegatów z\�i:tzkowycil z całej Polski 'li tyffi )6-ci
pracowników umysłowych i11-tu fizycznych.
Ze Związku Zawodowego .Pracowników Kultury w wycieczce wzięła.
udział 1 osoba - pracownik Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy
kol. Tac1kowska �aria.
�iejscem stałego dwutygodniowego pobytu była górzysta, malo
wnicza miej scowość - Obernof w Il'uryn git �
Przy pięknej słonecznej pogodzie krajoznawcze wycieczki nie
były w planie, na szczęście pogoda nie dopisała i przynajmniej co
drugi dzieł uczestnicy wycieczki wyjeidżali autokarami po słynnej
dwutorowej, utrzymanej w idealnym et3nie suto�tradzie na zwiedza­
nie ciekawszych miast Niemiec �schodnich$
Zwiedzono
Arnątadt, Erfurt - t.zwo miasta kwiatów i zieleni
ł;isenach � Iriane z : .. uzeum tLna Sebastiana Bacha, umieszczo­
nego w dawnym domu ojca Bacha ka'p61mistrza, gdzie słynny muzyk Ja
		

/page0009.djvu

			- ';j
Sebastian przebywał przez 10 lat. ��a parterze w tym uomu Uli
się sala instrumentów 1 na 3-cil z nf c n grywał sam Bach / do '
ciekawszych instrumentó\'J n3.leżą: gitara z przed 400 lat, jugos
wia�skie kohz" ruskie bałabajki, szklana harmonia, włoska mand_
lina o 2-ch metrach długo�ci i wiele innych.
Na piętrze kilka pokoi stanowi mieszkanie rodziny Bachów
uz ząd zo ne tak jak za życia artysty nie wył'iczajłc w sypialn.;;:,
pokoju ślicznej kolebki w której kołysano maleńkiego Jana �eba­
stiana. � innych pokojach znajdują się gabloty z autentycznYllii
nut and , listami nRgrodami jakie otrzymywał bach, portretami itfo
Wart_bur�...; - Zamek z r. 1070 na wysokiej górze / do zamka wiod
schody, amatorzy jazdy mogli dosta6 się na osłach stacjonujących
pod ?órą / Zamek początkowo budowany na wzór pałaców franCUSKich
zatracił pierwotny wygląd n� skutek kilkakrotnych rekonstrukcji
nadających mu charakter twierdzy obronnej&
W zamku zwiedzono galerię św. Elżbiety, gdzie cały szereg
obrazów z uwzględnieniem znanej legendy przedstawia jej życie.
Salę śpiewacz� - słynną z turnieju śpiewaczego poetów nie­
mieckich.
Kaplic� - niegdyś katolickq - ewangelick4 oa c�asów �utra,
który tłumaczył tu biblię na j�zyk potoczny niemieckio
Obecnie w zamku tym - podczas narodowych uroczystosci odby�
wają się spotksnia l'iiemców ze ';rschodu i z Zachodu, którzy pragną
jaknajszybszego połączenia się w jedno pa�stwoo
Sonnenberg: W Sonnebergu zwiedzono fabrykę zabawek /pro­
dukcję lalek i misiów / oraz
lV.luzeum Zabawek : Są tu eksponaty wszystkich krajów i czasów
począwszy od zabawek wykopaliskowych.
Z przykrością trzeba przyznać, że pawilon polski nie przynosi nam
zaszczytu; zabawki są brzydkie i mały wybór.
Buchenwald - miejsce zbrodni hitlerowskich �elegacja Pols
złożyła wieńce na płycie grobowej umieszczonej w lasku Buchenwald
Sd.lt ku czci Polaków o
Na płycie wyryty jest napis w J-ch językach / niemieckim,polskim
i rosyjskimi świadczący o polskich patriotach 1250300 osób/więzio
nych w tym obozie " ktćrzy cierpieli i umierali za wolno�ć Polski
		

/page0010.djvu

			10 -
�eimar - Z pewnym wzruszeniem wst�powano do mauzoleum
oethego i Jchllera, gdzie spoczywaj4 icn zwłoki w umieszczo­
ych obok siebie hebanowych sarkofagach.
V,r muzeum Goethego z zainteresowaniem ogl�dano u r z ąd z en l e
ego prywatnego mieszkania, a wiec pokoje w ampilaazie - kai-
dy w innym kolorze / do barw Goethe przywi�zywał auie znacze­
niej. Salon w kt6rym przyjciował Goethe �ickiewicza i grono prQ­
jaci6ł w salonie fortepian, na którym koncertowała Sz...ymanowska.
Oglądano równie� pokój pracy gdzie poeta tworzył swoje arcydzie­
ła I rn. innymi - Faust;! bibliote��t pokój sypialny, a w nim
otel na którym zmarł Goethe.
muzeum'timitrowa mieezcz4ce
procesu lipskiego o podpale-
•
nie. Salę sądow ą , w której odbywał si� proces. Usłyszano róvmież
ag r aną p Ły t ę z burzliwej rozmowy Dimitrowa z GCJerin�em,
Ogród zoologiczny w L:ip3ku zachwycił wycieczkowiczórJ nadzwy­
zajnymi urządzeniami w pięknym parku ć La r ó ż nego rodz aju zv.'ierząt
ptaków z całego �wiata. Jeżeli zaś chodzi o akwarium to nie ma
hyba j�zyka, kt6ryby dokładnie odtworzył wygląd fantastycznych
iyjątek, ich keztałt, barwę i warunki jakie imetworzono.
?odczas zwiedzania �ipska delegacja ?olaka wyraziła ch�ć o�j­
zenia pomnika ks.JÓzef3 Poni�towskiego - do�nano jednak rozczaro­
wania - po pomniku bowiem zniazczonym przez �roga została t)lko
podstawa, na której polacy um l e ścd H pa[:Ji�tkow .... t ab l i cę ku czci kOG
Liosk � Lipsku z�iedzono
ię w gmachu r.e' ch st agu słynnym z
Poniatowskiego.
Berlin W Berlinie z zainteresowaniem obejrzano wspaniale
rządzony na przestrzeni 500 x 160 m.�w. cmentarz �ołnierzy ta­
zieckich"
1.1etro.imiejSCe, gdzie zginął Hitler. Naf>tą\'V'ie o\1�naV'\o�
Pomnik Zwyci�stwa umi�szczony w alei- dzielącej Berlin Za­
hodni od ;'i;achodnier::;o ; na szczycie tego p omnd ka co missi�c na
mi anę mo ż e zaw I €aić swo j -=t fl�g� kil�d e z p:J.iei. w okupuj -tc;ycil .be r lin.
W miejscu st�łego pobytu w 0bErhofie - podczas zwiedzania
ibliote�i rzucił ai� w oczy dość niezwykle usta�iony księgozbi6r
na półkach - a więc ksią�ki ustawione s� wig sygnatur na które
składają sięl 1/ Nr. autora / ka�dy autor ma swój stały numer /
I i-sza litera jego nazwiska i JI nroporządkowy ksią�ki tegoi
utora.
		

/page0011.djvu

			· 11 .
Np.: Fiedler - Der kleine bizon - ma sygnatur� : 2) F Go
Do ciekawszych rzeczy w 0bernofie można zaliczyć jedną z
3-ch stoczni której podłoże stanowi� maty z p13stiku, zast�pu,
ce śn l eg j d a j e to możność sportowcom t r enowant.a na nartacn bez
,
względu na porę roku.
W dniach wolnych od wycieczek czas �pędzano w du±ym salonje9"
gdzie w/g gustu można było grać w karty, szachy itp. lub gawędzi
a wieczorami korzystać z koncertów, kinu lub telewizji.
Warunki mieszaknio"e i wy�ywienia były luksusowe. Należy nud
rm e n i.ć , że o ile podobne wycieczki bęoq nagrodą za !)r3C� spo Łe c-:
ną, to warto oddać się tej pracy z całą gorliwo�cią, aby na nią
zasłużyć. , �4ciec:z-"� do ��':jie( . ..
Na wycleczkę zagranlczną do nęg1er w ramach m1ędzynarodoweJ
�ymiany wyjechała bibliotekarka b-ki Publicznej kol. �anda Jas­
trzębska / od 24.VII - 6.VIII.- płatna 1eOO zł./, wraz z grupą z
Polski liczącą 100 osób.
t�utygodniowe wczasy sp�dzono w miejscowoici letni�kowej
Balatonlette położonej nad nizinnym brzegiem Balatonu - najwię­
kszego jeziora Vi Europie w ac ho d n s z' o p ow , 600 krr.2 /.
Komfortowo urz4dzony dom wypoczynkowy w dużym Jarku odległyrr
o JOO ID od jeziora, oczekiTIał na przybycie go�ci, których uloko­
wano w dwuosobowych pokojach / każdy z balkonem l. Serdecznie po
dejmowani przez w�gierskich gospodarzy mieli obfite po�ywienie z
nieodzowną przy każdym posiłku papryk� z piwem.
Pogoda dopisywała. Całe dni spędzano nu Eło�cu nad balatoae
mając jednocześnie do dyspozycji o.oskonały sprz�t wouny/kajaki.
�3gl6wki. materace gumowej i inne rozrywki sportowe jak tenis i
siatkówka. Kierownictwo domu wypoczynkowego urz�dzało specjalnie
dla wczasowicz6w r6�ne imprezy, koncerty, prelekcj� na temat
operetki węgierskiej z ilu8tracj� muzyczn� i �iec�orki taneczne.
Urządzono 2 wycieczki :::�:J.tkicm nn drug=i ;3tron� D:=.latonu cio
Badacsony i Tihany. Obie micjscowo�ci poło�one barózo malo�niczo
na górzystym terenie maj� ciekawe stare zabytki, kościoły z pod­
ziemiami muzeum w którym po za g�lerią obrazów są r6wnież stare
stroje i meble ludowe a także bardzo ciekawa stara prasa do wy­
�iskania wina z winogron.
Ciekawostką Badacsony jest g6ra na kt6rej gdy się krzyk­
nie, głos odbija sig echem 7 razy oraz kamień t.zw." r6ża'1y "
		

/page0012.djvu

			- 12
nasiadający jakoby sił; spełniania �ycze� osób, które na nim
eied zia.ły.
Obie wycieczki upłynęłJ w bardzo przyjemnej atmosferze,
przy akompant amenc i e orkiestry o k r ę t owe j spiewano na życzenie
olskie piosenki / m. inn. "kuku Łe cz kę " z r ep e r t uar u " i",�zowsza"
" szła dzieweczka do laseczka".
Czas \"1 atmosferze serdecznego p r z y j ę c La ufil:yn'ił szybko i
�a zakończenie jedną z największych atrakcji było zwiedzenie
stolicy Yęgier - Budapesztu.
Budapeszt j est .iardz o ładnie położony po dwóch stronach
punaju, połączonych d-ma mostami. Lewobrzeżna cz�ść miasta -
Peszt, jest dzielnicą młodą - rozwinęła się dopiero w 19 wieku.
t,deszczą się tu główne ur z ęd y t t eat ry, un Lw e r ay t et y i mu­
zea, olbrzymi stadion sportor.y / bardzo podobny do naszego Gta­
óionu Dziesięciolecia /
�ad samym brzegiem Lun�ju widnieje olbrzymia budowla
.
Parlament - zbudowany w etylu neogo t yc k m. już Vi �J-tyrrj w I e ku ,
Na prawym górzystym brzegu rzeki rozci�ga eli �alowniczo
zabudowana starsza czg�6 miasta - �uóa. Lominuje nad nią charak­
terystyczna syl�etka �óry Gelerta z nowoodbudowanym zamkiem kró­
lewskim. Z baszty Ryb�ków zbudowanej w 20 w. w stylu �redniowie­
cznej budowli rozci4ga si� szeroki widok ng wspaniałą panor3m�
.mi.ae t a ,
Budapeszt ma bardzo dużo ładnych pomników. Jeden znajcie·.
kawszych, to pomnik autora naj starszej kroniki polskiej mnicha
węgierskiego - Anonim3 -.w Parku �icjskim.
?rzedstawia on ;>osta6 eiedzącł o twarzy zupełnie oEłoni�tej z
piórem i księg4 w r�kacri.
Pomnik gen. Bema, którego ��grzy uważają za swego bohatera
narodowego z twarz1 zwróconą na Dunaj. ma na cokole wyryte nazwy
bitew, a pod nimi napis tlBem Apo« co znaczy "ojciec Bemtl
Na placu Bohaterów - Pomnik Tysiąclecia Węgier, przedsta­
wiqjący przybycie azjatyckiego plemienja Arpadów na obecną ziemie
�ręgierską. 7,·okół pomnika pod ko Lumnam l '.vidnieją postacie królów
węgierskich.
Na �rodku Dunaju le�y wysp� �ałgorzaty - ogromny park kul­
tury, sportu i �ypoczynku. �iród wspaniałej ró�norodnej zieleni
		

/page0013.djvu

			..
- 13 -
drzew, kwi�tów, al�inariów tonł budowle teetrów, ś�ietlic,
opery i ró�nych obiektów sporto�ych.
�uzeum z murów którego przemawiał PetBfi w 1d48 r.niE
mo±na było zwiedzi6 bowiem �sz�etki€ jego zbiory zostały zni�
szczane w cz�sie po�stania w jesieni 1956 r. Podobnemu znisz­
czeniu uległo również wiele pięknych zabytków arcnitektonicz=
nych, domów mieszkalnych, magazynów i inne
N ciągu całego pobytu na nęgrzech wycieczka polska spo
tykała się wszędzie z bardzo serdecznym i gościnnym przyjęciem.
Polacy wyjechali stamtąd zachwyceni Węgrami ich krajem i stolicą
przekonani ±e przyjai� obu narodów nie jest tylko czczym frazes:
lecz serdecznym szczerym uczuciem, popartym odwiecznymi tradycj,
mi.
et)itF